شماره 1672 2/2/46
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1346 بنا به پیشنهاد شماره 7348/39673 مورخ 4/12/1345 وزارت راه و باستناد تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور حریم راههای کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- حریم راههای کشور بشرح زیر تعیین میشود
الف - حریم شاهراهها
حریم شاهراهها عبارتست از اراضی بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 38 متر از محور راه در هر طرف بقسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن 76 متربشود0
ب - حریم درجه یک
حریم درجه یک عبارتست از اراضی واقع بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 5/22 متر از محور راه در هر طرف بقسمی که مجموع عرض بدنه و حریم طرفین آن 45 متر بشود0
ج - حریم درجه دو
حریم درجه دو عبارتست از اراضی واقع بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 5/17 متر از محور راه در هر طرف بقسمی که مجموع عرض بدنه راه وحریم طرفین آن 35 متر بشود0
حریم درجه سه عبارتس از رااضی واقع بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 5/12 متر از محور راه در هر طرف بقسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن 25 متر بشود0
ه - حریم درجه چهار
حریم درجه چهار عبارتست از اراضی واقع بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 5/7 متر از محور راه در هر طرف بقسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن 15 متر بشود0
تبصره 1- بدنه راه مذکور در این تصویبنامه عبارتست ازقسمتی که در ان عملیات بمنظور ایجاد راه طبق کروکی پیوست (ضمیمه شماره 1) انجام میگیرد0
تبصره 2- در مواردی که فاصله حد نهائی بدنه راه از محورراه ( بیش از مقادیر تعیین شده در این ماده باشد حد راه وحریم هام حد نهائی بدنه راه خواهد بود0
ماده 2- حریم راههای موجود کشور براساس مفاد ماده 1 طبق فهرست پیوست ( جدول ضمیمه شماره 1) تعیین میگردد0
ماده 3- درجه حیم راههای کشور که در آینده ساخته خواهد شد قبل از شروع ساختمان براساس این تصویبنامه با توافق سازمان بنرامه و وزارت راه تعیین خواهد شد0
ماده 4- در مواردی که راه در مجاورت رودخانه قرار گیرد و برای تامین حریم یا حفاظت راه استفاده از مقداری از بستر رودخانه ضورری تشخیص شود باندازه لازم زمینهای آن طرف رودخانه جزء حریم محسوب و برای تعویض بستر رودخانه ازآن استفاده خواهدشد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است 0
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان

کروکی پیوست ضمیمه شماره 1

نوع حریم اندازه بمتر

شاهراهها 38

درجه 1 5.22

درجه 2 5.17

درجه 3 5.12

درجه 4 5.7


ضمیمه شماره 2
الف - راههائی که دارای حریم شاهراه میباشد
1- اتوبان کرج
ب - راههائیکه دارای جریم درجه یک میباشند
1- آبادان - سربندر- بندرماه شهر- رامشیر
2- اصفهان - ازنا- درود- سه راهی (بروجرد- خرم آباد- درود)
3- اصفهان - نائین - یزد کرمان - زاهدان - میرجاوه
4- آمل - بابل - شاهی - ساری - گرگان - شاه پسند-بجنورد- قوچان مشهد- فریمان - تربت جام - تایباد - اسلام قلعه - مرزافغانستان
5- آمل - محمودآباد
6- اهواز- آبادان (راه شرقی )
7- اهواز- رامشیر - بندرماه شهر- بندر شاهپور
8- بابل - بابلسر - محمودآباد- نوشهر
9- بندر بوشهر، چغاوک - اهرم - حورموج - کنکان - طاهری - چارک - بندرلنگه
10- بندر شاهپور سربندر
11- تاکتسان - زنجان - میانه - تبریز - مرند- ماکو- بازرگان
12- تبریز- آذرشهر- میاندوآب - بوکان - سقز- سنندج -کرمانشاه
13- تهران - رودهن - آبعلی - پلور - آمل
15- تهران - ساوه - سلفچگان - دلیجان - اصفهان - شیراز- کازرون - بندر بوشهر
16- تهران - کاروانسراسنگ (جاده جنوبی تهران - کرج )
17- تهران - کرج - قزوین - تاکستان - همدان - ملایر- بروجرد- خرم آباد - اندیمشک - اهواز - خرمشهر
18- تهران - گرمسار- سمنان
19- خرمشهر - آبادان
20- دارزین - میناب - سه راهی (میناب - بندرعباس - سیرجان )
21- رشت - فومن
22- ساری - راه راه نوکنده
23- ساری - فرح آباد
24- ساوه - روان - سه راهی (همدان - قزوین - ساوه )
25- سه راه (ری - قم - تهران ) معروف به راه راه آرامگاه قم
26- شاه آباد غرب - ملاوی
27- شغو- رودان
28- شهرضا- سمیرم
29- قزوین - رشت - بندرپهلوی
30- قم - سلفچگان - اراک - توره - سه راهی (اراک - بروجرد خرم آباد)
31- قم - کاشان - نطنز - اردستان - نائین
32- کرمان - باقین - سیرجان - بندرعباس
33- مینودشت - گنبد- شاه پسند
34- هروآباد- کنجکاه
35- همدان - کرمانشاه - شاه آبادغرب - قصر شیرین - خسروی

راههائیکه دارای حریم درجه 2 میباشند0
1- ابگنچی - نفت سفید- هفتگل
2- اندیمشک - دزفول - شوشتر- مسجد سلمیان - هفتگل -راهمهرمز
3- اندیمشک - سد محمدرضاشاه
4- بناب -مراغه
5- بندرپهلوی - آستارا- اردبیل - سراب - بستان آباد
6- بوکان - برهان - سه راهی (مهاباد- بوکان -میاندواب )
7- بیجار - سه راهی (همدان - کرمانشاه - بیجار)
8- پل سفیدرود- بندر فرحناز
9- پل فسا - خفر- جهرم
10- پل قره سو(کرمنشاه ) طابق بستان - قازانچی
11- تبریز - اهر مشکین شهر - اردبیل - فیروزآباد- میانه
12- حلفا- سه راه - (خوی - جلفا- مرند)
13- جلفا- مردند
14- چالوس - کرج
15- خرمشهر - مرزعراق
16- خوی - شاهپور - رضائیه - مهاباد- میاندواب
17- دوراهی بادامک - علیشاه عوض
18- دوراه یعلیشاه عوض (کیلومتر15 راه تهران - کرج جنوبی ) علیشاه عوض - رباط کریم 0
19- دیواندره - بیجار- زنجان
20- رشت - شفت - فومن - ماکلوان
21- رشت - لاهیجان - لنگرود - رودسر- رامسر - شهسوار- چالوس
22- رضائیه - کلمانخانه
23- رودهن - فیروزکوه - شاهی
24- سمنان - دامغان - شاهرود - سبزوار - سلطان آباد-نیشابور سنگ پست - مشهد
25- سنندج - سه راهی (سنندج - همدان - بیجار)
26- سنندج - مریوان - باشه
27- سوباشی - کبوتر آهنگ
28- سه راهی (ری - ورامین - شریف آباد) شریف آباد
29- سه راهی (اراک - قم - خمین ) خمین
30- سه راهی (تهران - آبعلی - لتیان ) لتیان
31- سه راهی (رامشیر- اهواز- بهبهان ) امیدیه - بهبهان -
دوگنبدان سه راهی (کازرون - بندربوشهر- بهبهان )
32- سه راهی (ساری - گرگان - شاه آباد) بالومحله - زیت کهریاران
33- سه راهی (سلطنت آباد- صاحبقرانیه - اراج ) اراج - گردنه قوچک - لشگرک
34- سه راهی (شوشتر- مسجد سلیمان - درخزینه ) سه راهی (اهواز رامشیر - درخزینه )
35- سه راهی (شیراز - فسا- اصطهبانات ) اصطهبانات ) نیریز سیرجان
36- شاه آباد غرب - ایلام - مهران - دهلران - سه راهی (اندیمشک دهلران - اهواز)
37- شاهپور - تسوج - صوفیان
38- شاه تقی - تربت حیدریه - بیرجند - زاهدان - ایرانشهر- چاه بهار
39- شاهرود - خوش ییلاق
40- شیراز- سروستان - سه راهی ( تبریز - سهل آباد - اصطهبانات ) فسا- داراب
41- فسا- فدشکویه - قطب آباد - سه راهی (جهرم - شیراز - فسا)
42- فیروزآباد- هروآباد
43- قم - نیزار
44- کرج - شاهدشت
45- گچسر - کاجره
46- مرز تکریه - سرو- رضائیه
47- مشهد- مزدوران
48- ملایر - سه راه (ملایر - اراک - بروجرد)
49- ونک - سهادت آباد
د- راههائیکه دارای حریم درجه 3 میباشند0
1- اشنویه - نقده
2- اشخانه - مراه تپه
3- اصطلک - لواسان
4- اصفهان - شهرکرد
5- امامقلی - لطف آباد
6- آمل - بابل - شاهی (جاده شنی قدیم )
7- امیدیه - میانوه - آغاجاری - سه راهی (بهبهان - امیدیه - آغاجاری )
8- انجیران - دماوند
9- اهر- کلیبر
10- المده - گلند رود
11- بابلسر- کیاکلا- شاهی
12- باجیگران - شورک
13- باقرآباد- ساوه
14- بندرشاه - کردکوی
15- بهرام لو- نقده
16- پارس آباد- علیرضاآباد- قره قاج سه راه (مشکین شهر پارس آباد- اردبیل )
17- پلور- آبگرم - لاریجان
18- تنگی - پهلویدژ- گرگان
19- حکم آباد- سبزوار - کاشمر - شادمهر
20- خسروشاه - اسکو
21- خوی اوراجیق
22- دلیجان - راوند
23- دلیجان - محلات - خمین - گلپایگان
214- داراب - فورت - کهکم
25- رامشیر - امیدیه
26- راور- کرمان
27- راه بیمارستان مسلولین نزدیک تهران بطول 2 کیلومتر
28- روخانه شور- اخوانیه
29- رضائیه - بندرمرکورد - زیوه
30- سرخ حصار- خجیر
31- سفیدشت - مبارکه
32- سوسنگرد- سه راه (اهواز - خرمشهر- سوسنگرد)
23- سه راهی (سیرجان بندرعباس - بافت ) رود بارک
24- سه راه (امیدیه - رامشیر- بندرماه شهر)بندرماه شهر
35- سه راهی (بیستون -کرمنشاه - هرسین ) هرسین - نورآباد-خرم آباد
36- سه راهی (رامشیر- رامهرمیز- اهواز) راهمهرمز
37- سه راهی (زاهدان - زابل - بیرجند) زابل
38- سه راهی (بغبغو- مشهد- سرخس ) بغبغو- صالح آباد- جنب آباد دوقارون 0
39- سه راهی (فیروزآباد- علی آباد- شیراز) فیروزآباد
40- سه راهی (فیروزکوه - شاهی - سمنان ) گردنه بشم - سه راهی (سمنان - گرمسار- فیروزکوه )
41- سه راهی (کردکوی - بهشهر-بندرگز) بندرشاه - خطیرآباد
42- سه راهی (یزد - انجیله - نائین ) انجیله - رباط پشت بادام فردوس - بجستان - جویمند- بیدخت
43- سه راهی (همدان - کرمانشاه - نهاوند) نهاوند سه راهی (بروجرد- ملایر- نهاوند)
44- سه راهی (همدان - کرمانشاه - تویسرکان ) تویسرکان - جوکار
45- سه راهی (کرمانشاه - سنندج - روانسر) پاوه - نوسود
46- سرخه حصار- ششمک
47- سلطان آباد- عبدالله گیوی - سه راهی دوقائی (مشهد- قوچان - عبدالله گیوی )
48- شاههدشت - اشتهارد
49- شاندرمن - ماسال - طاهر گوراب - صومعه سرا- جمعه بازار (مسیرقدیم )0
50- شهرکرد- سفیددشت - بروجن - شهرضا
51- شمس - شهربابک - سیرجان
52- طرقبه - مشهد
53- فشم - امامه
54- فشم - زیگون - خاتون بارگاه
55- قشلان - طالقان
56- کاشان - فین
57- کرج - ملارد
58- کاشمر - سبزوار
59- کند- امامه
60- جویبار - شاهی - کیاکلا
61- کرمانشاه - پل قدیم - دوراه (همدان - کرمانشاه )
62- کارخانه تصفیه نیشکر- سه راهی (اهواز - اندیمشک -کارخانه )
63- گیلارد- دماوند
64- لالی - سه راهی (لالی - مسجدسلیمان - شوشتر)
65- لشکرک - افچه
66- مرز عراق - خانه - نقده - حیدرآباد
67- مرزن آباد-کلاردشت - رودبارک
68- مورچه خورت - سه راهی (نطنز- مورچه خورت - اردستان )
69- مهاباد- سردشت - بانه - سقز
70- نائین - انارک
71- نیاوران - شاه آباد
72- ورامین - عباس آباد
73- ورامین - امین آباد
74- هفتگل - کوپال
ه - راههائیکه دارای حریم درجه 4میباشند
1- اردستان - انارک - جندق - رباط پشت بادام
2- اسدآباد- اواز
3- اسدآباد- فریمان
4- اشتیان - فرمهین - اراک
5- ایران شاه - تکاب - بیجار
6- بافق - مهاباد
7- بروجرد- دره سواران - سه راه (خرم آباد- درود- بروجرد)
8- بروجن - کندمان - سمیرم - فلارد
9- بشرویه - سه راهی (بشرویه - طبس - فردوس )
10- بندرشاه - پهلویدژ- گنبد
11- بیرجند - اسدآباد
12- بیابانک - دوراهی (سمنان - تهران )
13- بیرجند- شهداد- سه راهی (کرمان - دارزین - شهداد)
14- پل ذغال - دشت نظیر
15- پلدشت - سه راهی (ماکو- شاه آباد- بلدشت )
16- پلدشت - مرکن
17- ترخوران - سه راهی (ترخوران - سلفچگان - ساوه )
18- ترخوران - اشتیاق - صالح آباد
19- تربت حیدریه - خواف - تایباد
20- تربت جام - قلمه حمام
21- تربت حیردیه - چمخاق - فریمان
22- تفت - مهریز
23- تکاب - ایرانشاه
24- چالق - دهک
25- جهرم - لار
26- جویمند - کاهک
27- جویمند- سه راهی (بیدخت - شادمهر- جویمند)
28- چترود - کرمان
29- چغلوندی - خرم آباد
30- خاش - بزمان - سه راهی (خاش - زاهدان - بزمان )
31- خواجه نفس - نیاور- سه راه (بندرشاه - پهلویدژ- نیاور)
32- خاش - سراوان - دهک - کوچک
33- خمین - دهنو
34- خرم آباد- کوهدشت - سه راهی (ملاوی - شاه آباد- کوهدشت )
35- دانالو- سه راهی (عجب شیر- آذرشهر - دانالو)
36- دوزدوزان - مهربان
37- دامنه تونل کوهرنگ
38- درگز - کلات
39- دوگنبدان - گچساران - بندرکناوه
40- دهشیر - مهریز
41- ده چشمه - شهکرد
42- رادگان - طوس
43- رادگان - چناران
44- راین - نی بید
45- رضائیه - خمین
46- رفسنجان - پاریز - سیرجان
47- زاهدان - چشمه زیارت
48- زرند- پاداموکرمان (راه قدیم )
49- سرعین - سه راهی (اردبیل - بستان آباد- سرعین )
50- سربیشه - اسدآب اد
51- سورمق - اقلید
52- سیرح - سه راهی (شهداد - کوک - سیرج )
53- سیاه چمن - سراسکندر
54- سه راهی (شغو- سیرجان - کهورستان ) کهورستان - بندخمیر
55- سه راهی (خاش - پسکوه - سراوان ) پسکوه
56- سه راه (زاهدان - میرجاوه - خاش ) لاریز- میرجاوه
57- سه راهی (شاه آباد- گیلانغرب - ایلام ) گیلان غرب - قصرشیرین نفت شاه - سومار
58- سه راه (قم نیزار- وشنوه ) وشنوه
59- سه راهی (مشهد - شاهین کرماب - سرخس ) شاهین کرماب
60- سه راهی (نیک شهر - خیرآباد - قصرقند) قصر قند
61- سه راه (شاه آباد- ایلام - شیروان ) شیروان - چرداول
62- شازند - خسروآباد- فوزیه - الیگودرز
63- شوش - دوراهی (اهواز - اندیمشک )
64- شهسوار - سیاهورز
66- شهسوار - شعیب کلایه
67- شهسوار - خرم آباد
68- صومعه سرا- ماکلوان
69- طلقان - شریف آباد
70- علی بلاغ - شاهپور
71- فارسنج - سقز- سه راه بیستون
72- قدشکویه - باباعرب - قطب آباد(راه قدیم )
73- قطور - خوی
74- قم - سراجه
75- قلمه ماسور- ایستگاه کشور
76- کاشمر- بجستان
77- کوچصفهان - لشت نشاء
78- کرمان - کوهپایه
79- لایهجان رودبنه
80- لاهیجان - سیاهگل
81- لار - کهورستان
82- ماسوله - ماکلوان
83- مراوه تپیه - گنبدکاوس
84- مشیر- کبوترخانه
85- میاندوآب - شاهین دژ
86- میرجاوه - نفتان
87- میمه - جوشقان
88- نیشابور - علی آباد- اسدآباد - رباط سنگ
89- هفت تپه - چقازنبیل

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6518
تاریخ تصویب :
1346/02/02
تاریخ ابلاغ :
1346/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)