جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

اصلاحیه-مواد-48،50،111-آیین-دادرسی-کار

شماره210436                                                                          11/11/1393

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (48)، (50) و (111) «آیین‌نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده 164 قانون کار، در تاریخ 3/9/1393 توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ 5/11/1393 به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می‌گردد.

نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار - دادرسی کار در حقوق موضوعه 

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درج در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

 
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلافات کار موضوع ماده 157 قانون کار)

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنا به پیشنهاد مورخ 3/9/1393 شورای عالی کار، «مواد 48، 50 و 111 آیین‌ دادرسی کار» موضوع مقرره شماره 60058 مورخ 15/4/1392 منتشره در روزنامه رسمی کشور، بشرح زیر اصلاح و تصویب شد.

ماده48ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 این آیین‌نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران 

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده50 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده111ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده165 قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی