جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

دادگستری-و-پیشرفت-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات

مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دورۀ 4، شمارۀ 2، 1391 به همراه آقای همایون رضایی نژاد http://jls.shirazu.ac.ir/

دریافت فایل