ارسالی توسط وکالت آنلاین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کهک

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره ویژه نامه: 592 دوشنبه،17 تیر 1392 سال شصت و نه شماره 19906 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کهک شماره300/19144 21/3/1392 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کهک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/12/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر کهک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1/7/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: 1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد. 2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهر‌سازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. 3ـ اراضی پراکنده خارج از محدوده واقع در جنوب شرق و بخش غربی که به شکل جزیره‌ای با کاربری مسکونی و تجاری و ... در محدوده لحاظ شده‌اند در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج گردیده و خط محدوده بر خط محدوده طرح هادی مصوب قبلی منطبق شود. 4ـ کاربری فضای سبز پیشنهادی در غرب شهر (جنوب آموزشی حوزه علمیه) از محدوده شهر خارج گردد. 5 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. 6 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده‌ شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهر‌های زیر صد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. 7ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و فضاهای سبز شهر به عنوان اساس طرح ذکر گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد. این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 7500 نفر در محدوده‌ای به وسعت 180 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 39 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1/1118 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کهک بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع : تصویب نامه شماره انتشار : 19906

تاریخ تصویب : 1391/12/14 تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای شهرسازی و معماری استان قم , موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)