ارسالی توسط وکالت آنلاین

عدم تحقیق درخصوص نشوز خواهان از موجبات نقض رای است

پرونده کلاسه : 71/1425/7 رای شعبه 7 دیوان عالی کشور (( با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه در خصوص نشوز خواهان تحقیقی بعمل نیاورده تاحقایق روشن گردد و بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) می گردد0 (71/1425/7) مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 49

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 1425

تاریخ تصویب : 1371/00/00 تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)