شماره 121698 27/10/1366

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
وزارت دفاع
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آئین نامه معاینه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بنا به پیشنهاد شماره 61ـ7ـ05ـ705 مورخ 14/9/66 ستاد مشترک ارتش و باستناد تبصره 1 ماده 39 قانون خدمت وظیفه وظیفه عمومی به تصویب وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشور ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده و به موجب آن آئین نامه شماره 35058 مورخ 14/5/1364 لغو گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
سید عطاء الله مهاجرانی

بسمه تعالی
فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ معاینه و معافیت پزشکی مشمولان و پرسنل وظیفه بر طبق شرایط و مقررات مندرج در این آئین نامه انجام خواهد شد.
ماده 2ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهارچوب دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
دسته یکم ـ کسانیکه از نظر جسمی و روانی قادر به انجام خدمت دوره ضرورت می باشند.
دسته دوم ـ کسانیکه به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند.
تبصره ـ محدودیت خدمت غیر رزمی را شورای پزشکی نیروی مربوطه تعیین نماید.
دسته سوم ـ کسانیکه بعلت ضعف مزاج یا عدم رشد یا ابتلا به بیماری جسمی یا روانی موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نمی باشد.
دسته چهارم ـ مشمولانیکه بعلت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نمی باشند.
ماده 3ـ تشخیص مشمولان دسته دوم ماده 2 این آئین نامه چنانچه به طور بالینی قابل تشخیص باشد با شورای پزشکی شهرستان و در غیر این صورت با شورای پزشکی بهداری یا بیمارستان نیروی مربوطه می باشد.
تبصره ـ درآن قسمت از برنامه عملی نظامی که مشمولان موضوع این ماده انجام نمی دهند نمره ای نخواهند گرفت از این جهت نمرات آن قسمت از برنامه در معدل گیری محسوب نخواهد شد.
ماده 4ـ در صورتیکه شوراهای پزشکی مشمولان وظیفه را جزو دسته های دوم و سوم و چهارم ماده 2 این آئین نامه تشخیص دهند مکلفند در برگهای وضعیت یا اوراق معاینه پزشکی آنان بیماری و بند و ماده استنادی را قید نموده و پس از ذکر مشخصات کامل خود ذیل نظریه اعلام شده را امضاء نمایند.
فصل دوم ـ معاینه مشمولان و پرسنل وظیفه
بخش اول
معاینه مشمولان وظیفه
ماده 5ـ مشمولانیکه ادعای بیماری داشته و یا بنظر رئیس حوزه وظیفه عمومی قادر بخدمت نمی باشند وسیله اولیه معاینه می شوند.
ماده 6ـ پزشکی اولیه یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح می باشد و در صورت نبودن پزشک نیروهای مسلح در محل از پزشکان غیر نظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری و فرماندار یا بخشدار محل تایید شده باشد استفاده خواهد شد.
ماده 7ـ چنانچه ژاندارمری مرکز شهرستان یا بخش قادر به تامین پزشک اولیه از پزشکان جمعی نباشد فرماندار یا بخشدار هر محل مکلف است ضمن هماهنگی با مسؤلین نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین بهداری محل پزشک اولیه جهت معاینه مشمولان بحوزه وظیفه مربوطه معرفی نماید.
ماده 8ـ در اجرای ماده 7 این آئین نامه هر یک از سازمانهای نظامی و انتظامی و بهداری موظفند به ترتیبی که فرماندار محل تعیین می نماید پزشک جمعی خود را به حوزه وظیفه عمومی محل معرفی نمایند.
ماده 9ـ پزشک اولیه باید وضع مزاجی و جسمی مشمول را با توجه به ماده 2 این آئین نامه مورد معینه قرارداده و در صورتیکه تشخیص دهد مشمول ظاهرا در شمول دسته های 2و3و4 ماده مورد بحث می باشد ویرا جهت معاینه بالینی به شورای پزشکی معرفی نماید.
ماده 10ـ در صورتیکه به تشخیص پزشک اولیه مشمولی در شمول معافیتهای دائم یا موقت قرار گیرد اینگونه مشمولان وسیله حوزه وظیفه عمومی محل به شورای پزشکی شهرستان معرفی می گردند.
ماده 11ـ در صورتیکه مشمول به نظر پزشک اولیه معترض باشد باید وسیله حوزه مربوطه به شورای پزشکی معرفی گردد.
ماده 12ـ اداره بهداری هر شهرستان موظف است ضمن هماهنگی با سپاه و ژاندارمری محل 3 نفر پزشک را به فرمانداری آن شهرستان معرفی تا پس از تایید فرماندار پزشکان مذکور در شورای پزشکی حوزه وظیفه عمومی شهرستان انجام وظیفه نمایند.
ماده 13ـ هرگاه در حوزه فرمانداری بتعداد کافی پزشک موجود نباشد فرماندار مربوطه موظف است با هماهنگی بهداری استان ترتیبی اتخاذ نماید که مشمولین آن حوزه در شهرستان دیگری مورد معاینه قرار گیرند.
ماده 14ـ مسؤلیت تشکیل شورای پزشکی در هر شهرستان برای معینه مشمولان با فرماندار محل می باشد.
ماده 15ـ اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان توسط اعضای شورای پزشکی موضوع ماده 12 این آئین نامه به عمل خواهد آمد و رای اکثریت اعضای شورا معتبر است .
ماده 16ـ مشمولانی از اعزام به خدمت معاف می باشند که به تشخیص شورای پزشکی قادر به خدمت نباشند بنابراین مشمولانی که ادعای بیماری یا نقص عضو داشته لیکن با معاینه بالینی ادعای آنان وسیله شورای پزشکی احراز نگردد بخدمت اعزام خواهند شد.
ماده 17ـ مشمولانیکه توسط شورای پزشکی معاینه و معاف از خدمت تشخیص داده نشوند حق اعتراض بنظر شورا را ندارند.
ماده 18ـ چنانچه در وضع مشمولی پس از معاینه در شورای پزشکی و قبل ار اعزام به خدمت از نظر جسمی و روانی تغییری حاصل شود که به تشخیص اداره وظیفه عمومی مشمول قادر به انجام خدمت نباشد اینگونه مشمولین در مراکز درمانی مذکور در ماده 22 این آئین نامه معاینه و نتیجه معاینه به شورای پزشکی شهرستان اعلام تا برابر نظر آن شورا اقدام شود.
ماده 19ـ مشمولانیکه طبق نظر شورای عالی پزشکی موضوع ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی معاف از خدمت شناخته نشده و به خدمت اعزام می شوند باید خدمت مقرره را انجام دهند و مراکز آموزشی و یگانهای مربوطه مجاز به ترخیص آنان از خدمت نمی باشند مگر اینکه در حین خدمت بیماری یا نقص عضوی بوجود آید و از موارد معافیت دائم باشد.
ماده 20ـ مشمولانیکه در شورای پزشکی شهرستان یا شورای پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف از خدمت گردیده و پرونده آنان در اجرای ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی بشورای عالی پزشکی ارجاع گردد موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه خود را جهت معاینه به شورای عالی پزشکی معرفی نمایند و در صورت عدم حضور شورایعالی پزشکی برابر محتویات پرونده اعلام نظر خواهد نمود.
ماده 21ـ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند پزشکان مورد لزوم جهت تشکیل شورای عالی پزشکی (موضوع ماده 43 قانون ) را بنا به درخواست اداره وظیفه عمومی از نیروهای استفاده کننده از مشمولین وظیفه انتخاب و به اداره مذکور معرفی نمایند.
ماده 22ـ شورای عالی پزشکی در استفاده از بیمارستانهای نیروی مسلح و سایر بیمارستانهای دولتی و وابسته به دولت به منظور تشخیص بیماری مشمول و تعیین تکلیف وی مجاز بوده ومراکز درمانی یاد شده موظف به اجرای درخواست شورایعالی پزشکی می باشند.
تبصره ـ در اجرای این ماده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ضمن هماهنگی لازم با بهداری سایر نیروهای نظامی و انتظامی و مدیر عامل بهداری استان تهران ترتیب تقسیم کار بین بهداری و بیمارستانهای دولتی و وابسته به دولت را بدهد.
ماده 23ـ به مشمولانیکه به علت ابتلا به بیماری به طور موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند به منظور درمان برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم مجددا معاینه شده و در صورت ادامه بیماری علی رغم اقدامات درمانی لازم به همان نحو اقدام و در صورتیکه در سال سوم و نیز قادر به انجام خدمت نباشند بطور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
ماده 24ـ مشمولان دکتری گروه پزشکی که قادر به اشتغال به حرفه خود نباشند از خدمت دوره ضرورت معاف شناخته می شوند بنابر ای آن عده از این مشمولان که ازسلامت کامل برخوردار نبوده لیکن قادر به طبابت می باشند برای خدمت دوره ضرورت اعزام می شوند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدماتی که با سلامتی آنان منافات داشته باشد معاف خواهند شد.
بخش دوم
معاینه و معافیت پرسنل وظیفه در حین خدمت
ماده 25ـ چنانچه پرسنل وظیفه در وطل خدمت ( اعم از دوره آموزشی یا بعد از آن ) وسیله شورای پزشکی بهداری یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معاینه و تشخیص داده شود که مشمولی دارای بیماری یا نقص عضوی مربوط به قبل از اعزام به خدمت می باشد که برابر بند و ماده این آئین نامه به موجب معافیت موقت یا دائم از خدمت خواهد بود، اینگونه پرسنل وظیفه ضمن تسویه حساب با اوراق اعزامی و صورتجلسه شورای پزشکی ملصق بعکس مشمول به حوزه اعزام کننده اعاده خواهند شد و از معافیت پزشکی استفاده خواهند نمود مگر اینکه معاینه پزشکی آنان مورد اعتراض باشد که در این صورت به شورای عالی پزشکی موضوع ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی معرفی و برابر نظر شورای مذکور عمل خواهد شد.
ماده 26 ـ در صورتیکه مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماری شوند بهداری نیور یمربوطه باید آنانرا تحت معالجه قرارداده پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از 6 ماه نباشد طبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که پزشکان ان مورد تایید عقیدتی سیاسی در نیروی مربوطه هستند و مستند به بند و ماده این آئین نامه قادر به انجام خدمت نباشند از بقیه خدمت دوره ضرورت معاف دائم خواهند شد.
تبصره ـ مدت معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می گردد و در صورتیکه در حین معالجه مدت مقرره آنان منقضی شود کارت پایان خدمت دریافت خواهند نمود و در غیر این صورت از بقیه خدمت معاف دائم خواهند شد.
ماده 27ـ چنانچه شورای پزشکی تشخیص دهد که طول مدت درمان بیماری این قبیل پرسنل وظیفه تا پایان مدت خدمت مقرر ترمیم نشده و بهبود نمییابد مراتب را مشروحا در اوراق معاینه ذکر نموده و نسبت به ترخیص پرسنل مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره ـ مدت معالجه پرسنل وظیفه موضوع این ماده با رعایت تبصره ماده 26 این آئین نامه جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.
ماده 28ـ پرسنل وظیفه که بیماری آنان ناشی از وقایع و حوادثی باشد که بسبب خدمت یا بواسطه آن به موقع پیوسته است و مشمول معافیتهای ماده 26 این آئین نامه نگردند و پس از خاتمه درمان قادر به ادامه خدمت تشخیص داده شوند تمام مدت بیماری و استراحت پزشکی آنان اعم از متوالی یا متناوب جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می شود.
تبصره ـ در غیر موارد بالا که مشمولان وظیفه حین خدمت بیماری و بستری گردند چنانچه مدت بستری بودن و استراحت پزشکی آنان (اعم از متوالی یا متناوب ) از یک ماه تجاوز نماید مدت مازاد بر یک ماه جزوه خدمت دوره ضرورت آنان محسوب نمی گردد.
ماده 29ـ پرسنل وظیفه ای که به سبب خدمت دوره ضرورت به علت ابتلاء به بیماری یا نقص عضو از انجام بقیه خدمت می شوند حسب مورد از مزایای قانون و آئین نامه بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی استفاده نموده و برای ادامه درمان به سازمانها و موسسات درمانی معرفی و اعزام خواهند شد.
ماده 30ـ اظهار نظر در مورد نیاز داشتن به مراقبت و نگهداری بستگان مشمول که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود می باشند بوسیله شوراهای پزشکی مندرج در این آئین نامه انجام خواهند شد رای اکثریت اعضاء شورا معتبر است .
ماده 31ـ پزشک معاین اولیه که در مورد انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت مشمولی اظهار نظر نموده باشد مجاز به اظهار نظر مجدد درباره همان مشول در شوارهای پزشکی مندرج در این آئین نامه نمیباشد.
فصل سوم
انواع بیماریها که براساس مقررات ماده 2 این آئین نامه درطبقه بندی مشمولان وظیفه از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی ملاک عمل است به شرح بخشهای زیر می باشد:
بخش اول
بیماریهای عمومی
ماده 32ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای عمومی با توجه به نوع بیماری که به ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمو:
بند 1ـ سرطان : از هر نوع و به هر شکل و در هر عضو ودر هر مرحله ای که باشد خواه درمان شده باشد یا درمان نشده باشد معاف دائم .
بند 2ـ سل ـ
الف ـ سل ریه فعال و آدنیتهای سلی فعال یکسال معاف موقت .
ب ـ سال احشاء فعال و ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله معاف دائم .
ج ـ سل ریه بهبود یافته و خاموش خدمات غیر رزمی .
بند 3ـ جذام به هر شکل و در هر مرحله معاف دائم .
بند 4ـ سیفیلیس :
الف ـ سیفیلیس حد در هر عضوی که باشد یک سال معاف موقت .
ب ـ در صورتی که عوارض عضوی دائمی احشائی ایجاد نموده باشد معاف دائم .
بند 5ـ عفونتهای قارچی ریتین و سایر احشاء در مراحل پیشرفته و مقاوم به درمان معاف دائم .
بند 6ـ تب رماتیسمس و رماتیسم مفصلی حاد یک سال معاف موقت.
بند 7ـ آرتریتهای مزمن.
الف ـ مفاصل بزرگ همراه با تغییر شکل استخوانها و مفاصل ـ معاف دائم .
ب ـ بدون تغییر شکل استخوانها و مفاصل به تشخیص شورای پزشکی نیروی مربوطه خدمات غیر رزمی
بند 8 ـ بیماریهای انگلی :
الف ـ مالاریای مزمن توام با عوارض احشایی یا کم خونی شدیدـ معاف دائم .
ب ـ لیشمانیوز در صورت عدم پاسخ به درمان با وجود عوارض مزمن احشایی معاف دائم .
بند 9ـ عدم کفایت رشد و نمو جسمی کافی بنحوی که موجب ناتوانی در انجام فعالیتها و تکالیف نظامی شود یک سال معاف موقت .
بند 10 ـ مبتلایان به بیماری قابل علاج که مدت درمان انها بیشتر از یک ماه و همچنین اعمال جراحی و کسانیکه در دوران نقاهت بیماری می باشند از سه ماه تاشش ماه معاف موقت .
بند 11ـ پائین افتادگی احشاء توام با اختلالات عملی در مورد کلیه مشمولان خدمات غیر رزمی .
بند 12ـ سارکوئیوزها معاف دائم .
بند 13ـ درماتومیوزیت ـ میوزیت و فیبروزیتهای وسیع ـ معاف دائم .
بند 14ـ طول قد مشمولان :
الف ـ طول قد ار 140 سانتی متر و کمتر از ان در هر سنی معاف دائم.
ب ـ طول قد بیش از 140 سانتی متر و کمتر از 150 سانتی متر خدمات غیر رزمی .
بخش دوم
بیماریهای غدد مترشحه داخلی
ماده 33ـ مشمولان مبتلا به بیماری های مترشحه داخلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ بیماریهای غدد هیپوقیز شامل :
الف ـ الرومگالی شدید معاف دائم
ب ـ ژیگانتیسم شدید معاف دائم .
ج ـ دیابت بی مزه معاف دائم .
د ـ بیماری کوشینگ معاف دائم .
هـ سندرم هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز و آدنوم های آن معاف دائم.
بند 2ـ بیماریهای غذه تیروئید:
الف ـ ندولهای گرم معاف دائم .
ب ـ هیپوتیروئیدی شدید معاف دائم .
ج ـ گواترهای حجیم با اختلالات عملی و فیزیکی یک سال معاف موقت .
د ـ تیروئیدهای حاد و مزمن یک سال معاف موقت .
هـ هیپرتیردئیدی یک سال معاف موقت .
و ـ ندولهای طرد خدمات غیر رزمی .
ز ـ هیپوتیروئیدی در فرم خفیف خدمات غیر رزمی و گواتر عمل شده خدمات غیر رزمی .
بند 3ـ بیماریهای غده پاراتیروئید:
الف ـ هیپرپاراتیردئیدی معاف دائم .
ب ـ هیپوپاراتیروئیدی ( با علائم تتانی ) معاف دائم .
بند 4ـ بیماریهای غده سورنال :
الف ـ بیماری آدیسون معاف دائم .
ب ـ فئوگروموسیتیوم معاف دائم .
ج ـ سندرم کوشینگ معاف دائم .
بند 5ـ سندرم کوشینگ معاف دائم .
بند 5ـ بیماریهای غدد بیضه :
الف ـ تومورهای بیضه با افزایش یا کاهش فعالیت بیضه معاف دائم .
ب ـ سندرم کلاین فلتر ـ معاف دائم .
بند 6ـ بیماریهای دیگر غدد:
الف ـ تومورتیموس معاف دائم .
ب ـ توموراپی فیز معاف دائم .
ج ـ هرمافرودیسم ها معاف دائم .
بند 7 ـ بیماریهای تغذیه و متابولیک :
الف ـ دیابت قندی معاف دائم .
ب ـ هیپرانسولینیسم معاف دائم .
بند 8 ـ چتقی مفرط با توجه به وزن مناسب فرد به شرح زیر به عمل می شود:
2+100ـطول قد= وزن مناسب
الف ـ چنانچه مشمولی از 60% وزن مناسب ببالا اضافه وزن داشته باشد چاقی مفرط محسوب شده معاف دائم .
ب ـ اگز اضافه وزن بین 40 % تا 60% وزن مناسب باشد خدمات غیر رزمی .
مثال 1ـ مشمولی که قدش 170 سانتی متر است
72=2+100ـ170
43/2=60 تقسیم بر 100 *72
115/2=43/2+72
اگر مشمول وزن بیش از این مقدار باشد معاف دائم
72=2+100+170
28/8=40 تقسیم بر 100*72
100/8=28/8+72
این مقدار و بالاتر خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ ژینکوماستی شدید دو طرفه یک سال معاف موقت
بند 10ـ نقرس :
الف ـ با عوارض سیستمیک معاف دائم
ب ـ بدون عوارض سیستمیک خدمات غیر رزمی .
بخش سوم
بیماریهای پوست و بافتهای زیر پوست
ماده 34ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای پوست و بافتهای زیر پوست با توجه به نوع بیماری که به /ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1 – انواع اگزماهای وسیع وشدید : الف – در صورتیکه مزمن ومقاوم بدرمان باشند معاف دائم، ب ـ در سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند 2 ـ عفونتهای قارچی عمقی و وسیع در صورتیکه مزمن ومقاوم بدرمان باشند ـ معاف دائم .
بند 3 ـ هیپر ئید رو ( زیادی ترشح عرق ) دست وپاخدمت در مناطق سردسیر .
بند 4 ـ لیکن پلان پوستی و مخاتی شدید وگسترد ه ـ معاف دائم .
بند 5 ـ پسور یازیس هاو پاراپسوریازیسهای شدید وگسترده وانورسه ـ
معاف دائم .
بند 6ـ سلهای پوستی یک سال معاف موقت .
بند 7 ـ لوپوس ارتیماتوسیستیک و لوپوس ارتیماتودیسکوئید ـ معاف دائم .
بند 8ـ آنژیومهای وسیع غیر قابل عمل الف ـ توام با اختلالات عملی ـ معاف دائم ب ـ بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ میکوزیس فونگوئید ـ معاف دائم .
بند 10ـ سیکاتویسهای جلدی در صورتی که وسیع و زخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته به طوری که مانع حمل تجهیزات و تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختلالات عملی تولید نموده باشد، معاف دائم .
بند11ـ اسکلرودرمیها ـ آتروفی های پوستی و دیستروفیهای نسوخ در صورتی که وسیع یا پیشرونده باشند ـ معاف دائم .
بند 12ـ وی تی لیگو گسترده صورت و هر دو دست (توتال ) خدمات غیر رزمی
بند 13ـ عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت و پری فلبیت که با ورم مزمن اندام توام گردیده باشد معاف دائم .
بند 14ـ هیپودرمیتهای آندولر و شدید و منتشر و مقاوم و توام با علائم سیستمیک معاف دائم .
بند 15ـ درماتیتهای بولوز غیر میکربی اکتسابی و درماتیتهای بولوز مادرزادی اکرودرماتیت مزمن و هالوپوـ اکرو درماتی تیس آنتروپاتیکاـ معاف دائم .
بند 16ـ هیپرکراتوز شدید و کامل کف هر دو دست و یا هر دو پا خدمات غیر رزمی
بند 17ـ فرونکولوز شدید وسیع ـ 6 ماه معاف موقت
بند 18ـ بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمات وظیفه در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی (شغلی ـ دارویی ـ جنگی ) ایجاد شده و به درمان مقاوم و یا عود کننده باشد:
الف ـ در موارد شدید و ناتوان کننده معاف دائم
ب ـ درمورد خفیف خدمات غیر رزمی
بخش چهارم
بیماریهای اعصاب وروان
ماده 35ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای اعصاب و روان با توجه به نوع بیماری که به ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ اختلالات استحلاله ای سلولهای عصبی از هر نوع ـ معاف دائم.
بند 2ـ اختلالات تعادله ای مخچه ای مانند فرید ریش اتاکسی معاف دائم .
بند 3ـ الف ـ انواع میلیتها و سکل آنها در صورتی که شدید باشد معاف دائم .
ب ـ در مورد سکل پولیومیلیت خفیف ـ خدمات غیر رزمی .
بند 4ـ آنسفالیت و آنسفالو پاتیها در صورتی که عوارض جسمی ، روانی پایه دار وناتوان مننده داده باشد معاف دائم .
بند 5ـ انواع کره مزمن وعاف دائم .
بند 6ـ اسکلروز آنپلاک(مولیتپل اسکلروزیس ) در صورت استقرار کامل بیماری ـ معاف دائم .
بند 7ـ انواع صغر عضلانی عضلات بزرگ و اختلالات تروفیک مشروط بر اینکه بر بیش از دو عضله باشد در صورتیکه اختلال شدید و مشهدود باشد ـ معاف دائم .
بند 8ـ انواع میوپاتیهای اصلی ثانوی معاف دائم .
بند 9ـ اختلالات مادر زادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع معاف دائم .
بند 10ـ فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده در اندامها شده باشد ـ معاف دائم .
بند 11ـ انواع پاراپل/یها و همی پلژیها معاف دائم .
بند 12ـ انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی معاف دائم .
بند 13ـ صرع بزرگ :
الف ـ به شرط آنکه در یکی از بیمارستانهای نیروهای مسلح و یا مرامز درمانی معتبر و معتمد توسط متخصصین اعصاب و با EEGبه ثبوت رسیده باشد و یا اینکه حمله صرع توسط دو نفر از متخصصین فوق تایید شده باشد معاف دائم .
ب ـ در مواردیکه شروط فوق تحقق نیابد ولی مدارک قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غیر رزمی اعزام و در مشاغل مناسب به کار گمارده شود و در صورتیکه حین خدمت و به تایید پزشک یگان و با صورت جلسه حمله صرع گزارش شود به کمیسیون پزشکی نیروی مربوطه معرفی شود و با EEGبه ثبوت برسد ـ معاف دائم .
بند 14ـ انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته و سکل آنها در مورد کلیه مشمولان ـ خدمات غیر رزمی .
بند 15ـ انواع خونریزیهای سربرومنژه ( مغز و پرده های مغز ) الف با عارضه عصبی معاف دائم .
ب ـ بدون عارضه عصبی و بهبود یا فته خدمات غیر رزمی .
بند 16ـ انواع نوروفیبرو ماتوزهای شدید :
الف ـ باعوارض عروقی ـ معاف دائم ( مانند رکنلینهاوزن منتشر ).
ب ـ در موارد خفیف خدمات غیر رزمی .
بند 17ـ سابقه مننژیتهای مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلالات عملی یا اثبات EEGدر بیمارستانهای نیروهای مسلح ـ معاف دائم .
بند 180ـ انواع پسیکوزها مانند الف ـ اسکیزوفرنی معاف دائم ، ب ـ مانیاک دپرسیومعاف دائم ، ج ـ پارانویا معاف دائم ، د ـ پسیکونوروزهای شدید وعاف دائم ، هـ دپرسیونهای اندروژن ـ معاف دائم .
بند 19ـ اختلالات رفتار ( عدم تعادل عصبی و روانی و کژخوئیها ) به طوری که رفتار شخص مخالف شءون نظامی باشد وکلیه انحرافات اخلاقی و جنسی از قبیل توانسو گیستیزم و ترانس یکوالیسم مردهای با تمایل به زن ) با تایید بیمارستانهای نیروهای مسلح ـ معاف دائم .
بند 20 ـ لکنت زبان بهر اندازه شدید و شدت ـ خدمات غیر رزمی .
بند 21ـ انواع نقیصه های عقلانی و کند ذهنیها ( عقب ماندگیهای )یا سطح عقلانی و غیر عقلانی 12 ساله معاف دائم .
بند 22ـ بیماریهای روانی ناشی از جنگ و حوادث مانند موج گرفتگی و پسیکوزها ، الف در صورتی که استقرار یافته باشد ( به شرط ثبوت در بیمارستانها نظامی توسط حداقل دو نفر پزشک متخصص اعصاب و روان ) معاف دائم .
ب ـ در صورت عدم استقرار بیماری ـ خدمات غیر رزمی .
بند 23ـ نورالرژی عصب سه قلو ـ شش ماه معاف موقت .
بخش بخشم
بیماریهای جراحی مغز و اعصاب
ماده 36ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای مربوط به جراحی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند 1ـ معایب مادرزادی ستون فقرات ( کلیپل فابل – ارنولد کیاری و سایر ناهنجاریهای مهره ای با عوارض عصبی شهود و شدید ) معاف دائم .
بند 2ـ انواع هرنی دیسکال با علائم بالینی ( تشخیص باامیلوگرافی در بیمارستانهای نیروهای مسلح و معتبر ) عمل شده و عمل نشده خدمات غیر رزمی مناسب .
بند 3ـ تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات و جمجمه :
الف ـ چنانچه از نظر حجم و موقعیت با اختلال عمل توام باشد معاف دائم .
ب ـ در موارد خفیف و بدون عارضه خدمات غیر رزمی
بند 4ـ انواع شکستگی های تازه و کهنه مهره ها ( بدنه ـ تیغه ـ زوائد مفصلی ) :
الف ـ با اختلالات عملی و عصبی شدید معاف دائم
ب ـ شکیتگی های بدون اختلال خدمات غیر رزمی
بند 5ـ تغییر شکل مادرزادی واضح جمجمه مانند هیدروسفالی ـ میکروسفالی ـ معاف دائم .
بند 6ـ اختلالات عروقی مغز با علائم کلینیکی ( مثل آنوریسم ) در صورت موجود عوارض معاف دائم
بند 7ـ سابقه عمل جراحی مغز
الف ـ با عوارض عصبی معاف دائم
ب ـ بدون عوارض عصبی خدمات غیر رزمی
بند 8ـ کمپرسیونهای نخاعی مانند تومورهای استخوانی با مبداء مهره ای سکل عفونتها و آراکونوئیدیتها خواه در مرحله فلج رسیده و یا نرسیده باشد معاف دائم .
بند 9ـ هر نوع جسم خارجی در داخل کانال جمجمه و کانال نخاعی :
الف ـ همراه با عوارض عصبی معاف دائم .
ب ـ بدون عوارض عصبی خدمات غیر رزمی .
بخش شش
تورهای خوش خیم و بدخیم
ماده 37 ـ مشمولان مبتلا به تومورهای خوش خیم و بدخیم با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشد از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ تمودهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد و لو اینکه درمان شده باشد معاف دائم .
بند 2ـ تومورهای خوش خیم :
الف : چنانچه به نحوی باشد که اشکال عملی نداشته باشد خدمات غیر رزمی .
ب ـ چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو مربوطه گردد معاف دائم .
بخش هفتم
بیماریهای ریه و قفسه صدری
ماده 38 ـ مشمولان مبتلا به بیماری ریه و قفسه صدری با توجه به نوع بیماری که به ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ تغییر شکل و نقصهای مادرزادی حجاب حاجز (نبودن دیافراگم و یا فلج حجاب حاجز ) معاف دائم .
بند 2( تغییر شکلها و نقصهای مادرزادی مجاری هوایی که سبب اختلال عملی شده باشد معاف دائم .
بند 3ـ عدم تشکیل قسمتی از ریه (آژنزی ریه ) و اپلازی کامل یا جزئی آن که ایجاد اختلال در عمل تنفسی شده باشدمعاف دائم .
بند 4ـ استئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف .
الف ـ در نوع هاد یک سال معاف موقت .
ب ـ در نوع مزمن یا عوارض در مورد اعضای فوق معاف دائم .
ج ـ سابقه استئومیلیت و استنیت ها خدمات غیر رزمی .
بند 5ـ شکستگی دنده ها یا جناق و کتف و ترقوه که موجب اختلال عمل تنفسی و یا تغیر شکل شدید آنان شده است به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی معاف دائم .
بند 6 ـ سیکاتریس سوختگی وسیع و یا سیکاتریسهای اعمال جراحی که ایجاد اختلال عملی تنفسی نماید معاف دائم .
بند 1ـ7ـ پلورزیها ( از هر نوع ):
الف ـ از نوع حاد یک سال معاف موقت .
ب ـ نوع مزمن معاف دائم .
2ـ سابقه پنوموتوراکس خود بخودی تکرار شونده که با رادیوگرافی تایید شده باشد معاف دائم .
بند 8ـ
الف ـ سارکوئید معاف دائم .
ب ـ پنوموکوتیوزها معاف دائم .
ج ـ فیبروزها معاف دائم .
د ـ سندروم کارتاژنز معاف دائم .
بند 9ـ کیستهای مختلف ریه ( هیداتیک در موئید ـ پلوروپر یکاردیت و کیستهای هوائی بزرگ و متعدد ) و آبسه ریوی :
الف ـ عمل نشده و عمل شده با عارضه تنفسی معاف دائم .
ب ـ چنانچه بدون عارضه باشد خدمات غیر رزمی .
بند 10ـ آمفیزم پیشرفته معاف دائم .
ب ـ برونشکتازی پیشرفته معاف دائم ( علائم بالینی و رادیو گرافی آنها را تایید نموده باشد ).
بند 11ـ آسم :
الف ـ آستم برونشیک شدید بشرط ثبوت در مراکز درمانی نیروهای مسلح معاف دائم .
ب ـ در موارد خفیف خدمات غیر رزمی .
بند 12ـ سابقه اعمال جراحی سینه به صورت رزکسیون ریه ودکورتیکاسیون وتوراکوپلاستی ، معاف دائم .
بند 13ـ تغییر شکل قفسه صدری :
الف ـ اگر سبب نارسائی قلبی تنفسی واضح بالینی شود معاف دائم .
ب ـ در موارد خفیف خدمات غیر رزمی .
بند 14ـ تومورهای بدخیم به طور کلی و خوش خیم برونش یا عارضه تنفسی معاف دائم .
بند 15ـ تنگی های وسیع ـ دیوتیکول ، واریس و تومورهای مری معاف دائم .
بند 16ـ مدیاسنتنیت های مزمن با علائم فشار به مدیاستن و وجوه عوارض قلبی ریوی معاف دائم .
بند 17ـ اجسام خارجی داخل قفسه صدری که منجر به اختلالات عملی مزمن قلبی ریوی شده باشد معاف دائم .
بخش هشتم
بیماریهای سروگردن
ماده 39ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای سر و گردن با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند 1ـ تغییر شکلهای جمجمه از هر نوع که باشد :
الف ـ همراه با عوارض مغزی و یا اعصاب محیطی مغزی ، معاف دائم.
ب ـ در سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند 2ـ فقدان مادرزادی یا جراحی یا ضربه ای قسمتی از استخوانهای جمجمه :
الف ـ با قطر بیش از 5 سانتیمتر معاف دائم .
ب ـ با قطر کمتر از 5 سانتیمتر خدمات غیر رزمی .
بند 3ـ باز بودن سقف دهان خواه همراه با لب شکری باشد یا نباشد :
عمل شده با عارضه معاف دائم .
ب ـ عمل شده بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
ج ـ عمل نشده یک سال معاف موقت .
بند 4ـ دنده گردنی :
الف ـ دو طرفه بشرطیکه همراه با علائم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد معاف دائم .
ب ـ یک طفرفه همراه با عوارض ـ خدمات غیر رزمی .
بند 5ـ کیستهای مادر زادی ـ قویها یا شکافهای برونشیال یا کیستهای باقیمانده مجرای تیروگلوس .
الف ـ همراه با عارضه معاف دائم .
ب ـ در صورت نداشتن عارضه خدمات غیر رزمی .
بند 6ـ تورتیکولی مادرزادی و اکتسابی شدید و دائمی ـ معاف دائم.
بخش نهم
بیماریهای استخوانها (اسکلت )
ماده 40ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای استخوانها (اسکلت ) با توجه به نوع بیماری که به ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ انحرافات شدید ستون فقرات در اثر بیماری و یا تروما : الف ـ در اشکال ناتوان کننده معاف دائم .
ب ـ در اشکال خفیف خدمات غیر رزمی .
بند 2ـ الف ـ اسپوندلیت انگیلوزان معاف دائم .
ب ـ اسپوندیلولیستزیس معاف دائم .
ج ـ اسپوندیلو لیزیس خدمات غیر رزمی .
بند 3ـ شکستگی های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم چنانچه با تغییر شکل حفره و یا عارضه دیگر مفصلی توام باشد معاف دائم .
بند 4ـ شکستگی های لگن همراه با جابه جائی که با وضع بدو انحراف جوش خورده و مشهود باشد معاف دائم .
بند 5ـ لومبالیزاسیون اولین مهره ساکره ( خارجی ) وساکرالیزاسیون پنجمین مهره کمری خدمات غیر رزمی .
بند 6ـ بیماری شوئرمان خدمات غیر رزمی .
بند 7ـ شکستگی قدیمی کلنوئید استخوان کتف که توام با محدودیت حرکات مفصلی شانه باشد خدمات غیر رزمی .
بند 8ـ استئومیلیت :
الف ـ در نوع حاد یک سال معاف موقت .
ب ـ در نوع مزمن همراه با عوارض ـ معاف دائم
ج ـ استئیت ها همراه با اختلالات عملی خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ تومورهای استخونی خوش خیم :
الف ـ بدون عارضه خدمات غیر رزمی
ب ـ چنانچه ایجاد اختلال در عمل عضو نماید و به صورت مشهود باشد معاف دائم .
بند 10ـ کیست های استخوانی ، استخوان بلند ( دست و پا ) خدمات غیر رزمی .
بند 11ـ شکستگی های استخوانی که منجر به نصب پلاک و یا کونچر و یا سایر اعمال ارتوپدی شده است چنانچه جوش نخورده و یا کمتر از ششماه از عمل گذشته باشد یک سال معاف موقت .
بند 12ـ الف ـ شکستگی های قدیمی استخوان های طویل که بدجوش خورده و اختلال عملی ایجاد کرده یا جوش نخورده و پسوند وارتروز داده باشد (باستثنای استخوان فیبولا ) معاف دائم .
ب ـ یا شکستگی کوتاهی پاها ( کوتاهی حقیقی از خار خاصره قدامی فوقانی تاقوزک داخلی و کوتاهی ظاهری از ناف تا قوزک داخلی ) برای مشمول ایجاد کرده باشد اگر کوتاهی از چهار سانتیمتر بیشتر باشد معاف دائم و کمتر از چهار سانتی متر خدمات غیر رزمی
بند13ـ آرتریت های سلی ، سیفیلیسی ، چرکی و مزمن و فیستولیزه معاف دائم .
بند 14ـ استئو آرتریت مفاصل بزرگ :
الف ـ در فرم شدید و ناتوان کننده معاف دائم
ب ـ در رفم خفیف خدمات غیررزمی
بند 15ـ الف جمود کلیه مفاصل بزرگ ( هانشن ـ زانو ـ آرنج ـ شانه ـ مچ پا)ـمعاف دائم .
ب ) محدودیت حرکت مفاصل (هانش ـ زانو)معاف دائم .
ج ) محدودیت حرکت سایر مفاصل بزرگ خدمات غیر رزمی .
بند 16ـ قطع و یا فقدان یکی از اندامها ـ معاف دائم .
بند 17ـ در رفتگی مکرر و قدیمی عمل نشده و عمل شده مفاصل بزرگ بشرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح جاـ ا خدمات غیر رزمی .
بند 18ـ پارگی یا شلی لیگامانهای زانو و مچ پا که مانع انجام تمرینات نظامی باشد خدمات غیر رزمی .
بند 19ـ سندرم ایسکمیک و ولکن در موارد شدید معاف دائم .
بند 20 ـ الف ـ فقدان شست یا سبابه اگر همراه با فقدان دو انگشت دیگری از هر دست باشد ـ معاف دائم .
ب ( فقدان سه انگشت از یک یا دو دست (یجز شست و سبابه ) خدمات غیر رزمی .
بند 21ـ الف ـ فقدان شست در هر دو دست معاف دائم .
ب ـ فقدان بیش از چهار انگشت از مجموع دو دست معاف دائم .
ج ـ فقدان چهار انگشت هر یک از دستها معاف دائم .
د ) فقدان دو انشگشت و متاکاریهای مربوطه در یک دست خدمات غیر رزمی .
بند 22ـ قطع و یا سبابه به طور کامل در هر یک از دستها خدمات غیر رزمی .
بند 23ـ عوارضی که مانع باز شدن یا تا شدن تمام انگشتان دست گردد و یا چسبندگی تمام انگشتان به هم (سینداکتیلی )باشد:
الف ـ در دو دست معاف دائم .
ب ـ در یک دست خدمات غیر رزمی .
بند 24ـ پارگی مینسک مفصل زانوی عمل شده یا عمل نشده خدمات غیر رزمی .
بند 25ـ فقدان استخوان کشکک در یک یا دو پا معاف دائم .
بند 26ـ پارگی قسمتی بهبود نیافته تاندون عضله چهار سرارانی یاتاندون کشکک:
الف ـ در دو پا معاف دائم .
ب ـ در یک پا خدمات غیر رزمی .
بند 27ـ ژنوواروم شدید خدمات غیر رزمی .
بند 28ـ اریب بودن سطح مفصلی مچ پا خدمات غیر رزمی .
بند 29ـ پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل
الف ـ در دو پا معاف دائم .
ب ـ در یک پا خدمات غیر رزمی .
بند 30 ـ پای افتاده (اکی نیسم ) خدمات غیر رزمی .
بند 31ـ انگشتان پا:
الف ـ فقدان بیش از سه انگشت از یک پا (یکی از انگشتان شست پا باشد)ـ معاف دائم .
ب ) فقدان انگشت شست و انگشت دوم هر دو پا معاف دائم .
ج ـ فقدان دو انگشت در یک پا دو پا خدمات غیر رزمی .
بند 32ـ سینوویتهای مزمن مفصلهای بزرگ که غیر قابل علاج باشد معاف دائم .
بند 33ـ سینویال کند روماتوزیس همراه با اختلال عملی :
الف ـ در مفاصل بزرگ معاف دائم .
ب ـ در مفاصل کوچک خدمات غیر رزمی .
بند 35ـ سینوستوز استخوانهای ساعد:
الف ـ در دو دست معاف دائم .
ب ـ در یک دست خدمات غیر رزمی .
بند 36ـ از بین رفتن قسمتی از استخوانهای کف پا و یا هر نوع تغییرات استخوانی دیگر که مانع انجام تمرینات نظامی باشد و یا در پوشیدن پوتین ایجاد اشکال نماید خدمات غیر رزمی .
بند 37ـ کوکساپلاناـ کوکساواراـ کوکساوالگا ـ کوکساماگنا معاف دائم .
بند 38ـ هر نوع ناهنجاریهای مادرزادی و اکتسابی ( نظیر پاچنبری گوژپشتی مشهود به طوریکه مانع انجام خدمات نظامی و پوشیدن لباس سربازی باشد ) با تایید دو متخصص ارتوپدی ـ معاف دائم .
بخش دهم
بیماریهای شکم و دستگاه گوارشی و جراحی عمومی
ماده 41ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای شکم و دستگاه گوارشی و رشته جراحی عمومی نسبت به نوع بیماری که به آن مبتلا هستند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده می کنند :
بند 1ـ اعمال جراحی روی کبد و کیسه صفرا و مجاری صفراوی که سبب تنگ شدن و یا فیتول و عوارض شدید معاف دائم .
بند 2 ـ فیبروزوسیروز کبدی و آسیت معاف دائم .
بند 3ـ کیست هیداتیک کبدی ، طحال ، دستگاه گوارش و همانژیوم کبد در هر مورد معاف دائم در صورتیکه عمل شده و عارضه نداده باشد خدمات غیر رزمی .
بند 4ـ کولسیسیتت های مزمن همراه با سنگ معاف دائم .
بند 5ـ اسپلنکوتومی به هر علت خدمات غیر رزمی .
بند 6ـ الف ) اسپلنومگالی شدید به هر علت معاف دائم .
ب ) کیست ها و تومورهای طحال و اعمال جراحی روی سیستم وریدی باب بدون عارضه غیر رزمی .
بند 7ـ کیست ها و تومورهای خلف صفاقی :
الف ) موجود معاف دائم .
ب ـ چنانچه عمل شده و بدون عارضه باشد خدمات غیر رزمی .
بند 8ـ لب حلقوی ضمیمه پانکراس ـ کیستها ـ سنگها ـ فیستول و اعمال جراحی روی پانکراس :
الف ـ با عارضه معاف دائم .
ب ـ بدون عارضه باشد خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ فیستولهای مقعدی ـ بواسیرهای داخلی و خارجی خدمات غیر رزمی
بند 10ـ فتق ها به طور کلی از هر نوع که باشد خدمات غیر رزمی .
بند 11ـ مگاکولون شدید ـ معاف دائم .
بند 12ـ ابسه های کبدی با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح .
الف ـ چنانچه عمل شده و همراه با عارضه باشد ـ معاف دائم .
ب ـ چنانچه عمل شده و بدون عارضه باشد خدمات غیر رزمی .
ج ـ عمل نشده یک سال معاف موقت .
بند 13ـ کولیتهای اولسراپتو ـ رکتو کولیت اولسروهموراژیک و پولیپوز روده ای ایلئیت های شدید مزمن مانند بیماری کرون ـ معاف دائم .
بند 14ـ سندرم های مال ابزوریشن مانند بیماری سلیاک ـ اسپروی تروپیکال ـ بیماری ویپل تلانژ کتازی عروق روده ـ سل روده در هر مورد معاف دائم .
15ـ پرولاپسوس رکتوم که حداقل 2 سانتی متر از مخاط روده هنگام اجابت مجاز یا نشستن در وضعیت اجابت مزاج ارز کتوم خارج شودـ معاف دائم .
بند 16ـ کلیه سیکاتریس ها شدید بوده و مانع انجام تمرینات نظامی میباشد و همچنین کلیه انسزیونهای شکم بجزء آپاندکتومی اگر یکی باشد و طول انسزون بیش از 15 سانتی متر باشد و یا متعد و مجموعا بیش از 20 سانتی متر باشد ـ خدمات غیر رزمی .
بند 17ـ هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه هاضمه که تولید اختلالات گوارشی کرده باشد نظیر گاستر کتومی و یا منجر به برداشتن قسمتی از عضو ( به جزآپاندیس ) یا آناستوموز شده باشد و چسبندگی وسیع تولید کرده باشد معاف دائم .
بند 18ـ زخمهای معده واثنی عشر:
الف ـ نوع حادشش ماه معاف موقت .
ب ـ نوع مزمن خدمات غیر رزمی .
(تشخیص با علائم بالینی ـ رادیوگرافی یا اندوسکوپی )
بند 19ـ اسکار سوختگیهای بدن که موجب اختلال ناتوان کننده در کار اعضاء شده باشد معاف دائم .
بند 20ـ بی اختیاری مدفوع مادرزادی یا اکتسابی ـ معاف دائم .
بند 21ـ کاردیواسپاسم به شرطی که عضوی باشد (آشالازی معافیت دائم .
بند 22ـ پریتونیتهای مزمن (از هر نوع و به هر علت که باعث اختلال در کار احشاء شده باشد اعم از چرکی ـ سلی ـ قارچی ) معاف دائم .
بند 23ـ پولیپهای روده بزرگ (پولیپ جوان ـ پولیپ هیپرپلاستیک ـ پولیپ ادنوماتوزـ ویلوزآدنوماـ پولیپ های فامیلیال ـ سندرم گاردنر)
تشخیص با سیگموئید و سکپی باریوم انماویاپاتولوژی ـ معاف دائم .
بند 24ـ وجوه اجسام خارجی متعدد در شکم یا در اعضاء (نظیر ترکش):
الف ـ به نحوی که اخراج یک یک آنها میسر نبوده باشد خدمات غیر رزمی .
ب ـ چنانچه ایجاد نقص عضو و یا اختلال در احشاء داخل شکم کرده باشد معاف دائم .
بند 25ـ تمام فلاپهای پدیکول ـ قلاپهای عضلانی ـ فلاپهای آزاد ـ فلاپهای پدیکوله :
الف ـ اگر نقص عضو ایجاد کرده باشد ـ معاف دائم .
ب ـ سایر موارد بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند 26ـ دیورتیکولوزها ـ دیورتیکول مکل معده ، اثنی عشر و روده :
الف ـ اگر سبب اختلال عمل شدید گردیدـ خدمات غیر رزمی .
بند 27ـ تنگی مقعد به هر علت و یا همراه با اختلالات عملی کبدـ معاف دائم .
بخش یازدهم
بیماریهای خون
ماده 42ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای خون بسته به نوع بیماری که به ان مبتلا هستند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده مینمایند:
بند 1ـ کم خونیهای مگالوپلاستیک به علت کمبود فاکتورانترنسک (بیرمر) معاف دائم .
بند 2ـ میکروسفروسیتوزارثی معاف دائم .
بند 3ـ کم خونیهای مزمن اکتسابی به علت بیماریهای خوش خیم خدمات غیر رزمی .
بند 4ـ پلی گلبولی اولیه ( پلی سیتمی ) و ترومبوسیتمی اولیه معاف دائم .
بند 5ـ پورپوراهای ارثی و ترمبوپاتی ها با تایید بیمارستانهای نیروهای مسلح و معتبر معاف دائم .
بند 6ـ الف ـ هموفیلی ها معاف دائم ـ ب ـ بیماری وون ویلبرانت معاف دائم .ج ـ کمبود دیگر فامتورهای انعقادی به طور ارثی معاف دائم .
بند 7ـ بدخیمهای خون مانند لوسمی ها و دستگاه لنفاوی ( مانند هوچکین ) به طور معاف دائم .
بند 8ـ سندرم بانتی با کم خونی اسپلنیک ـ معاف دائم .
بند 9ـ اختلالات ایمونو لو.یک ارثی و اکتسابی با تایید مراکز درمانی نیروهای مسلح جاا ـ معاف دائم .
بند 10ـ اگرانولوسیتوز ـ معاف دائم .
بند 11ـ الف ـ اختلالات بیولوژی مولکولی هموگلوبین با تایید مراکز درمانی نیورهای مسلح جاا ـ خدمات غیر درمانی .
ب ـ تالاسمی ماژورو آنمی سیکل سل هموزیگوت معاف دائم .
بند 12ـ هیپراسپلنیزم معاف دائم .
بند 13ـ اختلال در آنزیمهای خون (فاویسم ) خدمات غیر رزمی .
بند 14ـ آیلازی مغز استخوان به هر علت معاف دائم .
بند 15ـ آنمی در اثر مسمومیتهای مزمن و ناتوان کننده از فلزات و مواد شیمیائی مانند منگنز ـ جیوه ـ سرب ـ سسولفورکربن ـ تتراکلروکربن و غیره ـ معاف دائم .
بخش دوازدهم
بیماریهای دستگاه اداری تناسلی
ماده 43ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای دستگاه ادراری تناسبی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ برگشت ادرار از مثانهع به حابها یک طرفه یا دو طرفه (ریفلاکس ) خدمات غیر رزمی .
مگر ایجاد عارضه کرده باشد که بابت برابر بند مربوطه به عارضه رفتار شود .
بند 2ـ سنگ کلیه ـ حالب ـ مثانه ـ پروستات :
الف ـ در صورت وجود یک سال معاف موقت .
ب ـ سنگهای عمل شده بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند 3ـ تمام بیماریهای طبی کلیه شامل :
الف ـ سندوروم نقروتیک ـ گلومرولونفریت مزمن ـ پیلو نفریت مزمن ـ بیماریهای کلاژن نارسائی مزمن ـ پروتئین اوری و هماتوری اسانسیل ـ معاف دائم .
ب ـ گلومرولونفریت ـ پیلونفریت و نارسائی حاد ـ یک سال معاف موقت .
ج ـ hematuria march خدمات غیر رزمی .
بند 4ـ کلیه مولتی کیستیک ـ کیستها ی عفونی و انگلی ( کیست هیداتیک ) هیدرونفروز ـ معاف دائم .
بند 5ـ بیماریهای عفونی مزمن ( سلی ـ میکروبی ـ انگلی ـ قارچی ) دستگاه و مجاری اداری ـ یک سال معاف موقت .
بند 6ـ نفر کتومی یک طرفه ـ نفر کتومی پارسیل دو طرفه ـ پیلوپلاسمی دو طرفه ـ معاف دائم .
تبصره ـ نفر کتومی پارسیل و پیلوپلاسمی یک طرفه ـ خدمات غیر رزمی .
بند 7ـ ناهنجاریهای مادرزادی ( کلیه نعل اسبی ـ پتوز شدید کلیه با عارضه ـ اکتوپی لگنی کلیه واکتوپی یک طرفه یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرارگیرد ـ هیپوپلازی ـ آپلازی ـ آژنژی کلیه ـ کلیه میان اسفنجی )معاف دائم .
بند 8ـ فیستول دستگاه ادراری به سیستم گوارشی ـ معاف دائم .
بند 9ـ پیوند کلیه ـ انوریسم شریان کلیوی ـ انفار کتوس کلیه ـ ترومبوزورید کلیوی فیستول شریانی وریدی ـ آنوریسم شریانی وریدی کلیه ـ معاف دائم .
بند 10 ـ دوپلیکاسیون حالب مگااورتر ـ هیدرواورتر ـ تنگی محل اتصال حالب به متانه خدمات غیر رزمی .
بند 11ـ مثانه نوروژنیک با تائید رادیو گرافی ـ علائم بالینی ـ سیستوسکوپی یاسیستومتری و تنگی گردن مثانه که منجر به ستاز اداری و پس زدن ادرار ب ه قسمت فوقانی سیستم ادراری می شود و عوارض انهدامی روی مثانه و کلیه ها را داشته باشد معاف دائم .
بند 12ـ الف ـ کاهش شدید ظرفیت مثانه به هر دلیل ( بیش از 50 درصد ظرفیت مثانه معاف دائم .
ب ـ سیستکتومی پارسیل و توتال معاف دائم .
ج ـ دیوریتکول مثانه معاف دائم .
بند 13ـ الف ـ فیستول مثانه به رکتوم معاف دائم .
ب ـ ارز بین رفتن قدرت انقباض گردن مثانه که منجر به بی اختیاری ادرار می شود معاف دائم .
بند 14ـ هیپوسپادیازیرینه ال واپی سپادیاز ـ معاف دائم . هیپوسپادیاز در سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند 15ـ انواع فیتولهای مجرا :
الف ـ به تنه آلت واسکروتوم خدمات غیر رزمی .
ب ـ به رکتوم و پرینه معاف دائم .
بند 16ـ انواع زگیلهای داخل مجرای ادرار ( توام با عارضه ) هیپرتروفی و رومونتانتوم دیورتیکول مجرا تنگی شدید مجرا ـ انواع والوهای مجرای خلفی ـ خدمات غیر رزمی .
بند 17ـ بیماریهای بیضه شامل :هیدروسل ـ واریکوسل ـ فقدان یک بیضه اکتوپی بیضه ـ اتروفی شدید دو بیضه هماتوسل ـ خدمات غیر رزمی .
بند 18ـ بیماریهای مزمن طناب منوی ـ کیستها و هرروسل آن خدمات غیر رزمی .
بند 19ـ بی اختیاری ادراری به هر علت به خدمت اعزام در صورت اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم .
بند 20 ـ تغییر مسیر ادراری ـ بر اثر اعمال جراحی روی سیستم اداراری تناسلی به هر شکل معاف دائم .
بخش سیزدهم
بیماریهای فک و دهان و دندان
ماده 44ـ مشمولان مبتلا به بیماری فک و دهان و دندان با توجه به نوع بیماری که به ان مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ ناهنجاریهای استخوانهای فک و صورت به صورت مشهود به هر علت که باعث اختلال در جویدن و یا عدم تکلم باشد معاف دائم .
بند 2ـ انکیلوز مفصل تامپوماگزیلا ر اعم از آنکه یک طرفی یا دو طرفی باشد معاف دائم .
بند 3ـ تومورهای خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت اختلالی در جویدن ایجاد نماید یک سال معاف موقت .
بند 4ـ باز بودن سقف دهان خواه با لبشکری توام باشد یا نباشد:
الف ـ عمل شده با عارضه معاف دائم .
ب ـ عمل شده بدون عارضه خامات غیر رزمی .
ج ـ عمل نشده ـ یک سال معاف موقت .
بند 5ـ استئومیلیتهای استخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاریهای مشهود استخوانهای فک و صورت شوند معاف دائم .
بند 6ـ اعمال جراحی و مال فورماسیونهای زیان مانند آنکپیلوگلوسی ـ از بین رفتن جزئی آتروفی و هیپرتروفی زبان شکاف برداشتن و یا دوقطعه شدن زبان که این ناراحتیها باعث اختلال در جویدن تکلم و بلع شود خدمات غیر رزمی .
بند 7ـ پارالیری عصب فاسیال مقاوم به درمان خدمات غیر رزمی .
بند 8ـ از بین رفتن کلیه دندانهای به طور کامل خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ تومور بدخیم فک و غدد بزاقی و توموروارتون معاف دائم .
بخش چهاردهم
بیماریهای چشم و عوارض بینائی
ماده 45ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و عوارض بینائی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ هیپرمتوپی با سایکلوی پلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت منفی منظور شود:
الف ـ هیپرمتروپی از 3 تا 6 دیپتری داخل هر یک از چمها خدمات غیر رزمی .
ب ـ مجموع دیوپتر هیپرمتروبی دو چشم از 6 تا 12 دیوپتر خدمات غیر رزمی.
ج ـ هیپرمتروپی بیش از 6 دیوپتر تا 8 دیوپتر یک چشم خدمات غیر رزمی .
د ـ مجموع دیوپتز هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 12 دیوپتری معاف دائم .
هـ هیپرومتروپی از 8 دیوپتری یک چشم معاف دائم .
بند 2ـ میوپی باسایکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با لاستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود:
الف ـ میوپی 3 تا 6 دیوپتری هر یک از چمها خدمات غیر رزمی .
ب ـ مجموع دیوپترمیوپی از 6 تا 12 دیوپتر هر دو چشم خدمات غیر رزمی .
ج ـ میوپی بیش از 6 تا 8 دیوپتر یک چشم خدمات غیر رزمی .
د ـ مجموع دیوپتر میوپی بیش از 12 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم .
هـ میوپی بیش از 8 دیوپتری یک چشم معاف دائم .
بند 3ـ آستیگماتیسم ساده یا مرکب :
الف ـ آستیگماتیسم ساده یا مرکب از 3 تا 6 دیوپتری هر یک از چمها خدمات غیر رزمی .
ب ـ مجموع دیوپتر آستیگمات ساده یا مرکب 6 تا 12 دیوپتر هر دو چشم خدمات غیر رزمی .
ج ـ آستیگماتیسم ساده یا مرکب از 6 تا 8 دیوپتری یک خدمات غیر رزمی .
د ـ آستیگماتیسم ساده یا مرکب هر دو چشم در مجموع بیش از 12 دیوپتری باشد معاف دائم .
هـ آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از 8 دیوپتری یک چشم معاف دائم .
بند 4ـ فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملا و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینائی باشد ( کوری قانونی ) معاف دائم .
بند 5ـ اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه خدمات خدمات غیر رزمی .
بند 6ـ عوارض شدید تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سمبلفارون ـ گزروزیس ـ آنتروپیون و اکتروپیون :
الف ـ در یک چشم خدمات غیر رزمی .
ب ـ در دو چشم معاف دائم .
بند 7ـ کراتوکون پیشرفته ( غیر قابل اندازه گیری با کراتومتری )معاف دائم .
کراتوکون یا آستیگماتیسم نامنظم که قابل اندازه گیری با کراتومتری باشد خدمات غیر رزمی .
بند 8ـ لک مرکزی قرینه :
الف ـ در یک یا دو چشم که نصف و یا بیش از نصف مردمک را اشغال نموده معاف دائم .
ب ـ اگر کمتر از نصف مردمک را اشغال نموده باشد ـ خدمات غیر رزمی .
بند 9ـ کراتیت دیستروفیک و آنترستی سیل :
الف ـ در یک چشم ـ خدمات غیر رزمی .
ب ـ در دو چشم باشد ـ معاف دائم .
بند 10ـ کلوبوم مادرزادی همراه با کلوبوم رتین .
الف ـ در یک یا دو چشم معاف دائم .
ب ـ بدون کلوبوم رتین خدمات غیر رزمی .
بند 11ـ ایرید و سیکلیتهای شدید و مزمن دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع در بیش از یک چهارم مردمک نمده باشد معاف دائم و در یک چشم خدمات غیر رزمی .
بند 12ـ اگلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک چشم معاف دائم.
بند 13ـ ایرید کتومی وسیع حاصله از حوادث یا اعمال جراحی خدمات غیر رزمی ( در صورت وجود ضایعات قرینه و عدسی به بندهای مربوطه مراجعه شود).
بند 14ـ کاتاراکت مادرزادی یا ضربه ای و یا متابولیک یک یا هر دو چشم قبل و یا بعد از عمل معاف دائم .
بند 15ـ لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یک چشم و یا فقدان مادرزادی عدسی معاف دائم .
بند 16ـ کدورت زجاجیه به هر علت ( عفونی ـ خونی ـ متابولیک و غیره ) معاف دائم .
بند 17ـ کوریور تینیت مرکزی و یا بیشتر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم .
بند 18ـ رتینیتهای پیگمانترو آلبی نیسم کامل یک یا دو چشم معاف دائم .
بند 19ـ الف ـ انفصال شدید شبکیه به هر علت معاف دائم .
ب ـ در مورد انفصال های عمل شده که باعث بهبود بینائی گردیده باشدخدمات عیر رزمی .
بند 20ـ آمبولی شریان مرکزی و پاترومبوزورید مرکزی شبکیه یک یا دو چشم معاف دائم .
بند 21ـ آبولی شریان شاخه ای و یا ترومبوزورید شاخه ای یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم خدمات غیر رزمی .
بند 22ـ بیماریهای ناحیه ماکالا و عصب باصره از قبیل آتروفی ـ سوختگی ـ سوراخ ماکولا کوریورتینیت و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم .
بند 23ـ میکرو فتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم .
بند 24ـ اگزوفتالمیهای تومورال یا پولسایتو یک یا دو چشم معاف دائم.
در مورد اگزوفتالمیهای متابولیک یک یا دو چشم با علائم آزمایشگاهی و بالینی خدمات غیر رزمی .
بند 25ـ فلج کامل یک یا چند عضله چشم خدمات غیر رزمی .
بند 26ـ لاگوفتالمی های مربوطه به فلج عضلات پلکی غیر رزمی .
بند 27ـ افتادگی دائم پلک :
الف ـ یک طرفه به هر صورت خدمات غیر رزمی.
ب ـ در فرم دو طرفه در صورتی که بیش از نصف مردمک را اشغال کرده باشد ـ معاف دائم .
بند 28ـ الف ـ استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم معاف دائم .
ب ـ استرابیس متناوب ودر مورد استرابیسم های عمل شده و بهبود یافته خدمات غیر رزمی .
بند29ـ نیستاگموس دائمی و مشهود به هر علت معاف دائم .
بند 30 ـ داکرپوسیستیت های مزمن چرکی یک یا دو طرفه خدمات غیر رزمی .
بند 31ـ تومودهای خوش خیم به هر صورت خدمات غیر رزمی (در صورت ایجاد عارضه برابر با بند مربوط به عارضه رفتار شود ).
بند 32ـ گلوکوم مزمن و یا مطلق و گلوکوم های زاویه بسته معاف دائم ، در مورد گلوکوم های عمل شده با دید مفید و طبیعی بودن فشار چشم ـ خدمات غیر رزمی .
بند 33ـ اجسام خارجی داخل کره چشم :
الف ـ بدون اختلال بینایی خدمات غیررزمی .
ب ـ با اختلال بینایی خدمات غیر رزمی .
بند 34 ـ پیوند قرینه در یک یا دو چشم معاف دائم .
بخش پانزدهم
بیماریهای گوش و حلق و بینی
ماده 46ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای گوش و حلق و بینی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
بند 1ـ در بیماریهای گوش میانی یا داخلی یک طرفه باکری کامل یک طرفه خدمات غیر رزمی .
بند 2ـ در بیماریها یگوش میانی یا داخلی دو طرفه باکری کامل دو طرفه و یا موقتی کاهش شنوائی دو طرفه در صورتیکه معدل کاهش شنوائی در فرکانسهای چهارگانه (512ـ 1024ـ 2048 ـ 4096) از 50 دسی بل بالا باشد با اثبات در بیمارستانهای دولتی معاف دائم .
بند 3ـ کاهش شنوائی دو طرفه در صورتیکه معدل کاهش شنوائی بین 50ـ 30 دسی بل باشد خدمات غیر رزمی .
بند 4ـ فقدان کامل مادرزادی با اکتسابی لاله گوش دو طرفه خدمات غیر رزمی .
بند 5ـ آترزی و یا انسداد کامل نجرای گوش خارجی اعم از مادرزادی و یا اکتسابی :
الف ـ اگر دو طرفه باشد معاف دائم .
ب ـ یک طرف باشد خدمات غیر رزمی .
بند 6 ـ عفونت های مزمن و پارگی پرده تمپان گوش میانی که از نظر بالینی و رادیولوژیک علائم وجوه نکروز یا کولستئاتوم تائید شود:
الف ـ اگر دو طرفه باشد معاف دائم .
ب ـ یکطرفه باشد خدمات غیر رزمی .
بند 7ـ رادیکال مایتوئید کتومی :
الف ـ دو طرفه باشد معاف دائم .
ب ـ یک طرفه باشد خدمات رزمی .
بند 8 ـ رینیت آتروفیک شدید همراه با کروت متعفن معاف دائم .
بند 9ـ انواع لابیرنتیت ها ـ معاف دائم .
بند 10ـ سندرم منیر در صورتیکه با امتحانات پاراکلینیک در حین خدمت توسط بیمارستانهای دولتی تایید شودمعاف دائم .
بند11ـ عوارض مادرزادی و یا عفونی یا ترمورال که در بینی ـ کام ـ لب و حلق اختلال عملی واضح و مشهود نماید خدمات عیر رزمی .
بند 12ـ کلیه سینوزیتهای مزمن دو طرفه خدمات غیر رزمی .
بند 13ـ بیماریها حنجره اعم از مادرزادی یا اکتسابی به عللی مختلف چنانچه تولید اختلالات عملی شدید و دائمی تنفسی و صوتی بنمایدمعاف دائم .
بند 14ـ کرولالی معاف دائم .
بخش شانزدهم
بیماریهای قلب و عروق
ماده 47ـ مشمولین مبتلا به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری به ان مبتلا می باشند از معافیت مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.
بند 1ـ کلیه عوارض دریچه ای قلب حتی آنها که مورد عمل جراحی قرار گرفته با شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی معتمد نیروهای مسلح معاف دائم .
تبصره : پرولاپس دریچه ای که منجر به نارسایی شدید دریچه ای نشده باشد خدمات غیر رزمی .
بند 2ـ وجود هر گونه بیماری غیر دریچه ای قلب و عروق اعم از اینکه عمل شده یا نشده باشد معاف دائم .
بند 3ـ هر نوع نارسائی و بیماریهای کورونر در هر درجه و حالتی که باشد مشروط بر اینکه الکتروداردیوگرافی و غیره آنرا تایید نماید (تائیدیه باید توسط بیمارستانهای نیروهای مسلح جاا ـ الف باشد) معاف دائم .
بند 4ـ نارسائی مزمن قلب به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم .
بند5ـ هر نوع بیماری مزمن ، آندوکارد وپریکارد معاف دائم .
بند 6ـ بیماریهای مادرزادی یا اکتسابی یا تومورال و یا انقلاماتوار آئورت و سرخکهای بزرگ مانند کوآرکتاسیون ـ آنوریسم ها ـ آنژیوم ها و اتساع سرخکهای ریوی کانال آرتریل باز ـ تنگی شریان ریوی اصلی ـ فیستولهای شریانی وریدی در هر مورد معاف دائم .
بند 7ـ ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون بازسیستولیک از 160 میلی متر جیوه و یا دیاستولیک از 105 میلی متر جیوه بالاتر باشد ( مقصود از فشار خون باز آنست که لااقل بیمار 72 ساعت در بیمارستان بستری و فشار خون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم .
بند 8 :
الف : ترومیوفلبیتها ـ خدمات غیر رزمی .
ب ـ چنانچه عود کننده باشد ( با تایید بیمارستانهای نیروهای مسلح ) معاف دائم .
بند 9ـ واریسها به طور کلی خدمات غیر رزمی مناسب .
بند 10ـ تومورهای عروق لنفاوی ـ انفادنوم والفانتیازیس که لا اقل یک یاز اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم .
بند 11ـ بیماریهای نادر و وخیم مثل آرتریت نودوزا ـ آنژیوگراتو ـ ماکوریوریس دیفوزوم در صورت اثبات در یکی از مراکز قلب و عروق بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم .
بند 12ـ اختلالات ریتمها به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی به شزطی که تعدادشان بیش از ده ضربان در دقیقه باشد معاف دائم .
بند 13ـ اختلالات ریتمها به صورت اکسترا سیستولهای بطنی که تعداد آنها بیش از هفت عدد در دقیقه و چند کانونی ـ دوتا یا بیشتر سر هم آمده باشد( به صورتT_ON_Rقرا رگرفته باشد) معاف دائم .
بند 14ـ تاکیکاردیهای یاتاکی آرتیمی های فوق بطنی که شامل تاکیکاردی دهلیزی (بیش از 120 ضربان در دقیقه بشرطی که پس از یک ساعت استراحت بهبود نیابد) قیبریلاسون دهلیزی تاکیکاردیهای نودال یاچانکشنال ، تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم .
بند 15ـ اختلال هدایت داخل دهلیزی ـ بلوک سینیوس دهلیزی ـ وقفه سینوس دهلیزی سندرم تاکیکاردی وبرادیکاردی ـ سندرم ( اس ـ اس ـاس )برادیکاردی سینیورال کمتر از پنجاه ضربان در دقیقه که با فعالیت دادن بیمار تعداد ضربانات بحد لازم افزایش نیابد معاف دائم .
بند 16ـ کلیه بلوک های قلبی که موجب اختلالات همودینامیک میشوند معاف دائم .
بخش هفدهم
بیماریهائی که در آئین نامه معافیت پزشکی پیش بینی نشده
ماده 48ـ کلیه بیماریهای ناتوان کننده که فرد مبتلا به ان قادر به انجام خدمت اعم از رزمی و غیر رزمی می باش و دراین آئین نامه پیش بینی نشده به تشخیص شورای پزشکی نیروی مربوطه به شورای عالی پزشکی معرفی نظر شورای عالی پزشکی با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 49ـ این آئین نامه در اجرای تبصره 1 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی در 49 ماده در تاریخ 27/10/1366 به تصویب وزیران بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی ، کشور ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده است و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 14ـ 5ـ 64 ملغی است .
وزیرکشور وزیربهداشت ، درمان وزیردفاع وزیرسپاه پاسداران
و آموزش پزشکی انقلاب اسلامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12507
تاریخ تصویب :
1366/10/27
تاریخ ابلاغ :
1366/10/08
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)