×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رای شماره 168 مورخ 1400-01-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-168-مورخ-1400-01-24-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 168 مورخ 1400-01-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1073 مورخ 1400-04-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1073-مورخ-1400-04-08-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

عدم ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸

ادامه مطلب ...

رای شماره 1043 مورخ 1400 03 22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1043-مورخ-1400-03-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 83 مورخ 1400 03 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-83-مورخ-1400-03-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره ۸۳ مورخ ۱۴۰۰ ۳ ۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1086-1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1086-1085-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوهنامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 204 و 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-204-و-205-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۰۴ و ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷ ۵۹۰۹ ۳ـ ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۳ شورای اسالمی شهر گرگان در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 492 مورخ 1400-03-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-492-مورخ-1400-03-18-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تعیین کمک هزینه نگهداری فرزندان محجور و معلول ایثارگران

ادامه مطلب ...

رای شماره 170 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-170-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸ ۹ ۲۴ رئیس امور حقوقی ومجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۷۱۰ ۱۲۶۳۰۲ ـ ۱۳۹۸ ۷ ۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش و نامه شماره ۲۲۰۰ ۱۱۳۱۵۵ ۶۸۰ ـ ۱۳۹۸ ۷ ۳۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 204 و 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-204-و-205-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۰۴ و ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷ ۵۹۰۹ ۳ـ ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۳ شورای اسالمی شهر گرگان در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 170 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-170-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸ ۹ ۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۷۱۰ ۱۲۶۳۰۲ ـ ۱۳۹۸ ۷ ۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش و نامه شماره ۲۲۰۰ ۱۱۳۱۵۵ ۶۸۰ ـ ۱۳۹۸ ۷ ۳۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ۲۸ ۲ ۱۴۰۰ ۹۸۰۴۲۵۰شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 372 مورخ 1400 03 11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-372-مورخ-1400-03-11-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 372 مورخ 1400 03 11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 363 مورخ 1400-03-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-363-مورخ-1400-03-08-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 363 مورخ 1400-03-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1950 مورخ 1399-12-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1950-مورخ-1399-12-16-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1950 مورخ 1399-12-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1950 مورخ 1399-12-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1950-مورخ-1399-12-16-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1950 مورخ 1399-12-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1920-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند )ی( صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸

ادامه مطلب ...

رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1919-مورخ-1399-12-12-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1861-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٨۶١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شھرداری است و شھرداری نمی تواند به بھانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است

ادامه مطلب ...

رای شماره 1860 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1860-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٨۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت ھای مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین شده ١٠ ١ ١۴٠٠ ٩٩٠١٧۵۵شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1804 و 1805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1804-و-1805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٨٠۴ و ١٨٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ نامھ شماره ٢٣٢ ١٩٣۵٧ ص ـ ١٣٩۶ ١١ ١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴ ٧ ٢٧ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1757-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨٠ مورخ ١٣٩۵ ١٢ ٢٨ شورای عالی اداری

ادامه مطلب ...