موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

نمونه قراردادهای پیمان وزارت مسکن

ارسالی توسط موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
نمونه قراردادهای پیمان وزارت مسکن

نمونه قراردادهای پیمان وزارت مسکن

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی ودیگرمدارک الحاقی آن‌که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است وپیمان نامیده میشود درتاریخ ............ بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ....................... به نمایندگی ........... که دراین پیمان کارفرما نامیده میشود ازیک سو وشرکت ....................... به شماره ثبت ................... ثبت شرکتهای ..................... به نمایندگی آقای .................... سمت ................. ازسوی دیگرمنعقد ‌گردید0

ماده 1 - موضوع :

موضوع پیمان موضوع پیمان عبارت است از : اجرای .................... درشهر................. بشرح زیر وطبق نقشه ومشخصات پیوست بطورکامل :

ماده 2 - اسناد ومدارک :

این پیمان ، شامل اسناد ومدارک زیراست :

الف) موافقتنامه
ب) شرایط عمومی
ج) شرایط خصوص
د) برنامه زمانی کلی
هـ) فهرست بها ومقادیر
و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی مشخصات فنی خصوصی) دستورالعملها واستادادرهای فنی
ز) نقشه ها

اسنادتکمیلی که حین اجرای کاروبه منظوراجرای پیمان به پیمانکارابلاغ میشود یابین طرفین پیمان مبادله میگردد نیزجزء اسناد ومدارک پیمان بشمار می آید0 این اسناد باید درچارچوب اسناد ومدارک پیمان تهیه شود0 این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکاروصورتمجلس باشد0
درصورت وجود دوگانگی بین اسناد ومدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگراسناد ومدارک پیمان اولویت دارد هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب بامشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی ومشخصات فنی عمومی است واگردوگانگی مربوط به بهای کارباشد فهرست بهابردیگراسناد ومدارک پیمان اولویت دارد0

ماده 3 - مبلغ :

مبلع پیمان ..................... ریال برابر..................... تومان تعیین گردید0 مبلغ پیمان باتوجه به اسناد ومدارک پیمان تغییرمی کند0

ضریب پیمان برابراست با .................... نسبت به فهرست پایه ابنیه سال ................

ماده 4 - تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار :

الف) این پیمان ازتاریخ مبادله آن (ابلاغ ازسوی کارفرما) نافذ است 0
ب) مدت پیمان .................. است0 این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است0
ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم میشود پیمانکارمتعهداست ازتاریخ تعیین شده برای شروع کاردرمدت .............. نسبت به تجهیزکارگاه به منظورشروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید0

ماده 5 - دوره تضمین :

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ازتاریخ تحویل موقت یاتاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین میشود برای 12 ماه ازسوی پیمانکارتضمین می گردد وطی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل میشود0

ماده 6 -نظارت براجرای کار:

نظارت براجرای تعهدات پیمانکارطبق اسناد ومدارک پیمان ازطرف کارفرما به عهده شرکت مهندسان مشاور ...................واگذارشده است که باتوجه به‌مواد 32 و33 شرایط عمومی انجام می‌شود0 (براساس توافق به‌عمل آمده باکارفرما)

ماده 7- نشانی طرفین :

نشانی کارفرما : ......................

نشانی پیمانکار: ......................

کارفرمـا

پیمانکـار

کد: 22319

نوع قانون: 3.بخش نامه

عنوان: قرارداد نصب و راه اندازی

تاریخ:

توضیحات: بسمه تعالی

قرارداد نصب وراه اندازی

به استناد ..................................... این قراردادبین‌بنیادمسکن‌ انقلاب‌اسلامی ................................ ‌به‌نمایندگی‌ ......................... سمت ................. به‌نشانی : ............................................................................. که دراین قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک طرف‌ و

الف) مؤسسه ................... به‌شماره‌ثبت.............................به‌نمایندگی‌ ................................... سمت ...................به‌نشانی : ......................................................................................... تلفن : .............................
ب) آقا/خانم : ................... فرزند : ............ دارنده‌شناسنامه‌شماره : .................. صادره از : ............ به‌نشانی : .......................................................................................................... تلفن : ....................... که دراین قرارداد مجری نامیده می شود ازطرف دیگرمنعقد گردید0

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است ازنصب وراه اندازی ................ مطابق مشخصات فنی مندرج در..... برگ پیوست قرارداد درمحل مذکوردرماده 7 قراردادکه به امضاء طرفین رسیده وجزء لاینفک آن می‌باشد

0 ماده 2 - اسناد ومدارک قرارداد :

این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر بوده که به امضاء طرفین رسیده است وهرگاه بین مواد وفصول آنها تناقضی وجود داشته باشد ملاک رفع تناقص به ترتیب اولویت زیرمی‌باشد0

1- قراردادحاضر 2- .......برگ پیوست قرارداد 3- نقشه‌های‌اجرایی، تاسیساتی و........

ماده 3 - مدت قرارداد :

مدت انجام موضوع قرارداد ........ روز/ماه شمسی تعیین وشروع آن ازتاریخ .................می‌باشد 0

ماده 4– مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد .......................... ریال معادل .................................. تومان می‌باشدکه به شرح ماده 5 پس ازکسرکسورمتعلقه به قرارداد به مجری پرداخت خواهدشد

ماده 5 – نحوه پرداخت قرارداد :

مبلغ قرارداد طی .........مرحله به شرح زیروباتأیید نماینده کارفرماپس‌ازکسرکسورقانونی به مجری قابل پرداخت خواهدبود0
الف – مبلغ .......... ریال معادل ....... درصد مبلغ قرارداد (حداکثر25) وپس ازامضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت درقبال اخذ (ضمانتنامه بانکی/تضمین ملکی/اوراق قرضه/اسنادموردقبول امورمالی) به مجری پرداخت خواهدشد0

ب- .........
پ- .........
ت- .........

تبصره : هزینه های مربوط به اخذ تأییدیه ایمنی نصب ........ ازشرکت‌های ذیصلاح بازرسی بعهده .......می‌باشد

ماده 6 : کسورقانونی :

کسورقانونی این قرارداد به‌عهده مجری می‌باشد0 کارفرما ازهرپرداخت به مجری ........ درصدبابت مالیات و....... درصدبابت بیمه کسرمی نماید0 استرداد سپرده بیمه وپرداخت مرحله آخروتسویه‌حساب منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد0

ماده 7 - محل نصب و نحوه تحویل.

محل نصب وراه اندازی واجرای پروژه موضوع قرارداد در........... می‌باشد0 تحویل موضوع قرارداد باتنظیم صورتجلسه تحویل مطابق فرم .......... پیوست صورت می‌گیرد0

ماده 8 - تعهدات مجری :

8-1- مجری موظف است بلافاصله پس از رسیدن کالا ودرصورت آماده بودن محل نصب، مطابق پیوست....... نسبت به تجهیزکارگاه وشروع عملیات اجرائی اقدام نماید0

8-2 مجری موظف است نقشه ها را ازنظرفنی بررسی وباعملیات اجرائی‌ساختمانی وتاسیسات ............تطبیق داده وموارد اشکال راکتباً باطلاع کارفرمایانماینده وی برساند0

8-3- مجری موظف است نماینده رسمی خودراکه مسئولیت اجرای کار درکارگاه رابعهده خواهد داشت به کارفرما یا نماینده وی معرفی نماید0 این نماینده موظف است درطول مدت اجرای مفاد این قرارداد در مواقع کاری حضور داشته باشد 0

8-4- کلیه هزینه های مربوط به‌پرسنل مجری ازقبیل دستمزد، بیمه‌تامین اجتماعی، ایاب وذهاب، مسکن، غذا ولباس کاربه عهده مجری می‌باشد وکارفرما هیچگونه مسئولیتی ازاین بابت ندارد0

8-5- تامین کلیه وسائل وابزارکاروماشین آلات جهت اجرای قرارداد بعهده مجری است0

8-6- مجری موظف است کلیه افراد مشغول به کارخودرادرکارگاه بیمه نماید وکارفرما هیچگونه مسئولیتی را ازاین بابت ندارد0

8-7- مجری بایستی درابتدای عملیات اجرایی ازمحل کار بازدید وراهنمایی لازم رابعمل آورد تا ازدوباره کاری جلوگیری گردد0

8-8- کلیه افراد مجری درداخل کارگاه باید از لباس کاروکلاه ایمنی استفاده نمایند0

8-9- انجام دقیق وصحیح کلیه اموری که درپیوست شماره ......... قرارداد ذکرشده ‌بعهده مجری واگذارشده است0

8-10- مجری تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارمندان ........ مصوب 1337 نمی‌باشد0

8-11- مجری تعهد مینماید که درانعقاد این قرارداد وجه ویاچیزی که عرفاً رشوه تلقی گردد را به هیچیک از عوامل موثر درانعقاد قرارداد وخانواده درجه یک آنان پرداخت ننموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود مطابق آئین نامه مربوط اقدام وقرارداد فسخ وخسارات وارده اخذ خواهدشد0

ماده 9- تعهدات کارفرما :

9-1-پرداخت وجوه مطابق ماده 5 قرارداد

9-2- انجام کلیه اموری که مطابق پیوست ..... بعهده کارفرما واگذارشده است0

ماده 10 – تضمین حسن اجرای قرارداد :

مجری همزمان با امضای قرارداد (ضمانت نامه بانکی/ تضمین ملکی /اوراق قرضه/ اسناد موردتأییدامورمالی) معادل 10 مبلغ کل قرارداد را به‌عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد دراختیارکارفرما قرارمی‌دهد0کارفرما حق دارد درصورت فسخ قرارداد تضمین مذکور را به‌نفع خود برداشت کند وهمچنین می‌تواند خسارات ناشی از تخلفات مجری دراجرای قرارداد را ازمحل آن برداشت نماید ومجری دراین خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد0 بدیهی است درصورت اجرای صحیح قرارداد، تضمین موردبحث به مجری مسترد خواهد شد0

ماده 11 : دوره تضمین

مجری ازتاریخ اتمام نصب وراه اندازی صحت کار دستگاههای منصوبه را بمدت ......... تضمین می‌نماید واین مدت دوره تضمین نامیده می‌شود0 درصورتی که دراین دوره اشکالی ناشی از نحوه نصب و راه اندازی و ......... بوجود آید مجری متعهداست مجاناً نسبت به رفع نقص اقدام نماید، درصورتیکه مجری ظرف 24 ساعت ازتاریخ ابلاغ اقدام به رفع نقص ننماید ، کارفرما می‌تواند راساً اقدام وهزینه انجام شده را به اضافه 15 درصد ازمحل تضمین ویاسایر دارائی‌های مجری برداشت نماید0

ماده 12 - حوادث غیرمترقبه :

درصورت بروز حوادثی که مجری درآن هیچ نقشی نداشته باشد ازقبیل جنگ وحوادث طبیعی به مدت قرارداد اضافه ویابا توافق قرارداد خاتمه خواهد یافت وبراساس قوانین جمهوری اسلامی اقدام می‌شود0

ماده 13 - حق واگذاری :

مجری حق واگذاری قرارداد راجزاً یاکلاً به غیر ندارد مگرباجلب نظرکتبی کارفرما، درغیراینصورت کارفرما میتواند قرارداد را فسخ وخسارات وارده را بنابه تشخیص خود ازمجری اخذ نماید0

ماده14 - حل اختلاف :

هرگاه دراجرا ویا در تعبیروتفسیرمواد این قرارداد اختلاف بروز نماید که ازطریق مذاکره مستقیم بین طرفین حل وفصل نگردد، حل اختلاف ازطریق داورمرضی الطرفین صورت خواهد گرفت0 رای داور قطعی وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 15 - تغییرات واختیارات :

1-مجری مجازبه اعمال هیچگونه تغییردرمشخصات فنی توافق شده درخصوص نصب موضوع قرارداد نمی‌باشد مگر باتوافق کتبی کارفرما0
2-کارفرماحق دارد تامیزان 25 موضوع قرارداد را اضافه یاکسرنماید دراین صورت برابرمفاد قرارداد بها ومدت تغییرخواهدکرد0

ماده 16 - نماینده :

دراجرای این‌قرارداد کارفرما ومجری می‌بایدنماینده‌خودرا باتعیین‌حدود اختیارات به یکدیگرمعرفی‌نمایند0

ماده 17- تأخیرات :

مجری تعهد می‌نماید که درتاریخ تعیین شده درماده 3 موضوع قرارداد رابه نحو احسن به اتمام برساند، درغیر اینصورت کارفرما تأخیرات غیرمجاز رامحاسبه وبه ازای هر روزتأخیرغیرمجاز ...درصدمبلغ قرارداد رابه عنوان جریمه تأخیرازمحل تضمین یامطالبات ویاسایردارایی‌های مجری برداشت می‌نماید0

تبصره : درصورتیکه میزان تأخیرغیرمجازازیک چهارم مدت قرارداد تجاوزنماید ، قرارداد فسخ می‌گردد0

ماده 18- فسخ قرارداد :

چنانچه مجری دراجرای مفاد این قرارداد تخلف نماید کارفرما ابتدا با اخطارکتبی مشکلات رابه مجری متذکر می گردد 0چنانچه ظرف یکهفته ازتاریخ اخطارمجری نسبت به رفع مشکل اقدام ننماید ، کارفرما می تواند قرارداد رافسخ وسپرده حسن انجام کار را به نفع خود برداشت کند0 وضرروزیان حاصله را ازمطالبات ویا سایردارائیهای مجری اخذ نماید0 درموارد زیر کارفرما می تواند قرارداد فسخ نماید :

1-تعلل دراجرای کار
2-عدم رعایت استانداردهای لازم
3-عدم رعایت موارد ایمنی کار
4-تاخیرغیرمجازبیش ازیک چهارم مدت قرارداد
5-عدم رعایت مفاد قرارداد
6-واگذاری به غیر
7-شمول قانون منع مداخله
8-شمول مبارزه بااخذرشوه
9-سایرموارد

تبصره : کارفرما میتواند درصورت صلاحدید راساً اقدام به رفع مشکل نموده هزینه های انجام شده را با15 اضافه به حساب مجری منظوروازمطالبات وی کسرکند0

ماده 19- خاتمه قرارداد :

چنانچه کارفرما بدون تقصیروتخلف مجری وبنا به مصلحت خود تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد ، می‌تواند این قرارداد را بااخطارکتبی 15 روزه خاتمه وبراساس میزان کارانجام شده که مورد تأیید کارفرما باشد مطالبات طرفین را محاسبه ونسبت به تسویه حساب اقدام نماید0

ماده 20- تابعیت قرارداد :

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد0

ماده 21 - نشانی طرفین :

نشانی طرفین همان است که درابتدای قرارداد قید گردیده است وطرفین مکلف می‌باشند به محض تغییر نشانی حداکثر ظرف یک هفته مراتب راکتباً به طرف دیگر اعلام نماید درغیراینصورت نشانی قبلی معتبر است ومکاتبات اداری واوراق قضائی ارسال شده به نشانی مذکورابلاغ شد تلقی می‌گردد0

ماده 22 - نسخ قرارداد :

این قرارداد در ..... ماده و ...... تبصره و.....نسخه تنظیم گردیده وکلیه نسخ آن حکم واحد را دارند0

امضاء کارفرما

امضاء مجری

کد: 22321

نوع قانون: 3.بخش نامه

عنوان: قرارداد خرید

تاریخ:

توضیحات: بسمه تعالی

قرارداد خرید

به استناد ..................................... این قراردادبین‌بنیادمسکن‌ انقلاب‌اسلامی ............................. ‌به‌نمایندگی‌ ......................... سمت ................. به‌نشانی : ..................................................
............................................................... که دراین قرارداد خریدارنامیده می‌شود ازیک طرف‌ و

الف) مؤسسه ................... به‌شماره‌ثبت.............. ثبت شرکتهای...............به‌نمایندگی‌ ................................... سمت ............................ به‌نشانی : ............................................................................... تلفن : ...........................

ب) آقا/خانم : ................... فرزند : ............ دارنده‌شناسنامه‌شماره : .................. صادره از : ............ به‌نشانی : ...................................................................................................................تلفن : ....................... که دراین قرارداد فروشنده نامیده می‌شود ازطرف دیگر منعقد گردید

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است ازخرید ................. مطابق نمونه موجود درنزدخریدارومشخصات مندرج در ....... برگ پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده ‌وجزء لاینفک‌آن می‌باشد0

ماده 2 - اسناد ومدارک قرارداد :

این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر بوده که به امضاء طرفین رسیده است وهرگاه بین مواد وفصول آنها تناقضی وجود داشته باشد ملاک رفع تناقص به ترتیب اولویت زیرمی‌باشد0

الف ) قرارداد حاضر

ب ) نقشه ها ومشخصات کالا

ماده 3 - مدت قرارداد :

مدت قرارداد .................. روز/ ماه شمسی تعیین وزمان شروع آن ازتاریخ ........ می‌باشد 0

ماده 4– مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد ........................ ریال معادل........................ تومان می‌باشدکه به شرح ماده 5 پس ازکسرکسورمتعلقه به قرارداد به فروشنده پرداخت خواهدشد0

ماده 5 – نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد طی .........مرحله به شرح زیروباتأیید نماینده خریدار پس‌ازکسرکسورقانونی به فروشنده قابل پرداخت خواهدبود0
الف – مبلغ .......... ریال معادل ....... درصد مبلغ قرارداد (حداکثر25) وپس ازامضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت درقبال اخذ (ضمانتنامه بانکی/تضمین ملکی/اوراق قرضه/اسنادموردقبول امورمالی) به فروشنده پرداخت خواهدشد0
ب- .........
پ- .........
ت- .........

تبصره : پرداخت مبلغ قرارداد پس ازارائه فاکتور رسمی توسط فروشنده ، انجام می‌گیرد0

ماده 6 - کسورقانونی :

کسورقانونی این قرارداد به‌عهده فروشنده می‌باشد وخریداربرابرمقررات وقوانین جمهوری اسلامی ایران ازهر پرداخت به فروشنده کسورقانونی راکسرخواهدنمود0

ماده7 - محل تخلیه ونحوه تحویل کالا:

محل تخلیه وتحویل کالای موضوع قرارداد در ...............می‌باشد وتحویل کالا باتنظیم صورتجلسه تحویل مطابق فرم پیوست ............... صورت می‌گیرد0

تبصره : چنانچه بنا به‌درخواست خریدار، کالا درمحلی به جزمحل مذکوردراین ماده تخلیه شود درصورت تعلق اضافه حمل ویا درصورت بارگیری وتخلیه مجدد مابه‌التفاوت به عهده خریدار می‌باشد

ماده 8 - تعهدات فروشنده :

8-1- تهیه وارائه نقشه های کالا ، مطابق توافقات انجام شده ونیازخریدارباتوجه به پروفرمهای ارائه شده .
8-2- تهیه‌وتحویل‌کالاموضوع‌قرارداد درزمان‌تعیین‌شده‌وطبق‌مشخصات‌مندرج‌درپیوست‌آن‌ونمونه‌موجود نزدخریدار0
8-3- تهیه وتحویل کالای موضوع قرارداد طبق استاندارد مربوطه
8-4- هماهنگی وراهنمایی در زمان تخلیه وتحویل کالا درمحل تحویل
8-5- تضمین کالای موضوع قرارداد ازجهت کارکرد وکیفیت آن به شرح ماده یازده .
8-6- فروشنده تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارمندان ..... مصوب 1337 نمی‌باشد0
8-7- فروشنده تعهد می‌نماید که درانعقاد این قرارداد وجه و یا چیزی که عرفاً رشوه تلقی گردد را به‌هیچیک از افراد موثردرانعقاد قرارداد وخانواده درجه یک آنان پرداخت ننموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود مطابق آئین نامه مربوط اقدام وقرارداد فسخ وخسارات وارده اخذ خواهد شد0
8-8-فروشنده حق واگذاری موضوع این قرارداد راجزاً یاکلاً به غیر ندارد مگرباجلب نظرکتبی خریدار0

ماده 9 - تعهدات خریدار :

9-1- پرداخت وجوه قرارداد مطابق‌ماده 5 قرارداد ظرف‌ یک‌هفته‌پس‌ازارائه‌مدارک‌لازم وسیله فروشنده.
9-2- مهیا نمودن شرایط مناسب محل تخلیه‌وتحویل‌ کالا، ظرف حداکثر یک‌هفته پس از اعلام فروشنده وهمچنین حفاظت وحراست ازکلیه تجهیزات کالا پس از تحویل درمحل.
9-3- درصورت تاخیردرآماده سازی محل تخلیه توسط خریدار، فروشنده نیزمجاز به حداقل همان میزان تاخیرخواهد بود وکلیه هزینه های ناشی از حق توقف کانتینروانبارداری مازاد به عهده خریدار می‌باشد0

ماده 10 – تضمین حسن اجرای قرارداد :

فروشنده همزمان با امضای قرارداد (ضمانت نامه بانکی/ تضمین ملکی /اوراق قرضه/ اسناد موردتأییدامورمالی) معادل 10 مبلغ کل قرارداد را به‌عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد دراختیارخریدار قرارمی‌دهد0خریدارحق دارد درصورت فسخ قرارداد تضمین مذکور را به‌نفع خود برداشت کند وهمچنین می‌تواند خسارات ناشی از تخلفات فروشنده دراجرای قرارداد را ازمحل آن برداشت نماید وفروشنده دراین خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد0 بدیهی است درصورت اجرای صحیح قرارداد، تضمین موردبحث به فروشنده مسترد خواهد شد0

ماده 11 - دوره تضمین :

فروشنده سالم‌ بودن ‌تجهیزات‌ وکالای ‌مورد قرارداد را تأیید وبه‌مدت ‌............. ‌تضمین می‌نماید واین مدت دوره تضمین نامیده میشود0 چنانچه درمدت یادشده معایب ونقایصی درکالای تحویلی مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات ویا به‌کاربردن مصالح بد ویانامرغوب باشد فروشنده‌مکلف‌است آن را به هزینه خود ومجاناً رفع نماید درصورتیکه فروشنده ظرف مدت ......... ازدریافت ابلاغ کتبی‌نسبت‌به‌رفع نقص‌اقدام‌ننمایدخریدارحق دارد راساً اقدام ومبلغ مربوط را به‌اضافه 15 ازمحل تضمین های فروشنده ویا سایردارائیهای وی برداشت کند0
تبصره : هرنوع عیبی‌که‌ دراثراستفاده مغایربا دستورالعمل‌های بهره‌برداری ازدستگاه ویاسرقت وخرابکاری ویا به علت عوامل خارجی که ارتباطی به فروشنده وکالا درزمان تحویل نداشته باشد وخارج ازمحدوده تعیین شده در مشخصات فنی به وجود آید شامل تضمین نمی‌باشد

ماده 12 - حوادث غیرمترقبه:

درصورت بروز حوادثی که فروشنده درآن هیچ نقشی نداشته باشد ازقبیل جنگ وحوادث طبیعی به مدت قرارداد اضافه ویابا توافق قرارداد خاتمه خواهد یافت وبراساس قوانین جمهوری اسلامی اقدام می‌شود0

ماده 13 - تغییرات واختیارات :

1- فروشنده مجازبه‌اعمال هیچگونه تغییردرمشخصات فنی‌توافق‌شده‌کالانمی‌باشدمگرباتوافق کتبی خریدار .
2- خریدار حق دارد تامیزان 25 موضوع قرارداد را اضافه ویاکسرنماید دراین صورت برابر مفاد قرارداد بها ومدت تغییرخواهد کرد0

ماده 14 - حل اختلاف :

هرگاه دراجرا وتفسیرموادی ازاین قرارداد اختلافی بروز نماید که ازطریق مذاکره مستقیم بین طرفین حل وفصل نگردد،حل اختلاف ازطریق داورمرضی‌الطرفین صورت می‌گیرد. رأی داور قطعی وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد0

ماده 15 - نماینده :

دراجرای این‌قرارداد فروشنده و خریدار می‌بایدنمایندگان ‌خودرا باتعیین‌حدود اختیارات کتباً به یکدیگرمعرفی‌نمایند0

ماده 16- تأخیرات :

فروشنده تعهد می‌نماید که درتاریخ تعیین شده درماده 3، موضوع قرارداد رابه نحو احسن به اتمام برساند، درغیراینصورت خریدارتأخیرات غیرمجاز رامحاسبه وبه ازای هر روزتأخیرغیرمجاز ...درصدمبلغ قرارداد رابه عنوان جریمه تأخیرازمحل تضمین یامطالبات ویاسایردارایی‌های فروشنده برداشت می‌نماید0

تبصره : درصورتیکه میزان تأخیرغیرمجازازیک چهارم مدت قرارداد تجاوزنماید ، قرارداد فسخ می‌گردد0

ماده 17-فسخ قرارداد :

چنانچه فروشنده دراجرای مفاد این قرارداد تخلف نماید، خریدار ابتدا با اخطارکتبی مشکلات رابه فروشنده متذکر می گردد، چنانچه ظرف یکهفته ازتاریخ اخطار، فروشنده نسبت به رفع مشکل اقدام ننماید ، خریدار میتواند قرارداد رافسخ وسپرده حسن انجام کار را به نفع خود برداشت کند وضرروزیان حاصله را ازمطالبات ویا سایردارائیهای فروشنده اخذ نماید . درموارد زیرخریدار می تواند قراردادرا فسخ کند :

17-1- تعلل دراجرای کار
17-2- عدم رعایت استانداردهای لازم
17-3- تاخیرغیرمجازبیش ازیک چهارم مدت قرارداد
17-4- عدم رعایت مفاد قرارداد
17-5- واگذاری به غیر
17-6- شمول قانون منع مداخله
17-7- شمول مبارزه بااخذرشوه
17-8 -سایرموارد

تبصره : خریدار میتواند درصورت صلاحدید راساً اقدام به رفع مشکل نموده و هزینه های انجام شده را با15 اضافه به حساب فروشنده منظوروازمطالبات وی کسرکند0

ماده 18- خاتمه قرارداد :

چنانچه خریداربدون تقصیروتخلف فروشنده وبنا به مصلحت خود تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد ، می‌تواند این قرارداد را بااخطارکتبی 15 روزه خاتمه وبراساس میزان کارانجام شده که مورد تأیید خریدارباشدمطالبات طرفین را محاسبه ونسبت به تسویه حساب اقدام نماید0

ماده 19- تابعیت قرارداد :

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد0

ماده 20 - اقامتگاه :

نشانی طرفین همان است که درابتدای قرارداد قید گردیده است وطرفین مکلف میباشند به محض تغییر نشانی حداکثر ظرف یک هفته مراتب راکتباً به طرف دیگر اعلام نماید درغیراینصورت نشانی قبلی معتبر است ومکاتبات اداری واوراق قضائی ارسال شده به نشانی مذکورابلاغ شد تلقی می‌گردد0

ماده 21 - نسخ قرارداد :

این قرارداد در .......... ماده و ......... تبصره و...نسخه تنظیم گردیده است که کلیه نسخ حکم واحد را دارند0

خریدار

فروشنده


مطالب مرتبط

امکان بازداشت بدهکاران مهریه تا سقف 100 سکه-لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت

نام نویسنده
امکان بازداشت بدهکاران مهریه تا سقف 100 سکه-لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، از ارسال اصلاحیه لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس خبر داد وگفت: امکان بازداشت برای بدهکاران مهریه تا سقف۱۰۰ سکه و تعیین موارد لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت از مهم‌ترین محورهای این اصلاحیه است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 1