جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

اصلاحیه-رای-شماره-6-11-1393-1816-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

 16/2/1394       92/68

شماره اصلاحیه رأی شماره 1816 ـ6/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 92/68 ـ16/12/1393 درخصوص ارسال دادنامه شماره 1816 ـ6/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت درج در آن روزنامه و چاپ رأی مذکور در صفحات 3 و 4 روزنامه رسمی شماره 20398 ـ٬23/12/1393 نظر به اینکه درج عبارت «... بخشنامه ابلاغی شماره 2/14593/200 ـ21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.» در آخر قسمت اول دادنامه فوقالذکر مبتنی بر اشتباه بوده و عبارت صحیح «...بخشنامه ابلاغی شماره 2/14593/200 ـ21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد» میباشد و همچنین در بند (ب) دادنامه مذکور درج عبارت «... رأی شماره 38 ـ6/11/1391...» صحیح نبوده و عبارت درست «... رأی شماره 300 ـ6/6/1391...» میباشد. لذا ضمن ارسال یک نسخه از دادنامه اصلاحی٬ لطفًا دستور فرمایید مراتب مذکور در آن روزنامه درج شود.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی