جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

دادخواست-صدور-حکم-رشد

دادخواست صدور حکم رشد

حکم رشد - نقد یک رای نقد و نظر دعوای رشد و حضانت - صدور حکم رشد - صدور گواهی رشد ) دادخواست ازطرف پسر که زیر سن 15 قمری ودختر که زیر 9سال قمری باشد به طرفیت دادگستری شهرستان محل سکونت خود (خواهان) ارائه مینماید. دادخواست درجهت اثبات سندرشد پس ازرسیدن به سن بلوغ درجهت انجام امور مالی درخواست میگردد که پس از تقدیم کپی شناسنامه وارجاع به پزشکی قانونی وانجام مصاحبه طبق مواد1210 ومفهوم مخالف ماده 1208 قانون مدنی حکم به رشادت خواهان صادر میگردد. عنوان دادخواست: تقاضای صدور حکم رشد متن : ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی.......(شهرستان محل اقامت خواهان) احتراما اینجانب.................. فرزند................... درتاریخ........................ متولد شده ام.وسنم بیش از 15 سال قمری است (دردختربیشتر از 9سال باشد) ورشدکافی ازلحاظ عقلی وجسمی برای اداره نمودن اموال وتصدی امور خویش رادارم وهمچنین قدرت تشخیص مصلحت خود رانیزدارم، بنابراین به استناد ماده1210 قانون مدنی ومفهوم مخالف ماده 1208 همان قانون تقاضای رسیدگی وصدور حکم رشد رادارم. باتشکر وامتنان نام ونام خوانوادگی خواهان امضاء" href="/articles/108431/دادخواست-رشادت-(-صدور-گواهی-رشد-)/" target="_blank">دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد

دریافت فایل