شماره 2367 ـ ق 3/6/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
آئین نامه اجرائی مذکور در ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 9/2/1375 که در جلسه مشترک مورخ 25/5/1377 کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 43584 11/7/1377
نهاد ریاست جمهوری
آئین نامه اجرائی قانون گزینش کشور که در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده است و طی نامه شماره 2367 ـ ق مورخ 31/6/1377 واصل گردیده به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد :
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی و به استناد ماده 18 قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون مذکور مصوب 9/2/1375 آئین نامه اجرائی را بنا به پیشنهاد هیات عالی گزینش به شرح ذیل تصویب نمود :
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ در این آئین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد :
الف ـ « هیات عالی » به جای هیات عالی گزینش .
ب ـ «هیات» به جای هسته گزینش .
د ـ «نهاد» به جای نهاد ریاست جمهوری .
هـ ـ « سازمان » به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
و ـ «قانون گزینش » به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1377 مجلس شورای اسلامی .
ز ـ « قانون تسری » به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی .
ماده 2 ـ امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود خدمت اعم از رسمی ، غیر رسمی (پیمانی ـ قراردادی ـ روزمزد و عناوین مشابه ) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود .
تبصره 1 ـ هرگونه جذب و به کار گیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است .
تبصره 2 ـ اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور ماموریت با انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن (دوره های بلند مدت ) و همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تایید گزینش است .
تبصره 3 ـ گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آئین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود .
فصل دوم ـ ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
ماده 3 ـ ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آئین نامه ضوابط مقرر در ماده 2 قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از :
1 ـ عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و . . . .
2 ـ اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره )
ماده 4 ـ جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم ) ضوابط و معیارهای حاکم گزینش کشور و دستورالعمل های تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی ، هیات عالی حسب آرا فقهی حضرت امام خمینی ( رض ) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد .
تبصره 1 ـ امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد .
تبصره 2 ـ اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب می گردد . تشخیص سایر موارد خاص با هیات عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده (41) تعیین خواهد شد .
فصل سوم ـ تشکیلات ، حدود وظایف و صلاحیتها
الف ـ هیات عالی
ماده 5 ـ دبیر هیات عالی گزینش که به پیشنهاد اعضا هیات عالی و حکم رییس جمهور منصوب می شود همتراز از مقامات موضوع بند ب تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد .
تبصره ـ در صورتی که رییس جمهور به استناد ماده 6 قانون گزینش ، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیات عالی به ترتیب فوق توسط وی به عنوان ریاست هیات عالی گزینش صادر خواهد شد .
ماده 6 ـ هیات عالی به همکاری هیاتها و دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی گزینش کشور اقدام می نماید .
تبصره ـ هیاتها و مراکز اطلاعاتی ، دستگاههای اجرائی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت و اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی نیروهای مسلح مکلفند همکاریهای لازم را در این زمینه حسب نظر هیات عالی معمول دارند .
ماده 7 ـ هیات عالی موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گسترش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهش های بنیادی و کاربردی در متون فقهی و بهینه انجام کار مبادرت ورزد هیات عالی میتواند دوره های مزبور را راسا اجرا و یا اجرای آن را به هیاتها تفویض نماید .
تبصره 1 ـ استفاده از مزایای استخدامی دوره های آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 ـ اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تایید صلاحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری منوط به طی دوره های آموزشی مقر خواهد بود .
ماده 8 ـ وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه می تواند در جلسات هیات عالی در موارد ذیل شرکت نماید :
(1) تصویب دستورالعمل یا رویه خاص دستگاه ذیربط.
(2) ایجاد هیات جدید ، ادغام یا انحلال هیات مرکزی دستگاه ذیربط.
(3) اعلام نظر نهایی نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمایندگان وزرا در هیاتها اعضای هسته ها ، شکایات و گزارش بازرسی حسب تشخیص هیات عالی .
(4) درخواست وزیر جهت شرکت در جلسه .
ب ـ هیات مرکزی گزینش
ماده 9 ـ جلسات هیات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با حداقل دو رای معتبر خواهد بود .
ماد 10 ـ هیات موظف است براساس دستورالعمل هیات عالی نسبت به استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان موضوع ماده 2 قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطلاعاتی موضوع ماده 5 این آئین نامه و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید .
ماده 11 ـ هیات می تواند با توجه به حجم فعالیتها ، توسعه یا کاهش فعالیتهای موجود پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مرکز و استانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش نسبت به ایجاد ادغام و یا تفکیک هسته ها یا رعایت مقررات مربوط اقدام نماید .
تبصره 1 ـ در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیلات غیر ضروری در واحدهای تابعه و استانی دستگاهها هیات می تواند عند اللزوم یکی از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوط را توسط یکی از هسته های مرکزی و استانی منطقه ای و یا سیار قانون گزینش و این آئین نامه انجام دهد .
تبصره 2 ـ در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تایید هیات عالی مستلزم افزایش پستهای سازمانی باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت به تایید آن عمل خواهند نمود .
ماده 12 ـ هیات موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی ، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش براساس دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می رسد اقدام نماید .
تبصره 1 ـ هیات عالی موظف است به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظور پشتیبانی های علمی ، فنی ، اجرائی ، آموزشی ، نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیش بینی سازمان کار مناسب اقدام نماید .
تبصره 2 ـ هیات و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه بر حسب جنسیت ، نسبت به ارایه و همکاری نیروهای خواهر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده 13 قانون گزینش اقدام نمایند.
ماده 13 ـ هیات موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند 4 ماده 5 قانون گزینش ( غیر از اعضا هیات ) نسبت به تشکیل پرونده و بررسی سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده 13 قانون گزینش موارد را جهت تایید نهایی به هیات عالی ارسال نماید .
ماده 14 ـ هرگونه جابجایی و نقل و انتقال اعضا هسته ها و کارکنان دبیرخانه هیات با هماهنگی هیات و سایر کارکنان با هماهنگی هسته انجام می گیرد .
تبصره ـ به کارگیری نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیات ، به پیشنهاد مسوول دبیرخانه و تایید هیات خواهد بود .
ج ـ هسته گزینش
ماده 15 ـ انجام مراحل اجرائی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آرا گزینش می باشد .
تبصره ـ آرا صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیات مربوط قابل اجرا خواهد بود و هیات می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید .
ماده 16 ـ صدور رای در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیات منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آرا معتبر است .
تبصره ـ مرحله اول تجدید نظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضا قبلی ئ با رعایت اکثریت آرا در اخذ تصمیمات انجام می گیرد .
ماده 17 ـ مدیر هسته که از بین اعضا و با حکم دبیر هیات منصوب میگردد مستقیما مسوولیت واحد امور اجرائی هسته را بر عهده خواهد داشت .
ماده 18 ـ افرادی که در پستهای سازمانی گزینش با رعایت آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد .
د ـ دستگاهها
ماده 19 ـ به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیات عالی ، هیاتها و هسته های تابعه اعم از فضا ، وسیله نقلیه نیروی انسانی مورد نیاز ، منابع مالی (با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن در نهاد یا دستگاه ) و سایر خدمات پشتیبانی را تامین نمایند .
تبصره ـ هیات موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اعلام نماید .
ماده 20 ـ سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلات هیات هسته و هم چنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرائی و نظر هیات عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نمایند .
تبصره 1 ـ طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیاتها براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیات عالی تهیه و ابلاغ می گردد .
تبصره 2 ـ واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیلات سازمانی تعیین میگردد سازمان سایر مراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاهها این امر را رعایت نمایند .
تبصره 3 ـ هرگونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پستهای سازمانی هسته با تایید هیات و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود .
تبصره 4 ـ پستهای سازمانی اعضا هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیات پیش بینی می گردد .
ماده 21 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیات عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هریک از هیاتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه ،اعتبار مورد نیاز هیات و هسته های ذیربط را تامین نماید .
تبصره ـ به منظور تامین بودجه مورد نیاز هیاتها و هسته های در سال 1377 دستگاه موظف است بر اساس پیشنهاد هیات اصلاحات لازم را در متن موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده است و سازمان مزبور نیز موظف به تامین اعتبار مورد نیاز هیات ذیربط خواهد بود .
ماده 22 ـ دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی در اجرای ماده 16 قانون مراتب را جهت طی گزینش کتبا به هیات اعلام می نماید و هم چنین دستگاه مکلف است داورطلبان موضوع ماده 2 قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آئین نامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید .
تبصره ـ در صورت نیاز به انجام مراحل مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبان حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیات با هسته ضروری می باشد دستورالعمل این تبصره توسط هیات عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
ماده 23 ـ واحد کار گزینی یا عناوین مشابه دارای در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ( و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی ) اقدام نماید .
تبصره 1 ـ در موارد تمدید قرارداد و تبدیل تا قطعی رسمی در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات (مرحله دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه ) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد .
تبصره 2 ـ در موارد استثنا مدت مزبور طبق نظر هیات عالی تعیین خواهد شد .
تبصره 3 ـ در مواردی که پس از تجدید نظر اول یا دوم داوطلب محقق تشخیص داده شود ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، تعلق نگرفته و لیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیات عالی به هیات خواهد بود .
ماده 24 ـ در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدید نظر نماید صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور می باشد و زمان رسیدگی در تجدید نظر اول و دوم به زمان خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد .
ماده 25 ـ واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند در صورتی که نظر مثبت هیات به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیات را راجع به صدور حکم استخدام قطعی آنان استعلام نمایند . در غیر این صورت متخلف به مراجع ذیربط معرفی می شود .
تبصره 1 ـ هیات یا هسته (در صورت تفویض اختیار از سوی هیات به هسته ) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید در غیر این صورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود .
تبصره 2 ـ واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیات یا هسته مربوطه ارسال نمایند .
تبصره 3 ـ در مواردی که در زمان ابلاغ این آئین نامه کمتر از 6 ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد کارگزینی و عناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعا نظر گزینش را اخذ نمایند .
ماده 26 ـ تاریخ صدور رای مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته هیات و هیات عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رای هسته تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع است .
ماده 27 ـ دبیرخانه هیات که زیر نظر هیات و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرائی هیات تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید :
ـ تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و فرم های لازم داخلی .
ـ انجام کلیه اقدامات اجرائی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیات .
ـ انجام امور بررسی صلاحیت اعضا هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیات .
ـ بررسی نمودار تشکیلاتی تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیات و هسته های تابعه به پیشنهاد به هیات .
ـ انجام کلیه امور پشتیبانی اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و . . . هیات مرکزی .
ـ انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیات عالی .
ـ پیگیری اجرا کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیات عالی و هیات مرکزی در هسته های تابعه .
ـ برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای .
فصل چهارم : نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات
ماده 28 ـ هیات موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نیز براساس دستورالعمل هیات عالی نسبت به اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان نظارت دقیق نماید و عند اللزوم در آرا صادره نظر نماید .
تبصره ـ دبیر هیات و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش ، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آئین نامه می باشند .
ماده 29 ـ هیچیک از اعضای هیات ، هسته محققین و مصابحه گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای جمع آوری اطلاعات ، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد .
تبصره ـ در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیات عالی یا هیات مربوطه به مراجع قضایی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد .
ماده 30 ـ دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هیات یا هیات عالی اقدام و پس از بررسی و استماع نظرات ، رای خود را صادر می نماید .
ماده 31 ـ هیات عالی می تواند برای رسیدگی به هرگونه پرونده و سوابق گزینشی ، نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح در امور گزینش با رعایت شرایط مقرر در ماده 13 قانون گزینش اقدام نماید .
تبصره ـ کلیه اقدمات اجرائی گزینش موضوع ماده فوق از قبیل انجام تحقیقات ، مصاحبه ، نظر دهی توسط دبیر هیات عالی انجام می شود .
ماده 32 ـ هیات و هسته (با نظر هیات ) می توانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 عضو واجد شرایط مقرر در ماده 13 قانون گزینش پس از تایید اعضا توسط هیات عالی به منظور بررسی مقدماتی و ارایه نظریه یا هسته اقدام نمایند .
ماده 33 ـ هرگونه رسیدگی به تخلفات گزینشی (عدم رعایت مقررات گزینش ) کارکنان گزینش کشور براساس تبصره 2 ماده 14 قانون گزینش توسط هیات مربوطه و هیات عالی خواهد بود .
ماده 34 ـ هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یک بار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند .
ماده 35 ـ افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی با انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلا اعتراض ننموده اند میتوانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آئین نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیات ، مسوول رسیدگی به آن خواهد بود .
ماده 36 ـ ماموران تحقیق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجدید نظر یک پرونده مستقل از یکدیگر خواهند بود .
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 37 ـ شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واجد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد .
ماده 38 ـ آرا و نظرات هیات و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانونی گزینش مناط اعتبار است .
ماده 39 ـ در صورتیکه داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلا طی کرده باشد (اخذ نظر موافق ) بهنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا ماموریت به دستگاههای دیگر و همچنین بورسیه های داخل و خارج کشور ، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیات یا هسته برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثنا طبق نظر هیات و یا هیات عالی عمل خواهد شد .
تبصره ـ هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرائی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی ، آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود نحوه بررسی گزینش در مورد این گونه نیروها براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیات عالی تنظیم و ابلاغ می گردد .
ماده 40 ـ تاریخ دریافت لیستهای درخواستی و مورد نیاز هیات و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای مسوول مقرر در ماده 2 قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونهای علمی ، استخدامی و کارگزینی ها ، ملاک شروع امر گزینش موضوع زمان مقرر در ماده 16 « قانون گزینش » می باشد .
تبصره ـ مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگی های لازم را به منظور زمانبندی انجام امر گزینش با هیات یا هسته معمول دارند .
ماده 41 ـ نحوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی ، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده در هیاتها و هسته ها و همچنین احصا مشاغل حساس (علاوه بر موارد مذکور در تبصره 2 ماده 4 این آئین نامه ) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیات عالی و با همکاری « سازمان » و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می گردد .
ماده 42 ـ به کارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود .
ماده 43 ـ کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد و افشای آن مجاز نمی باشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد .
تبصره ـ در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعلام شود .
ماده 42 ـ ارزشیابی سالانه مسوول و معاونین دبیرخانه هیات و اعضای هسته های گزینش کشور توسط هیات و سایر کارکنان دبیرخانه توسط مسوول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه و طبق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت ، صورت خواهد گرفت .
تبصره ـ ارزشیابی سایر کارکنان هسته گزینش طبق ضوابط مزبور براساس دستورالعملی خواهد بود که به تایید سازمان خواهد رسید .
ماده 45 ـ فرآیند بررسی نیاز و صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی ، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هماهنگی لازم با هیات یا هسته ( در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز را طبق دستورالعمل صادره از هیات عالی بعمل خواهد آورد .
ماده 46 ـ ملاک زمان مقرر در ماده 14 قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود :
الف ـ آگهی در جراید کثیر الانتشار (حداقل یک بار ) برای پذیرفته شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون (با شرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان ) .
ب ـ دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی .
ج ـ تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کار گزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (طبق تبصره 1 ماده 90 آیین دادرسی مدنی )
د ـ تاریخ ابلاغ رای توسط هیات یا هسته به فرد ذینفع .
تبصره ـ کلیه مراجع برگزار کننده آزمون بخشهای اداری ذیربط هیات و هسته ها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند .
ماده 47 ـ در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی براساس نظر گزینش ذیربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد ادامه اشتغال وی به صورت پیمانی یا قراردادی در صورت تایید گزینش دستگاه مربوط مجاز خواهد بود .
تبصره ـ تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود .
ماده 48 ـ موسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیات عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش نمی توانند از نام هیات یا هسته استفاده نمایند .
ماده 49 ـ هرگونه به کارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده 13 قانون گزینش و موارد مندرج در این آئین نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هیات و هسته بر هسته در امر گزینش کشور مطلقا ممنوع است و در صورت به کارگیری هیات عالی راسا نسبت به عزل آنها تعیین جانشین اقدام می نماید .
ماده 50 ـ هیاتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی ( تبصره 3 ماده 2 ) مشمولین ماده 2 قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده 15 قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستی کتبا به همراه مدارک اعلام نظر نمایند در غیر این صورت هیات یا هسته می توانند اقدام نمایند بدیهی است در صورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی ، مراتب خدمت آزمایشی ، مراتب توسط هیات یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد .
تبصره 1 ـ در مواردی که نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد مورد جهت رسیدگی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ می گردد .
تبصره 2 ـ مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیات و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز میتواند انجام گیرد .
ماده 51 ـ دبیر هیات و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد در جسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند کرد .
آئین نامه فوق مشتمل بر 52 ماده و 40 تبصره در مورخ 25/5/1377 در جلسه مشترک کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)