×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-58-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

رای-شماره-1010-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اخذ-جریمه-به-عنوان-سد-معبر-مغایر-قانون-و-خارج-از-حدود-اختیارات-قانونی-است

رأی شماره 1010 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 956 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

رای-شماره-956-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-20-تعرفه-مصوب-عوارض-محلی-و-بهای-خدمات-شهرداری-اردبیل

رأی شماره 956 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد

رای-شماره-612-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-41-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-ملارد

رأی شماره612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

ادامه مطلب ...

رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1359 شورای اسلامی شهر ملارد

رای-شماره-613-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-41-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1359-شورای-اسلامی-شهر-ملارد

رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک

رای-شماره-1446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-شماره-4-از-فصل-دوم-تعرفه-عوارض-شهرداری-اراک

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387

رای-شماره-1231-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-14-28-الی-18-28-از-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-سال-1387

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد

رای-شماره-593-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-71-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-احمد-آباد

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت

رای-شماره-های-321-الی-326-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-شوراهای-اسلامی-شهرهای-سلماس،یزد،میبد،رشت

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

ادامه مطلب ...

رای شماره 414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موشوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 28-12 و 28-13 تعرفه عوارض محلی

رای-شماره-414-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موشوع-ابطال-بندهای-1-و-4-ردیف-28-و-قسمتهای-28-12-و-28-13-تعرفه-عوارض-محلی

رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد مصوب 1389 11 12 شورای اسلامی شهر یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم

رای-شماره-415-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-2،3و-ماده-19-تعرفه-عوارض-بهای-خدمات-شهرداری-قم

رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬2 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394

رای-شماره-342-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-1-ماده-17-تعرفه-عوارض-و-بهای-شهری-در-سال-1394

رأی شماره 342 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

ادامه مطلب ...

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایطال بندهای 3 ، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

رای-شماره-244-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ایطال-بندهای-3-،-4-و-5-بخش-12-فصل-دوم-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شورای-اسلامی-شهر-کرج-در-سال-1394

رأی شماره 244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬3 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

ادامه مطلب ...

رای شماره 243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 8،7،6،2،1 و بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رای-شماره-243-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-های-8،7،6،2،1-و-بخش-12-فصل-دوم-دفترچه-عوارض-و-بهای-خدمات-شورای-اسلامی-شهر-کرج

رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 ٬ ٬7 6 ٬ 2 و 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3،4،5 و بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

رای-شماره-244-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-3،4،5-و-بخش-12-فصل-دوم-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شورای-اسلامی-شهر-کرج-در-سال-1394

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3،4،5 و بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

ادامه مطلب ...

رای شماره 1039 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس

رای-شماره-1039-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-2-از-بند-12-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهر-بندرعباس

رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب14 12 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس

ادامه مطلب ...

رای شماره 1790 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرای درسال 1391

رای-شماره-1790-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-فراز-اول-بند-15-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-یزد-برای-اجرای-درسال-1391

رأی شماره 1790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

ادامه مطلب ...

رای شماره 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-28-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری

ادامه مطلب ...