شماره نظریه : 6034/227/12/77

شماره پرونده 82/1230/77
سئوال :
دعوی وقفیت پلاک دارای پرونده ثبتی که مالک آن فوت شده وفاقد ورثه می باشد از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه به طرفیت چه شخص یا ارگانی قابل طرح است ؟
جواب : 1 بدون صدور حکم نهایی دادگاه بر وقفیت ، اداره ثبت مجوزی برای ابطال ثبت و سند مالکیت یک ملک را ندارد.
2 دعوی وقفیت باید به طرف مالک اقامه شود و اگر ارث بلاوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد.

مرجع :
ماهنامه دادرسی ، انتشارات سازمان قضائی نیروهای مسلح ، شماره 7
سال سوم آذرودیماه 1378

160

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6034
تاریخ تصویب :
1377/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)