حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/9/26 کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/9/26 کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

رأی شماره ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

رأی شماره ۵۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

١/٧/١٣٩۶ ٩۴/٩۶٧/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۵ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

« ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٧ شماره دادنامه: ۵۴۵ کلاسه پرونده: ٩۶٧/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان سفیدگری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«دیوان محترم عدالت اداری:

سلام علیکم

احتراماً شاکی به استحضار می رساند که جھت تأسیس شرکت و مؤسسه خدمات اعزام به خارج از کشور به طرف شکایت مراجعه نمودم و تقاضایم را مکتوب تقدیم نمودم و طرف شکایت دفعه اول بتاریخ ١٣٩٢/٧/٢٠ به صورت مکتوب اعلام نموده که ھر موقع آگھی فراخوان در سامانه اداره کل بورس امور دانشجویان خارج این سازمان، داده شد من متقاضی باید ثبت نام نمایم و دفعه دوم بتاریخ ١٣٩٢/١٢/١۴ کتبی اعلام نموده بر اساس مصوبه جلسه ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات به صورت کلی و به اتفاق آراء تصویب نمودند که تا ساماندھی مؤسسات فعال، مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی در دستورکار جلسات کارگروه قرار نخـواھد گرفت، که مفاد پاسـخ طرف شکایت به تاریخھای ١٣٩٢/٧/٢٠ و ١٣٩٢/١٢/١۴ به من متقاضی «مغایرت» با مستندات آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ١٣٨٢ دارد و معلوم نیست طرف شکایت دقیقاً در چه تاریخی آگھی فراخوان ثبت نام را و مؤسسات فعال را ساماندھی خواھد نمود و متقاضی چقدر باید صبر کند و از داشتن مجوز تأسیس محروم می نماید که این مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ طرف شکایت باعث تضییع حقوق من متقاضی گردیده و تقاضای ابطال آن را خواھانم لذا برابر خواسته مندرج در دادخواست مرقوم رسیدگی و حکم شایسته صادر فرمایید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ھـ/١۶١٠ـ١٣٩۴/١٠/٢٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: پرونده شماره ٩۶٧/٩۴

احتراماً پیمان سفیدگری «شاکی» در رابطه با اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩۴/٩/١٨ که مقرر شده مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر قانون و ماده قانونی مربوطه به عرض می رسانم که به استناد بند «٣ «از ماده ۴ و ماده ۵ و ذیل ماده ۵ و بند «۶« مواد ۴ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ١٣٨٢/٨/١١ که در تاریخ ١٣٨٢/٨/٢١ در روزنامه رسمی کشور آگھی شده است به طرف شکایت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» اختیار نداده است با صدور مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ که زمان خاتمه مصوبه ھم به صورت «مجھول» یعنی «تا اطلاع ثانوی» اشخاص حقیقی و حقوقی را از مراجعه و دریافت مجوز جھت تأسیس مؤسسه و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور محروم نماید حال جھت احقاق حق مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ را «ابطال» فرمایید.

تصویر مصدق آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ١٣٨٢/٨/١١ که در مورخ ١٣٨٢/٨/٢١ در روزنامه رسمی کشور آگھی شده به پیوست تقدیم می گردد، بنابراین مصوبه ١٣٩٢/٩/٢۶ طرف شکایت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» خارج از اختیارات مذکور در مستندات بالا می باشد لذا ابطال فرمایید.» متن مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

دستورجلسه کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶

«مورد ١ :موضوع عملکرد نامطلوب مؤسسات فعال مطرح و با توقف صدور مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی به متقاضیان تا ساماندھی کامل مؤسسات اعزام دانشجویان خارج موافقت شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٩۵/٧۵/١٢۶٣٣ ـ ١٣٩۵/١/٢٩، نامه شماره ۴/٢/۴۵۴٢ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«١ـ عنوان خواسته نامبرده ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ در خصوص آیین نامه تأسیس مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد، لیکن در واقع خواستار بازنگری در تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو است و مستنداً به ماده ١٢ و ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات اداری از صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می باشد و از این جھت شکایت به اشتباه طرح گردیده است اگر نامبرده به عملکرد نھاد اداری معترض است می بایست شکایت خود را به شعب دیوان تقدیم کند.

٢ـ فارغ از ایراد فوق ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٢/٨/١ به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور را تصویب نموده است. بر اساس ماده ٢ آیین نامه مذکور برای نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکتھای متقاضی فعالیت، کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ھای ذیربط تشکیل شده است. وفق ماده ٣ آیین نامه ھرگونه فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی در رابطه با اعزام متقاضیان ادامه تحصیل با ھزینه شخصی موکول به کسب مجوز از کارگروه نظارت شده است. ھمچنین در بند ٣ ماده ۴ آیین نامه موصوف، صدور مجوز فعالیت مؤسسات و شرکتھا و در بند ۶ ماده ۴ صدور بخشنامه و دستورالعملھای لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر مؤسسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسسات مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ مبنی بر توقف صدور مجوز فعالیت تا ساماندھی کامل مؤسسات در ھمین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقررات می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در ماده ۴ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتھای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره ۴۵۶٢٢/ت٢٧٠٣۴ھـ ـ ١٣٨٢/٨/١۴ ھیأت وزیران، وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور معین شده و این وظایف عبارت است از: «١ـ بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت عمومی و تخصصی مؤسسات و شرکتھای موجود و متقاضیان تأسیس مؤسسه و شرکت و اشتغال به فعالیتھای موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (٧ (این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط. ٢ـ تعیین حدود اختیارات و وظایف مؤسسات و شرکتھا به صورت موردی. ٣ـ صدور مجوز فعالیت مؤسسات و شرکتھا پس از احراز شرایط مندرج در این آیین نامه. ۴ـ نظارت بر عملکرد مؤسسات و شرکتھا و بررسی گزارشھا و شکایتھای واصل شده. ۵ ـ رسیدگی به تخلفات مؤسسات و شرکتھا و اتخاذ تدابیر لازم بر اساس مقررات این آیین نامه. ۶ ـ صدور بخشنامه ھا و دستورالعملھای لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیتھای تخصصی، تعیین ضوابط برای خدمات قابل ارائه در چارچوب قوانین و مقررات کشور» نظر به اینکه توقف موقت صدور مجوز فعالیت از جمله وظایف کارگروه مذکور نیست، بنابراین تصویب مصوبه مورد ١ دستورجلسه ١٣٩٢/٩/٢۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو، از حدود اختیارات کارگروه خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید