دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پنجم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پنجم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پنجم

حقوق جزا

سؤال اول)
آقای تقی پور در کشور فرانسه به علت ارتکاب جعل سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به یکسال زندان محکوم گردیده است این حکم در فرانسه به مرحله قطعیت رسیده و اجرا شده است بعد از پایان مدت محکومیت آقای تقی پور به ایران آمده و شاکی خصوصی به محض ورود نامبرده به ایران وی را تحت تعقیب قرار می دهد پرونده هم اکنون در یکی از دادگاههای عمومی تهران تحت رسیدگی است آقای تقی پور به شما مراجعه کرده و تقاضا می کند وکالت وی را بپذیرید بر فرض صحت دلائل توجه اتهام و در صورت پذیرش وکالت آقای تقی پور
1-    مدافعات خود را به طور اختصار بیان نمائید .
2-    در ماجرای فوق فرض کنید پرونده در کشور فرانسه منتهی به صدور رأی نشده باشد در این صورت نظر خود را بیان کنید.

سؤال دوم)
آقای عبدالحسین چکی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در وجه آقای ناصر صادر می نماید ناصر قبل از سپری شدن 6 ماه مقرر در قانونی چک فوق فوت می کند آقای جعفر که وارث منحصر به فرد وی بوده پشت چک را ظهر نویسی کرده و به امضاء شبیه امضاء پدر خود(ناصر) تقاضا می کند وجه چک مزبور به حساب ناصر واریز شود چک به علت کافی نبودن موجودی از طرف بانک برگشت می شود و گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد آقای جعفر در مهلت قانونی آقای عبدالحسین را تحت تعقیب قرار داده و موضوع در یک از دادگاههای عمومی مطرح می شود آقا ی عبدالحسین (صادر کننده چک) در قبال دعوی کیفری مدعی جعل و استفاده از سند مجعول ظهر نویس چک می گردد. پاسخ دهید:
1-    در صورت پذیرش وکالت جعفر در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجعول پشت چک چه مدافعاتی بعمل می آورید.
2-    در صورت پذیرش وکالت آقای عبدالحسین در قبال ادعای صدور چک بلا محل مدافعات خود را بیان کنید.

آئین دادرسی کیفری

سؤال اول)
پرویز در شیراز مرتکب سرقت یک برگ چک سفید از دسته چک داریوش شده و در بندرعباس مبادرت به خرید یک قبضه اسلحه قاچاق نموده که بابت اسلحه، چک سرقتی از داریوش را بعنوان صادر کننده در حضور فروشنده اسلحه امضاء و به وی تسلیم می دارد سپس در حال خروج غیر قانونی از کشور در مرز چابهار دستگیر می شود تعیین کنید دادگاه صالح به رسیدگی جرائم مارالذکر کدامست؟

سؤال دوم)
پرویز به اتهام صدور دو فقره چک بلا محل بدون آن که دادگاه رعایت کیفیات مخففه را کرده باشد به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در پرونده دیگر به اتهام فروش مال غیر نیز به دو سال حبس محکوم گردیده است هر دو پرونده در شعبه 3 دائره اجرای احکام در جریان اجرا می باشد پرویز نسبت به یک فقره از چکها و نیز نسبت به جرم فروش مال غیر رضایت شکات خود را تحصیل کرده و گذشت نامه ها را به اجرا احکام ارائه می دهد تعیین کنید:

1-    تکلیف اجرا احکام در این مورد چیست؟
2-    محکوم علیه (پرویز) برای تخفیف مجازات های خود به کدامیک از دادگاهها مراجعه نماید؟

سؤال سوم)
هوشنگ دادخواستی مستند به یک فقره سند عادی تقدیم دادگاه عمومی نموده و ایرج نیز بعنوان خوانده مدعی جعل مستند مزبور گردیده و طی شکوائیه جداگانه با تعیین جاعل تقاضای تعقیب او را کرده است مستنداًو مستدلاً دیدگاه خود را در زمینه تأثیر رأی کیفری در پرونده حقوقی و در پاسخ به سؤالات ذیل تشریح نمائید:
1-    اگر محکمه حقوقی بر اساس مستند مزبور رأی قطعی صادر نماید و بعداً به موجب رأی قطعی مجعول بودن سند ثابت شود آیا رأی کیفری در دعوی حقوقی مزبور مؤثر است؟چگونه؟
2-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی باشد و محکمه جرائی با احراز اصالت سند رأی به برائت متهم بدهد این رأی چه اثری در پرونده حقوقی دارد؟
3-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی بوده و در پرونده کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و قرار مزبور به مرحله قطعیت برسد آیا محکمه حقوقی تکلیفی در خصوص رسیدگی به ادعای جعل دارد یا خیر؟
4-    اگر هر دو پرونده در دو شعبه دادگاه بدوی مطرح رسیدگی باشند چه تدبیر قانونی برای پیشگیری از تهافت آرا پیش بینی شده است؟
5-    اگر یکی از دو پرونده در شعبه بدوی و دیگری در مرحله تجدید نظر باشد برای جلوگیری از صدور آرا متهافت چه باید کرد؟

آئین دادرسی مدنی

1-    موسسه دولتی(الف) از طریق نماینده حقوقی خود مبادرت به طرح دعوائی به خواسته یک میلیارد ریال علیه شخص(ب) نموده و در جلسه نخست دادرسی خوانده ایراد عدم توجه دعوی می نماید نماینده مزبور اظهار می دارد «دادخواست خود را مسترد نمودم»
با توجه به مسئله فوق مستدلاً و مستنداً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:

اولاً:نماینده حقوقی حق استرداد دارد یا خیر؟
ثانیاً: در صورتی که پاسخ سؤال اول مثبت باشد دادگاه چه نوع قراری صادر خواهد کرد؟
ثالثاً: در صورتی که دعوی پس از اعلام ختم دادرسی مسترد و خوانده نیز به این امر رضایت دهد تصمیم دادگاه چیست؟

2-    آقای جعفری دعوائی به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت آقای اکبری تقدیم دادگاههای عمومی اصفهان نموده است اخطاریه  وقت دادرسی به انضمام نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شخص خوانده ابلاغ واقعی شده است در وقت رسیدگی خواهان در محضر دادگاه حاضر ولی خوانده در جلسه دادگاه شرکت ننموده و لایحه ای هم نداده است دادگاه پس از رسیدگی حکم محکومیت خوانده را به پرداخت وجه سفته صادر کرده و حکم دادگاه در تاریخ 15/7/79 به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده است 23 روز بعد از ابلاغ قانونی حکم، محکوم علیه با در دست داشتن رسید پرداخت وجه سفته که مربوط به قبل از طرح دعوی از ناحیه خواهان می باشد به شما مراجعه و تقاضا می کند که وکالتش را به عهده بگیرید، پاسخ دهید در جهت احقاق حق موکل خود چه اقدامی و تا چه تاریخی و در چه مرجعی انجام می دهید.

3-    آقای محمدی مقیم فلاورجان مدت دو سال است ششدانگ  یک قطعه زمین زراعی ملکی آقای احمدی واقع در زرین شهر را تصرف نموده و من غیر حق از آن استیفا منفعت می نماید آقای احمدی دادخواستی به طرفیت آقای محمدی تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نموده و اجرت المثل ملک موصوف را مطالبه کرده و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را به پرداخت اجرت المثل محکوم نموده است. محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی کرده و از جمله موارد اعتراض او این است که دادگاه بدوی صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوی را نداشته است بنظر شما مرجع تجدید نظر در قبال ایراد معنویه چه تصمیمی اتخاذ می کند.

امور حسبی

خانم ایمانی دادخواست حصر وراثت مربوط به شوهرش رحمت ایزدی را به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم داشته و توضیح داده است که آن مرحوم دارای هشت فرزند (سه دختر و پنج پسر) بوده است و پیوست دادخواست خود علاوه بر مدارک شناسنامه وراث، گواهی فوت، فرم 18 دارائی، یک وصیتنامه عادی که به خط شوهرش نیست و از نوع سری هم نمی باشد تقدیم داشته در این وصیت نامه مرحوم رحمت ایزدی یکباب خانه مسکونی خود و ایضاً مبلغ یک میلیارد ریال نقدینه بانکی خود را جهت نوسازی همان خانه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وصیت تملیکی کرده است دادگاه وقت رسیدگی تهیین نموده و کلیه وراث را برای رسیدگی به وصیت نامه احضار کرده است در جلسه رسیدگی خانم ایمانی و پسر ارشد وصیت پدر را به کلی تنفیذ و سه دختر را تا ثلث قبول و چهار پسر دیگر وصیت را به کلی رد نمایند در جلسه مذکور شخصی بنام آقای اردشیر ایزدی در دادگاه حضور یافته و اعلام می دارد که او نیز فرزند رحمت ایزدی بوده و از همسر صیغه ای ایشان می باشد و باید جزء ورثه منظور گردد.

حال به سؤالات ذیل مستدلاً و مستنداًبه مواد قانونی پاسخ دهید :
1- دادگاه در مقام بیان نحوی تقسیم ترکه و وصیت نامه در باره خانم ایمانی (زوجه)و پسر ارشد چه تصمیم اتخاذ می نماید؟
2- در باره سه دختر که وصیت را تا میزان ثلث قبول نموده اند چه اقداماتی به عمل آورده و چه تصمیم اتخاذ می نمایند؟
3- در باره چهار پسری که وصیت را رد می کنند چه تصمیمی اتخاذ می گردد؟
4- در مورد آقای اردشیر ایزدی که ادعای نسب دارد چه حکمی صادر می نمایند این حکم قابل تجدید نظر و فرجام هست یا نه ؟
5- تصمیم دادگاه در مورد سؤال ردیف 3-2-1 قابل تجدید نظر وسیله ورثه هست یا نه؟

حقوق ثبت

به دو سؤال زیر مشروحاً پاسخ دهید:
1- ثبت اسناد اجباری است یا اختیاری؟
2- موارد سقوط حق اعتراض به ثبت را تشریح نمائید.

حقوق مدنی

1- با ملاحظه مواد 338 و 339 و 340 و 464 و 465 ق.م مستنداًو مستدلاًبه سؤالات ذیل پاسخ دهید:
اولاً: معاطات را تعریف نموده بیان نمائید آیا قانون گذار ما معاطات را پذیرفته است یا خیر؟
ثانی: اًمعلوم نمائید که ماهیت حقوقی معاطات چیست؟(بیع،معاوضه یا از جمله عقود نامعین است)
ثالثاً: وجه یا وجوه تمایز بیع یا معاوضه چیست؟

2- اکبر به مغازه ابزار فروشی مهدی مراجعه و با ارائه فهرستی 20 قلم کالا متقاضی خرید آن می گردد.مهدی فروشنده کالا فاکتور 20 قلم کالای مورد تقاضا را تنظیم و با تعیین قیمت هر یک از اقلام یاد شده فاکتور مذکور را مهر و امضاء کرده و به متقاضی تسلیم نموده و اظهار می دارد دو قلم از اجناس مندرج در فاکتور در انبار موجود است که بعداً تحویل خواهد داد اکبر 18 قلم کالا را در یافت نموده و بهای آن را می پردازد لیکن بابت دو قلم کالای موجود در انبار وجهی نمی دهد و این موضوع در فاکتور نیز قید می شود.
پس از 10 سال ورود دو قلم کالای فوق الذکر به کشور ممنوع و قیمت این نوع کالا صد برابر می گردد اکبر با مراجعه به مهدی مطالبه دو قلم کالای مندرج در فاکتور را می نماید مناقشه به طرح دعاوی تسلیم دو قلم کالای فاکتور شده منجر می شود دادگاه بدوی رأی غیابی برمحکومیت مهدی دایر بر تسلیم کالای مورد مطالبه را صادر می نماید محکوم علیه نسبت به رأی واخواهی نموده اظهار می دارد معامله به صورت معاطات بوده و نیز هیچ یک از ثمن و مبیع پرداخت و تحویل نشده و نتیجتاً معامله کالی به کالی است دادگاه صادر کننده حکم غیابی،رأی بدوی را با پذیرش استدلال واخواه فسخ و واخوانده را محکوم به بی حقی می نماید اکبر از این رأی تجدید نظر خواسته و دادگاه تجدید نظر رأی صادره را نقض و مهدی را ملزم به تحویل دو قلم کالای مورد نظر در قبال اخذ مبلغ مندرج در فاکتور می نماید.

مستدلاً سؤال زیر را پاسخ دهید:
رأی غیابی، رأی واخواهی و رأی صادره در مرحله تجدید نظر کدام یک صحیح است و استدلال دادگاه بدوی تجدید نظر در آراء صادره چه می تواند باشد آنرا تحلیل و ارزیابی فرمائید.

حقوق تجارت

مدیر عامل شرک سهامی (الف)یک فقره برات و یک طغری چک هر یک به مبلغ یک میلیارد ریال به نفع شرکت با مسئولیت محدود (ب) صادر و شخص (ج) به عنوان براتگیر، برات را قبول می کند پس از آن به ترتیب اشخاص (د-ه-و)اسناد یاد شده را ظهر نویسی و منتقل می نمایند و شخص (ز)نیز پرداخت وجه هر دو سند را از طرف آخرین ظهر نویس تضمین می نماید در سر رسید،دارنده برای مطالبه وجه به محال علیه اسناد فوق الذکر مراجعه می کند و با عدم تأدیه مواجه می گردد،پس از واخواست اسناد در جلسه ای که با حضور صادر کننده، براتگیر،شرکت(ب) و ضامن ظهر نویس تشکیل می شود و با رضایت و توافقی کلیه شرکت کنندگان در جلسه مقرر می گردد صادر کننده چک و براتگیر وجه اسناد را در سه قسط و جمعاً به فاصله سه ماه از سر رسید پرداخت کنند پس از انقضاء مهلت، پرداخت وجه توسط اشخاص یاد شده صورت نمی گیرد اگر شما وکیل دارنده اسناد یاد شده باشید مستنداً ومستدلاً پاسخ دهید:

1- علیه چه شخص یا اشخاصی اقامه دعوی خواهید کرد؟مسئولیت آنها چیست؟مسئولیت ضامن را بررسی فرمائید.
2- اگر در اساسنامه های شرکتهای سهامی وبا مسئولیت محدود قیدشده باشدکه مدیران اختیار صدور و ظهرنویسی اسناد بیش از مبلغ ده میلیون ریال را ندارند آیا در تعداد خواندگان دعوی تغییری حاصل خواهد شد؟   


مطالب مرتبط

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

ادامه مطلب ...

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

نام نویسنده
سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

نام نویسنده
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه