VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26260

اساسنامه سازمان حسابرسی ( شرکت مادر تخصصی )


شماره 14576/ت 28198ه 4/4/1382
هیات وزیران در جلسات مورخ 4/12/1381 و7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 5184/م مورخ 3/12/1381 وزارت اموراقتصادی ودارائی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان حسابرسی ( شرکت مادر تخصصی ) را بشرح زیر تصویب نمود :

فصل اول - کلیات
ماده 1 - سازمان حسابرسی که از این پس در این اساسنامه ( سازمان ) نامیده می شود و به صورت شرکت سهامی اداره می شود ، تشکیل می شود .
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده ووابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و بر طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی - مصوب 1362 - و مفاد این اساسنامه و سایرقوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد .
تبصره 1 - آئین نامه استخدامی سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود .
تبصره 2 - آئین نامه های اداری ، مالی ، معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز پس از تصویب مجمع عمومی سازمان قابل اجرا خواهد بود .
ماده 3 - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود .
ماده 4 - مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می تواند در سایر نقاط کشور شعبه دائر نماید .
ماده 5 - سرمایه سازمان معادل هفتاد وپنج میلیارد وهشتصد و هشتاد میلیون ( 000/000/880/75 ) ریال می باشد که به هفتصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد ( 800/758 ) سهم با نام یکصد هزار ( 000/100 ) ریالی تمام پرداخت شده ، تقسیم گردیده است و تماما" متعلق به دولت می باشد .
فصل دوم - موضوع ، وظایف و اختیارات
ماده 6 - موضوع سازمان عبارت است از تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی وارائه خدمات تخصصی مالی به بخشهای دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور
ماده 7 - وظائف واختیارات سازمان عبارت است از :
الف - انجام وظائف حسابرسی کلیه موسسات دولتی وانجام وظائف بازرسی قانون و حسابرسی شرکتهایی که صددرصد ( 100% ) سرمایه آن متعلق به دولت ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی می باشد .
ب - انجام وظائف بازرسی قانون و حسابرسی سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکتهای دولتی باشد با رعایت موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 132 ) قانون محاسبات عمومی کشور ، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی .
ج - انجام وظائف بازرس قانون و حسابرسی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع عمومی یا بالاترین رکن آنها وسایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره می شود .
د - انجام وظائف بازرسی قانون و حسابرسی شرکتهای فرعی بانکها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره می شود ، در صورت تصویب مجمع عمومی آنها .
ه - حسابرسی طرحهای تملک دارائیهای ثابت و سایر قراردادهای ایحاد دارائی ثابت ( از قبیل بیع متقابل ) مورد اجرا در دستگاههای بندهای ( الف ) و ( ب ) فوق .
و - انجام حسابرسی عملیاتی در مورد آن دسته از شرکتها و یا طرحهای تملک دارائیهای ثابت تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت ، حساسیت و یا حجم بالای عملیات بوده و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع هر سال در برنامه سازمان قرار خواهد گرفت .
ز - انجام حسابرسی و خدمات مالی ومدیریتی موردی ارجاعی وزیر امور اقتصادی و دارائی .
ح - ارائه خدمات ومشاوره مالی ومدیریتی به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای ( الف ) تا ( د ) درصورت نیاز و درخواست دستگاههای مزبور و در چارچوب امکانات و برنامه های سازمان .
ط - تربیت وآموزش و جذب افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مور نیاز به منظور خودکفائی از طریق تنظیم و اجرای برنامه مداوم آموزشی به منظور ارتقای سطح انش شاغلین در سازمان و همکاری با سازمانهای دولتی ، دانشگاهها ، مراکز آموزشی و سایر دستگاهها در زمینه آموزش و آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری .
ی - تدوین وانتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی که در برگیرنده استاندارهای حسابداری ، استانداردهای حسابرسی ، آئین رفتار حرفه ای و رهنمودهای مربوط در سطح کشور باشد ، بعنوان مرجع تخصصی و رسمی به عهده سازمان حسابرسی می باشد . بدیهی است سازمان در تدوین اصول و ضوابط مزبور از جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مراجع ذیصلاح کشور به تشخیص خود نظرخواهی می کند . گزارشات حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول وضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچیک از مراجع دولتی ، بانکها ، موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی ، سازمان بورس اوراق بهادار وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .
ک - تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه ای حسابرسان سازمان بر اساس اصول وموازین اسلامی .
ل - انجام تحقیقات ومطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمنیه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مربوط و نشرواشاعه نتیجه حاصل شده به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری در کشور .
تبصره 1 - انجام وظائف مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ج ) فوق مشتمل بر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ( از جمله شرکت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صناعی ایران ، سازمان صنایع ملی ، مرکز تهیه و توزیع کالا و شرکتهای تابعه دستگاههای مذکور و000 ) نیز خواهد بود .
تبصره 2 - سازمان مجاز است در حدود امکانات و برنامه های اجرائی خود علاوه بر دستگاههای مذکور در بندهای ( الف ) تا ( د ) فوق ، امور بازرس قانون ، حسابرسی ، ارائه خدمات ومشاوره مالی و طرح واستقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت سایر دستگاهها را بنا به درخواست ارکان مجاز آنها پذیرفته وانجام دهد .
تبصره 3 - سازمان می تواند در موارد ضروری و به مسئولیت خود و تحت نظارت مستقیم طبق ضوابطی که به پیشنهاد هئیت عامل به تصویب رئیس مجمع می رسد از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر حسابرسی و خدمات ومشاوره مالی ومدیریت اشتغال دارند ، استفاده نماید .
فصل سوم - ارکان سازمان
ماده 8 - ارکان سازمان بشرح زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات عامل .
3 - مدیرعامل .
4 - هیات عالی نظارت .
مجمع عمومی
ماده 9 - اعضای مجمع عمومی عبارتنداز :
1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی ( رئیس مجمع عمومی ) .
2 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
3 - وزیر نفت .
4 - وزیر صنایع ومعادن .
5 - وزیر بازرگانی .
ماده 10 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دوبار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی وبودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می شود و علاوه بر آن با پیشنهاد مجمع عمومی ، مدیرعامل یا حداقل چهار نفراز اعضای هیات عامل یا هیات عالی نظارت حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .
تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت وتصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد .
ماده 11 - وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
1 - نصب و عزل رئیس واعضای هیات عامل و هیات عالی نظارت به ترتیب مقرر در این اساسنامه .
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل ، اعضای هیات عامل ، رئیس و اعضای هیات عالی نظارت .
3 - تصویب بودجه و صورتهای مالی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارشات هیات عامل وهیات عالی نظارت .
4 - پیشنهاد تصویب تشکیلات سازمان پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به هیات وزیران واتخاذ تصمیم در مورد خط مشی و برنامه های کلی و آموزشی سازمان .
5 - تصویب آئین نامه های مندرج در این اساسنامه که تصویب آن به عهده مجمع عمومی واگذار گردیده است .
6 - پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه به هیات وزیران .
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در ارتباط با وظایف سازمان می باشد .
8 - اتخاذ تصمیم در مورد تغییر میزان سرمایه سازمان وپیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
9 - پیشنهاد هرگونه تغییر در آئین نامه استخدامی سازمان به مراجع ذیربط .
10 - اجازه ایجاد شعبه موضوع ماده ( 4 ) این اساسنامه .
11 - تصویب اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری .
12 - تصویب موازین اخلاقی وانضباطی حسابرسی سازمان . هیات عامل
ماده 12 - هیات عامل سازمان از یکنفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار یا شش عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود و همگی متخصص و متعهد ومتدین و دارای حسن شهرت در حرفه می باشند تشکیل می گردد .
ماده 13 - اعضای هیات عامل باید دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های حسابداری و حسابرسی ، مالی ، بازرگانی ، بانکداری و یا رشته های وابسته به آنها بوده و حداقل پنج سال تجربه در سمت مدیر حسابرسی داشته باشد .
ماده 14 - مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی و سایر اعضای هیات عامل به پیشنهاد مدیرعامل و تائید رئیس مجمع عمومی پیشنهاد نماید .
ماده 15 - هر یک از اعضای هیات عامل عهده دار بخشی از فعالیت سازمان خواهند بود و قبول سمتهای غیر موظف فقط در موسسات عام المنفعه ، اجتماعی و آموزشی با تصویب رئیس مجمع بلامانع است
ماده 16 - در صورت استعفاء ، عزل و بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضای هیات عامل ، رئیس مجمع موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حاکثر ظرف یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید .
ماده 17 - جلسات هیات عامل با حضور حداقل چهار یا پنج نفر ( حسب مورد ) از اعضاء رسمیت خواهد یافت . ریاست جلسات هیات عامل با مدیرعامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل سه یا چهار رای موافق ( حسب مورد ) معتبر است .
تبصره - جلسات هییت عامل با پیشنهاد مدیر عامل یا حداقل سه نفر از سایر اعضای هیات عامل با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل خواهد شد .
ماده 18 - تصمیمات هیات عامل مکتوب و به امضای اعضای حاضر در جلسات خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات عامل با مدیرعامل است .
ماده 19 - وظایف هیات عامل عبارت است از :
1 - بررسی و تائید وارائه بودجه سالانه وصورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی .
2 - بررسی و تائید تشکیلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی .
3 - بررسی وتائید پیشنهاد تغییر اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی .
4 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
5 - بررسی وتائید آئین نامه های مورد نیاز و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب .
6 - بررسی و تائید اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی بنا به پیشنهاد کار گروه فنی جهت ارائه به مجمع عمومی .
7 - بررسی وتائید موازین اخلاقی و انضباطی حسابرسان سازمان ، بنا به پیشنهاد کار گروه انضباطی جهت ارائه به مجمع عمومی .
8 - تصویب برنامه های آموزشی در قالب اهداف ووظایف سازمان ، بنا به پیشنهاد کار گروه آموزشی .
ماده 20 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده ودر حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره سازمان می باشد و دارای وظایف واختیارات ذیل است :
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات عامل .
2 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیات عامل .
3 - تهیه صورتهای مالی وارائه آن به هیات عالی نظارت ومجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
4 - تهیه گزارش عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تائید هییت عامل .
5 - تهیه تشکیلات سازمان وارائه آن به مجمع عمومی پس از تائید هییت عامل .
6 - پیشنهاد تغییر اساسنامه و آئین نامه استخدامی به مجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
7 - تهیه و تدوین وارائه آئین نامه های مالی ومعاملاتی وسایر آئین نامه های موردنیاز به مجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
8 - تعیین سمت اجرائی و وظایف واختیارات هر یک از اعضای هیات عامل در اداره امور سازمان .
9 - نمایندگی سازمان درکلیه مراجع قانون با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری با رعایت قوانین ومقررات مربوط ودر مواردلازم ارائه پیشنهاد صلحو سازش به هیات عامل .
10 - دعوت اعضای هیات عامل جهت تشکیل جلسه .
ماده 21 - کلیه اسناد واوراق مالی وتعهد آور باید به امضای مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیات عامل به انتخاب هییت عامل برسد .
تبصره - مدیرعامل و عضو هیات عامل موضوع ماده ( 21 ) می توانند حق امضای اسناد واوراق مالی وتعهد آورد را در شعب به موجب آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد ، بر حسب مورد به مسئولین شعب سازمان واگذار نمایند . این تفویض اختیار رافع مسئزلیت تفویض کننده نخواهد بود .
هیات عالی نظارت
ماده 22 - هیات عالی نظارت مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو از بین افراد مسلمان ، مومن ومتقی ودارای حسن شهرت و مسلط به امور حسابرسی و حسابداری که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های حسابداری و حسابرسی ، مالی ، بازرگانی ، بانکداری یا رشته های وابسته به آنها با حداقل پنج سال تجربه درسمت مدیر حسابرسی باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و باید حداقل یکماه قبل از انقضای دوره ، اعضای جدید انتخاب گردندوانتخاب مجدد بلامانع است .
تبصره - رئیس هییت عالی نظارت واعضای آن به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع سازمان منصوب خواهند شد .
ماده 23 - وظایف هیات عالی نظارت عبارت است از :
1 - نظارت مستمر بر عملیات جای سازمان به منظور جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی و حصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط مشی و برنامه ها و ضوابط مصوب سازمان .
2 - مطالعه و بررسی سیستم کنترلهای داخلی سازمان وکفایت اجرای آنها .
3 - اجرای سایر وظایف حسابرسی و بازرسی قانون سازمان .
4 - ارائه گزارشهای لازم از نتایج بررسی ها به مجمع عمومی .
تبصره 1 - حدود مسئولیتهای هیات عالی نظارت در اجرای وظایف بازرس قانون طبق اصلاحیه قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .
تبصره 2 - هیات عالی نظارت گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را به رئیس مجمع و مجمع عمومی سازمان و در صورت لزوم سایر مراجع قانون تسلیم خواهد کرد .
ماده 24 - هییت عالی نظارت در ایفای وظایف خود می تواند کلیه اسناد ، حسابها و دارائیهای سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات ، تصمیمات ، نوشته ها و گزارشهای سازمان که لازم می داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری سازمان و در حدود وظایف ، نظرات خود را به مدیرعامل سازمان بدهد .
تبصره - حضور رئیس یا یک نفر از اعضاء به معرفی رئیس هیات عالی نظارت در جلسات هییت عامل سازمان بدون داشتن حق رای اجباری است . مدیرعامل سازمان مکلف است ساعت وتاریخ تشکیل جلسات هییت عامل را حداقل سه روز قبل از تشکیل کتبا" به هیات عالی نظارت اعلام دارد . در غیر این صورت مصوبات جلسه اعتبار قانون نخواهد داشت .
ماده 25 - هییت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای می باشد که زیر نظر رئیس هیات اداره خواهد شد . دبیر وکارکنان دبیرخانه ازبین کارمندان سازمان توسط رئیس هیات عالی نظارت و با هماهنگی قبلی مدیرعامل تعیین می شود . دبیرخانه برای انجام وظائف خود از امکانات اداری ومالی سازمان استفاده خواهد نمود .
ماده 26 - رئیس هیات عالی نظارت به طور موظف انجام وظیفه خواهد نمودو قبول سمتهای غیر موظف فقط در موسسات عام المنفعه ، اجتماعی و آموزشی با تصویب رئیس مجمع بلامانع است .
ماده 27 - حقوق ومزایای رئیس و حق حضور اعضای هیات عالی نظارت توسط رئیس مجمع تعیین می گردد .
ماده 28 - آئین نامه داخلی هیات عالی نظارت با رعایت کلیه مقررات مربوط به وسیله هیات تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد .
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 29 - سازمان به منظور حسن اجرای وظایف محول شده دارای کار گروه های تخصصی لازم از جمله فنی ، آموزشی وانضباطی می باشد ، وظایف کار گروه ها و همچنین تعداد و ترکیب اعضا و نحوه اداره آنها به پیشنهاد مدیرعامل و به تصویب هئیت عامل می سد .
تبصره - اعضای کار گروه ها از اشخاص متعهد ومتخصص در یکی از رشته های تحصیلی مذکور در ماده ( 22 ) این اساسنامه انتخاب می شوند
ماده 30 - اعضای هیات عامل و هیات عای نظارت پس از انتخاب سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء می نمایند که در انجام وظایف نهایت دقت و بی نظری را به کاربرند وکلیه نظرات ابرازی و تصمیماتی که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان تصدی و چه بعد از آن بنمایند .
ماده 31 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .
ماده 32 - صورتهای مالی هر سال سازمان باید حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سازمان به هیات عالی نظارت ارائه شود .
ماده 33 - این اساسنامه ازتاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد .
ماده 33 - این اساسنامه از تایخ تصویب لازم الاجراء می باشد .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3240/30/82مورخ 22/3/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : اساس نامه شماره انتشار : 16992
تاریخ تصویب : 1382/02/07 تاریخ ابلاغ : 1382/04/11
دستگاه اجرایی : موضوع :


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/laws/26260/اساسنامه-سازمان-حسابرسی-(-شرکت-مادر-تخصصی-)/