جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اطلاعیه-راه-اندازی-پرداخت-اینترنتی-سامانه-ثبت-الکترونیکی-پذیرش-درخواست-صدور-سند-مالکیت

راه اندازی پرداخت اینترنتی سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت 

 
به اطلاع متقاضیان محترم می­رساند که با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران، امکان پرداخت اینترنتی علی­الحساب 000/500 ریالی هزینه ثبت تقاضاها در ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت" href="/tags/16653/سامانه-ثبت-الکترونیکی-پذیرش-درخواست-صدور-سند-مالکیت/" class="link">سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی" href="/tags/15700/قانون-تعیین-تکلیف-وضعیت-ثبتی-اراضی/" class="link">قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، فراهم آمده است. متقاضیان میتوانند مبلغ مذکور را بدون مراجعه به بانک و از طریق صفحه پرداخت اینترنتی سامانه به نشانی www.sabtemelk.ir ، به حساب مربوط واریز نمایند.