جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

کاربرد-سجل-کیفری-در-سازمان-های-دولتی

طبق ماده8 آئین نامه سجل قضایی، برگ های سجل قضایی بر دو قسم (برگ شماره 1 و برگ شماره2) است.

براساس ماده9، در برگ شماره 1 باید احکام و تصمیم های صادر شده ای که در ماده 3 ذکرشده است باید در ظرف مدت 15 روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود.

براساس ماده 10 همین قانون، کاربرد سجل کیفری در سازمان های دولتی در بین مدیران دفاتر دادگاه ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی خواهد بود. براین اساس این گروه مسئول هماهنگی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بوده و مکلفند از برگ شماره1 چهار نسخه تهیه نمایند و به دفتر سجل قضایی مربوطه ارسال دارند که یک نسخه در همان محل بایگانی و یک نسخه به دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه محکوم و یک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران و یک نسخه به اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد.

همچنین براساس ماده11، هرگاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که اعلام شده، صادر نگردیده است، برگ سجل قضایی، به دفتر سجل قضایی ارسال کننده اعاده می گردد تا نسبت به تعیین محل صدور شناسنامه محکوم، تحقیق و بررسی بیشتری به عمل آید. در صورت حصول نتیجه، برگ سجل قضایی به دفتر سجل قضایی مربوط ارسال و اگر تحقیقات به نتیجه نرسیده برگ ذکر شده به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران فرستاده می شود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای این گونه افراد، منوط به احراز هویت واقعی آنان خواهدبود، تحقیق و بررسی در این خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است.

طبق ماده12ـ نیز در مواردی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت تعلیق مجازات منقضی نگردیده است، متصدی دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه و در صورتی که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مکلف است مراتب را به دادستان مجری حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعلیق مجازات اقدام نماید.

از سوی دیگر براساس ماده13ـ به منظور اجرای مقررات این آئین نامه و حفظ و نگهداری پیشینه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاه ها و تنظیم سجل قضایی و فهرست اسامی و مشخصات مشمولان عفو و تخفیف مجازات و سهولت انجام امور قضایی و اداری، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر سجل قضایی مراکز استانها و شهرستانها، بتدریج به سیستم رایانه ای مجهز خواهندشد.

تبصره ـ برگهای سجل قضایی به ترتیب حروف الفبا و براساس حرف اول نام خانوادگی محکوم تنظیم می شود. برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل قضایی جداگانه به ترتیب یادشده تنظیم می گردد.

ماده 14 نیز می گوید: تمامی برگهای سجل قضایی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگهداری گردد.

همچنین طبق ماده 15ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضایی، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی باید رونوشتی از برگ شماره 1 را تهیه نموده و از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.

مشخصات تقاضا کننده سجل کیفری

براساس ماده 16ـ درخواست تقاضاکننده برگ شماره1 باید حاوی نکات زیر باشد:

1ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر شخص درخواست کننده

2ـ تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و کدملی

3ـ شماره گذرنامه برای اتباع بیگانه

براساس ماده17ـ برگ شماره 1 به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده می شود:

1ـ شخص محکوم

2ـ دادگاهها، دادسراها، اداره های تصفیه و بخشهای ستادی قوه قضائیه

3ـ نیروی انتظامی

4ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

5 ـ مراجع صلاحیتدار برای تعیین صلاحیت و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات

6 ـ بنگاههای عام المنفعه

7 ـ اداره های دولتی به هنگام تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غیردولتی و اعطای نشان و مدال

8 ـ تمامی مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه افراد می باشند.

طبق ماده18ـ برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نکات زیرکه در آن قید نمی شود:

محکومیت هایی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زائل شده است.

محکومیت های تعلیقی قطعیت یافته در صورتی که محکوم در ظرف مدت تعلیق حکم، محکومیت قطعی جدیدی پیدا نکرده باشد.

3ـ ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی آنان را دادگاه تصدیق کرده باشد.

محکومیت به بزه هایی که به علت قانونی ساقط شده باشد.

طبق ماده 19- درخواست کننده برگ سجل قضایی شماره2 می تواند به دفاتر سجل قضایی مستقر در محل سکونت یا محل صدور شناسنامه مراجعه نماید.

تبصره1ـ در مواردی که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نیست باید بطور انحصاری به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مراجعه شود.

تبصره2ـ درخواست کنندگان خارج از کشور از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه می نمایند.

براساس ماده20ـ با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، از این پس متقاضیان می توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مجاز به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می باشند.

ایرانیان مقیم خارج هم علاوه بر ترتیب بالامی توانند از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مطابق قانون خواهدبود. (اصلاحی به موجب اصلاحیه ماده 20 آئین نامه سجل قضایی)

طبق ماده21ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا یکی از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکومیت دادگاههای نظامی تمامی استانها و شهرستانها برگ سجل قضایی شماره1 را مطابق بند الف ماده3 و ماده9 در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه را بایگانی نماید و سه نسخه دیگر را بطور مستقیم به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی ارسال دارد. این اداره نیز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخیص هویت ناجا ارسال می دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نیز در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی نگهداری خواهدشد.

طبق ماده22ـ چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت موثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر می شود. چنانچه مراجع ذکرشده در ماده 17 برگ شماره1 را درخواست نمایند در این صورت تمامی محکومیت ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.

طبق ماده23ـ به منظور بهره برداری از اطلاعات جمع آوری و ذخیره شده در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، این اداره کل مکلف است ضمن رعایت اسرار محکومان پس از تصویب رئیس قوه قضائیه و همکاری دانشکده های حقوق و موسسه های حقوق جزا و جرم شناسی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط با بررسی و مطالعه مستخرجه ها و پرسشنامه های ارسالی از واحدهای اجرای احکام دادسراها نسبت به طبقه بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع جرم، علل ارتکاب جرم، سن و جنسیت مجرمان، وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل یا عوامل ارتکاب جرم و تهیه و تدوین قوانین متناسب در اختیار قوه قضائیه و نهادهای دولتی و موسسه های مربوط بگذارد.

براساس ماده24ـ هرگاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل قضایی رخ دهد دادسرای تنظیم کننده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی اطلاع دهد تا دایره سجل قضایی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی به دادسرای تنظیم کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهای بایگانی شده در آنجا را خواهد داد.

طبق ماده25ـ این آئین نامه در 25 ماده و 7 تبصره در تاریخ 2/11/1384 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آئین نامه مصوب 19/2/1321 ملغی است.

روزنامه ایران، شماره 5212 به تاریخ 7/8/91، صفحه 16 (ایران اجتماعی)