دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختبار بهمن ماه 1383

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اختبار بهمن ماه 1383

اختبار بهمن ماه 1383

حقوق مدنی-بهمن ۱۳۸۳

سوال اول- شخصی بنام (الف) با خریداری یک واحد آپارتمان از مالکین مشاع یک مجتمع مسکونی، دادخواستی بخواسته الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم مینماید. فروشندگان متقابلا مدعی فسخ معامله شوند. دادگاه بدوی اداعا فسخ را پذیرفته و دعوای خریدار را در ماهیت مردود اعلام میکند. یکی از شعب تشخیص دیوانعالی کشور، پس از قطعیت رای بدوی به تقاضای خریدار ضمن نقض رای مزبور، فروشندگان را تنظیم سند رسمی انتقال، بر اساس مبایعه نامه دعاوی تنظیم بین طرفیت محکوم نموده است. در جریان اجرای حکم شعبه تشخیص، احراز میگردد که مالکین مشاع قبل از صدور رای شعبه تشخیص با تفکیک ثبتی آپارتمانهای مجتمع، آپارتمانهای مورد معامله را بصورت ششدانگ در مفروز طبق سند رسمی به شخص دیگری فروخته اند و سند مالکیت نیز بنام خریدار جدید صادر شده است و خریدار جدید آپارتمان را نزد بانک رهن گذارده و وام اخذ کرده است .
شما برای حقاق حق خریدار اولیه (الف) و رفع موانع اجرای رای شعبه تشخیص، با ذکر استدلال خود توضیح دهید چه راه حلی ارائه مینمائید.

سوال دوم- ملکی بمنظور زراعت با اجرتی معین بمدن ۲۰ سال به اجاره واگذار شده است. پس از پنج سال با بروز اختلاف بین مالک و مستاجر طرفین با افزایش اجرت ملک به سه برابر دعوای خود را بصلح خاتمه میدهند. سپس مالک با تقدیم دادخواست اجرت مقرر در عقد صلح را مطالعه میکند.ولی مستاجر از پرداخت اجاره بهای جید خودداری مدعی است افزایش اجاره بها قانونی نبود ه است. در جریان دعوای اخیر با وجودیکه مالک در زمان عقد صلح از سلامت عقلی برخوردار بوده ولی مالک طبق حکم دادگاه بهنگام انعقاد عقد اجاره مبتلا به جنون و محجور بوده است. توضیح دهید دعاوی کدامیک از طرفین قانونا پذیرفته است ، هرگاه اجرت اولیه کمتر از اجرت المثل و اجرت مقرر در عقد صلح بیش از اجرت المثل بوده است .

سوال سوم- در وکالتنامه ای رسمی این عبارت ذکر شده است: ضمن عقد خارج لازم عدل عزل وکیل شرط شد.
موکل دادخواستی تقدیم و اعلام بطلان این عبارت را درخواست و توضیح داده است که مطلقا بین طرفین عقدلازمی خارج از عقد وکالت منعقد شده است و در نتیجه مقید به آن نمیباشد و دادگاه حق عزل وکیل را بنفع او مورد تائید قرار دهد.
بنظر شما دادگاه در این دعوی چه رائی صادر خواهد کرد و چه استدلالی ارائه خواهد نمود.

حقوق ثبت و امور حسبی - بهمن ۱۳۸۳

مدت ۲ ساعت
همراه داشتن قانون مجاز است
۱-دعوایی بخواسته اخراج ثلث ماترک و تحویل آن بطرفیت ورثه متوفی توسط همسر دائمی دادگاه مطرح است. مستندات دادخواست علاوه بر درخواست ارجاع امر به کارشناسی و گواهی انحصار وراثت و صورتجلسه و محتویات پرونده تحریرتر که، وصیتنامه بدون تاریخ منتسب به متوفی می باشد که بموجب آن ثلث کل ما ترک خود را اعم از منقول و غیر منقول به نفع زوجه خود وصیت نموده و این وصیت نامه در جریان صدورگواهی انحصار وراثت ابراز نشده است. خواندگان با ارائه و اقامه وصیت نامه رسمی دیگری نسبت به مورث خود بدون ادعایی در خصوص انتساب وصیتنامه عادی به مورث و تقدم و تاخر آن مدعی می باشند که قبل از ازدواج خواهان مورث آنها مطابق مندرجات وصیت نامه رسمی ثلث ماترک را برای انجام امور خاصی تخصیص داده و فرزند ارشد خود را وصی بر اجرای آن قرارداده است و وصیت نامه عادی مستند درخواست خواهان با فرض موخر بودن تاب معارضه با وصیت نامه رسمی را ندارد:
در نظر گرفتن اینکه در اجرای وصایای متوفی آخرین اراده او حکومت دارد با توجه به مقررات قانون امور حسبی و قوانین ثبتی و اصول و قواعد فقهی دعوی کدامیک از طرفین را، خواهان با خواندگان قابل دفاع تشخیص می دهید؟ نظر خود را بطور مستدل و مستند به قانون حداکثر در ۲۰ سطر مرقوم فرمائید.

۲-شخصی پس از سالها پیگیری دعوی و طی مراحل دادرسی به استناد مبایعه نامه عادی موفق به تحصیل حکم قطعی دایر بر محکومیت فروشنده تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکباب آپارتمان با مشخصات ثبتی معین شده و از طریق اجرای احکام داده سند انتقال در دفترخانه با امضاء مدیر دفتر دادگاه به نمایندگی فروشنده تنظیم و متعاقب آن دفترچه مالکیت صادر و تسلیم خریدار گردیده لیکن خانه مورد معامله در تصرف فروشنده باقیمانده است. شما بعنوان وکیل خریدار برای اقامه دعوی جهت مطالبه اجرت المثل علیه فروشنده کدامیک از تاریخهای زیر را به عنوان ابتداء زمان استحقاق موکل خود قانونا صیح می دانید؟

الف- تاریخ مندرج در مبایعه نامه عادی ؟
ب – تاریخ طرح دادخواست ؟
ج – تاریخ صدور حکم محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی ؟
د- تاریخ قطعیت حکم دادگاه؟

۵-تاریخ ثبت معامله در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال؟
و- تاریخ ثبت انتقال در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت ؟ ( اصل پلاک دارای دفترچه مالکیت است و برای هر آپارتمان سند جداگانه صادر می شود).
نظرخود را بطور اختصار و مستدلا حداکثر ۱۵ سطر توجیه نموده و توجه داشته باشید که قرارداد عادی مستند دعوی در خصوص تحویل مورد معامله و تاریخ آن ساکت می باشد.

 حقوق تجارت - بهمن ۸۳
لطفا به سوالات زیر با رعایت اختصار پاسخ دهید
۱- آیا طلبکار شرکت تضامنی می تواند ضمن درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، حکم ورشکستگی شخصی شرکاء را نیز از دادگاه درخواست نماید یا خیر؟
پاسخ خود را بطور مشورح و مستدل بنویسید

۲- براساس ضوابط یک بانک استفاده از وام ۲۰۰ میلیون ریالی به حسن تعلق می گیرد چون می گیرد چون نامبرده بعلت مسافرت قادر به حضور در بانک و امضاء سفته های پرداخت وام نمی شود به جعفر وکالت می دهد تا از طرف نامبرده در بانک حاضر و سفته های پرداخت اقساط و امضاء و به بانک تسلیم و وام دریافت کند و به همین منوال نیز عمل می شود چون حسن در مهلت های مقرره اقساط بانک را نمی پردازد بانک سفته ها را وا خواست و علیه جعفر مبادرت به اقامه دعوی به منظور وصول وجه سفته ها را می نماید. نظرباینکه جعفر خود را بدهکار نمی داند به شما بعنوان وکیل مراجعه و از شما می خواهد وکالت نامبرده را قبول، و اقدامات لازم را مبذول داردی. در این حالت آیا شما وکالت نامبرده را پذیرا می شوید یا خیر؟ اگر می پذیرید چه اقداماتی و باستناد به چه ماده یا مواد قانونی درباب عدم توجه دعوی به جعفر مبذول می دارید و اگر دعوی را نمی پذیرید و نامبرده را مدیون می دانید استدلال خود را مشروحا بیان کنید.

۳- حسن به استناد یک برگ سفته واخواست شده علیه متعهد آن (رضا) اقامه دعوی می نماید. درجلسه دادرسی رضا در مقام دفاع اظهار می دارد که به حکم دادگاه ورشکسته شده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه و علیه او طرح دعوی نکرده دیگر حقی برای مطالبه ندارد. دادگاه دفاع خوانده را موجه تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حسن در مهلت مقرر به شما مراجعه و از شما می خواهد در این مرحله وکلت نامبرده را قبول و اقدامات قانونی برای احقاق حق و وصول طلبش مبذول دارید. در اینصورت آیا شما وکالت نامبرده را می پذیرید یا خیر؟ اگر می پذیرید چه اقداماتی و به استناد چه ماده یا مواد قانونی معمول می دارید و اگر وکالت نامبرده را نمی پذیرید مستند و دلایل خود را با ذکر مواد قانونی مستدلا و مشروحا بیان کنید.

۴- یک شرکت ایرانی با نماینده یک شرکت ژاپنی در ایران قراردادی ر امضاء می کند که به موجب آن شرکت ژاپنی یکهزار تن آهن به شرکت ایرانی بفروشد. قرارداد آنها سی. اند. اف و تحویل در بندرعباس است مقصد بارنامه هم بندرعباس است.بار از ژاپن به ایران توسط کشتی حمل می شود.اما به دلیل شرایط جنگی منطقه ناخدای کشتی به دلیل فورس ماژور(قوه قهریه) مقصد بارنامه را از بندرعباس به بوشهر تغییر می دهد و بار را در بوشهر تخلیه کرده و تحویل بارانداز بوشهر می دهد. اما شرکت ایرانی از تخلیه بار در بوشهر اطاع حاصل نمی کند و پس از مدتی برخی ارگان ها آهن را به مصارف عمرانی می رسانند و بار بدست شرکت ایرانی نمی رسد. اکنون شرکت ایرانی بار را تحویل نگرفته است و شرکت ژاپنی می گوید نا خدا با توجه به شرایط جنگی ایران و عراق حق تغییر مسیر کشتی را داشته است. شما به عنوان وکیل شرکت ایرانی چه دعوائی را مطرح خواهید کرد؟ کم و کیف قضیه را بطور مستدل تشریح و بیان کنید.
موفق باشد

  * حقوق جزای عمومی اختصاصی – بهمن ۱۳۸۳
سوال اول: در شماره ۳۹۰ روزنامه شرق مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۳ خبری تحت عنوان ۲۰ سال حبس برای سرقت غیر مسلمان منتشر گردید
رای دادگاه در اختیار کمیسیون کارآموزی نیست ولی مندرجات آن به طوری که در روزنامه آمده چنین است:
آقای مجیدبه اتهام قتلعمدی آقای کولتاران که تبعه هندوستان است و سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد.وی نحوه قتل و سرقت را در جلسه دادرسی چنین بیان میکند: روز حادثه به محل کار مقتول رفتم و از او خواستم برای هر زمانی که خودش میداند به من چک بدهد که آواز پیشنهاد من ناراحت و عصبانی شد و شروع به بحث و مشاجره کرد. او به من توهین می کرد و من برای اینکه به او چیزی نگویم از اطاق خارج شدم تا ناگهان چشم به چاقوی در آشپزخانه افتاد که آن را برداشتم و به وسیله آن ضربه محکمی به شکم کولتاران زدم . کولتاران در حال جان دادن بود که جای پولهایش را به من گفت و از من خواست طلبم را بردارم و از محل حادثه بروم تا ماموران نتوانند مرا دستگیر کنند. من مبلغ ۷۵۰ هزارتومان از آنجا برداشتم و سپس از محل حادثه بیرون آمدم و چاقو را نیز در رودخانه ای در خیابان تهرانسر انداختم. در جلسه دادرسی اولیاء دم کولتاران تقاضای قصاص متهم را نمودند وکیل متهم نیز در دفاعیات خود عنوان کرد که مقتول مسلمان نیست و دادگاه حق قصاص و مجازات قاتل مسلمان را ندارد سرانجام دادرسان شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران، مجید را به ۲۰ سال زندان و خاطر سرقت و قتل عمد محکوم کردند. اینک رای دادگاه را به نقد حقوقی در آورید و اعلام دارید که به نظر شما رای دادگاه درست است یا نه؟ در صورتی که آن را درست می دانید دلایل درستی آن را بیان دارید و در صورتی که آن را نادرست می دانید دلیل با دلایل نادرستی آن را بیان کنید.اگربه ماده یا موادی از قا نون مجازات اسلامی یا قانون دیگر اشاره می نمائید، به آن ماده یا مواد نیز اشاره نمائید.

فرض سئوال بر این پایه استوار است که مقتول نامسلمان (بودائی مذهب) بوده است.
سوال دوم: آقای محمد به تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون بدون داشتن مجوز قانونی اقدام مینماید. آنگاه در مقام تولید فرآورده های خونی ویروس زدائی نشده برآمده و آنرا به بازار عرضه میکند. در این رهگذر عده ای از مصرف کنندگان به بیماری لاعلاج هپاتیت C که منتهی به مرض دائم گردیده است میشوند. شاکیان پرونده در مقام شکایت برآمده مرجع کیفری آقای محمد را تحت تعقیب قرار میدهد و آقای محمد در مرحله تحقیق و دادرسی از خود دفاع نموده و تقاضای برائت خود را مینماید. سرانجام یکی از شعبه های عمومی تهران( مجتمع قضائی جرائم کارکنان دولت) به صدور دادنامه مبادرت می وردزد. متن رای دادگاه چنین است: دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات معموله توسط ظابطین و دادگاه از متهم و مطلعین و مسئولین ذیربط و اقاریر و اعترافات صریح متهم و گزارش کارشناسان مربوطه وقوع در انتساب بزه به متهم مقرون به قرائن و دلایل مثبته تشخیص می گردد و استنادا به ماده ۱ و ۳ بند (ب) ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و رعایت بند(۵ و ۳) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از جهت وضعیت خاص متهم و انگیزه های شرافتمندانه در تاسیس شرکت ضمن احراز مجرمیت متهم و را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم می نماید .

اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی در آورید و درباره آن به بحث بپردازید و اعلام دارید که رای دادگاه به درستی صادر گردیده است یا نه؟
اگر درست است دلایل دستی آن را بیان کیند. اگر آن را نادرست می دانید دلایل نادرستی آن چیست و مورد و یا موارد آن کدام است؟
توجه داشته باشید که در مورد سوال اتهام متوجه متهم است و از این نظر اشکالی وجود ندارد.

   آئین دادرسی کیفری- بهمن ۱۳۸۳
سوال اول: آقای الف مخترع دستگاه جلوگیری از بیماری ترومبوفلومیت است و آنرا به ثبj رسانده است چون قادر به ساخت آن نبوده با یکی از دانشگاههای دولتی توافق می نماید در قالب قرارداد پژوهشی یکی از اعضای هیات علمی با دانشگاه اقدام به طراحی و ساخت دستگاه مذکور نماید خبر آن در نشریه داخلی دانشگاه تحت عنوان ساخت دستگاه جلوگیری از بیماری ترومبوفلومیت بوسلیه مهندس ب انتشار می یابد مخترع دستگاه مذکور در سال ۱۳۸۲ شکایتی تحت عنوان نشر اکاذیب علیه مدیر مسئول نشریه دانشگاه به دادسرای کارکان دولت مطرح مینماید. آقای بازپرس مدیر مسئول نشریه را به بازپرسی احضار اتهام نشر اکاذیب را به وی تفهیم و قرار وجه الکفاله صادر می نماید. مدیر مسئول نشریه در         پاسخ تفهیم اتهام ضمن تکذیب اتهام انتسابی اعلام میدارد که خبر مذکور صحیح بوده صرفا ساخت دستگاه بوسیله آقای مهندس ب اعلام شده است. مدیر مسئول متعهد می شود در نشریه مذکور آقای الف را به عنوان مخترع معرفی نماید که در یک از شماره ها مراتب مذکور انتشار می یابد. آقای بازپرس با صدور قرار مجرمیت مدیر مسئول نشریه پرونده را نزد آقای دادیار ارسال میدارد. آقای دادیار کیفر خواست علیه متهم صادر و به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ تقاضای مجازات می نماید.

دادگاه کیفری عمومی مدیر مسئول نشریه را از محل سکونت وی برای جلسه دادرسی احضار می نماید و به علت تغییر محل سکونت احضاریه وفق ماده ۷۲ به وی ابلاغ می شود جلسه رسیدگی با حضور شاکی در غیاب متهم تشکیل دادگاه با این استدلال(( با توجه به کیفیت ما وقع که حاکی از اقدام متهم نسبت به ذکر اخباری در مورد اختراع شاکی و انتساب اختراع مذکور به فرد دیگری می باشد و اعتراض شاکی برای قید توضیح در نشریه و امتناع از آن قدر مسلم و محقق بوده است و فعل مذکور از سوی متهم با تصریح به اینکه واجد وصف کذب و به جهت امتناع از قید توضیح واجد وصف اضرار به نظر می رسد و با وجود احضار و تغییر آدرس اعلامی و عدم اطلاع تغییر ادرس دفاعی موثر از اتهام به عمل نیامده است لذا به تصریح به وقوع عمد و قصد در فعل ارتکابی و نشر آگاهانه کذب معنون و اصرار بر ادامه کذب که اقدام مرتکب را از درج خبر ناصحیح صرف خارج می سازد وصف کذب آگانه بر آن قابل انطباق می گردد مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل چهارماه حبس محکوم می شود رای در موعد بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجید نظر استان تهران است. ))

مدیر مسئول نشریه با ابلاغ این دادنامه به دفتر شما مراجعه تقاضا می کند قبول وکالت نموده و از وی دفاع نمائید. شما در مقام وکیل مدیر مسئول نشریه نحوه دفاع و استدلال واگر اشکالاتی به دادنامه وارد است مشروحا و مستدلا نظرات خود را مرقوم فرمائید.

سوال دوم: یک فرد تبعه آلمان مدیر عامل یک شرکت آلمانی است که شعب آن در هامبورگ و تهران دایر است مشارالیه طی نامه هائی از طریق خود در تهران به شرکت های آلمانی اعلام میدارد آقای ب که ایرانی است در لیست سیاه دولت ایران قرار دارد و فرد شارلاتانی است. آقای ب به دفتر شما مراجعه مینماید از شما میخواهد وکالت او را قبول نمایئد با قبول وکالت متن شکوائیه و اینکه چه مرجعی صالح به رسیدگی است بطور مشروح و مستدل بیان نمایئد.
سوال سوم- جعفر به اتهام ارتکاب قتل عمدی رضا به تقاضای اولیای دم در دادگاه محکوم به قصاص می شود و حکم به مرحله قطعیت می رسد.قبل از اجرای حکم اولیاء دم با دریافت و دیه از قصاص صرفنظر می نمایند، در نتیجه حکم قصاص صادره تبدیل به سه سال زندان می شود. در هنگامیکه جعفر برای اجرای حکم در زندان بود دو نفر دیگر( یک زن و یک مرد) از خارج به کشور وارد و با ارائه مدارک مثبته به شما مراجعه و مدعی می شوند که همسر دوم و فرزند دیگر مقتول می باشند و تقاضای قصاص نفس دارند. حالی چنانجه شما وکالت نامبردگان را می پذیرید چه اقدامی و در چه مرجع قضائی و به استناد کدام ماده یا مورد قانونی معمول می دارید. مشروحا بیان کنید و اگر وکالت نامبردگان را نمی پذیرید دلایل عدم پذیرش را مستدلا و مستندا به مواد قانونی بیان کنید.

 آئین دادرسی مدنی - بهمن ۱۳۸۳
سوال اول:
محمود بموجب بیع نامه عادی منزل مسکونی خود را به حمید میفروشد.ثمن معامله مبلغ هشتاد میلیون تومان بود. که محمود شصت میلیون تمان از ثمن را دریافت و مورد معامله را تحویل حمید میدهد و موافقت میشود که طرفین ظرف ۲ ماه در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم و ثبت و امضای سند رسمی نمایند. قبل از انقضای ۱ ماه مذکور حکمی از دادگاه صادر میگرددکه کل پلاک اصلی ثبتی که مورد معامله فرعی از پلاک اصلی بوده موقوفه اعلام گردیده و حمید این خبر را در جراید مطالعه میکند. حمید که مرد متشرعی بوده فورا پس از انتشار خبر مبنی بر وقفیت پلاک مورد معامله طی اظهارنمه ای به مجمود اعلام میکند که با توجه به حکم صادره از دادگاه مبنی بر وقفیت مورد معامله چون این جانب خریدار ملک وقفی نیستم لذا معامله باید فسخ گردد لیکن محمود ( فروشنده) پاسخی به این اظهار نامه حمید نمیدهد و اقدامی هم در زمینه فسخ به عمل نمیاورد با گذشتن حدود دو ماه حکم وقفیت در دیوان عالی کشور نقض و حکم در مراجع قضائی کان لم یکن اعلام میگردد.حمید (خریدار) با ارسال اظهار نامه به محمود ابلاغ میکند که چون حکم وقفیت مورد معامله (در محاکم قضایی فسخ شده لذا محمود را دعوت میکند که در روز معینی در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. لیکن محمود در روز تعیین شده در دفرخانه حاضر نمیشود لذا حمید با اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه اقدام به اقامه و طرح دعوی به خواسته الزام محمود به تنظیم سند مینماید. محمود در قبال دعوی حمید مبادرت به طرح دعوی متقابل به خواسته فسخ معامله به استناد اظهار نامه ارسالی حمید مبنی بر فسخ معامله مینماید.
کارآموزان محترم خانمها و آقایان با مطالعه دقیق سوال مطروح وکالت هر طرف را که معتقد هستند دعوی پیشرفت دارد به طور مستند و مستدل نظر خود را بنویسند که آیا دادگاه باید حکم مبنی بر الزام محمود به تنظیم سند رسمی صادرنماید و یا با توجه به اظهار نامه ارسالی حمید بیع را فسخ شده اعلام و بیع نامه را ابطال نماید

لازم به یادآموری است که در بیع نامه هیچ یک از طرفیت به تنهایی حق فسخ ندارند . اقاله ای هم صورت نگرفته است.
به کارآموزان محترم تذکر داده میشود که نظر خود را مستدلا با نگارش جملات حقوقی روان و با اختصار بنویسید و از اطاله و حاشیه نویسی خودداری نمایند.(بارم ۱۰)

سوال دوم
زید به استناد یک فقره چک در دادگاه حقوقی به طرفیت عمر و طرح دعوی نموده وجه چک را مطالبه مینماید. عمر طرح دعوی نموده و و جه چک را مطالبه مینماید. عمر و در اولین جلسه دادگاه با اعلام جعل با تعیین جاعل در مورد سند دعوی تقاضای رسیدگی مینماید. قبل از ختم جلسه رسیدگی عمر و متوجه میشود که چون در رابطه با اعلام جعل بار دلایل جعل بر عهده مدعی جعل است لذا اعلام جعل را استرداد و مدعی انکار مستند میگردد. کارآموزان محترم پاسخ دهند:
۱-        آیا دادگاه باید به ادعایی جعل رسیدگی نماید یا نسبت به انکار.
۲-        در صورتی که به فرض دادگاه وارد رسیدگی جعل گردد آیا با توجه به آنکه ادعایی جعل با تعیین جاعل صورت گرفته دادگاه به هر دو مورد یکجا رسیدگی میکند یا یا رسیدگی به انتساب جعل به شخص معین را به دادگاه کیفری احاله میدهد.

سوال سوم:
حسن در قبال طلب خود از حسین تقاضای بازداشت منزل مسکونی حسین را از اجرا مینماید اجرا امراتب بازداشت پلاک مورد معرفی حسین را به حسن به اداره ثبت املاک اعلام مینماید لیکن اداره ثبت املاک پاسخ میدهد که حسین در پلاک مذکور مالکیتی ندارد و دفتر املاک حکایت از مالکیت حسین ندارد.
کارآموزان محترم پاسخ دهند که با توجه به پاسخ ثبت املاک مربوطه و این که برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک در دفاتر املاک به نام وی ثبت رسیده باشد مالک میشناسد.آیا راه قانونی دیگر برای بازداشت این ملک وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر تحت چه شرایط قانونی دیگر حسن میتواند ملک مسکونی حسین را بازداشت نماید.

سوال چهارم:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است که قضات محاکم موظف اند در هر دعوایی حکم مقتضی صادر نمایند و نمیتوانند به ادعایی اینکه در قضییه مطروح قانونی وجود ندارد و یا به بهانه نقص یا اجمال و ابهام یا تعارض قوانین از رسیدگی امتناع نمایند.

کارآموزان محترم پاسخ دهند که:
۱-ایا قاضی با توجه به معاذیر در فوق چنانچه از رسیدگی امتناع نماید در قانون آیین دادرسی مدنی چه حکمی برای وی پیش بینی شده است.
۲-آیا در این قاعده در آیین دادرسی مدنی استثنایی ذکر شده است یا خیر؟


مطالب مرتبط

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه