ماده 1-از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اءقاف وامورخیریه تغییرنام میباید وامورذیل بعهده این سازمان واگذارمیگردد.
1-اداره امورموقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است وموقوفات خاصه درصورتیکه مصلحت وقف وبطون لاحقه ویارفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بردلالت ولی فقیه باشد.
2-اداره اموراماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .باستثناء مساجد و مدارس دینی وتکایا.
3-اداره امورموسسات وانجمنهای خیریه ای که ازطرف دولت یاسایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یابشود.
4-اداره موسسات وانجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقدمدیرباشد (تاتعیین تکلیف ازطرف دادگاه )، ضم امین درموسسات وانجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیرآن فاقدصلاحیت باشد (تاتعیین تکلیف ازطرف دادگاه ) وهمچنین است ودرصورت نبودن یاعدم صلاحیت ناظر (درمواردی که ناظرپیش بینی شده باشد)
5- انجام امورمربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد واتخاذتصمیم لازم درموردآنها.
6-کمک مالی درزمینه تبلیغ ونشرمعارف اسلامی.
تبصره 1-سرپرست سازمان بایدازطرف ولی فقیه مجازدرتصدی اموری که متوقف براذن ولی فقیه است باشد.
تبصره 2-بقاع متبرکه حضرت رضاعلیه السلام وحضرت احمدبن موسی (شیراز) وحضرت معصومه وحضرت عبدالعظیم (ع ) وموقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد وموقوفاتیکه برای اداره هرکدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود ازشمول این قانون مستثنی است ودرغیراینصورت اداره آنهای،باسازمان خواهدبود.
ماده 2- ازتاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف ازنخست وزیری منتزع واداره امورحج وزیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج ازکشور و اموراوقاف نحت عنوان سازمان حج واوقاف وامورخیریه وابسته به وزارت ارشاداسلامی اداره میشود.
ماده 3- هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یاسازمان حسب موردنماینده آن میباشد.
ماده 4- متولی موقوفه کسی است که بموجب مفاد وقفنامه ومقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد.
درمورد اعتراض اشخاص بارعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1- موقوفاتی که متولی آنهاعزل یافوت میشود تاتشخیص متولی بعدی وموقوفاتی که متولی آنهاممنوع المداخله میشود تا رفع ممنوعیت یاضم امین درحکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره 2- هرگاه شخص یا اشخاصی که دروقفنامه بعنوان متولی معین شده اندوجود نداشته باشند ویا اوصاف مقرردر وقفنامه منطبق باشخص یا اشخاص معینی نگرددموقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره 3- درموقوفاتیکه شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام یاقسمتی ازامورمربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور بایدتوانائی انجام موردوکالت راداشته باشددرصورتیکه وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتبابه متولی ابلاغ خواهدشد هرگاه ظرف دوماه برای متولیان مقیم ایران و چهارماه برای متولیان مقیم خارج کشور،متولی ، اقدام به تغییر وکیل نماید موضوع به دادگاه صالحه احاله وپس از ثبوت عدم توانائی وکیل مزبورباابلاغ سازمان ازدخالت ممنوع میشوداین حکم شامل وکلائی که قبلا نیزانتخاب شده اندخواهدبود.
ماده 5- سازمان حج واوقاف وامورخیریه میتواند دراموری که اداره آن بعده این سازمان است شخص یاهیاتی ازاشخاص متدین ومعروف به امانت رابعنوان امین یاهیات امناء تعیین نماید.
تبصره 1- نحوه انتخاب وبرکناری وشرایط وحدوداختیارات ووظایف امین یاهیات امناء ومیزان حق الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن بعده سازمان حج واوقاف و امورخیریه میباشدبموجب آئیننامه هائی که براساس مقررات وسنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب وزیران میرسدخواهدبود.
تبصره 2- نذور نقدی که جهت مشخصی برای آن معین نشده است ووجوه حاصل ازفروش اموال منقول زائد براحتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء میشودباجلب نظراداره اوقاف بوسیله هیات امناء به ترتیب درامورذیل مصرف میشود :
الف - عمران وآبادی اماکن مذکور.
ب - تدارک وسائل رفاه وبهداشت زوار این اماکن وساکنان ناحیه.
ج - نشرمعارف اسلامی وتبلیغات مذهبی وتعظیم شعائردینی درآن محل
د-کمک به مدارس علوم دینی درآن محل.
ه - خیریات ومبرات مطلقه.
ماده 6- صرف درآمد موقوفات بمنظوربقاء عین آنهابرسایرمصارف مقدم است ومتولی موظف است موجبات آبادی رقبات موقوفه رادرجهت بهره برداری صحیح ازآنها بمنظوراجرای نیات واقف فراهم آورد.
تبصره - درصورتیکه درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر ویانوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال درحساب مخصوصی ذخیره وبه مصرف خواهدرسید.
ماده 7- هرگاه متولی یا ناظرنسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نمایدیا درانجام وظایف مقرردر وقفنامه وقانون وآئیننامه ها ومقررات مربوط مسامحه واهمال ورزد ، با رسیدگی شعبه تحقیق وحکم دادگاه موردمعزول یاممنوع المداخله یا ضم امین خواهدشد.
تبصره 1- به متولی وناظرممنوع المداخله درزمان ممنوعیت حق التولیه وحق النظاره تعلق نخواهدگرفت مگرآنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین میشوداوقاف حق امین راخواهدپرداخت.
تبصره 2- درمواردی که مطابق قانون مدنی یااین قانون ضم امین میشود دادگاهها میتوانندسازمان حج واوقاف وامورخیریه راهم بعنوان امین تعیین کنند.
تبصره 3- نسبت به تعدی وتفریط یا سایرتخلفات مدیران وامناء و موسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه موسسه وبنیاد مربوط اقدام خواهدشد و درصورتیکه اساسنامه آنها در این مواردساکت یاناقص باشدمشمول مقررات پیش بینی شده دراین ماده وتبصره های آن خواهدبود.
تبصره 4-کلیه مباشران وموقوفات واماکن مذهبی اعم ازمتولی وناظر وامناء ومدیران وامناءموسسات و بنیادهای خیریه مذکوردراین قانون درحکم امین میباشند درصورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگرملزم به تادیه حقوق و وجوه واموال وجبران خسارات ناشی ازاعمال خودخواهند بودهرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری ازطریق مراجع قضائی نیز تعقیب وبه مجازات مقررمحکوم خواهندشد.
ماده 8-درآمدموقوفات مجهول المصرف وموقوفاتیکه به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف درتحقیق وتبلیغ ونشرکتب درزمینه معارف اسلامی وعمران موقوفات میباشد زیرنظرسازمان به مصرف میرسد.
تبصره - درآمدموقوفات متعذرالمصرف وموقوفاتیکه عوایدآنهابه سبب قلت گرچه با پس انداز چندسال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف درمحل به صرف میرسد آن قسمت ازدرآمد موقوفاتی که بعلت کثرت عوائد زائد برمصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظرواقف صرف گردد و درصورت نبودن مورد اقرب درمطلق امورخیریه به مصرف خواهدرسید.
مقصود از متعذرالمصرف آنست صرف درآمدموقوفه درمصارف مقرربعلت فراهم نبودن وسایل ویا انتفاء موضوع ویا عدم احتیاج به مصرف مقدورنباشد.
ماده 9- سازمان حج واوقاف وامورخیریه نسبت به مواردی که دربندهای ماده یک این قانون بعهده آن گذاشته شده درصورت عدم اقدام متولی یاامناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت وسایراقدامات لازم واعتراض واقامه دعوی رادارد. همچنین میتواند درمواردی که لازم بداندومصلحت موقوفه ایجاب نماید دردعاوی مربوط وارددعوی شده وبه احکام صادره اعتراض کند.
تبصره - درکلیه مواردمذکوردراین ماده سازمان حج اوقاف وامورخیریه ،موقوفات عام ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی وموسسات و بنیادهای خیریه ازپرداخت مخارج وهزینه های دادرسی و ثبتی واجرائی معاف میباشند.
ماده 10- ثبت معاملات راجع به عین یامنافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه مذکوردرماده 9 دردفاتراسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج واوقاف وامورخیریه است . دفاتراسنادرسمی مکلفندرونوشت مصدق وقفنامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10روزپس ازثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره - ادارات ثبت مکلفندرونوشت مصدق اسنادمالکیت وقف راپس از صدوربه اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیزموظفندظرف دو ماه ازتاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسنادمالکیت ورونوشت وقفنامه های موجودنزدخود را برای حفظ ونگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده 11- حق التولیه متولی ویا سازمان (درقبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی (همنین حق النظاره ناظربه میزان مقرردروقفنامه است و درصورتیکه وقفنامه موجودنباشد ویا میزان حق التولیه وحق النظاره درآن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل ازعایدات خالص خواهدبود.
ماده 12- سازمان حج واوقاف وامورخیریه وجوهی راکه ازمحل هدایای مستقل وحق التولیه وحق النظاره دریافت میداردطبق بودجه ای که هرسال تنظیم وبه تصویب هیات خواهدرساندراسابه مصرف میرساند.
ماده 13- وجوهی که از محل پذیره واهدائی حاصل ازاجاره واستیجاره رقبات دریافت میگردد از عواید همان موقوفات محسوب وبه مصارف مقرره خواهدرسید.
تبصره - نحوه وترتیب وصول پذیره واهدائی مطابق آئیننامه هاای است که بتصویب هیات دولت خواهدرسید.
ماده 14- تحقیق درجمع وخرج عوایدراجع به وقف ونیزصدورمفاصاحساب وتطبیق مصارف با مفادوقفنامه وتشخیص متولی وناظر وموقوف علیهم (با رعایت ماده 7 این قانون وتبصره های آن ) باشعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه که مظنه تعدی وتفریط متولی نباشد
ماده 15هیات تحقیق اوقاف مرکب ازدوقسمت حقوقی وحسابرسی است وشعب آن برحسب ضرورت درمراکزاستانها و شهرستانها تامین میگردد.
تبصره - ادارات اوقاف واشخاص ذینفع درصورتیکه اعتراض داشته باشند میتوانند پس ازابلاغ نظرشعبه تحقیق اعتراض خودرادردادگاههای دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده درمورد بنیادها و موسسات خیریه واماکن مذهبی اسلامی نیزجاری است.
ماده 16- در مورد اراضی که برای احداث مراکزاموزشی یادرمانی وقف میشود درصورتیکه متولی بدون عذرموجه درمدت مناسب باتشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکزنکند والزام متوالی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان میتواندحسب موردآن اراضی رادراختیاروزارت آموزش وپرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی ،هلال احمرمحل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب بااهداف واقف باشدقراردهدتا اقدام لازم بعمل آورند.
ماده 17- آئیننامه های اجرائی این قانون وکیفیت تحقیق درشعب تحقیق باپیشنهادسازمان بتصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 18-کلیه قوانین ومقرراتی که بااین قانون مغایرت داردازتاریخ لازم الاجراءش ءن این قانون لغومیگردد.
قانون فوق مشتمل برهجده ماده وهفده تبصره درجلسه روزیکشنبه دوم دیماه یکهزار و سیصد و شصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 6/10/1363 به تاییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1363/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)