بسمه تعالی
تاریخ 14/9/1378 شماره دادنامه 332 - 333 -334
کلاسه پرونده 78/237 -78/260 -78/287
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. 1 . سید ضیاء الدین سید زاده 2. خسرو ناقی 3 . سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11و16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه. الف. شعبه 11 در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/944 موضوع شکایت آقای سید ضیاء الدین سیدزاده به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین سازمان مسکن و شهرسازی تهران بخواسته اعتراض به اقدامات تملک و نحوه تملک اراضی پلاک 41 اصلی و 2 فرعی از 141 اصلی واقع در بخش 5 قزوین بشرح دادنامه شماره 1352 مورخ 19/12/1375 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای اراضی مورد تملک در پلاکهای یاد شده صادر نموده است .
ب . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/869 موضوع شکایت آقای جعفر کلچی با وکالت آقایان محمد جعفر علیمی و خسرو و ناقی بطرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران اداره ثبت اسناد و املاک قزوین بخواسته ابطال اقدامات و عملیات تملک بشرح دادنامه 898 مورخ 12/6/1376 اداره طرف شکایت را ملزم به پرداخت بهای ملک مورد نظر شاکی بر طبق شقوق مختلفه قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 5/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده است.
ج . شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/382 موضوع شکایت آقای غلامحسین کل کرمی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین بخواسته ابطال اقدامات و عملیات تملک خوانده در سهم ملکی از اراضی پلاک 2 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوین بشرح دادنامه شماره 1074 مورخ
25/6/1376 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب دیگر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-----------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ19/12/75 شماره دادنامه 1352 کلاسه پرونده72/924
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عدالت اداری
شاکی.سید ضیاء الدین سعید زاده بوکالت از طرف وراث مرحوم میرزا محمد رفیع زاده
طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی قزوین ـ سازمان مسکن و شهرسازی تهران ـ سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری سابق)
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به اقدامات تملک و نحوه تملک اراضی پلاک 21 اصلی و 2 فرعی از 21 اصلز واقع در بخش 5 قزوین معروف به اراضی جوشق و رشته ابطال اقدامات و عملیات در پلاک فوق الذکر.
گردشکار : شاکی با تقدیم دادخواست و ضمائم آن تقاضای مطلب فوق را نموده که پس از وصوف دادخواست و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه فوق ثبت در جریان تبادل لوایح قرا رگرفته طرف شکایت با ارسال لایحه و اعزام نماینده همراه پرونده مربوطه به شرح آتی پاسخ داده پرونده با گزارش آقای مدیر دفتر به شعبه واصل پس از رسیدگی های لازم در تاریخ فوق شعبه مزبور به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر قراردارد با بررسی محتویات آن و نظریه کتبی مشاوران شعبه مبنی بر ورود شکایت ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به ؟؟ رای می نماید.
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده و مدارک آن و نیز مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و منضمات آن و نیز توضیحات ماخوذه از وکیل شکایت و نماینده قضایی طرف شکایت در جلسه مورخ 16/11/75 و ملاحظه ؟؟؟ محتویات پرونده مطروحه در سازمان خوانده و التفاوت به اینکه مالکیت مورث شکات، وراثت شکایت بموجب مشارک موجود در پرونده احراز می گردد و نیز با ملاحظه پرونده مطروحه در سازمان خوانده رعایت اعمال کلیه شقوق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری از طرف مرجع ؟؟ کننده در اراضی مورد تملک شده است (مضافاًاین که صورتمجلس مورخ 18/6/69 و 6/12/69 وافی به مقصود از حیث رعایت کلیه شقوق مندرج در مواد 23 و 22 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری تشخیص نمی گردد) و عنایت به اینکه وکیل شکات درذیل دادخواست درخواست اعمال بند ب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را از حیث برخورداری موکلین از بهای ملک مورد تملک بر مبنای قانون اخیر الذکر ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) را نموده است. (بعلت تثبیت اراضی مذکور در دفتر املاک بنام دولت و صدور سند مالکیت و نیز واگذاری آن به تعاونیهای مسکن کارگری ) بنابراین استحقاق و شکات (وراث مرحوم میرزا محمد رفیع زاده ) به دریافت بهای ملک به میزان سهم مالکیت آنان در پلاک های مورد تملک و مقررات قانون مزبور ثابت بنظر می رسد و حکم به ورود شکایت شکات و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای اراضی مورد تملک در پلاک های یاد شده به نسبت سهم مالکیت شکات مقررات قانون صادر و اعلام می کردد این را ظرف ده روز قابل تجدید نظر شکلی میباشد.
این رای در هیات تجدیدنظر عیناً تایید شده است.
رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری
فیاض پور حیدری
--------------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 12/6/76 شماره دادنامه898 کلاسه پرونده 4/75/869
مرجع صادر کننده : رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
آقای فرض الله لطیفی و آقای سلیمان مساعد و موسوی مشاورین.
شاکی. آقای جعفر گلچی با وکالت آقایان محمد جعفر علیمی ، خسرو ناقی
طرف شکایت : اداره کل زمین شهری استان تهران ، اداره ثبت اسناد و املاک قزوین.
خواسته : ابطال اقدامات و عملیات تملک.
جریان پرونده : شاکی در تاریخ 1/7/75 دادخواستی به خواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از تثبیت و ارجاع به این شعبه نسخ دوم دادخواست وپیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره 6684 - 19/8/75 پاسخ داده اند که پیوست پرونده امر می باشد با نجام تشریفات قانونی سرانجام درتاریخ 12/6/76 شعبه چهارم با حضور رئیس و مشاور تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارنظر مشاور و شعبه و اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور و رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جعفر گلچی با وکالت آقایان محمدجعفر علیمی ، خسرو نافی وکلای پایه یک دادگستری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران (اداره زمین شهری قزوین) اداره ثبت اسناد و املاک قزوین خلاصتاً به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اقدامات و عملیات تملک اداره کل زمین شهری استان تهران (شهرستان قزوین) در پلاک 41 اصلی واقع در بخش 5 قزوین به نسبت سهم ملکی خود به مساحت 66 هکتار و بطلان اقدام خوانده ردیف دوم در صدور سند به نام سازمان زمین شهری و یا پرداخت قسمت کارشناسی زمینهای خود براساس بند ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بشرح محتویات پرونده و متن دادخواست اولاً مالکیت عینی شاکی به قطعه زمین مورد نظر خود با توجه به محتویات و فتوکپی سند مالکیت شماره 15983 ـ 24/11/39 به نظر محرز و مسلم می باشد
فاما با توجه به توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه ریاست مسکن و شهرسازی واحد قزوین بشرح شمارع 6684 ـ 19/8/75 و مجموع محتویات پرونده مطروحه در سازمان مسکن و شهرسازی قزوین که توسط سازمان مرقوم ارسال شده و عیناً ضمیمه پرونده امر می باشد ملاحظه می شود که پلاک مورد نظر شاکی در اجرای مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون مرقوم و ماده 23 آئین نامه اجرائی آن دقیقاًمراعات نشده است چه :اولاً تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری بیان می دارد: در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقام مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نمایند در حالی که در پرونده امر هیچگونه دلیلی که حاکی از استنکاف مالک یا عدم مراجعه ایشان و یا عدم دسترسی به مشار الیه باشد ملحوظ بنظر نمی رسد بخصوص اینکه حسب حکایت کلیه مراتب فوق بهای زمین نیز در صندوق ثبت تودیع نشده است ثانیاً وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی مواث و دولتی را در شهرستان قزوین اعلام نکرده است ثالثاًحسب حکایت اوراق پرونده در تاریخ 25/12/69 که آگهی خرید و تملک پلاک مورد شاکی در روزنامه درج و منتشر شده است پلاک مرقوم خارج از محدوده شهر قزوین بوده و از این نظر مشمول ماده 9 مار الذکر نبوده است بنابمراتب اقدامات اداره کل زمین شهری استان تهران (شهرستان قزوین) در خصوص ملک پلاک ملکی شاکی که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صورت گرفته است مخدوش تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان کلیه اقدامات اداره زمین شهری استان تهران (شهرستان قزوین) در مورد تملک زمین ملکی شاکی صادر و اعلام گردد النهایه نظر به اینکه زمین ملکی شاکی حسب حکایت محتویات پرونده و لایحه دفاعیه رئیس مسکن و شهرسازی قزوین بشرح شماره مذکور در فوق جهت امر آماده سازی تحویل اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران و کارمندان منطقه قزوین شده و وکلای شاکی نیز بموجب دادخواست تقدیمی درخواست اعمال بند ب مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام را نموده اند بنا به مراتب مورد مشمول مصوبه مرقوم ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تشخیص و اداره کل طرف شکایت ملزم به پرداخت بهای ملک مورد نظر شاکی بر طبق شقوق مختلفه قانون مرقوم (حسب مورد) و در حق شاکی می باشد رسیدگی به قسمت دیگر از موضوع شکایت و دعوی شاکی دایر بر تقاضای صدور حکم به بطلان سند صادره بنام سازمان زمین شهری که صرفاً دعوی حقوقی و ترافعی می باشد مستنداً به شقوق مختلفه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت دیوان عدالت می باشد بنا به مراتب مستنداً به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 544 ـ 30/11/69 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص این قسمت از دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی تهران صادر و اعلام میدارد مقرر است دفتر با تشکیل بدل پرونده جهت حفظ سابقه پرونده در این خصوص به دادگاههای عمومی تهران ارسال شود رای صادره مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
آقای لطیفی
----------------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ25/6/76 شماره دادنامه 1074 کلاسه پرونده76/16/382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقایان غلامحسین و غلامحسن گل کرمی فرزندان فضلعلی
طرف شکایت ـ سازمان مسکن و شهرسازی قزوین
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال اقدامات و عملیات تملک خوانده در سهم ملکی از اراضی پلاک 2 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوین.
گردشکار ـ شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 5334 ـ 7/3/76 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه شماره 4365 ـ 20/5/76 اینک شعبه 16 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاور شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و نظریه مشورتی کتبی مشاورین شعبه آقایان انگورانی و سرائیان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی بصدور رای می نماید.
رای دیوان
برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت بنام او ثبت شده و یا اینکه ملک از طریق انتقال متری انتقال یافته باشد نظر به اینکه برابر سند رسمی 26323 ـ 19/5/73 آقای غلامحسن گل کرمی و همچنین بموجب سند رسمی 26325 ـ 19/5/73 مالک قسمتی از اراضی پلاک 2 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوین می باشد و نظر به اینکه در آگهی خرید و تملک و اعلان رای کمیسیون تشخیص شهرستان قزوین که نوبت اول آن در تاریخ 25/12/69 و نوبت دوم آن در 5/1/70 منتشر گردیده است اسامی نامبردگان ملاحظه و مشاهده نمی گردد و از این لحاظ رعایت مقررات مربوط به تملک بعمل نیامده است و از طرفی با توجه به اینکه مشتکی عنه درپاسخ شکایت اعلام نموده است که اراضی مورد دعوی به دیگران واگذار گردیده است و مورد را مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب اسفند ماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می داند بنا به مراتب فوق الاشعار و عدم درج اسامی شکات بعنوان مالکین قسمتی از پلاک مورد شکایت در آگهی های منتشره و عدم رعایت مقررات قانونی حکم به ورود شکایت را با ملحوظ نظر داشتن قانون مارالذکر بندهای الف و برحسب مورد صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری
آقای عرفانی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
334
تاریخ تصویب :
1378/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)