قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند

قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند

ادامه مطلب ...