نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

339 شماره 51هفته دادگستری صفحه 47

در موردیکه مندرجات گازش اصلاحی در خصوص حدود ملک موضوع آن ، با حدود ثبتی ملک اختلاف دارد، گزارش مذکور را چگونه میتوان اجرا نمود؟
با توجه بماده 43 قانون آئنی دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد:
ماده 43 (اختلافات مربوط باجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادرکرده رسیدگی میشود.
اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می شود.
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 29/1/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
ماده 43 قانون آئنی دادرسی مدنی مصرح است که اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود و چون کیفیت اجرای سازشنامه و گزارش اصلاحی تابع مقررات راجع به اجرای احکام است بنابراین در مورد سئوال که حدودپرونده ثبتی با گزارش اصلاحی اختلاف دارد و اختلافات در محکوم به حادث گردیده دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم نموده باید بموضوع رسیدگی و رفع اختلاف نماید و گزارش اصلاحی بصورتی درآید که قابل اجرا باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
339
تاریخ تصویب :
1344/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)