اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

شماره۱۳۲۰۶۱/ت۴۰۵۹۳ه‍

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۳ –اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول –کلیات و سرمایه:

ماده۱ –سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است که در این اساسنامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود.

ماده۲ –مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگیهایی داشته باشد. شعبه عبارت از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان و نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می‌باشد.

ماده۳ –سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به‌صورت شرکت سهامی‌خاص برای مدت نامحدود اداره می‌شود. سازمان دارای استقلال مالی بوده و تابع این اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد.

ماده۴ –سرمایه سازمان مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (۸۲۹.۰۵۸.۷۰۷.۵۵۹) ریال و منقسم به‌هشتاد و دو میلیون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (۸۲.۹۰۵.۸۷۰) سهم ده هزار ریالی است که تماماً تادیه گردیده و صددرصد (۱۰۰%) متعلق به دولت می‌باشد.

ماده۵ –هدف از تشکیل سازمان، برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه‌های زیر می‌باشد:
الف –تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین؛
ب –فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاستهای ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی؛
ج –نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن؛

فصل دوم –موضوع فعالیت و وظایف سازمان:

ماده۶ –موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱ –اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمینهای موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمینهای خالصه، شهرکها و مجتمع‌های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرکها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده و انجام سایر وظایف اجرایی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا می‌گیرد در چهارچوب سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط.

۲ –ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

۳ –اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروههای کم درآمد، ایجاد مجتمعهای مسکونی و شهرکها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرکها براساس سیاستهای ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ –الگوسازی در زمینه‌های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه‌های ویژه، با هماهنگی حوزه‌های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی.

۵ –واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضی، املاک، مستحدثات ملکی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه عمران.

۶ –تملیک و تملک، خرید توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ –اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت‌به اراضی و املاک دولتی در اختیار به‌نمایندگی از دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشه‌برداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸ –جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمکهای دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکتهای سهامی‌عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ –برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی موسسات و شرکتهای خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ –ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری‌های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها و طرحهای تامین مسکن کشور.

۱۱ –تنظیم امور مربوط به‌واگذاری کارخانجات خانه‌سازی به بخش خصوصی یا غیردولتی با اعمال برنامه‌ها و سیاستهای تشویقی و حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۲ –حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تاسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه‌سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن.

۱۳ –طراحی، احداث، خرید، اجاره کردن، تعمیر و نگهداری، تخریب و نوسازی، اجاره دادن و اداره خانه‌های سازمانی در حدود قوانیـن و مقررات مربوط و اعتباراتـی که به‌این منظور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

۱۴ –حمایت از فعالیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تامین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند، کوچک‌سازی، انبوه‌سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات ارایه کمکهای فنی براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۵ –حمایت از تحقیقات، فعالیتهای علمی، توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان.

۱۶ –تضمین لازم جهت خرید تولیدات و واحد‌های مسکونی احداثی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و مقدورات مالی سازمان.

۱۷ –گردآوری اطلاعات، ایجاد نظامهای اطلاعاتی مرتبط با نیازهای سازمان و تشکیل بانکها و پایگاههای اطلاعاتی در زمینه‌های زمین و مسکن، روشهای ساخت، قطعات و مصالح ساختمانی و سایر وظایف سازمان.

۱۸ –انجام مطالعات کاربردی مرتبط با وظایف سازمان.

۱۹ –هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه‌های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری.

فصل سوم –ارکان سازمان

ماده۷ –ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱ –مجمع عمومی
۲ –هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل
۳ –بازرس (حسابرس)

ماده ۸ –نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و صنایع و معادن و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد.
ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است. مجامع عمومی سازمان عبارتند از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده که جلسات آنها با حضور سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با سه رای موافق که مشتمل بر رای وزیر مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است.

ماده۹ –مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل و در صورت عدم اقدام ایشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانونی شرکت برای بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستورجلسه مجمع عمومی عادی تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود.

ماده۱۰ –مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رییس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل و یا بازرس (‌حسابرس) و به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت‌مدیره با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می‌گردد. دعوت از مجمع عمومی، به صورت کتبی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد.

ماده۱۱ –وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف –وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ –بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاستهای کلی سازمان.
۲ –بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس و صورتهای مالی شرکت.
۳ –اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان، اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ –بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفیقی سازمان و تغییرات آن.
۵ –بررسی و تایید ساختار کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۶ –اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تجویز تاسیس شعب یا نمایندگی در داخل کشور.
۷ –تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب.
۸ –تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره جهت تصویب توسط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاستهای کلی دولت.
۹ –پیشنهاد آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و ساختار سازمانی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور.
۱۰ –تصویب سیاستهای حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط.
۱۱ –انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) سازمان.
۱۲ –اتخاذ تصمیم راجع به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول وفق قوانین و مقررات مربوط.
۱۳ –اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط.

تبصره –در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارت مسکن و شهر‌سازی در استانها، مجمع عمومی نسبت به بررسی و تصویب سیاستهای حمایتی و راهبردی به منظور وحدت مدیریت، تحکیم و اقتدار عملیاتی روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها به پیشنهاد رییس مجمع عمومی اقدام نماید.

ب –وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

۱ –اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان در چارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیئت‌وزیران جهت تصویب.
۲ –بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.
۳ –بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.
ماده۱۲ –هیئت‌مدیره سازمان متشکل از پنج (۵) عضو اصلی است. رییس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل که عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع یاد شده و تایید هیئت وزیران و اعضای هیئت‌مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور به مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌گردند و تا موقعی که تجدید انتخابات به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفاء، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت‌مدیره غیرممـکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یادشـده تعیین می‌شود. قـبول استـعفای هریک از اعضای هیئت‌مدیره سازمان با رییس مجمع و عزل هریک از آنان از اختیارات مجمع عمومی می‌باشد.

ماده۱۳ –جلـسات هیئت‌مدیره با حضور رییـس هیئت‌مدیره و مدیر‌عـامل و حداقل سـه نفر از اعـضاء رسمیت می‌یابد و تصـمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می‌باشد. تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می‌رسد.

ماده۱۴ –هیئت‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام دوباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای اختیارات کامل برای اداره امور شرکت و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه می‌باشد و از جمله دارای وظایف زیر می‌باشد:

۱ –پیشنهاد خط‌مشی و سیاستهای کلی سازمان برای تصویب در مجمع عمومی.
۲ –بررسی، تصویب، نظارت و اصلاح شیوه‌های اجرایی سازمان.
۳ –بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه، حساب سود و زیان، صورتهای مالی و بودجه سالانه سازمان برای ارایه به مجمع عمومی، به نحوی که حداقل بیست (۲۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس (حسابرس) قرارگیرد.
۴ –پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان برای تایید مجمع عمومی و طرح و تصویب توسط هیئت‌وزیران.
۵ –پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۶ –اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و استرداد دعاوی.
۷ –بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.
۸ –اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش (نقدی یا اقساطی)، اجاره دادن، اجاره‌کردن، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراییهای جاری غیرمنقول، حقـوق و خدماتی که برای اجـرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹ –اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری، فروش یا معاوضه اموال، اراضی و ساختمانهای ملکی (دارایی ثابت) برای رفع نیاز اداری و تاسیساتی سازمان در حدود آیین‌نامه‌های مصوب و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد لازم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۰ –تصویب قیمت اراضی و مستحدثات مورد خرید یا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در وظیفه سازمان قرارگرفته است.
۱۱ –پیشنهاد ضوابط و شرایط کلی ایجاد تسهیلات، سیاستهای حمایتی و اعطای تخفیفات و نیز ارایه راهبردهای اجرایی درخصوص مطالبات مشکوک‌الوصول به مجمع عمومی و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیط، اعطای تسهیلات با تعیین مصادیق آن در چارچوب سیاستها، روشها، ضوابط و شرایط مصوب مجمع عمومی.
۱۲ –اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض و یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات.
۱۳ –واگذاری و تعیین حق‌الزحمه کارگزاری امور اجرایی و پشتیبانی سازمان با حفظ مسئولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی.
۱۴ –تهیه تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشکیلات کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تایید توسط مراجع ذی‌صلاح.
۱۵ –تصویب دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای دانش مدیران و کارکنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۶ –اتخاذ تصمیم درخصوص رفاه کارکنان و تامین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط.

تبصره۱ –هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را با حفظ مسئولیت به روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها یا بعضی از اعضای هیئت‌مدیره منفرداً یا مشترکاً تفویض نماید.
تبصره۲ –تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد.
تبصره۳ –اختیار ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع اصل (۱۳۹) قانون اساسی موضوع بند (۵) این ماده به وزرای عضو مجمع عمومی سازمان تفویض می‌شود. همچنین اجرای تصمیمات راجع به سازش موضوع بند (۶) این ماده منوط به تصویب وزرای یادشده می‌باشد. تصمیمات وزرای یادشده پس از تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۵ –رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حُسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می‌باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات عمومی و هیئت‌مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی می‌باشد و نمایندگی سازمان و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل به عهده دارد.

ماده۱۶ –وظایف و اختیارات رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد:
۱ –اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره.
۲ –تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان به نحوی که حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
۳ –پیشنهاد برنامه اجرایی سازمان به هیئت مدیره.
۴ –تهـیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به هیئت مدیره.
۵ –پیشنهاد تشکیلات تفصیلی سازمان به هیئت مدیره.
۶ –تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۷ –عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوط.
۸ –اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها شعب و نمایندگیها و ادارات تابعه سازمان.
۹ –اهتمام در تامین رفاه و آموزش کارکنان.
۱۰ –انتخاب و انتصاب مدیرشعب و نمایندگیها.

تبصره –رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مدیره، روسای قسمتها، متصدیان امور و کارکنان سازمان، روسای شعب و نمایندگی، روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها به تشخیص خود تفویض کند تا انجام اموری را که به این طریق به آنها محول می‌گردد، زیر نظر وی بر عهده بگیرند.

ماده۱۷ –افتتاح حساب در بانکها و امضای اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد و در شعب و نمایندگیها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره تعیین می‌گردد. کلیه چکها علاوه بر امضای مقامات مذکور به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز می‌رسد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده وی صورت می‌پذیرد.

ماده۱۸ –بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران –مصوب ۱۳۷۲ –می‌باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره۱ –بازرس (حسابرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره تسلیم نماید.
تبصره۲ –اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید موجب دخالت در عملیات اجرایی یا سبب وقفه یا مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد.

فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زیان:

ماده۱۹ –سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده۲۰ –صورتهای مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمع‌عمومی عادی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

فصل پنجم – سایر مقررات:

ماده۲۱ –سازمان از نظر سیاستها، برنامه‌های بخشی و سایر فعالیتهای اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است.

ماده۲۲ –سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی، افراز و تفکیک و فروش راجع به اراضی و املاک معاف می‌باشد.
تبصره –سرمایه‌گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تاسیسات روبنایی در آماده‌سازی اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان پیش‌پرداخت مالیاتی سازمان منظور می‌گردد.

ماده۲۳ –علاوه بر بودجه طرحهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سازمان، یک درصد (۱%) از بودجه سالانه سازمان برای امر مطالعه، تحقیق و آموزش، براساس ترتیبات و برنامه‌ای که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تایید قرار می‌دهد، در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره سازمان هزینه خواهدشد.

ماده۲۴ –در مواردی که اختیـارات و وظایـف اجرایی هیئت مدیـره و مدیرعامـل به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها تفویض می‌گردد، هیئت مدیره می‌تواند تا یک درصد (۱%) از بودجه سالانه شرکت را براساس ترتیباتی که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تایید قرار می‌دهد، برای کارکنان سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها تامین و هزینه نماید.

ماده۲۵ –مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌اند طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۳۷۲۹/۳۰/۸۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رییس جمهور –محمدرضا رحیمی