×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸ ۱۰ ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۵۶ ٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴ ۴ ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۵۶ ٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴ ۴ ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته

نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته

دیوان عدالت اداری از صدور آرای متفاوت در رابطه با اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با ۳۰ سال سابقه کاری جهت تکمیل خدمت ۳۵ ساله خبرداد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2750 الی 2753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2750 الی 2753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸ ۹ ۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامھ اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم

ادامه مطلب ...

رای شماره 2431 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2431 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از تصویب نامھ شماره ١٣۴٨٢١ ت۵٠٩٨٠ھـ مورخ وزیران ھیأت ١۶ ١٠ ١٣٩۴

ادامه مطلب ...

رای شماره 2430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده ٣٩ آیین نامھ استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب ...

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ٣ ماده ١٠ و ماده ١۶ آیین نامھ اجرایی شیرخوارگاھھا ومھدکودکھا مصوب ١٣٧٠ ۵ ۵)وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تحصیل رایگان مددجویان بهزستی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تحصیل رایگان مددجویان بهزستی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بهزیستی استان تهران، تحصیل رایگان مددجویان این سازمان در واحدهای بین‌المللی داخلی یا خارجی دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را قانونی دانست

ادامه مطلب ...

رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفھ عوارض و بھای خدمات و سایردرآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامھ مالی شھرداری بندرعباس

ادامه مطلب ...

رای شماره 2673 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2673 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸ ۹ ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣۴۵ ص ١٣۶۶ ـ ١٣٩٠ ١١ ٢٣ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسھ مورخ ١٣٩٠ ١١ ١ شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی ناظر بر آن٣ ٩ ١٣٩٨ ٩٧٠١٠٢۴شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 2358 و 2359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره های 2358 و 2359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٢٣۵٨ و ٢٣۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش چھارم دفترچھ راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در تیرماه ١٣٩٧

ادامه مطلب ...

رای شماره 2239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸ ۹ ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۴٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره ١١۴ ٢ ٢٨٢٧ـ١٣٩۴ ٢ ۶ ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۴٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۴٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ مصوبھ شماره ١٨٢ـ١٣٩۴ ٨ ٩ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار

ادامه مطلب ...

رای شماره 1487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۴٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١١ شیوه نامھ اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (d h p( در سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٠٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣ ٩ ٢۵ صنعت نفت

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید