شماره 30352 16/7/1365

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/6/1365 بنا به پیشنهاد شماره 53/5/1/2882 مورخ 2/4/1365 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آئیننامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهرماه 1363 وطبق ماده 3 قانون مذکور تبصره های ذیل آن تصویب نمودند:

در شهرستان قائنات تابعه استان خراسان تعداد 9 دهستان شامل روستاها،مزارع و مکانها در محدوده جغرافیائی معین مطابق با کروکی ونقشه های 250000/1 ضمیمه بشرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1- دهستان نیم بلوک
بمرکزیت روستای اسلام آباد مشتمل بر روستاها،مزارع ومکانهای :
1- آچونی 2- آهنگران 3- احمدآباد 4- اسدآبادشورو 5- اسدآباد کهنه 6- اسدآبادنو 7- اسفیان 8- اسلام آباد (شاه آباد)9- امنج 10-باباعلی 11- بادام در12- بادامک 13- باغ دهنه 14- بخش آباد 15- برزآبادبالا 16- برزآبادپایین 17- بزن آباد 18- بزن آباد (دهشک )19- بسک آباد 20- بن جوز 21- بید نصرو 22- بنرک 23-بینا باج 24- پده 25- پده آقاجان 26- پهن در 27- تبلو 28- تجرود29- ترسکی 30- تک پرندی 31- تک جوزون بالا 32- تک جوزون پایین 33- تک خورو 34- تک عمر 35- تک لگن 36- تک یوزی 37- تودان 38- ثغوری 39- جان میرزا 40- جبار 41- جوزان در 42- جهان آباد 43- چاه پایاب 44- چاه جملی 45- چاه دبه 46- چاه دهنه 47- چاه دهنه بالا 48- چاه رضا 49- چاه رضا 50- چاه رود 51- چاه ریزه کوه 52- چاه 30 53- چاه 34 54- چاه 38 55- چاه 13 علم دشت 56- چاه طاقی 57- چاه عمیق 58- چاه عمیق میان 59- چاه کندل 60- چاه گلمیر 61- چاه مشک 62- چاه نو 63- چاه 18 64- چشمه دراز 65- چشمه شور 66- چشمه طاغوک 67- چشمه قربانعلی 68- چشمه کربلائی علی 69- چشمه لاچی 70- چنار 71- حاتم آباد 72- حاجی آباد 73- حسین محمد علی 74- حسین آباد 75- حصارو 76- حضرتی 77- حیدرزاده 78- حیوانک 79- خانی کوک 80- خراس گر 81- خرم آباد 82- خضری 83- خوگ 84- خیگو 85- دردنگ پایین 86- دردنگ بالا 87- دره سفید 88- دشت بیاض 89- دودونگ 90- دهشک 91- ده میر 92- دهنه باغ میر 93- ذیقند 94- رجنگ 95- رضوان آباد 96- زرف 97- زو 98- زیرآب 99- زیرنج 100-زیرین در 101- سرخو 102- سرگدار بالا 103- سرگدار پایین 104- سرگدار درخت بنه 105- سنجتک 106- سنجتک 107- سورو 108- سیابر 109- سیاه کوه بالا 110- سیاه کوه پایین 111- سیاه لاخ 112- سیدآباد 113- شیرمغز 114- شیرمغزبالا 115- صلایانی 116- طاغوک 117- عباس آباد 118- عباس آباد 119- عباس آباد میم 120- علی آباد 121- علی پلنگ 122- علی زنگی 123- فتح اباد 124- فیروزآباد 125- فیض آباد 126- قاسم آباد 127- قلی 128- کارشک 129- کردیان 130- کفتوک 131- کلاته آقا 132- کلاته آقابابا 133- کلاته آقا حسین 134- کلاته ابوالقاسم 135- کلاته ابوالقاسم 136- کلاته استاد حسین 137- کلاته اکبری 138- کلاته بخشی 139- کلاته تک گز140- کلاته چس 141- کلاته خاکی 142- کلاته رستم 143- کلاته زحیری بالا 144- کلاته زحیری پایین 145- کلاته سمی 146- کلاته سور 147- کلاته سید 148- کلاته شیب 149- کلاته شیخ سفلی 150- کلاته شیخ علیا 151- کلاته شیخ علی 152- کلاته صفر 153- کلاته عابدینی 154- کلاته عبدالحسین 155- کلاته عبدالله 156- کلاته غلام 157- کلاته کربلائی حسن 158- کلاته کربلائی علی 159- کلاته کل صفر 160- کلاته کوه 161- کلاته محمدصفر 162- کلاته مرادی 163- کلاته مرتضی 164- کلاته مصطفی 165- کلاته ملا علی 166- کلاته نو 167- کلی 168- کم ناصر 169- کیدک 170- گاورسی 171-گاوگوش 172- گردترس 173- گریمنج 174- گزدمون 175- گلبیز 176- گیم 177- مادرقلی 178- مارگیری 179-ماه پناهی 180-محمدآبادشود 181- محمدآبادنیم بلوک (محمدآبادعلم ) 182- مردان شاه 183- مرغزاران 184- مزدآباد 185- مشارک 186- مقری 187- مکارم بالا 188- مکارم پایین 189- ملک آباد 190- مهیار 191- میم 192- ناوک 193- نوزاچ 194- نوغاب 195- نوغاب حاجی آباد 196- نیمروز197- واندیک 198- ورازو 199- ولی داد 200- همت آباد (خواجه زیرکوه )201- یکه چنار 202- یکه درخت 0
2-دهستان سده
بمرکزیت روستای سده مشتمل بر روستاها ،مزارع و مکانهای :
1- آبیوک 2- آغل چرقی بالا 3- آغل چرقی پایین 4- آغل سنگی 5- آغل کمری 6- آقامیر 7- ابراهیم آباد 8- ابراهیم آباد(کلاته خان سده )9- احمدآباد 10-ادغو 11-استاد 12- اسفاد 13- اسمعیل آباد 14- اسماعیل آباد 15- افضل آباد 16- افیک 17- اکبرآباد 18- امین آباد 19- انجمن 20- اوج بالا 21- اوج پایین 22- اوج وسطی 23- اوکیک 24-اولی 25- باغ ابراهیم 26-برکوک 27- برکوک پایین 28- بندر 29- پی پارسی کوه سفلی 30- پی پارسی کوه علیا 31- پی نسو بالا 32- پی نسو پایین 33- ترمنج 34- تک باغ 35- تک حوض 36- تک خنک 37- تکراه بالا 38- تکراه زمانی 39- وزق 40- تک خوبو 41- تکراه کلاته بالا 42- تک سبز بالا 43- تک سبز پایین 44- تک سنگو 45- تک کسکی بالا 46- تک کسکی پایین 47- تک کلاته بالا48- تک کلاته پایین 49- تک کلاته وسطی 50- تک گله وار 51- تک ماری 52- تک مورک بالا 53- تک مورک پایین 54- تنگل ترک 55- تنگل زیاد 56- تنگل سیاه 57- تنگو 58- جعفرآباد سده 59- جلگه 60- جلگه سده 61- جنت آباد 62- جنجل آباد 63- جینان 64- چاه زنگوئی 65- چاه عمیق جعفرآباد 66- چاه عمیق سده 67- چاه قصرانی 68- چاهک 69- چاه یوسف 70- چشمه ایروج 71- چشمه جملی 72- چشمه علی 73- چشمه قله نیچه 74- چلونک 75- چولونک 76- چهارچشمه بالا 77- چهار چشمه پایین 78- چهارچشمه وسطی 79- حسن آباد 80-حسن آباد 81- حسن آباد 82- حسن آباد 83- حسین آباد 84- حسین آبادگلو چاقی 85- حیدرآباد 86- حیدرآباد 87- خاتون آباد 88- خشک 89- خورشید آباد 90-خیزات 91- دادنج 92- درنی 93- دره گز 94- دشت عباس 95- ده ملک 96- دهنه 97- روم 98- زمانی 99- زنگچ 100- زنگوئی 101- زین آباد 102 - سراب پایین 103- سرخک 104- سرخنج 105- سده 106- شاه تقی 107- شمس آباد 108- شمس لنگ 109- شوراب 110-شورود 111-شونگان 112- شهسوار (خیرآباد)113- صالح 114- صدیق آباد 115- عباس آباد 116- عباس آباد 117- عباس آباد 118- عباس آباد 119-عباس آباد 120- عرب آبادبالا 121- عرب آبادپایین 122- عشق آباد 123- عشق آباد 124- علی آباد 125- علی آباد 126- علی آباد 127- علی رضا رضائی 128- علی آباد مخروبه 129- غفرآباد 130- فیروز بالا 131- فیروز پایین 132- فیض آباد 133- قائم آباد 134- قیصار 135- کاشونک 136- کافه کربلائی محمدعلی 137- کپودان 138- کشمش 139- کلاته 140- کلاته استاد علی 141- کلاته اسحق ضیائی 142- کلاته اسکندر 143- کلاته پایین 144- کلاته حسن رضا 145- کلاته حسن نخی 146- کلاته خاری 147- کلاته دلاکان 148- کلاته ربیع 149- کلاته رحمان 150- کلاته سری 151- کلاته عبدالله 152- کلاته علی رحمانی 153- کلاته علیو 154- کلاته غلامرضا 155- کلاته کربلائی قربان 156- کلاته کمر 157- کلاته گیورا 158- کلاته مراد علی 159- کلاته مراد علی 160- کلاته موسی 161- کلاته نو 162- کلاته نو 163- کلاته نو 164- کلاته نو 165- کورشک 166- کورشک بالا 167- کوه کن 168- کیسه 169- گروک 170- گیورا 171- گزان 172- محمدآباد 173- محمد آباد 174- محمدیه 175- محمود 176- مخروبه 177- مرتضی رحمانی 178- مزارانجیری 179- مزارسلطان حسین مرادی 180- مصطفی رحمانی 181- ملک آباد 182- مورنج 183- موسویه 184- مهمید 185- میسک 186- مینات 187- نات 188- نشست 189- نی گوک 190- نوروز بالا 191-نوروز پایین 192- نوغاب 193- نوکند0
3- دهستان پیشکوه
بمرکزیت روستای بیهود مشتمل بر روستاها،مزارع ومکانهای :
1- آب سیاه 2- آغال سنگی 3- آتشک 4- ادینوک 5- اسکچو 6- اکبر آباد 7- امرودی 8- امیر بیک 9- امین آباد10- اندبیشدر 11- باد مشکی 12- باراز 13- باغچه 14- برشک 15- بز بیشه 16- بزن آباد 17- بندمادر قلی 18- بنرگ 19- بهاالدین 20- به نوغان 21- بیدر 22- بیهود 23- پده 24- پشت آبشار 25- پلنگی 26- پیجیک رود 27- پیچک رود آخند 28- پیچک رود قلی 29-تجرک 30- تجن 31- ترشو 32- تکابند 33- تک باجو 34- تک بیدو 35- تک پسرس 36- تک حاجی 37- تک خاور 38- تک درخت بید 39- تک سرخ 40- تک کلاته 41- تک کلاته سری 42- تگوسنگ سیاه 43- تنگل وا 44- جزنان (گزنزک )45- جوزو 46- چاهوک 47- چرخوک 48- چشمه شیرو 49- چشمه نوروز 50- چناران 51- حیدرآباد 52- خدنگ 53- خرمنج (فضل آباد )54- خسروی 55- خشکان 56- خنج 57- خوند 58- خونیک تجن 59- خونیک پناه 60- خیمه گاه 61- دره باز 62- رجنگ 63- رمنج 64- رودخاران 65- رودخاران 66- زرف 67- زو 68- زوکرو 69- زوک 70- زوهیچ 71- زیرنج 72- سرخستان 73- سرسازان 74- سرفریز 75- سفتوک 76- سنجتک 77- سنگاب 78- سیبی 79- سیدآباد 80- سیسان 81- شاهیک بازار 82- شندان عرب 83- شواریک 84- شورو 85- طاهرآباد 86- غریبو 87- فریزان 88- فلک 89- قبول 90- قنات چشمه 91- قهرآباد 92- کاکره 93- کردیان 94- کرغند 95- کرقند 96- کره 97- کلاته آب ریسو بالا 98- کلاته آب ریسو سفلی 99- کلاته آخوند 100- کلاته استاد رمضان 101- کلاته بیدوک 102- کلاته تک چشمه 103- کلاته تک سیاه 104- کلاته چشمه سیاه 105- کلاته چندم 106- کلاته حسن آباد 107- کلاته حسن قلی 108- کلاته حسین خداداد 109- کلاته درخت بنه 110- کلاته ذبیح الله 111- کلاته رضای رضا 112- کلاته سادات 113- کلاته سری 114- کلاته سعید 115- کلاته عباس 116- کلاته علی چراغ 117- کلاته علی قاسم 118- کلاته علی قلی 119- کلاته غار پلنگ 120- کلاته غلامرضا 121- کلاته کربلائی حسین 122- کلاته کربلائی علی اکبر 123- کلاته کمدوک 124- کلاته گر 125- کلاته لوگاه 126- کلاته محمدآباد 127- کلاته محمد حاجی 128- کلاته محمد حاجی 129- کلاته محمدشاه 130- کلاته محمد صادق 131 - کلاته ملا 132- کلاته ملا 133- کلاته میرزا 134- کلاته نبی 135- کلاته نوروز 136- کلارک سفلی 137- کلارک علیا 138- کمان کوه 139- کمندر 140- کنارتک 141- کورگز (کلاته خان شندان عرب ) 142- گردآباد 143- گزگنج 144- گزنشک 145- گل آواج 146- گل اوزن 147- گنج مرغ 148- گوش سیاه 149- مزاردهنه 150- نخودی 151- نسوخیر 152- نوغاب پسکوه 153- همه چاه 154- همهمو 0
4- دهستان پسکوه
بمرکزیت روستای قومنجان مشتمل بر روستاها ،مزارع و مکانهای :
1- آفریز 2- آلوئی نیک 3- آویج 4- احمدآباد 5- احمدآباد 6- اسماعیل آباد 7- انجیران 8- انشکو 9- بادامک 10- بازه عبدال آباد 11- برات صادقی (گل آباد )12- برزآباد 13- بیدنیک 14- پرونج 15- تک رود 16- تودشک 17- تیغاب 18- تیغدر 19- چاه اسلامی 20- چاه حسن آباد 21- چاه حسین آباد 22- چاه دولت آباد 23- چاه ریگ 24- چاه سرهنگ 25- چاه ضیائی 26- چاه گوراب 27- چاه نیمه عمیق امید 28- چاه نیمه عمیق عباس آباد 29- چاه نیمه عمیق کرچ 30- چاه نیمه عمیق کشمیر 31- چاه واعظی 32- چاه هاشم هاشمی 33- چاده 34- چشمه رجب 35- حاجی آباد 36- حسین آباد 37- حسین آباد 38- حسین آباد 39- خوشاب 40- خونج نیک 41- خنجوک 42- دوست آباد 43- رومشتیک 44- زال نیک 45- زردیک حسین مرتضی 46- زردیک عباس 47- سراب 48- سرخنج 49- سلطان آباد 50- سمزآب 51- سمزآباد 52- سیجودنیک 53- عباس آباد (چاهک )54- فضل آباد 55- قومنجان 56- کرج 57- کلاته سرهنگ 58- کلاته کربلائی غلامحسین 59- کلاته نو 60- کمیران 61- گل خارنیک 62- گوراب 63- لوشاب 64- محمدآباد چاهک 65- مزارنو 66- مزک حاجی رضایی 67- مزک حاجی عبدالله 68- مزک میرا 69- میاندشت 70- نارگندل 71- نصرت آباد 72- نصیح آباد 73- نوخنج 74- نوده 75- نیچه زاری (نیچه زاره )76- نیک 0
5- دهستان قائن
بمرکزیت روستای مهموئی مشتمل بر روستاها ،مزارع ومکانهای زیر:
1- آخ 2- آلنج 3- ابراهیم آباد (مهدی آباد )4- استاج 5- استر آباد 6- اسفشاد 7- افضل آباد 8- اکبرآباد 9- اکبرآباد چدان 10- امیرآباد 11- انجول 12- اندریک 13- برج محمدان 14- بادامک 15- برقو 16- بزآباد 17- بستوان 18- بن خونیک 19- بندآذری 20- بندستان 21- بوشه 22- بیدان خونیک 23- بیدخت 24- بیدر 25- بید مشک 26- پاتوچاری 27- پاوک 28- پاول قوش 29- پده 30- پشت تنگل 31- پهنائی 32- ترس کوه 33- تک چاه 34- تک خنف 35- تک زرد 36- تندیل 37- تنگل 38- تنگل بیدو 39- تنگل یدنو 40- تهماج 41- تیز کوه 42- تی کاب 43- جعفرآباد 44- جوی باریک 45- چاوک 46- چاه آذری 47- چاه خلنج 48- چاه داشتگران 49- چاه تنگل گاز 50- چاه سالاری 51- چاه صالحی 52- چاه قاینی 53- چاه قصابی 54- چاه گل بید 55- چدان 56- چدان پایین 57- چشمه آینه 58- چشمه بالا 59- چشمه پایین 60- چشمه پدینه 61- چشمه سرگدار 62- چشمه طوطی 63- حاجی آباد 64- حسن آباد 65- حوض میرزا غلام 66- خرواج 67-خسروی 68- خونیک 69- خونیک بالا 70- خونیک پایین 71- خونیک پای گدار 72- خونیکک 73- خیرآباد 74- درودی 75- دره خاکستر بالا 76- دره خاکستر پایین 77- دعوت 78- ده بالا 79- دهنه کلاهک 80- دیزوک 81- رایک 82- رزودنبل 83- روبرو 84- رودخانه 85- روشک 86- رزده 87- زول 88- زنگالی 89- سرگش 90- سری چک 91- سیری گان 92- سینی در 93- شاهین قاین (قندآب )94- شاهیک (اسلامیه )95- شند 96-شیر مهنج 97- شیرمرغ 98- شیلک 99- طاقدار100- عباس آباد 101-عبدالله رحمتی 102- عشق آباد 103- علی اباد 104- علی آباد چدان 105- علی آباد خسروی 106- علی اباد سفلی 107- علی آباد علیا 108- فرخی 109- قاین 110- قاسم آباد توئی 111- قرائی 112- قلعه دختر 113- کافه ولی عصر 114- کاکی 115- کال شور 116- کرکنج 117- کلاته آقا 118- کلاته آقا 119- کلاته بالا (قدس )120- کلاته بیدو 121- کلاته حاجی ابراهیم 122- کلاته خالوحسن 123- کلاته خان (اکبریه ) 124- کلاته خضری 125- کلاته ذهاب 126- کلاته سید 127- کلاته سلیمان 128- کلاته شو 129- کلاته شیرازی 130- کلاته عطا 131- کلاته علی آباد 132- کلاته علیرضا 133- کلاته عیسی 134- کلاته غیبی 135- کلاته قاسمی 136- کلاته قاینی 137- کلاته قصاب 138- کلاته کریم 139 - کلاته کیانی چدان 140- کلاته کیفی 141- کلاته مدخو 142- کلاته نصیر 143- کلاته نو 144- کلاته نو 145- کلاته نو 146- کمال اباد 147- کوچو 148- کوساچ 149- گل ترش 150- که گوشیک 151- کیبراند 152- گرازو 153- گردتیغ 154- گرماب 155- گزکشیده 156- گزیک 157- گودانبار 158- گوشیک 159- لطف آباد 160- ماسندر 161- محب سفلی 162- محب علیا 163- مرغداری خرواج 164- معواج 165- مهنج 166- مقندر 167- منصوری 168- موسی آباد 169- مهموئی 170- میانده 171- نورآباد 172- نی خون 173- ورزق 174- ورزگ 175- ورنجان 176- هزارمیش 177- پکروده 178- فیروزآباد 0
6- دهستان زهان
بمرکزیت روستای زهان مشتمل بر روستاها ،مزارع ومکانهای :
1- آب گرم 2- آبلسه 3- آغازمهرک 4- اکبرآباد مهرک 5- امروتک 6- افین 7- امیرآباد 8- بابانچ 9- بادامک 10- بازرگان 11- بای مرغ 12- برستان 13- برقنج 14- بزن آباد 15- بقال 16- بلبل آباد 17- بلقه 18- بن آباد 19- بندغرقاب 20- بنمرود 21- بیشه بالا 22- پابهان 23- پردان 24- پلور 25- پیچگان 26- پیش بر 27- تاج الدین 28- تک سرخ 29- تنگی 30- جان محمد 31- جنگلو 32- جعفرآباد 33- جوزان 34- جوزیدر 35- چاه سرجلگه 36- چاه سردره 37- چاه میرزا علی 38- چشمه تک 39- چشمه سبز 40- حسن آباد 41- حسن آباد بالا 42- حسن آباد پایین 43- حسین آباد 44- خوش آباد 45- خونیک 46- دزگ 47- دل آباد اسماعیل 48- رقیچو 49- زردان 50- زین آباد 51- زهان 52- سارجی 53- سافریز 54- سرخگان بالا 55- سرخگان پایین 56- سرداوان 57- سقابه 58- سنگ آسیاب 59- سورند (سرند)60- سوله وطوطی 61- شاج 62- شفیع آباد 63- شندآخوند 64- شوشک 65- شهریار 66- شیرخند 67- شیرغز 68- شیرک ساجی 69- شوراب 70- عباس آباد 71- عشق آباد 72- علی آباد 73- علیشاه آباد 74- فتح آباد75- فخرآباد 76- فخران 77- قناعت 78- قوش 79- قیاس 80- قیصار 81- کازکان 82- کپودان 83- کردیک 84- کلاته آذری 85- کلاته بالا 86- کلاته بلبلی 87- کلاته بلوچ 88- کلاته پایین 89- کلاته خسرو 90- کلاته رضا 91- کلاته غلامرضا بیک 92- کلاته مزار 93- کلاته ناصر 94- گمچ 95- گمنج 96- لاغرو 97- محمدآبادزردان 98- معین آباد 99- مغیلان 100- ملاقنبر 101- مناوند 102- منگ 103- منوری 104- مهرک 105- نخرود 106- نودر 107- نوده 108- نزومند 109- ولنگ 110- همایون 111- هوسان 0
7- دهستان زیرکوه
بمرکزیت روستای حاجی آباد مشتمل بر روستاها ،مزارع ومکانهای : 1- آهنگران 2- ابراهیم آباد 3- احمدآباد 4- اردکول 5- اسفدن 6- اسفرق 7- اولنگ میان 8- برج بنی 9- بردود 10- بشیران 11- بقرایی 12- بمرود 13- بمرود کهنه 14- پژگان 15- تاج کوه 16- تجنود 17- تنوره 18- جیم آباد 19- چاه حاجی سهراب 20- چاه حاجی محمدرضا 21- چاه رود 22- چاه عباس پور 23- چاه مزار 24- چاه منجگان 25- چلونک 26- حاجی آباد 27- حسن آباد 28- حسین آباد 29- حسین آباد خانم 30- حوض پخته پزی 31- حوض حافظ 32- حوض دق 33- حوض سلیمان 34- حوض شاخنی 35- حوض مولید 36- خطیبی 37- خونیک 38- خیرآباد 39- داشگران 40- دراج بالا 41- دراج پایین 42- دوچاهی 43- دوست اباد 44- رحیم آباد 45- رودعماد 46- سالک آباد 47- سرتنگل 48- سیج 49- سیستانک 50- شمس آباد 51- شورآباد 52- علی آباد 53- علی آباد 54- قاسم اباد 55- قلعه نبی 56- کال قاضی 57- کرت آباد 58- کلاته احمد 59- کلاته پیشکوه 60- کلاته حسین آباد 61- کلاته خان (چشمه مزاری )62- کلاته شیخ علی 63- کلاته کرم 64- کلاته مزار 65- کلاته نو 66- کمادو 67- گرماب 68- گرنگک پایین 69- گرنگک بالا 70- گزخت 71- لونیک 72- محسن آباد 73- محمدآباد 74- مولید 75- مهرک سفلی 76- نغندر 77- ولی آباد 78- وندسفلی 79- هندوستان 0
8- دهستان پترگان
بمرکزیت شاهدخت مشتمل بر روستاها،مزارع و مکانهای :
1- ابراهیم آبادشاهرخت 2-احمدآبادذکریا 3-امیرآباد 4- بارنجگان 5- پترگان 6- پرویزآباد 7- پنچاهی 8- تاجمیر 9- تیغ چشمه 10- چاه الله داد11- چاه باشه 12- چاه باغستان 13- چاه تک 14- چاه تلخ 15- چاه تم 16- چاه جیجکی 17- چاه حاجی محمود 18- چاه دامداری ذکریا 19- چاه دکتر 20- چاه عمیق (کام خان )21- چاه فلاح 22- چاه قوری 23- چاه کربلائی مصطفی 24- چاه گر 25- چاه گزا 26- چاه گل محمد 27- چاه مشرف 28- چاه نو 29- چاه نورالله 30- چاههای چاه قوری 31- چشمه بید 32- حاجی آباد حق داد (چاه زرد) 33- حسن بای خان (شهیدچمران )34- حوض ابوالقاسم 35- حوض سرخ 36- حوض عبدالوهاب 37- حوض کنیز 38- خوشابه 39- سبزگزی 40-سیر خوند 41- شاهرخت 42- طاهرآباد 43- کبوده 44- کلاته اسماعیل آباد 45- کلاته صوفی 46- کلاته مصطفی 47- گرکرق 48- کوریکان 49- مار زنگی 50- مزارپریا 51- معصوم آباد52- ملکی 53- همت آباد 54- یزدان 55- یزدان سفلی 0
9- دهستان روستای آبیز مشتمل بر روستا،مزارع و مکانهای :
1- آب رنگ 2- آب مهان 3- آبیز 4- استند 5- اسفاد 6- بندآخوند 7- بهناباد 8- بیدخت 9- چاه پایاب (همت اباد )10- چاه سرگدار 11- چاه شطه 12- چاههای سرگدار 13- چاه گلوله 14- چناران 15- حوض پوزه کوه 16- حوض سهراب 17- حوض قاسم 18- دوازده امام 19- قندخت 20- فیروزآباد 21- کافور 22- کرق سرهنگ 23- کریزان سفلی 24- کریزان علیا 25- کلاته زرد 26- کلاته میو 27- میرآباد 28- نوده 29- نیار (نی یار )30- وندعلیا 0
تبصره 1- هرگونه روستا ،مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده ودرفهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه وکروکیهای مربوطه منظور نشده اند مادامیکه دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء درنیامده همچنان از لحاظ نظام اداری درتابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود 0
تبصره 2- وزارت کشور موظف است امکانات اجرائی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار باشهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید 0
تبصره 3- با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنان چه ،مزرعه و مکان دیگری بجز فهرست نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده درآن بوجودآید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود 0
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12128
تاریخ تصویب :
1365/06/16
تاریخ ابلاغ :
1365/07/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)