بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور شماره4711/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 4711/87/1 ـ 20/5/1387 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

« نظر به اینکه در برخی از مراجع قضایی سوابق و اوراق قضایی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جدا شده و در شعب دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بایگانی جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی در پرونده و بالطبع عدم دسترسی قضات به اطلاعات بخشهای قبلی فرآیند دادرسی، منجر به نقض آراء در مراحل بالاتر یا ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌گردد، لذا مقتضی است مدیران واحدهای قضایی، تدابیری اتخاذ نمایند تا کلیه سوابق اوراق محصله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود، به طوریکه هیچ سابقه‌ای اعم از صورت جلسات دادگاه، استعلامات و...... از پرونده اصلی جدا نشده و در صورت لزوم صرفاً تصویری از آخرین تصمیم در شعبه مربوط نگهداری گردد و در کلیه مراحل دادرسی از پرونده واحدی استفاده شود.»
مسئولیت حُسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.


رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18484
تاریخ تصویب :
1387/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)