تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت وام خسارت‌دیدگان کشاورزی و عشایر در زیربخشهای کشاورزی و دامی شماره 174607/ت41452نوزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای اختیارات هیئت وزیران درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 10919/ت107هـ مورخ 31/1/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
در اجرای جزء (ب) بند (6) تصمیم‌نامه شماره 11631/ت108ن مورخ 1/2/1387، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به شرح پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانکی مربوط به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها، دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع وزارت جهاد کشاورزی و دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع قابل تأمین از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به صورت تسهیلات جدید برای پرداخت وام خسارت‌دیدگان کشاورزی و عشایری در زیربخشهای کشاورزی و دامی که از وقوع خشکسالی در استانهای کشور دچار خسارت گردیده‌اند، با معرفی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و با شرایط زیر پرداخت می‌شود:
1ـ منابع موردنظر از محل منابع وجوه اداره شده وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابط این تصمیم‌نامه به متقاضیان اعطا گردد.
تبصره1ـ نرخ سود و کارمزد این تسهیلات دوازده درصد (12%) می‌باشد که شش درصد (6%) آن توسط دولت و شش درصد (6%) آن توسط متقاضی پرداخت می‌شود.
تبصره2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تضمین نموده و در لایحه بودجه سالانه کل کشور منظور می‌نماید.
2ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با توجه به نوع خسارت و درصد آن درخواست خود را به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان ارایه و ستاد یادشده پس از بررسی، موارد تأییدشده را به بانک عامل معرفی می‌نماید.
3ـ سقف پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان تا پنجاه میلیون (50،000،000) ریال و متناسب با خسارت واردشده خواهدبود و مدت بازپرداخت این تسهیلات با توجه به محل تأمین اعتبار از یک تا سه سال تعیین می‌شود.
تبصره ـ افراد خسارت‌دیده‌ای که در سال زراعی 1387 ـ 1386 از بانک تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به تناسب و مشابه افرادی که در این بند قید شده از تسهیلات یادشده بهره‌مند می‌شوند.
4ـ تضمین، نوع، میزان، نحوه اخذ وثایق و نحوه اعطای تسهیلات بابت منابع بانکی براساس ضوابط بانک خواهدبود.
5 ـ پرداخت تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با بدهی سررسیدشده و سررسیدنشده متقاضیان از محل تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قوانین بودجه سال زراعی 1387ـ 1386 یا منابع داخلی بانک مربوط نمی‌باشد.
6 ـ بانکهای عامل موظفند حسابهای مربوط به این تصمیم‌نامه را به گونه‌ای نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن، بازپرداخت اقساط و اقساط معوق، قابل تحصیل باشد. بانکهای یادشده موظفند گزارش پیشرفت عملکرد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع این تصمیم‌نامه را به تفکیک زیربخش و پیشرفت کار به سازمان مدیریت بحران کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
7ـ این تصمیم‌نامه شامل کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی، دامداری و عشایری استانهای سراسر کشور می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)