شماره 957/7 11/2/1358

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصرا" به جرائم مربوط بوظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی بسایر جرائمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته بمراجع قضائی دادگستری محول میگردد.
تبصره 1- جرائمی که افسران و درجه داران و افراد وکارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور بسبب خدمت یا در حین خدمت و بسبب آن مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضائی دادگستری رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تاتاریخ تصویب این قانون بصدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضائی دادگستری رسیدگی خواهد شد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9960
تاریخ تصویب :
1358/02/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)