×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1604-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1027-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره١٠٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع اثر ابطال مصوبھ ابطال شده در رأی شماره ۵۵٩ ـ ١٣٩٨ ٨ ٢۵ ھیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می یابد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1313-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب ...

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388 02 21-1 14593 200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

رای-شماره-684-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-4-و-5-بخشنامه-شماره-1388-02-21-1-14593-200-معاونت-توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی

رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1 14593 200 ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ادامه مطلب ...

رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

رای-شماره-604-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-1-جدول-شماره-4-بخشنامه-معاونت-توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی

رأی شماره 604 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 جدول شماره 4 بخشنامه شماره 14593 200ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ادامه مطلب ...

رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 220 92 9557-1392 5 14 و 220 92 7916-1392 4 26

رای-شماره-599-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-های-شماره-220-92-9557-1392-5-14-و-220-92-7916-1392-4-26

رأی شماره559 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 220 92 9557 ـ 1392 5 14 و 220 92 7916ـ 1392 4 26 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بخشنامه شماره 230 92 16139ـ 1392 9 2 معاون حقوقی٬ امور مجلس و استانهای معاونت توسعه

ادامه مطلب ...

حذف 42 پست دولتی از دریافت فوق العاده سختی کار

حذف-42-پست-دولتی-از-دریافت-فوق-العاده-سختی-کار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات کشور، 42 عنوان شغلی را که با بخشنامه‌های دولت، از «فوق العاده سختی‌ کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف» بهره‌مند می‌شدند، از زمره این مشاغل خارج کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

رای-شماره-509-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-برقراری-و-پرداخت-کمک-هزینه-عائله-مندی-موضوع-بند-4-ماده-68-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری

رأی شماره 509 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هز ینه عائلهمندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است

ادامه مطلب ...

هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه

هماهنگ-شدن-حقوق-نیروههای-قراردادی-و-پیمانی-در-قوه-قضائیه

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه از هماهنگ شدن حقوق نیروهای قراردادی و پیمانی از سه ماهه پایانی سال جاری خبر داد

ادامه مطلب ...

رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391 1 28-200 511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

رای-شماره-167-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-1391-1-28-200-511-معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-انسانی

رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200 511ـ 1391 1 28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320 ت47022هـ ـ 1390 6 21 هیأت وزیران

ادامه مطلب ...

رای شماره 727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335 100 دم - 22 12 1391 و 6392 110 دم 27 12 1391 معاون راهبردی

رای-شماره-727-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-های-شماره-6335-100-دم---22-12-1391-و-6392-110-دم-27-12-1391-معاون-راهبردی

رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 6335 110 دم ـ 22 12 1391 و 6392 110 د م ـ 27 12 1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره 443 2ب ـ 21 1 1392 دبیر هیأت عالی گزینش

ادامه مطلب ...

رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 27 10 1390-27362 90 222 رئیس امور نظامهای جبران خدمت

رای-شماره-308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-نامه-شماره-27-10-1390-27362-90-222-رئیس-امور-نظامهای-جبران-خدمت

رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 27362 90 222 ـ 27 10 1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ادامه مطلب ...

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2 14593 200

رای-شماره-684-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-ابطال-کلمه-مستمر-از-ماده-2-بندالف-بخشنامه-شماره-جمهوری-ریاست-2-14593-200

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موض ع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2 14593 200

ادامه مطلب ...

رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

رای-شماره-1816-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-روش-محاسبه-حق-التدریس-مقرر-در-ماده-4-دستورالعمل-بند-9-ماده-68-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری

رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب ...

ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر

ثبت-روزانه-200-شکایت-علیه-آموزش-و-پرورش-در-روزهای-اخیر

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش‌وپرورش در روزهای اخیر به دلیل عدم اجرای صحیح مصوبه امتیاز فوق العاده شغل، از تماس با معاون راهبردی ریاست‌جمهوری برای حل این مشکل خبر داد

ادامه مطلب ...

قانون حداکثر 3 فرزند لغو شد

قانون-حداکثر-3-فرزند-لغو-شد

نمایندگان با تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور قانون حداکثر 3 فرزند را لغو کردند

ادامه مطلب ...

دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد

دبیرخانه-بررسی-پیشنهادها-در-سازمان-قضایی-نیروهای-مسلح-تشکیل-شد

دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح با هدف اجرای نظام مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌ها، تشکیل شد

ادامه مطلب ...

دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد

دبیرخانه-بررسی-پیشنهادها-در-سازمان-قضایی-نیروهای-مسلح-تشکیل-شد

دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح با هدف اجرای نظام مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها تشکیل شد

ادامه مطلب ...

رای دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-فوق-العاده-جذب-کارشناسان-بهداشت-کار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 113-94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

رای-شماره-113-94-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-مورد-پرداخت-فوق-العاده-سختی-شرایط-کار-و-فوق-العاده-جذب-کارشناسان-بهداشت-کار

رای شماره 113-94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

ادامه مطلب ...