مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش کتاب شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران در فروشگاه وکالت آنلاین

شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران

شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران

کد محصول# 120
33,000 تومان

<p dir="rtl" style="text-align:justify">فهرست مطالب<br /> <br /> فصل اول:کلیات<br /> <br /> مبحث اول: مفهوم ،تاریخچه ،ماهیت وعناصر سازنده حق حریم   <br /> <br />  گفتار اول : مفهوم وتاریخچه حق حریم  <br /> <br />       بند اول :حریم در لغت<br /> <br />       بند دوم :حریم در فقه     <br /> <br />       بند سوم :تعریف حریم در حقوق     <br /> <br />  گفتار دوم : تاریخچه ی حریم  <br /> <br />  گفتار سوم :ماهیت حق حریم ،ارتباط آن با حق ارتفاق و عناصر سازنده حق حریم   <br /> <br />      بند اول: دیدگاههای فقهی و حقوقی در مورد ماهیت حق حریم    <br /> <br />      بند دوم: ارتباط حق حریم با حق ارتفاق  <br /> <br />  گفتار چهارم :عناصر سازنده حق حریم  <br /> <br />       بنداول :وجود یک ملک    <br /> <br />       بند دوم: وجود زمین موات در مجاورت ملک<br /> <br />       بند سوم: وجود رابطه میان ملک و زمین موات مجاور برای تکمیل انتفاع  <br /> <br />  گفتار پنجم: مبنای مشروعیت و مستندات حق حریم  <br /> <br />         بنداول :تکمیل انتفاع ازملک  <br /> <br />          بند دوم :قاعده لاضرر   <br /> <br />          بند سوم:مستندات و ادله حریم   <br /> <br />   گفتار ششم:مستندات فقهی  <br /> <br />         بند اول: اجماع<br /> <br />         بند دوم: روایات  <br /> <br />        بند سوم:بنای عقلاء  <br /> <br />  گفتار هفتم :مستندات حقوقی  <br /> <br />   گفتار هشتم : میزان حق حریم  <br /> <br />         بنداول: سابقه فقهی<br /> <br />         بند دوم: حکم قانونی مدنی  <br /> <br />  گفتار نهم :مصادیق حق حریم  <br /> <br />         بند اول : مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون<br /> <br />         بند دوم :مصادیق توسعه یافته حق حریم<br /> <br />    مبحث دوم:نظریه حقوقدانان<br /> <br />      گفتار اول:حقوق شهرسازی (غلامرضا کامیار)<br /> <br />      گفتار دوم: مفاهیم وضوابط جدید در حقوق مدنی (دکتر سید حسین صفائی)<br /> <br />      گفتار سوم: ممانعت از حق(علی اصغر شریف)<br /> <br />      گفتار چهارم: حقوق مدنی (دکتر سید حسن امامی)<br /> <br />      گفتار پنجم:قانون مدنی(مهدی نیک فر)<br /> <br />      گفتار ششم:حقوق اموال (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<br /> <br />      گفتار هفتم: دعاوی تصرف(؟دکتر غلامرضا طیرانیان)<br /> <br />      گفتار هشتم: حقوق مدنی – اموال و مالکیت (دکتر ناصر کاتوزیان)<br /> <br />      گفتار نهم:ثبت حریم (داریوش بهرامی)<br /> <br />  فصل دوم :شرایط و ضوابط عملی و کاربردی مصادیق حریم<br /> <br />     مبحث اول: حریم چاه و قنوات<br /> <br />        گفتار اول:  تعریف حریم چاه و قنوات<br /> <br />            بند اول: قنات<br /> <br />            بند دوم: چاه<br /> <br />       گفتار دوم: فهرست مصوبات<br /> <br />       گفتار سوم: تعیین حدود حریم چاه و قنات<br /> <br />       گفتار چهارم:رعایت حریم جاده ها در حفر چاه و قنات<br /> <br />       گفتار پنجم: مجموعه نظرهای مشورتی(دادگستری)<br /> <br />       گفتار ششم: آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی<br /> <br />   مبحث دوم: حریم دریاچه های احداثی پشت سدها<br /> <br />       گفتار اول: تعریف<br /> <br />       گفتار دوم : مصوبات تدوین شده<br /> <br />       گفتار سوم: تعیین حدود حریم در یاچه های احداثی پشت سدها<br /> <br />    مبحث سوم: حریم رودخانه ها<br /> <br />        گفتار اول: تعریف<br /> <br />        گفتار دوم: سیر قانون گذاری<br /> <br />        گفتار سوم : تعیین حریم رودخانه ها<br /> <br />    مبحث چهارم: حریم کانال های احداثی و لوله های ابرسانی<br /> <br />         گفتار اول: تعریف<br /> <br />         گفتار دوم: سیر قانون گذاری<br /> <br />         گفتار سوم: نحوه تعیین حدود حریم<br /> <br />     مبحث پنجم: حریم مرداب و برکه<br /> <br />          گفتار اول: تعریف<br /> <br />          گفتار دوم: نحوه تعیین حدود حریم<br /> <br />      مبحث ششم:  حریم چشمه  ها<br /> <br />          گفتار اول: تعریف چشمه<br /> <br />          گفتار دوم: تعیین حدود حریم چشمه<br /> <br />          گفتار سوم: آرای دیوان عالی کشور<br /> <br />       مبحث هفتم : حریم خطوط انتقال گاز<br /> <br />          گفتار اول: اهداف ،مبنای کلی وجبران خسارت ناشی از حریم خطوط لوله گاز<br /> <br />          گفتار دوم: جبران خسارت از مالک زمینو مستحدثات واقع در حریم خطوط گاز<br /> <br />          گفتار سوم: حریم خطوط انتقال گاز در داخل و خارج از محدوده شهرها<br /> <br />            بند اول: حریم داخل محدوده شهر<br /> <br />            بند دوم: حریم خارج محدوده شهر<br /> <br />            بندسوم:حریم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنیه و جاده ها ،راه آهن و سایر خطوط<br /> <br />          گفتارچهارم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزیع و انتقال نیرو و خطوط لوله نفت<br /> <br />             بند اول: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت  توزیع و انتقال نیرو<br /> <br />             بنددوم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط لوله نفت<br /> <br />          گفتار پنجم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده ها و راه آهن<br /> <br />             بنداول: جاده ها<br /> <br />             بنددوم: راه آهن<br /> <br />          گفتار ششم: تغییرات در تعدادابنیه و تاسیسات واقع در مسیر خطوط لوله<br /> <br />             بند اول: حریم اختصاصی لوله گاز<br /> <br />             بند دوم: حریم اختصاصی لوله موازی<br /> <br />             بند سوم : عرض حریم اختصاصی<br /> <br />             بندچهارم: حریم تاسیسات صنعت گاز<br /> <br />           گفتار هفتم: حریم های چهار گانه تاسیسات<br /> <br />           گفتار هشتم : حریم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنیه و تاسیسات(1)<br /> <br />           گفتار نهم : ساختار مقررات<br /> <br />             بند اول: مبانی قانونی<br /> <br />             بنددوم: مبانی فنی<br /> <br />           گفتار دهم :حد نهایی حریم<br /> <br />           گفتار یازدهم: حریم خطوط لوله انتقال گاز  در مجاورت ابنیه و تاسیسات (2)<br /> <br />           گفتار دوازدهم: انواع مسیرهای خطوط لوله<br /> <br />           گفتار سیزدهم: گردش کار حریم در شرکت ملی گاز<br /> <br />      مبحث هشتم : حریم خطوط انتقال  برق<br /> <br />            گفتار اول: تعریف<br /> <br />            گفتار دوم: فهرست مصوبات<br /> <br />            گفتار سوم: تعیین حدود حریم خطوط  انتقال برق<br /> <br />       مبحث نهم : حریم خطوط لوله نفت<br /> <br />       مبحث دهم : حریم راه ها و راه آهن و فضای سبز حاشیه اتوبان ها<br /> <br />             گفتار اول: تعریف   <br /> <br />             گفتار دوم: سیر قانون گذاری<br /> <br />             گفتار سوم: تحدید حدود حریم راه ها<br /> <br />             گفتار چهارم: حریم راه های روستایی<br /> <br />             گفتار پنجم: حریم فضای سبز حاشیه اتوبان ها و معابر درجه یک و دو<br /> <br />             گفتار ششم: حریم اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهر<br /> <br />             گفتار هفتم: تصرف اراضی و املاک خصوصی برای احداث راه و جاده<br /> <br />        مبحث یازدهم: محدوه و حریم شهر<br /> <br />              گفتار اول: تعریف شهر و شهرستان<br /> <br />                 بند اول: تعریف شهر<br /> <br />                 بند دوم: تعریف شهرستان<br /> <br />              گفتار دوم: طرح جامع شهری<br /> <br />              گفتار سوم: طرح تفضیلی<br /> <br />              گفتار چهارم: طرح هادی<br /> <br />              گفتار پنجم: محدوده خدماتی شهر<br /> <br />               گفتار ششم: محدوده یا حریم استحفاظی شهر   <br /> <br />               گفتار هفتم: محدوده قانونی شهر<br /> <br />               گفتار هشتم: محدوده شهر<br /> <br />               گفتار نهم : حریم شهر<br /> <br />               گفتار دهم: مقررات مصوب در خصوص حریم شهر<br /> <br />               گفتار یازدهم: تعیین حدود حریم شهر<br /> <br />               گفتار دوازدهم: رعایت ضوابط مربوطه در حریم شهر تهران<br /> <br />               گفتار سیزدهم: تعیین تکلیف اراضی ملی در حریم محدوده استحفاظی شهرها<br /> <br />               گفتار چهاردهم: شناخت حریم ومحدوده استحفاظی شهر ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها<br /> <br />               گفتار پانزدهم:علائم ونشانه های مربوط به تحدیدحدوداملاک وحریم(کاداستر)در شهر<br /> <br />               گفتار شانزدهم: حریم پخ تقاطع معابر<br /> <br />                 بند اول: جدول تقاطع های هم عرض وغیر هم عرض بزرگراه ها<br /> <br />                 بنددوم: نحوه اقدام در خصوص پخ تقاطع های چهر شاخه<br /> <br />                 بند سوم: تعیین پخ در املاک واگذار شده هیئت سه نفره<br /> <br />              گفتار هفدهم: ضوابط تعیین پخ<br /> <br />               گفتار هجدهم : آراء دیوان عالی کشور در ارتباط با حریم استحفاظی شهر ها<br /> <br />         مبحث دوازدهم: محدود و حریم شهرک ها<br /> <br />                گفتار اول:  تعریف شهرک<br /> <br />                گفتار دوم: محدوده و حریم شهرک<br /> <br />                گفتار سوم:نظریات اداره حقوقی دادگستری درزمینه حریم قانونی شهرک های  صنعتی<br /> <br />         مبحث سیزدهم: محدوده و حریم روستاها<br /> <br />                گفتار اول: تعریف روستا<br /> <br />                گفتار دوم: محدوده روستا<br /> <br />                گفتار سوم: حریم روستا<br /> <br />                گفتار چهارم : ضوابط مربوط به روستاها ،دهات و قراء حریم<br /> <br />                گفتار پنجم: (نظریات مشورتی اداره کل حقوق جهاد و کشاورزی )<br /> <br />           مبحث چهاردهم: حریم آثار و بناهای تاریخی<br /> <br />                 گفتار اول: ضوابط حفظ حریم اماکن تاریخی<br /> <br />                 گفتار دوم: ضوابط ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو<br /> <br />           مبحث پانزدهم: حریم پادگان ها و تاسیسات نظامی<br /> <br />                  گفتار اول: نحوه صدور پروانه اماکن نظامی و انتظامی<br /> <br />           مبحث شانزدهم: حریم فرودگاه ها<br /> <br />                  گفتار اول: رعایت ارتفاع مجاز ساختمان ها و تاسیسات واقع در مجاورت فرودگاه ها<br /> <br />           مبحث هفدهم: حریم شبکه های کابل فیبرنوری<br /> <br /> نویسندگان:عباس بشیری، دکتر علی اکبربراتی، مریمپوررحیم</p>