پرونده کلاسه : 71/163/18

رای شعبه 18 دیوان عالی کشور
"باتوجه به اینکه حدودمساحت زمین درصلحنامه استنادی قیدگردیده است و آنچه که بعدازتنظیم صلحنامه دربستررودخانه قرارگرفته چون بدون دخالت متداعیین بوده است ازاصل ملک کسرشده است وازطرف دیگرحدودمندرج در سندصلح وپرونده ثبتی مطابقت داردبنابه مراتب قرارصادره موجه نمی باشد ودرخصوص باقیمانده زمین دادگاه می تواندتصمیم قانونی اتخاذودرصورت ثبوت دعوی خواهان باکسرمقداری که جزبستررودخانه وازمالکیت خواهان خارج گردیده است دعوی خواهان رامی توان پذیرفت ،لذامستندابه موادسه و پنج قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها...قرارشماره ...نقض ..."می گردد.(71/163/18)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته الزام خوانده به انتقال ملک وخلع ید...می باشد. خواهان اظهارداشته که خوانده به موجب صلحنامه مورخه ...درمقام سپاس وبه منظورجبران قسمتی ازمخارج نگهداری وحمایت صادقانه وطاقت فرسای ناشی ازحضانت وقیمومت خودش توسط خواهان محدوده ای ازپلاک ثبتی ...به خواهان صلح وبخشش شرعی وواگذاری قطعی نموده است ...وحالاازانتقال امتناع می کند.دادگاه چنین اظهارمی کندکه :
هرچندجریان ثبتی پلاک ...هنوزخاتمه نیافته وباعدم تحدیدحدودرقبه مرقوم مالکیت مورث محقق ومسلم نیست وقطع نظرازاینکه طبق نظریه کارشناس مقداری ازپلاک مرقوم دربستروحریم رودخانه قرارگرفته وطبق ماده سه قانون توزیع عادلانه آب این قسمت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشدوقاعدتاسازمان آب نیزمی بایست طرف دعوی قرارمی گرفت ،ولی با توجه به مجموع محتویات پرونده واظهارنظرآقایان کارشناسان ومندرجات صورتمجلس اجرای قرارهای معانیه وتحقیق همانگونه که وکیل خوانده دفاعا عنوان داشته ماهیت حقوقی قراردادمستنددعوی بیع نیست وقصدواقع طرفین از تنظیم آن انعقادعقدمبیع نبوده است ،چه اولاعقدبیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم که درقراردادموضوع دعوی عوض مشخص نمی باشد،ثانیاطبق ماده 339قانون مدنی پس ازتوافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقدبیع به ایجاب وقبول واقع می شودکه درقضیه مانحن فیه بایع ومشتری مشخص نمی باشد، ثانیاطبق ماده 339قانون مدنی پس ازتوافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقدبیع به ایجاب وقبول واقع می شودکه درقضیه مانحن فیه بایع ومشتری مشخص نیست وایجاب وقبول هم منطبق باموازین قانونی وشرعی به عمل نیامده است .
ثالثاطبق ماده 342قانون یادشده مبیع بایستی معلوم باشددرحالی که قرارداد موضوع دعوی موردمعامله مبهم است وکارشناسان منتخب دادگاه نیز نتوانسته اندمیزان ومتراژدقیق آن راتعیین نمایند...ومعلوم ومعین نبودن مبیع طبق مواد216و361قانون مدنی موجب بطلان وبی اعتباری قراردادمی باشد مضافااینکه مقدارنامعین ازپلاک ...نیزحسب اعلام نماینده ادراه ثبت و کارشناسان دربستروحریم رودخانه قرارگرفته واین موضوع ابهام بیشتری را نسبت به آنچه که درقراردادمورخ ...به عنوان موردمعامله ذکرگردیده فراهم نموده است .رابعاوکیل خواهان طی لایحه شماره ...متراژزمین موردمعامله راباابهام وتردیدیکهزارویکصدوده مترمربع تعیین نموده درحالی که کارشناسان منتخب دادگاه متراژزمین رایکهزاروچهارصدمترمربع تعیین کرده اندوازکلمه مقداری درقراردادعرفاوعقلاتمام زمین ویابیشترازدوسوم آن متبادربه ذهن نمی گرددخصوصاکه ازنظرلغوی هم مقداری ازشی معین یعنی کمتر ازنصف آن بنابه مراتب وباتوجه به اینکه وکیل خواهان ماهیت حقوقی قراردادرابیع تعیین نموده ودرعقدبیع هم بایستی مبیع مشخص ومعلوم باشدو چون کارشناسان منتخب دادگاه نیزنتوانسته اندمبیع راکاملامشخص نمایند ونظریه آقایان ...و...که کل پلاک ...راموضوع قرارداددانسته اندبه لحاظ تغایرباقصدواراده طرفین وظاهرقراردادقابل متابعت نمی باشدووکیل خواهان نیزدلیلی مبنی برتعیین میزان ومتراژدقیق آنچه موردمعامله قرار گرفته ارائه وابرازنداشته وادعای وی مبنی برتسلیم وتحویل موردمعامله هم متکی به دلیل نمی باشدچه شهودهمگی اداری گواهی نموده اندکه کل پلاک درتصرف خوانده ومرحوم پدرش بوده ومی باشد،بنابراین قراردادمنعقده مادام که مبیع درموردمعامله آن مشخص نشودالزام آورنیست وآثاری برآن مترتب نمی باشدودرنتیجه بابی اعتباری قراردادوعدم لزوم آن مساله غصب وخلع ید نیزومنتفی است علی هذادعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد قرارردآن صادرواعلام می گردد."

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوانعالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 48-50

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
163
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)