ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران    

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ4/2/1374 با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره ت/1663230هـ مورخ 13/7/1373 ) و به استناد ماده ( 22 ) قانون « چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران » - مصوب 7/6/1372 - ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیرتصویب نمودند:

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
1 - 1 - کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
2 - 1 - منطقه - هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
3 - 1 - سازمان : سازمان هر یکاز مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده اند.
4 - 1 - قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورایاسلامی
5 - 1 - شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامیایران.
6 - 1 - واحد ثبتی : مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی هریک از سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
7 - 1 - شعبه شرکت یا موسسه: شعبه یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که درخارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسهمذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس ، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود.
8 - 1 - نماینده شرکت یا موسسه : نماینده یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه ، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب میشود

فصل دوم : ایجاد و وظایف واحد ثبتی

ماده 2 - سازمان هر منطقه به منظورانجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه ، واحدی را به نامواحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند.
 
ماده 3- وظایف واحد ثبتی عبارتند از:
1 - 3 - ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایرانی وخارجی.
2 - 3 - ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی.
3 - 3 - ثبت اختراعات واشکال و ترسیمات صنعتی.
4 - 3 - ثبت دفاتر تجاری بازرگانان.
5 - 3 - پلمپدفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه.
6 - 3 - ثبت بانک ها و موسساتاعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد.
7 - 3 - ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.   

فصل سوم : تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

ماده 4- هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشدشرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
تبصره 1 - از تاریخ اجرای اینتصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگیدر منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشورهای متبوع خود مطابققوانین و مقررات جاری آن کشور - به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور- شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره 2- هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبهیا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید . در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونینداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسوول جبران خسارت وارد شده خواهندبود.

ماده 5- انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران میتوانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع فعالیت آنها قانونیباشد . در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

ماده 6- تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه اقتصادی دارند ، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلامواحد ثبتی وضعیت خود را با ارائه مدارک و اسناد پیش بینی شده در این تصویب نامه درواحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند . در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان ازادامه فعالیت اشخاص مزبور جلوگیری خواهد نمود.

ماده 7- ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عملخواهد آمد:
1 - اظهارنامه ثبت.
2 - اساسنامه شرکت.
3 - صورتجلسهمجمع عمومی موسسین.
4 - صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره.
5 - گواهی بانکیاز یکی از بانک های منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 درصد سرمایه نقدی.
6 - مجوزفعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقیخارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور درایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقیخارجی ( به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور ) رعایت شده باشد ضرورتدارد ، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجیاظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیزضمیمه نمایند.
تبصره 2 - کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ( 8 ) این تصویب نامهتوسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره3 - در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت ، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهیمربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاءباید حاوی نکات زیر باشد:
1 - نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایماختصاری و مشخصات آن.
2 - نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن.
3 - مرکزاصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران.
4 - تابعیت شرکت یا موسسه.
5 - میزان سرمایه شرکت یا موسسه.
6 - آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه.
7 - مرجع ثبت ، شماره محل ( شهر و کشور ) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج ازایران.
8 - فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه.
9 - سایرشعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام ( در صورت تاسیس) .
10 - اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افرادصلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها.
11 - قبولی مدیر یا مدیرانشعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره ( 1 ) ماده( 7 ) این تصویب نامه.
12 - نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه مدیران یا ادارهکنندگان شرکت یا موسسه.
تبصره - نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبتبه وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده 9- اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقرراتحاکم در منطقه ، فعالیت می نمایند . واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبتاشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکنندهثبت بدهد.

ماده 10- اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره ،بازرسان ، صاحبان امضای مجاز ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرفیک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند . عدم اطلاع به موقعرافع مسوولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده 11- هر ذینفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافترونوشت مصدق نماید.   

ماده 12- واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روزاز تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی بههزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13- تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری - صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعملاجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرتدارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب نامه حداکثر ظرف سهماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند. 

ماده 15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخهاظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوینکات زیر می باشد به عمل می آید:
1 - نام و نام خانوادگی بازرگان.
2 - تاریخ و محل تولد ، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراقشناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی.
3 - تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذتابعیت مزبور.
4 - تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محلاقامت اتباع خارجی.
5 - اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی.
6 - شماره ثبتمنگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند ( 5 ) ماده ( 3 ) این تصویب نامه به عملآمده است.
7 - رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد.
8 - سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت ، علایم تجاری ، کتاب رمز تجارتیو غیره.   

ماده 16- واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روزاز تاریخ تسلیم ، یک نسخه امضاء شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد بهاظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

ماده 17- اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه ، طیاظهارنامه جدیدی که در نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تادر دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.    

ماده 18- اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب نامه اسم خود را ثبت می نمایند مکلفنددر سربرگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که بهکار می برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 19 - پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقیطبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضاینماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده 20- هزینه های مربوط به ثبت شرکت ، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاریو صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاترتجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود ،دریافت می گردد.

ماده 21- از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب نامه ، بنا به تقاضای سازمان ،توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد . در هر صورت این گونه اقداماترافع مسوولیت مدیران شرکت یا موسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهدبود.

ماده 22- دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه و فرم های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقهحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 24/2/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی