شماره م /11/731 /1 12/5/1374

نظر به ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20 خرداد 1316 آیین نامه مترجمان رسمی در 40 ماده و 18 تبصره به شرح زیر تصویب می شود :
الف ـ ترتیب انتخاب مترجمان رسمی
ماده 1 ـ قوه قضائیه در صورت احتیاج از طریق روزنامه های کثیر الانتشار از داوطلبان واجد صلاحیت مترجمی رسمی دعوت می کند تا درخواست خود را در تهران به اداره فنی قوه قضاییه و در شهرستانها به
دادگستری محل تسلیم کنند .
ماده 2 : شرایط مترجمی رسمی از قرار زیر است :
1ـ داشتن حداقل مدرک لیسانس از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج لکن پروانه مترجمی که به داوطلب داده می شود مخصوص زبان تخصصی داوطلب خواهد بود و نیز تسلط در ترجمه زبان مربوطه و نگارش فارسی .
2 ـ داشتن بیش از 25 سال سن
3 ـ داشتن اهلیت و عدم شهرت به فساد اخلاق و داشتن صداقت و امانت به تشخیص کمیسیون ماده 5 .
4 ـ عدم محکومیت به هر نوع مجازاتی که به تشخیص اداره فنی منافی با شغل مترجمی رسمی باشد و نداشتن سوء پیشینه موثر .
ماده 3 : در خواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد .
1 ـ یک برگ رونوشت یا فتوکپی مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .
2 ـ دو قطعه عکس 4 * 3 ( برقی )
3 ـ رونوشت یا فتوکپی مصدق بالاترین مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک لیسانس الزامی است )
4 ـ گواهی عدم سوء پیشینه .
ماده 4 ـ در خواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل می شود . اداره فنی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محل و یا بهر طریق مقتضی درباره صلاحیت داوطلب تحقیق بعمل آورد ، نتیجه را در پرونده وی منعکس می نماید .
ماده 5 ـ اداره فنی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رییس اداره فنی و در غیاب وی معاون اداره فنی و یک نفر که به زبان خارجی مربوطه تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاون قضایی مطرح می سازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت می کند . دعوت کتباً و لااقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان باید بعمل آید .
ماده 6 ـ امتحان از کلیه داوطلبان سالی یک بار ( در صورت نیاز ) در تهران در یک روز معین که از طرف اداره فنی از طریق روزنامه های کثیر الانتشار اعلام خواهد شد زیر نظر اداره فنی بوسیله هیئت ممتحنه مذکور در ماده 5 بعمل می آید و در سه مرحله بصورت امتحان عمومی زبان ، امتحان عملی ترجمه و مصاحبه خواهد بود .
تبصره ـ هیات ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره فنی تشکیل می گردد . در صورت عدم دسترسی به تعداد مذکور ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود .
ماده 7 : امتحان عمومی زبان مشتمل بر سوالات کتبی چهار گزینه و در سطح امتحان تافل بر گزار می شود و داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی را در امتحان مرحله اول احراز نمایند برای امتحان مرحله دعوت خواهند شد .
تبصره 1 ـ داوطلبانی که در امتحان مرحله اول حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باشند می توانند در خواست تجدید نظر بدهند . در این مرحله ورقه امتحانی توسط استاد مصحح بازبینی خواهد شد .
تبصره 2 ـ برای انجام امتحان مرحله عمومی از بانک سئوالات که بهمین منظور تشکیل می گردد استفاده خواهد شد .
ماده 8 : سئوالات امتحان مرحله دوم بصورت ترجمه از زبان فارسی به زیان خارجی و بالعکس بوده و سئوالات امتحانی در جلسه ایکه روز امتحان تشکیل می شود تهیه و تکثیر و در اختیار داوطلبان خواهد شد طرح سئوالات و تصحیح اوراق امتحانی زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده 5 توسط هیات ممتحنه مذکور در ماده 6 و تبصره آن صورت می گیرد و نمره ای که به اوراق داده می شود از صد منظور می گردد و نمره هر ورقه در ذیل یا ظهر آن ثبت شده و به امضا هیات ممتحنه می رسد .
تبصره 1 : حد نصاب نمره قبولی در هر مرحله از آزمون 75 خواهد بود
تبصره 2 : داوطلبان می توانند در خواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه امتحان کتبی به اداره فنی تسلیم نمایند و رییس اداره فنی می تواند ورقه داوطلب یا داوطلبان را به شخص یا هیات ممتحنه دیگری واگذار نماید .
ماده 9 ـ برای داوطلبانه مترجمان رسمی شرکت در امتحان شفاهی الزامی است و قبولی در امتحان به نحوه مذکور در ماده 8 و تبصره یک آن خواهد بود .
ماده 10 : اداره فنی از بین قبول شدگان به ترتیب تبصره دو برابر تعداد مورد لزوم را برای انجام مصاحبه دعوت می نماید . مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده 5 انجام می گیرد . اداره فنی تعداد مورد احتیاج را به ترتیب از بین کسانی که دارای نمره بیشتری بوده و در مصاحبه قبول شده اند انتخاب می کند .
ماده 11 ـ انتخاب شدگان می بایست به مدت یک سال نزد مترجمین رسمی همزبان که حداقل 10 سال تجزیه مترجمی داشته باشند با معرفی داوطلب و تایید اداره فنی کار آموزی نموده و گواهی اتمام دوره کار آموزی و توفیق در آن را از مترجم رسمی ذی ربط اخذ نمایند . در رشته های که سابقه مترجمی رسمی کمتر از 10 سال است شرط مقرر در فوق از حیث مدت 10 سال رعایت نخواهد شد .
ماده 12 ـ قبول شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده 5 بشرح زیر سوگند یاد می کنند .
« به خداوند متعال سوگند یاد می کنیم که از امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت بکار نبرم و در سمت مترجمی راز دار و امین باشیم .
اداره فنی پس از انقضا مدت کار آموزی و ارایه گواهی بر حسب تخصیص داوطلب بنام آنان پروانه مترجمی رسمی صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان تسلیم می کند . پروانه مترجم رسمی باید دارای عکس و نمونه امضا باشد .
ماده13 ـ مترجم رسمی در غیر حوزه قضایی محل و آدرسی که پروانه وی منعکس می باشد حق اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد .
تبصره 1 ـ مترجم رسمی حق تغییر محل کار خود را ندارد و هرگونه تغییر محل با موافقت اداره فنی و معاونت قضایی رییس قوه قضاییه بوده و در پروانه مترجمی درج خواهد گردید .
تبصره 2 ـ هر مترجم رسمی دادگستری فقط می تواند مسئولیت یک دارالترجمه را عهده دار باشد .
تبصره 3 ـ دایر کردن موسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت هر عنوان دیگری که بدون مسئولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه و تایید امضا اشتغال داشته باشند ممنوع است و مدیران و مسئولین این موسسات طبق مقررات کیفری و با اعلام اداره فنی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و می بایست نام مترجم رسمی در تابلو دارالترجمه قید شود .
ب : تمدید پروانه
ماده 14 ـ مترجم رسمی با در دست داشتن مفاصا حساب مالیاتی سنوات گذشته باید هر دو سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای پروانه خود به اداره فنی مراجعه نماید ، در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای دو سال اداره فنی تمدید می شود . اداره فنی و دادگستری شهرستانها از تصدیق امضاء مترجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع می باشند . اداره فنی تمدید پروانه را به دادگستری محل اطلاع می دهد .
تبصره : چنانچه مترجمی چند سال مبادرت به تمدید پروانه خود نکند در زمان تمدید مکلف به الصاق تمبر سنوات گذشته خواهد بود .
ماده 15 ـ دادگاه یا دادسرا یا هر مقام رسمی دیگری که به مترجم کار ارجاع می کند باید طرز رفتار او را مراقبت و هر گونه تخلفی را که مشاهده نماید به اداره فنی گزارش دهد .
ماده 16ـ اداره فنی موظف است اسناد دو مدارک تحصیلی و کلا اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذی صلاح برای ترجمه به آن اداره فرستاد می شود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس از ترجمه و گواهی امضا مترجم اعاده کند .
ج ـ وظایف مترجم رسمی و مقررات انتظامی
ماده 17 ـ وظایف مترجم رسمی با توجه به قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی و ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد به قرار زیر است :
1 ـ ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد در خواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم می گردد .
2 ـ ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلای آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین معامله یا وکلای آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی .
3 ـ گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است .
ماده 18 ـ مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر بشرح زیر باشد :
1 ـ دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی ( نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر غیر از صاحب سند باشد و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد ) در آن ثبت می شود این دفتر بوسیله اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و دفتر دادگستری در شهرستانها برگ شماری و منگنه و مهر خواهد شد .
2 ـ برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی ( اگر غیر از صاحب سند باشد ) و تاریخ استرداد و میزان دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده می شود .
3 ـ مهر که در آن نام و نام خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی آن است و شماره پروانه مترجمی رسمی قید شده و مترجم با آن ذیل اوراق ترجمه را مهر می کند . دفتر و رسید مهر مذکور طبق موجود در اداره فنی تهیه می شود .
ماده 19 : مترجم موظف است :
1 ـ ترجمه هر سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره فنی تعیین می شود پاکیزه و بدون قلم خوردگی و حک و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق و با قید تاریخ امضا کند . هرگاه ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم کند مترجم باید زیر هر صفحه تجاوز باید زیر هر صفحه تصریح کند که بقیه در صفحه را با امضا و آنها را منگنه و پلمپ می نماید در مورد مدارک تحصیلی و اسناد مربوط به آن و سایر اوراقی که موضوعاً با هم ارتباط دارند می توان به تقاضای متقاضی آنها را یک جا منگنه و پلمپ کرد .
2 ـ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی بعمل آید و در صورت تعداد صفحات ذیل هر صفحه مستقلا با قید اینکه بقیه در صفحه دیگر است گواهی و به ترتیب بند یک منگنه و پلمپ می شود .
تبصره1 : هزینه پلمپ به میزان مقرر قانونی است علاوه بر نسخ مورد احتیاج متقاضی یک نسخه تایید شده برای بایگانی خود تهیه و تا سه سال نگهداری نماید در صورت مطالبه اداره فنی یا سایر مراجع ذی صلاح آن ارایه دهد .
ماده 20 ـ مترجم نمی تواند از قبول کاری که از طرف اداره فنی یا دادگستری محل به او رجوع میشود . بدون عذر موجه خودداری کند و یا آنرا به تاخیر بیندازد . وقت لازم برای ترجمه اسناد و مدارک عند اللزوم از طرف اداره فنی و یا دادگستری محل تعیین خواهد شد .
تبصره : تخلف از ماده 17 موجب انفصال مترجم بمدت شش ماه از شغل مترجمی به پیشنهاد اداره فنی و تصویب معاونت قضایی ریاست قوه قضاییه خواهد گردید.
ماده 21 ـ در صورتیکه مترجم به لحاظ بیماری یا ماموریت یا هر علت دیگری قادر به انجام کار ترجمه نباشد باید بفوریت مراتب را با ذکر دلیل به اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها و متقاضی اعلام کند و هر گاه اسناد و اوراقی برای ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعا مسترد دارد .
ماده 22 ـ مترجم رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار تعیین می کند در محل مقرر حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع آن مقام برساند .
ماده 23 ـ مترجم رسمی موظف است ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراقی را که برای ترجمه به او داده می شود جز به جز و کلمه به کلمه بنحوی که از لحاظ با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و چنانچه مورد تخلف منطبق با ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/ 1317 باشد به مجازات مقرر در ماده مرقوم خواهد رسید .
تبصره 1 : مترجم رسمی می تواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر نام مترجم و تاریخ ترجمه سند به زبان دیگری ترجمه رسمی نماید .
تبصره 2 : در مورد اسناد رسمی تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با اداره فنی است و رعایت دستورات اداره مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است .
ماده24 : مترجم رسمی مسئول حفظ و مراقبت اسنادی است که برای ترجمه به او سپرده می شود و موظف است اسناد را به همان صورتیکه تحویل گرفته مسترد دارد .
ماده 25 : مترجم رسمی موظف است در صورتی که سند و مدرک مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند می دهد قید کند .
ماده 26 : هرگاه اشتباه مترجم به صدوق دو نفر از مترجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره فنی در امر ترجمه محروز شود و خساراتی بابت وجه تمبر و تصدیق امضا و سایر هزینه های مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره فنی در جبران خسارات وارده یا جلب رضایت صاحب سند اقدام کند وبا تشخیص اداره فنی تحت تعقیب انتظامی خواهد گرفت .
تبصره :در خصوص ماده فوق در صورت احراز عمد مترجم عمل وی مطابق ماده 28 قانون راجع بکارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 قابل تعقیب کیفری خواهد بود .
ماده 27:مترجم مکلف است اسراری که در اثر امر ترجمه به انها واقف میشودحفظ کند و در صورت افشاء اسرار مراجعین به مجازات مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )مصوب 1362محکوم خواهند شد.
ماده 28:دریافت هروجه یا مال بابت ترجمه بیش از آنچه که این آین نامه مقرر میدارد ممنوع است و مرتکب ماده 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
ماده 29: در صورت تخلف مترجم رسمی از مقررات این آیین نامه اداره فنی میتواند از تمدید پروانه او برای یک یا چند دوره خود داری نماید واین امر مانع تعقیب انتظامی ای کیفری او حسب قوانین مربوطه نخواهد بود .
ماده 30:برای مترجمی زبانهایی که در آن زبان مورد نظر مترجم رسمی وجود ندارد، اداره فنی و دادگستریهای شهرستانها میتوانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند و التزام به صحت گفتار استفاده کنند.
د: دستمزد مترجمی
ماده 31:حق الزحمه مترجمی رسمی به قرار زیر است :
1-برای ترجمه از زبان بیگانه بفارسی و بالعکس هرکلمه شصت ریال .
2-کلمات مرکب از قبیلکتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب میشود.
3-حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب خواهدشد .
4-در ترجمه اعداد تا پنج رقم مستقل یک کلمه بشمار میرود .
5-چنانچه متقاضی از تزجمه ای بیش از یک نسخه بخواهد بابت نسخ اضافی تا سه نسخه اول دوهزار ریال برای نسخ بعدی به ازای هر سه نسخه اضافی پانزده درصد برمبلغ قبلی آن اضافه خواهدشد و حق امضاء مترجم برای نسخه های اضافی تا سه نسخه هزار و پانصد ریال است .
6-حق الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده 75قانون آیین دادرسی مدنی وسیله مترجم رسمی انجام شود، هرصفحه هزاروپانصد ریال است .
7-حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی هرساعت دوازده هزار ریال است که از طرف متقاضی پرداخت میشود چنانچه مدت از پنج ساعت تجاوز کند نسبت به بقیه ساعات هر ساعت پنج هزار ریال حق الزحمه دریافت خواهد شد. حداقل حق الزحمه شفاهی بیست و پنج هزار ریال خواهد بود . متقاضی باید قبل از تشکیل جلسه ترجمه شفاهی حداقل دستمزد مترجم رسمی را در صندوق دادگستری تودیع نماید .
8- هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در این آیین نامه مربوطه و اصلاحات بعدی خواهد بود.
9- پول تمبر اصل ترجمه و نسخ اضافی و هزینه پلمپ بعهده متقاضی است .
تبصره 1: هرگاه سند دارای اصطلاحات مشکل فنی و حرفه ای باشد از قبیل اوراق حقوقی و قراردادهای تجاری و فنی و صنعتی با تشخیص و رییس اداره فنی یا معاونین وی در مرکز و رییس دادگستری محل در شهرستانها دویست در صد اضافه برتعرفه پرداخت میشود .
تبصره2: هرگاه صاحب سند متقاضی ترجمه فوری باشد کتبا در خواست و پنجاه درصد اضافه بر تعرفه پرداخت کند. منظور از ترجمه فوری یش از 5 برگ در ظرف سه روز و کمتر از 5برگ در یک روز است .
ماده 32:در صورت اقتضاء از طرف فنی در خرداد هر سال کمیسیونی مرکب از رییس یا معاون اداره فنی و نماینده معاونت قضایی رییس قوه قضاییه و 2 نفر مترجم رسمی به انتخاب اداره فنی تشکیل و با توجه به افزایش یا کاهش هزینه زندگی نسبت به تعدیل حق ازحمه مترجم رسمی مندرج در ماده 28 آیین نامه اقدام خواهند نمود.
ماده 33: امضاء مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد واوراق در مرکز وسیله اداره فنی و در شهرستانهایی که مترجم رسمی در آنجا مقیم است وسیله یکی از قضا دادگستری محل که به پیشنهاد اداره فنی و تصویب معاون قضایی تعیین خواهدشد تصدیق و برای هر صویق به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق میشود.
ماده 34: در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا فوت مترجم رسمی بنا به تقاضای اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها از طرف دادسرای عمومی محل برگها و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع آوری و به اداره فنی یا دادگستری محل ارسال میگردد . در صورتیکه بین آنها اشیاء یا اسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان آنها مسترد شود .
ماده 35: مرجع تعقیب انتظامی مترجم رسمی اداره فنی است .
ماده 36: معاون قضایی میتواند همین که از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در مواردی که اشتغال او به مترجمی منافی با حیثیت مترجمین رسمی باشد وی را از شغل مترجمی معلق نماید و رفع تعلیق مترجم رسمی موکول به نظر معاونت قضایی خواهد بود .
ماده 37: چنانچه مترجم رسمی باتهام رتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد و عمل ارتکابی به تشخیص اداره فنی مغایر با شیو نات نترجمی رسمی باشد تا اعلام رای نهایی از محکمه صالحه به دستور اداره فنی از سمت مترجمی رسمی معلق خواهد شد و در صورت صدور رای قطعی برایت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق بعمل خواهد آمد. چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری یا حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر شود رفع تعلیق وی با اجازه کتبی معاون قضایی ریاست قوه قضاییه ممکن خواهد بود .
ماده 38: اداره فنی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را بوسیه روزنامه رسمی و دفترچه های مخصوصی منتشر میکند.
ماده 39: مواد 31و 32 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب 2/3/1310 و بند یک (قسمتهای الف و ب ) ماده 58 نظامنامه اجرای قانون علایم تجاری و اختراعات مصوب 1/4/1310 و کلیه آیین نامه های مربوط به مترجمان رسمی از تاریخ قابل اجراء شدن این آیین نامه ملغی است .
ماده 40: این آیین نامه 15 روز پس از درج روزنامه رسمی قابل اجرا است .
ماده 41: این آیین نامه در چهار بند 40 ماده و 16 تبصره تصویب می شود .
رییس قوه قضاییه ـ محمد یزدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14694
تاریخ تصویب :
1374/05/12
تاریخ ابلاغ :
1374/05/28
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)