نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

229 شماره 140هفته دادگستری صفحه 9

آیا نیابت قضائی مووضع ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه بعبارت 00.و یا اقدام دیگر00. شامل اخذ توضیح از اصحاب دعوی ، استکتاب و یا اخذ اثر انگشت جهت تطبیق و همچنین تعیین کارشناس میشود یا خحیر؟ و بطور خلاصه کلیت ماده مزبور و مشول آن به موارد مختلف اقدامات قضائی تا چه حدود میباشد؟
در مورد سئوال بالا اداره قحقوی در تاریخ 29/3/53 بدین شرح اظهارنظر کرده است :
علاوه بر ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی ، موضوع نیابت قضائی در مورد رسیدگی بدلائل و تحقیق محلی و معاینه محل و انتخاب کارشناس در مواد364و428و443و451 قانون مذکورمقررشده است و با توجه بمواد مزبور، ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی ، استماع توضیحات اطراف دعوی را در بر نمیگیرد و اعطای نیابت قضائی در مورد آن خلاف اصول است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
229
تاریخ تصویب :
1353/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)