×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

رای شماره های 1086-1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1086-1085-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوهنامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ادامه مطلب ...

رای شماره 158-159 مورخ 1400-02-21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-158-159-مورخ-1400-02-21-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1861-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٨۶١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شھرداری است و شھرداری نمی تواند به بھانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1804 و 1805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1804-و-1805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٨٠۴ و ١٨٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ نامھ شماره ٢٣٢ ١٩٣۵٧ ص ـ ١٣٩۶ ١١ ١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴ ٧ ٢٧ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1762 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1762-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره١٧۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ۴٠١٠ ٩۴ ٨٨۴٢ ـ ١٣٩۴ ١٠ ١۶ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1757-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨٠ مورخ ١٣٩۵ ١٢ ٢٨ شورای عالی اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1844 الی 1589 مورخ 1400-01-10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1844-الی-1589-مورخ-1400-01-10-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 1844 الی 1589 مورخ 1400-01-10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1963-و-1964-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٩۶٣ و ١٩۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧ ٣ ٢٢ ١٧ ١ ١۴٠٠ ٩٨٠٣٨٩٩شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 1711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1711-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ٢ ماده ۴ تعرفه شھرداری آرادان و تبصره۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان و ماده۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار

ادامه مطلب ...

رای شماره 1707 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1707-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ نامه شماره ١٢١٢١ س ٢۵٠ د ـ ١٣٩۶ ٩ ١۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شھر و استان تھران

ادامه مطلب ...

رای شماره 1703 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1703-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩٨٣٢ ۴٠٠ ـ ١٣٩۶ ٣ ۶ معاونت امورمسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1602-و-1603-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١۶٠٢ و ١۶٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ تعرفھ عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن و ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 1283 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1283-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1283 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1457 مورخ 1399-10-23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1457-مورخ-1399-10-23-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1457 مورخ 1399-10-23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1416 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1416-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١۴١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ وزارت بھداشت، درمان و آموزش

ادامه مطلب ...

رای شماره 1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1397-09-21 400-03-1235

رای-شماره-1374-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-به-شماره1397-09-21-400-03-1235

رأی شماره ١٣٧۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ١ بند (ب) ماده ١ دستورالعمل اجرایی قسمت ھای ۴ ،۵ و ۶ بند (ب) ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شماره ۴٠٠ ٣ ١٢٣۵ـ ١٣٩٧ ٩ ٢۴

ادامه مطلب ...

رای شماره 1459 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1459-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١۴۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورخ ١٣٩۶ ٣ ٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند

ادامه مطلب ...

رای شماره 1262 مورخ 1399-10-02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1262-مورخ-1399-10-02-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال بخشنامه شماره ۷ ۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱ ۳ ۱۳۸۸ و نامه شماره م ۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳ ۳ ۱۳۸۸

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1420 الی 1423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-1420-الی-1423-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1420 الی 1423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1174 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور

رای-شماره-1174-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-سازمان-امور-مالیاتی-کشور

رأی شماره١١٧۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ و بند٣) صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ٢٣١ ٢٣٨۶٣ د ـ ١٣٩٧ ۵ ١٠ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ٢٣ ١٠ ١٣٩٩ ٩٧٠٣٧٠٩شماره

ادامه مطلب ...