متقاضیان اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ، به دیوان عالی مراجعه نکنند

معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: متقاضیان اعمال ماده 477 قانون جدید آئین دادرسی کیفری از مراجعه مستقیم به دیوان‏ عالی ‏کشور خودداری کنند.

ادامه مطلب ...