VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=18515

تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی.


شماره 1586/ت 24246ه 21/1/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/1/1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 تصویب نمود:
1- اسامی سایر شرکتهای مادر تخصصی (اعم از دارای شرکت زیر مجموعه ، و بدون شرکت زیر مجموعه ) و وزارتخانه ذیربط آنها را بشرح فهرست شماره 1، اسامی شرکتهای زیرمجموعه هر شرکت مادر تخصصی را بشرح فهرست شماره 2 واسامی شرکتهای مادر تخصصی ،موضوع تصوب نامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 که به شرکتهای زیر مجموعه آنها چند شرکت اضافه شده است ، را بشرح فهرست شماره 3 تعیین نمود.
2- شرکتهای مادر تخصصی موظفند اساسنامه خود را در قالب محورهای اساسی پیوست این تصویبنامه تنظیم نمایند و ظرف مدت تعیین شده در بند3 این تصویبنامه ، میزان قطعی سرمایه ، موضوع دقیق فعالیت شرکت (متناسب با نام انتخاب شده ) و وظایف شرکتهای زیر مجموعه را، با هماهنگی وزارتخانه ذیربط مشخص کنند ومراتب را به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
3- شرکتهای مادر تخصصی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل ، مبلغ و تعداد سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه ، مرتبط با موضوع فعالیت خود در شرکتهای زیرمجموعه را که از وزارتخانه ها، موسسات دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت (تغییر وضعیت یافته به شرکت مادر تخصصی )، شرکتهای ادغام شده ، شرکتهای تغییر نام یافته ، به مادر تخصصی ، شرکتهای دولتی تبدیل شده به شرکتهای مادر تخصصی و سایر شرکتهای دولتی (منفردا" یا مشترکا") منفک می شود، قطعی نموده و ضمن ثبت در دفاتر خود، مراتب را با اعلام نام شرکت ، میزان سرمایه و درصد سهام به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی برسانند. موارد اختلاف از طریق وزیران ذیربط مطرح و با حکمیت معاون اول محترم رئیس جمهور حل و فصل خواهد گردید.
4- تمام شرکتهای مادر تخصصی مکلفند مندرجات موضوع فهرستهای شماره 1 ، 2 و3 پیوست را که جزء لاینفک این تصویبنامه می باشد، رعایت کنند و پی گیری لازم برای نیل به آنها را به عمل آورند.
5- آن دسته از شرکت هائی که در حال حاضر سهام آنها متعلق به دولت (وزارتخانه ذیربط) می باشد، در اجرای بند(الف ) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه ، از دولت منفک و به شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می شوند (نظیر شرکتهای آب و فاضلاب روستائی )0
6- اعضای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی به استثنای مواردی که در تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 نسبت به آنها تعیین تکلیف شده است ، با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مربوط و موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و در اساسنامه پیشنهادی ذیربط درج خواهد شد.درخصوص شرکتهای مشمول قانون کار، عضویت وزیر کار وامور اجتماعی در مجامع عمومی مربوط، متعین است.
7- ذکر اسامی شرکتهائی که میزان سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است ، در فهرست شرکتهای زیر مجموعه به معنای پیوند تشکیلاتی شرکتهای مزبور با شرکت مادر تخصصی و تبعیت از مقررات عمومی دولت و یا مقررات شرکت مادر تخصصی نیست. شرکت مادر تخصصی در این موارد صرفا" امین سهام دولت برای سهام شرکت زیر مجموعه در حد سهام خود خواهد بود.
8- فهرست شماره (3) پیوست این تصویبنامه جانشین جزء (10-2) ، (11-2)و(12-2) مندرج در فهرست مشاوره (2) تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 می گردد.
9- شرکت های سهامی بازرسی مهندسی صنعتی ایران ، بازرسی مهندسی ایران ، نیمه هادی عماد به جدول شماره (13-2) پیوست تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 اضافه می گردد.
10- در فهرست شماره (2) پیوست تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 شرکت سهامی پتروشیمی خارک به فهرست اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی افزوده می شود.
11- وزیران ذیربط مکلفند با توجه به فهرستهای یاد شده بر اجرای این تصویبنامه نظارت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

(فهرست شماره 1- اسامی شرکتهای مادر تخصصی )
---------------------------------------------------
نام شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه ذیربط

1- شرکت مادر تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش
2- شرکت مادر تخصصی سازمان مرکزی تعاون روستائی (بدون شرکت زیرمجموعه ) جهاد کشاورزی
3- شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب روستایی (دارای 27 شرکت زیر مجموعه ) جهاد کشاورزی
4- شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی دامی ومنابع طبیعی (دارای 12شرکت زیرمجموعه ) جهاد کشاورزی
5- شرکت مادر تخصصی صندوق بیمه محصولات کشاورزی (بدون شرکت زیر مجموعه ) جهاد کشاورزی

6- شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (دارای 8 شرکت زیر مجموعه ) جهاد کشاورزی
7- شرکت مادر تخصصی شیلات ایران (دارای 2 شرکت زیر مجموعه ) جهاد کشاورزی
8- شرکت مادر تخصصی توسعه نیشکر و صنایع جانبی (بدون شرکت زیرمجموعه ) جهاد کشاورزی
9- شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش خدمات بارزگانی داخلی (دارای 41 شرکت زیرمجموعه ) بازرگانی
10- شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان (بدون شرکت زیرمجموعه )بازرگانی
11- شرکت مادر تخصصی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران (بدون شرکت زیرمجموعه ) بازرگانی
12- شرکت مادر تخصصی دفاتر نمایندگی بازرگانی خارج کشور (بدون شرکت زیر مجموعه ) بازرگانی
13- شرکت مادر تخصصی غله کشور (دارای 1شرکت زیر مجموعه ) بازرگانی
14- شرکت مادر تخصصی فرش ایران ( بدون شرکت زیر مجموعه ) بازرگانی
15- شرکت مادر تخصصی سازمان ملی زمین و مسکن ( بدون شرکت زیر مجموعه ) وزارت مسکن
16- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ( بدون شرکت زیر مجموعه ) وزارت مسکن
17- شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی ( بدون شرکت زیر مجموعه ) وزارت مسکن
18- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (دارای 17 شرکت زیر مجموعه وزارت مسکن
19- شرکت مادر تخصصی چاپخانه دولتی ایران (دارای 1 شرکت زیرمجموعه وزارت اقتصاد
20- شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی مکانیک وخاک (بدون شرکت زیرمجموعه ) وزارت راه
21- شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور وزارت نیرو
22- شرکت مادر تخصصی آب وبرق خوزستان وزارت نیرو

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی صنایع آموزشی نام وزارت خانه ذیربط

1- شرکت سهامی آموزش و تولیدی کفا آموزش و پرورش
2- شرکت سهامی افست آموزش و پرورش
3- شرکت سهامی پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی آموزش و پرورش
4- شرکت سهامی خدمات بازرگانی آموزش ایران آموزش و پرورش
5- شرکت سهامی نرم افزارهای صنایع آموزشی آموزش و پرورش
6- شرکت سهامی ساختمان های آموزشی آموزش و پرورش
7- شرکت سهامی تجهیزات مدارس ایران آموزش و پرورش
8- شرکت سهامی خدمات ورزشی صنایع آموزش ایران آموزش و پرورش

(فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی )

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه ذیربط
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

1- شرکت سهامی سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی آموزش و پرورش

(فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی )

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی آب و
فاضلاب روستائی (28) نام وزارتخانه ذیربط

1- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربایجان شرقی جهادکشاورزی
2- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربایجانغربی جهادکشاورزی
3- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اردبیل جهادکشاورزی
4- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان جهادکشاورزی
5- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام جهادکشاورزی
6- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان بوشهر جهادکشاورزی
7- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان چهارمحال وبختیاری جهادکشاورزی
8- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان خراسان جهادکشاروزی
9- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان خوزستان جهادکشاورزی
10- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان زنجان جهادکشاورزی
11- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان سمنان جهادکشاورزی
12- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان سیستان وبلوچستان جهادکشاورزی
13- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس جهادکشاورزی
14- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قزوین جهادکشاورزی
15- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم جهادکشاورزی
16- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان کردستان جهادکشاورزی
17- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان کرمان جهادکشاورزی
18- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمانشاه جهادکشاورزی
19- شرکت آب وفاضلاب روستای استان کهگیلویه وبویراحمد جهادکشاورزی
20- شرکت آب وفاضلاب روستای استان گلستان جهادکشاورزی
21- شرکت آب وفاضلاب روستای استان گیلان جهادکشاورزی
22- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان لرستان جهادکشاورزی
23- شرکت آب و فاضلاب روستائی مازندران جهادکشاورزی
24- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان مرکزی جهادکشاورزی
25- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان جهادکشاورزی
26- شرکت آب وفاضلاب روستائی استان همدان جهادکشاورزی
27- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان یزد جهادکشاورزی
28- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان تهران جهادکشاورزی
* شرکت خدمات مهندسی جهاد، به شرکت مادر تخصصی آب وفاضلاب
روستائی تبدیل می شود.

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید
محصولات کشاورزی - دامی ومنابع طبیعی (10شرکت ) نام وزارت خانه ذیربط

1- شرکت سهامی کشاورزی ودامپروری سفید روز جهادکشاورزی
2- شرکت سهامی کشرت و صنعت و دامپروری مغان جهادکشاورزی
3- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی جهادکشاورزی
4- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی جهادکشاورزی
5- شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت جهادکشاورزی
6- شرکت سهامی کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه جهادکشاورزی
7- شرکت سهامی پوررش کرم ابریشم ایران جهادکشاورزی
8- شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس جهادکشاورزی
9- شرکت سهامی بهره برداری وصنایع چوب فریم جهادکشاورزی
10- شرکت سهامی نکاچوب جهادکشاورزی

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارت
خدمات کشاروزی (9 شرکت ) خانه ذیربط

1- بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی جهادکشاورزی
2- شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی جهادکشاروزی
3- شرکت سهامی هواپیمائی خدمات ویژه جهادکشاورزی
4- شرکت سهامی خدمات مهندسی آب وخاک جهادکشاورزی
5- شرکت سهامی پشتیبانی اموردام جهادکشاورزی
6- شرکت سهامی تولید سموم علفکش جهادکشاورزی
7- شرکت سهامی دامپروری وکشاورزی الله آباد جهادکشاورزی
8- شرکت سهامی صنعت گوشت تهران جهادکشاورزی
9- شرکت سهامی تولیدوبسته بندی فرآورده های گوشتی
کشور جهادکشاورزی

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه ذیربط
شیلات (2شرکت )

1- شرکت سهامی بازرگانی شیلات جهادکشاورزی
2- شرکت سهامی صنایع کیلکا جهادکشاورزی

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی
اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان نام وزارت
گسترش خدمات بازرگانی داخلی (39 شرکت ) خانه ذیربط

1- شرکت سهامی خدمات بازرگیاتنی طریق القدس بازرگانی
2- شرکت سهامی خیبر بارزگانی
3- شرکت سهامی بار وانبار بازرگانی
4- شرکت سهامی بهمن گستر بیستون بازرگانی
5- شرکت سهامی سردخانه کوثر توس بازرگانی
6- شرکت سهامی بهمن غرب بازرگانی
7- شرکت سهامی بازرسی کالای تجاری ایران بازرگانی
8- شرکت سهامی بازرگانی خیبر- هاماراگ بازرگانی
9- شرکت سهامی ترابری کاروان بارزگانی
10- شرکت سهامی سردخانه وانبارهای بهمن مرکزی بازرگانی
11- شرکت سهامی زراعی تهران عاجکو بازرگانی
12- شرکت سهامی بهمن گستر کرانه جنوب بازرگانی
13- شرکت سهامی مجتمع سردخانه وانبارهای شهیدامین زاده بارزگانی
14- شرکت سهامی بهمن گستر خزر بازرگانی
15- شرکت سهامی بهمن فارس بازرگانی
16- شرکت سهامی بهمن گستر زاینده رود بارزگانی
17- شرکت سهامی بهمن خراسان بازرگانی
18- شرکت سهامی بمهن خوزستان بازرگانی
19- شرکت سهامی بهمن شرق بارزگانی
20- شرکت سهامی اتوسرد بازرگانی
21- شرکت سهامی سردخانه سام بازرگانی
22- شرکت سهامی سردسیرگرگان بازرگانی
23- شرکت بهمن گستر سپیدرود بازرگانی
24- شرکت بهمن گستر سپیدرود بازرگانی
25- شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی آبادان بازرگانی
26- شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی خرمشهر بازرگانی
27- شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی بستان بازرگانی
28- شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی سوسنگرد بازرگانی
29- شرکت سهامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازرگانی
30- شرکت سهامی والفجر 8 بارزگانی
31- شرکت سهامی خدمات ماشینی کشتیرانی بازرگانی
32- شرکت سهامی کشتیرانی ایران و هند بارزگانی
33- شرکت سهامی خدمات دریائی ومهندسی کشتیرانی بارزگانی
34- کشتیرانی جنوب - خط ایران بازرگانی
35- کشتیرانی دریای خزر بازرگانی
36- کشتیرانی ایران ومصر بازرگانی
37- موسسه آموزش کشتیرانی بازرگانی
38- شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران بارزگانی
39- شرکت بازرگانی دولتی ایران بازرگانی

فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی
اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی غله نام وزارتخانه
کشور (1 شرکت ) ذیربط

1- شرکت حمل ونقل گندم ایران بازرگانی


فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
عمران شهرهای جدید(17شرکت ) ذیربط

1- شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد مسکن وشهرسازی
2- شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند مسکن وشهرسازی
3- شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس مسکن وشهرسازی
4- شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه مسکن وشهرسازی
5- شرکت سهامی عمران شهرجدید مهاجران مسکن وشهرسازی
6- شرکت سامی عرام شهر جدید علی شهر مسکن وشهرسازی
7- شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی مسکن وشهرسازی
8- شرکت سهامی عمران شهر جدید گل بهار مسکن وشهرسازی
9- شرکت سهامی عمران شهرجدید سهند مسکن وشهرسازی
10- شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان مسکن وشهرسازی
11- شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا مسکن وشهرسازی
12- شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود مسکن وشهرسازی
13- شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین مسکن وشهرسازی
14- شرکت سهامی عمران شهر جدید طیس مسکن وشهرسازی
15- شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار مسکن وشهرسازی
16- شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر مسکن وشهرسازی
17- شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی مسکن و شهرسازی


فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
آب وفاضلاب کشور (22شرکت ) ذیربط

1- شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی وزارت نیرو
2- شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی وزارت نیرو
3- شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل وزارت نیرو
4- شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان وزارت نیرو
5- شرکت آب و فاضلاب استان ایلام وزارت نیرو
6- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر وزارت نیرو
7- شرکت اب و فاضلاب استان تهران وزارت نیرو
8- شرکت اب و فاضلاب استان چهارمحال بختیاری وزارت نیرو
9- شرکت اب و فاضلاب استان خراسان وزارت نیرو
10- شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان وزارت نیرو
11- شرکت آب وفاضلاب استان زنجان وزارت نیرو
12- شرکت آب و فاضلاب استان سمنان وزارت نیرو
13- شرکت آب وفاضلاب استان سیسان و بلوچستان وزارت نیرو
14- شرکت آب و فاضلاب استان فارس وزارت نیرو
15- شرکت آب و فاضلاب استان قزوین وزارت نیرو
16- شرکت آب و فاضلاب استان قم وزارت نیرو
17- شرکت آب و فاضلاب استان کردستان وزارت نیرو
18- شرکت آب و فاضلاب استان کرمان وزارت نیرو
19- شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وزارت نیرو
20- شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمد وزارت نیرو
21- شرکت آب و فاضلاب استان گیلان وزارت نیرو
22- شرکت آب وفاضلاب استان لرستان وزارت نیرو
23- شرکت اب و فاضلاب استان مازندران وزارت نیرو
24- شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی وزارت نیرو
25- شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان وزارت نیرو
26- شرکت آب و فاضلاب استان همدان وزارت نیرو
27- شرکت آب و فاضلاب استان یزد وزارت نیرو
28- شرکت آب و فاضلاب استان گلستان وزارت نیرو
29- شرکت آب و فاضلاب منطقه کاشان وزارت نیرو
30- شرکت آب و فاضلاب شهر شیراز وزارت نیرو
31- شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز وزارت نیرو
32- شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد وزارت نیرو


فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
آب سازمان آب وبرق خوزستان (15شرکت ) ذیربط

1- شرکت مدیریت تولید برق رامین وزارت نیرو
2- شرکت مدیریت تولید برق زرگان وزارت نیرو
3- شرکت بهره برداری سد ونیروگاه دز وزارت نیرو
4- شرکت بهره برداری سد ونیروگاه شهید عباسپور وزارت نیرو
5- شرکت بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان وزارت نیرو
6- شرکت بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان وزارت نیرو
7- شرکت توزیع نیروی برق اهواز وزارت نیرو
8- شرکت توزیع نیروی برق خوزستان وزارت نیرو
9- شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه وبویراحمد وزارت نیرو
10- شرکت بهره برداری شبکه های آب ایری ناحیه شمال وزارت نیرو
11- شرکت بهره برداری شکبه های آب ایری گتوند وزارت نیرو
12- شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری کرخه وشاور وزارت نیرو
13- شرکت بهره برداری شکبه های آبیاری مارون بهبهان وزارت نیرو
14- شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری جنوب شرق
خوزستان (جوزه زهره ) وزارت نیرو
15- شرکت تولید وانتقال آب جنوب شرق وزارت نیرو


فهرست شماره 2- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

نام شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
ذیربط
1- شرکت مادر تخصصی دخانیات ایران صنایع ومعادن
2- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات
و توسعه صنایع الکترونیک ایران صنایع ومعادن
3- شرکت مادر تخصصی سازمان خدمات درمانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
4- شرکت مادر تخصصی داروئی کشور بهداشت درمان وآموزش پزشکی
5- شرکت مادر تخصصی سازمان بیمه خدمات بهداشت درمان وآموزش پزشکی
درمانی
6-شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون بهداشت درمان وآموزش پزشکی
7- شرکت مادر تخصصی سازمان حسابرسی اموراقتصادی و
دارایی
8- شرکت مادر تخصصی خدمات ماشینهای محاسب امور اقتصادی و
الکترونیکی دارایی
9- شرک مادر تخصصی سازمان جمع آوری وفروش امور اقتصادی و
اموال تملیکی دارایی
10- شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری خارجی ایران امور اقتصادی و
دارایی
11- شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی امور اقتصادی و
دارایی
12- شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک راه وترابری
13- شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور راه و ترابری
14- شرکت مادر تخصصی سازمان ملی زمین ومسکن مسکن وشهرسازی
15- شرکت مادر تخصصی سازمان عمران وبهسازی شهری مسکن وشهرسازی
16- شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمانها و
تاسیسات دولتی مسکن وشهرسازی
17- شرکت مادر تخصصی صندوق بیمه محصولات
کشاورزی جهاد کشاورزی
18- شرکت مادر تخصصی صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی
19- شرکت مادر تخصصی سازمان مرکزی تعاون روستائی جهاد کشاورزی
20- شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولید کنندگان بازرگانی
21- شرکت مادر تخصصی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسلامی ایران بازرگانی
22- شرکت مادر تخصصی دفاتر نمایندگی بازرگانی
خارج کشور بازرگانی
23- شرکت مادر تخصصی فرش ایران بازرگانی


فهرست شماره 4- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
گسترش و نوسازی صنایع ایران (130شرکت ) ذیربط

1- شرکت سهامی چرخشگر صنایع ومعادن
2- شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا صنایع ومعادن
3- شرکت سهامی زامیاد صنایع ومعادن
4- شرکت سهامی پارس خودرو صنایع ومعادن
5- شرکت سهامی صنایع آذراب صنایع ومعادن
6- شرکت سهامی بین المللی توسعه ومهندسی پارس صنایع ومعادن
7- شرکت سهامی مدیریت طرحهای صنعتی صنایع ومعادن
8- شرکت سهامی هپکو صنایع ومعادن
9- شرکت سهامی مهندسی تکنوتاژ صنایع ومعادن
10- شرکت سهامی اداوات هیدورلیک نصر صنایع ومعادن
11- شرک سهامی آهنگری تراکتورسازی ایران صنایع ومعادن
12- شرکت سهامی ریخته گری تراکتورسازی ایران صنایع ومعادن
13- شرکت سهامی موتورسازان تراکتورسازی ایران صنایع ومعادن
14- شرکت سهامی پاتله صنایع ومعادن
15- شرکت سهامی نیرپارس صنایع ومعادن
16- شرکت سهامی تکنیکان صنایع ومعادن
17- شرکت سهامی صنایع ماشین ابزار واداوات صنعتی
کنترونیک صنایع ومعادن
18- شرکت سهامی کشتی سازی اروندان صنایع ومعادن
19- شرکت سهامی صنایع دریائی ایران (درحال تصفیه و
راکد) صنایع ومعادن
20- مرکز تحقیقات و خدمات خودکفائی ایران صنایع ومعادن
21- شرکت سهامی مشاور مسائط نقلیه (خودروایران ) صنایع ومعادن
22- شرکت سهامی کمباین سازی ایران صنایع ومعادن
23- شرکت سهامی مالیبل سایپا صنایع ومعادن
24- شرکت سهامی صنعتی دریائی ایران صنایع ومعادن
25- شرکت سهامی صنعتی دریائی ایران صنایع ومعادن
26- شرکت سهامی صنایع ماشین ابزارایران صنایع ومعادن
27- شرکت ساختمان وخدمات نوساز صنایع ومعادن
28- شرکت سهامی ماشین سازی اراک صنایع ومعادن
29- شرکت سهامی ماشین سازی تبریز صنایع ومعادن
30- شرکت سهامی ماشین سازی پارس صنایع ومعادن
31- شرکت سهامی تولیدی ادوات کشاورزی اراک صنایع ومعادن
32- شرکت سهامی تراکتورسازی ایران صنایع ومعادن
33- شرکت سهامی کشتی سازی خلیج فارس صنایع ومعادن
34- شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعتی صنایع ومعادن
35- شرکت سهامی سازه گستر صنایع ومعادن
36- شرکت سهامی قالبهای بزرگ صنعتی پارس صنایع ومعادن
37- شرکت سهامی اشکودا پارس صنایع ومعادن
38- شرکت سهامی اوراق کشتی و شناورها صنایع ومعادن
39- شرکت سهامی پایساز صنایع ومعادن
40- شرکت سهامی پژوهشکده سیستم ها صنایع ومعادن
41- شرکت سهامی تعمیرات کشتی خلیج فارس صنایع ومعادن
42- شرکت سهامی تولید و پمپ و توربین صنایع ومعادن
43- شرکت سهامی ساختمانی و خدمات نوساز صنایع ومعادن
44- شرکت سهامی صنایع دریائی آزادچاه بهار صنایع ومعادن
45- شرکت سهامی لوله گستراسفراین صنایع ومعادن
46- شرکت سهامی موسسه مطالعات و برنامه ریزی صنایع ومعادن
47- شرکت سهامی نشر گستر صنعت سنگین صنایع ومعادن
48- شرکت سهامی ایران خودرو صنایع ومعادن
49- شرکت سهامی بازرگانی ایدرو صنایع ومعادن
50- شرکت سهامی دیزل صنایع ومعادن
51- شرکت سهامی بنیان دیزل صنایع ومعادن
52- شرکت سهامی پارس بوسنیا صنایع ومعادن
53- شرکت سهامی حمل ونقل گسترش شاهد صنایع ومعادن
54- شرکت سهامی سرمایه گذاری گروه صنعتی رناعام صنایع ومعادن
55- شرکت سهامی شهر صنعتی البرز صنایع ومعادن
56- شرکت سهامی شهر صنعتی کاوه صنایع ومعادن
57- شرکت سهامی شهر صنعتی کاوره صنایع ومعادن
58- شرکت سهامی صنایع فراساحل صنایع ومعادن
59- شرکت سهامی صنایع معدنی پارس صنایع ومعادن
60- شرکت سهامی کاغذ واسکناس پاکستان صنایع ومعادن
61- شرکت سهامی لامپ تصویر عالم آرای صنایع ومعادن
62- شرکت سهامی ماشین سازی نیرومحرکه صنایع ومعادن
63- شرکت سهامی مدیریت پروژه های نیروگاهی (مینا) صنایع ومعادن
64- شرکت مهندسی و اجرای طرحهای صنایع کشاورزی
ایران صنایع ومعادن
65- شرکت سهامی نصب نیرو صنایع ومعادن
66- شرکت سهامی توسعه نیروگاههای پارسیان
(درحد تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
67- شرکت سهامی جارترایدرو(درحال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
68- شرکت سهامی شهاب یدک (درحال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
69- شرکت سهامی صنایع پوست وچرم ایران (درحال
تصفیه و راکد) صنایع ومعادن
70- شرکت مجتمع پتروشیمی العین اصفهان (درحال
تصفیه و راکد) صنایع ومعادن
71- شرک مرکز پژوهش و منهدسی سطح ایران (درحال
تصفیه و راکد) صنایع ومعادن
72- شرکت مرکز پژوهشهای راههای توسعه بهینه
پایدار (در حال تصفیه و راکد) صنایع ومعادن
73- شرکت سهامی معدنی سازمه (در حال تصفیه و
راکد) صنایع ومعادن
74- شرکت سهامی پناسوز(درحال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
75- شرکت سهامی خانه سازی سکائی (در حال تصفیه و
راکد) صنایع ومعادن
76- شرکت سهامی دندش کار(در حال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
77- شرکت سهامی صنانع صنایع ومعادن
78- شرکت سهامی مرکز تحقیقات صنایع سنگین صنایع ومعادن
79- شرکت سهامی واگن پارس صنایع ومعادن
80- شرکت سهامی صنایع ماشین آلات صنعتی تراکتور
سازی ایران صنایع ومعادن
81- شرکت سهامی ساختمانی نصب گستر صنایع ومعادن
82- شرکت سهامی مهندسین شماور صنعتی ایران صنایع ومعادن
83- شرکت سهامی ماشین سازی لرستان صنایع ومعادن
84- شرکت سهامی ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع
ایران صنایع ومعادن
85- شرکت سهامی طراحی مهندسی و تامین اقلام ایده
خودرو(متاخودرو) صنایع ومعادن
86- شرکت سهامی صنایع نساجی ایران صنایع ومعادن
87- شرکت سهامی خاص طراحی منهدسی و تامین
قطعات خودروپارس صنایع ومعادن
88- شرکت سهامی مرتب نو(در حال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
89- شرکت سهامی تولید قطعات یدکی و گسترش
خدمات پارس خودرو صنایع ومعادن
90- شرکت سهامی تولیدی موتور گیربکس واکسل
سایپا صنایع ومعادن
91- شرکت سهامی پیستون سازی نیرومحرکه صنایع ومعادن
92- شرکت سهامی کارخانجات کمک فنرایندامین صنایع ومعادن
93- شرکت سهامی خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران صنایع ومعادن
94- شرکت سهامی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران صنایع ومعادن
95- شرکت سهامی ابزارن صنایع ومعادن
96- شرکت سهامی تهیه و توزیع مواد ریخته گری
ایران صنایع ومعادن
97- شرکت سهامی بازرسی کیفیت واستاندارایران صنایع ومعادن
98- شرکت سهامی پرس ایران صنایع ومعادن
99- شرکت مهندسی و قطعات ماشین الات راه سازی
ایران صنایع ومعادن
100- شرکت سهامی تولید پمپ های بزرگ آبی صنایع ومعادن
101- شرکت سهامی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع
خوروسایپا صنایع ومعادن
102- شرکت سهامی توربوژنراتور ایران صنایع ومعادن
103- شرکت سهامی طراحی مهندسی و بازرگانی
ماشین سازی تبریز- ادکو صنایع ومعادن
104- شرکت سهامی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس صنایع ومعادن
105- شرکت سهامی ریخته گری ماشین سازی تبریز صنایع ومعادن
106- شرکت سهامی ماشینهای الکتریکی سنگین -جوین صنایع ومعادن
107- شرکت سهامی دیزل سنگین ایران صنایع ومعادن
108- شرکت سهامی گسترش انفورماتیک ایران صنایع ومعادن
109- شرکت سهامی صنایع شیشه نشکن صنایع ومعادن
110- شرکت سهامی نصب صنایع آذرآب صنایع ومعادن
111- شرکت سهامی گسترش شیرسازی صنایع ومعادن
112- شرکت سهامی شتاب خودرو صنایع ومعادن
113- شرکت سهامی تولیدی گدازقطعه کیا صنایع ومعادن
114- شرکت سهامی بازرگانی سایپا یدک صنایع ومعادن
115- شرک سهامی صنایع سوپاپ سازی ایران صنایع ومعادن
116- شرکت سهامی کارخانجات پلاسکوکار صنایع ومعادن
117- شرکت سهامی سازمان بین المللی توسعه
مدیریت (در حال تصفیه وراکد) صنایع ومعادن
118- شرکت سهامی مهندسی و طراحی بهنگام آفرین صنایع ومعادن
119- شرکت سهامی صنایع هوائی ایران صنایع ومعادن
120- شرکت سهامی خدمات مهندسی و فن آوری سایپا-
ایتسکو صنایع ومعادن
121- شرکت سهامی بازرسی کیفیت سایپا- سایکو صنایع ومعادن
122- شرکت سهامی سرمایه گذاری وتوسعه نیوان ابتکارصنایع ومعادن
123- شرکت سهامی تولیدی پویا صنعت گلپایگان صنایع ومعادن
124- شرکت سهامی تولیدی بهران محور صنایع ومعادن
125- شرکت سهامی تولدی رینگ سایپا صنایع ومعادن
126- شرکت سهامی امین آسایش گلپایگان صنایع ومعادن
127- شرک سهامی مهندسی مسکن و نواحی صنعتی صنایع ومعادن
128- شرکت سهامی بازرگانی تراکتورسازی صنایع ومعادن
129- شرکت سهامی فولاد اسفراین صنایع ومعادن
130- شرکت سهامی صنایع تجهیزات نفت ایران صنایع ومعادن


فهرست شماره 4 - اسامی شرکتهای مادر تخصصی ، موضوع تصویبنامه شماره 21192/ت ه مورخ 20/5/1380 هیات وزیران که به زیر مجموعه های آنها چند شرکت اضافه شده است.
فهرست شماره 4- اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی نام وزارتخانه
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع ایران ذیربط

1- شرکت ملی ذوب آهن اصفهان صنایع ومعادن
2- شرکت سهامی تهیه وتولیدمواداولیه فولادایران صنایع ومعادن
3- شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران صنایع ومعادن
4- شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد
خراسان صنایع ومعادن
5- شرکت سهامی فولاد کاویان صنایع ومعادن
6- شرکت سهامی فولاد خوزستان صنایع ومعادن
7- شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد صنایع ومعادن
8- شرکت سهامی فولاد مبارکه صنایع ومعادن
9- گروه ملی صنعتی فولاد ایران صنایع ومعادن
10- شرکت سهامی فولاد آلیاژی ایران صنایع ومعادن
11- شرکت سهامی انبارهای نورد ایران صنایع ومعادن
12- شرکت سهامی نورد بندرعباس - بارکو صنایع ومعادن
13- شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان صنایع ومعادن
14- شرکت مهندسی بین المللی ایران ایریت صنایع ومعادن
15- شرکت فولاد زاگرس صنایع ومعادن
16- شرکت صایع گالوانیزه سپاهان صنایع ومعادن
17- شرکت نورد و لوله اهواز صنایع ومعادن
18- شرکت ذغال سنگ کرمان صنایع ومعادن
19- شرکت ذغال سنگ البرز شرقی صنایع ومعادن
20- شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی صنایع ومعادن
21- شرکت ذغال سنگ البرز غربی صنایع ومعادن
22- شرکت سنگ آهن گل گهر صنایع ومعادن
23- شرکت سنگ اهن گل گهر صنایع ومعادن
24- شرکت ماشین سازی کرمان صنایع ومعادن
25- شرکت سهامی معدنی و صنعتی چادرملو صنایع ومعادن
26- شرکت صنعتی و بازرگانی S.C.I صنایع ومعادن
27- شرکت مطالعاتی طرحهای جامع فلزات ایران صنایع ومعادن
28- شرکت سهامی آلومینیوم جاجرم صنایع ومعادن
29- شرکت سهامی آلومینیوم المهدی صنایع ومعادن
30- شرکت سهامی میدوک صنایع ومعادن
31- شرکت مس سونگون صنایع ومعادن
32- شرکت آلاومینیوم ایران صنایع ومعادن
33- شرکت ملی صنایع مس ایران صنایع ومعادن
34- شرکت ملی فولاد ایران صنایع ومعادن
35- شرکت ملی ذوب آهن اصفهان صنایع ومعادن
36- شرکت سهامی تهیه وتولید مواداولیه فولادایران صنایع ومعادن
37- شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولادایران صنایع ومعادن
38- شرکت سهامی تهیه وتولید مواد اولیه فولاد
خراسان صنایع ومعادن
39- شرکت سهامی فولاد کاوریان صنایع ومعادن
40- شرکت سهامی فولاد خوزستان صنایع ومعادن
41- شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد صنایع ومعادن
42- شرکت سهامی فولاد مبارکه صنایع ومعادن
43- گروه ملی صنعتی فولاد ایران صنایع ومعادن
44- شرکت سهامی فولاد آلیاژی ایران صنایع ومعادن
45- شرکت سهامی انبارها ینورد ایران صنایع ومعادن
46- شرکت سهامی نورد بندرعباس - بارکو صنایع ومعادن
47- شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان صنایع ومعادن
48- شرکت مهندسی بین المللی ایران ایریتک صنایع ومعادن
49- شرک فولاد زاگرس صنایع ومعادن
50- شرکت صنایع گالوانیزه سپاهان صنایع ومعادن
51- شرکت نورد و لوله اهواز صنایع ومعادن
52- شرکت ذغالسنگ کرمان صنایع ومعادن
53- شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی صنایع ومعادن
54- شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی صنایع ومعادن
55- شرکت ذغالسنگ البرز غربی صنایع ومعادن
56- شرکت سنگ آهن مرکزی صنایع ومعادن
57- شرکت سنگ آهن گل گهر صنایع ومعادننوع : تصویب نامه شماره انتشار : 16648
تاریخ تصویب : 1381/01/07 تاریخ ابلاغ : 1381/02/07
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/laws/18515/تصویبنامه-راجع-به-شرکتهای-مادر-تخصصی./