تصویب‌نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز شماره 204361/ت41646هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/131465 مورخ 1/10/1387 وزارت کشور و به استناد تبصره ماده (5) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ تصویب نمود:
مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز، موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث ـ مصوب 1387ـ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


جدول مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز

ردیف 1 :
عنوان تخلف :هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها
ردیف 2 :
عنوان تخلف :دور زدن در محل ممنوع
ردیف 3 :
عنوان تخلف : عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
ردیف 4 :
عنوان تخلف : نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب
ردیف 5 :
عنوان تخلف : عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
ردیف 6 :
عنوان تخلف : سبقت غیرمجاز
ردیف 7 :
عنوان تخلف : تجاوز از سرعت مجاز
ردیف 8 :
عنوان تخلف : عبور از چراغ قرمز راهنمایی
ردیف 9 :
عنوان تخلف : عدم رعایت حق تقدم عبور
ردیف 10 :
عنوان تخلف : حرکت به طور مارپیچ در راهها
ردیف 11 :
عنوان تخلف : تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
ردیف 12 :
عنوان تخلف : عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
ردیف 13 :
عنوان تخلف : گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
ردیف 14 :
عنوان تخلف : روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم
ردیف 15 :
عنوان تخلف : رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)
ردیف 16 :
عنوان تخلف : عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص
ردیف 17 :
عنوان تخلف : مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18621
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)