شماره 325 ـ ق - 29/8/1379
حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 36416 مورخ 23/8/1379 دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 که دو فوریت آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 23/8/1379 تصویب شده بود در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/8/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 38249 - 3/9/1379
وزارت کشور
قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شورای اسلامی روستاهائی که به شهر تبدیل شده اند که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 325 ـ ق مورخ 29/8/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرای ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده 1 ـ
الف ـ در تبصره های 2 ، 3 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1379 مهلت پنج ماهه به هفت ماه افزایش می یابد .
ب ـ تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد :
تبصره ـ اولین انتخابات میان دوره ای مجلس شورای ششم همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری سال 1380 برگزار خواهد شد .
ماده 2 ـ
الف ـ تبصره2 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1379 به شرح زیر اصلاح می گردد :
تبصره 2 ـ شناسنامه رای دهنده ممهور میگردد .
ب ـ عبارت « که در صورت ضرورت تا دو ساعت دیگر قابل تمدید می باشد » از سمت آخر تبصره 3 ذیل ماده 10 قانون انتخابات شورای اسلامی حذف و به جای آن عبارت « و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد » جایگزین میگردد .
ماده 3 ـ در بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سن رای دهندگان از 16 سال تمام به 15 سال تمام کاهش می یابد .
ماده 4 ـ ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح میگردد :
الف ـ مهلت های مقرر برای استعفا مقامات مشمول بندهای الف و ب از سه ماه به دو ماه تقلیل می یابد .
ب ـ مهلت مندرج در تبصره 3 از سه ماه به دو ماه تقلیل می یابد .
ج ـ مهلت مندرج در تبصره 4 از چهار ماه به سه ماه تقلیل می یابد .
ماده 5 ـ مهلت مذکور در تبصره ذیل ماده واحده قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهر تبدیل شده اند مصوب 17/5/1378 از چهار ماه به دو ماه تقلیل می یابد .
قانون فوق مشتمل بر 5 ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16248
تاریخ تصویب :
1379/08/23
تاریخ ابلاغ :
1379/09/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)