جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

ممیزی-و-تنسیق-مراتع

آثاری ازعباس بشیری عبارتنداز

1-حقوق کاربردی اراضی2- شرایط قانونی وضوابط فنی انواع حریم 3–حقوق کاربردی وقف واراضی موقوفه 4–تعیین تکلیف املاک واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمیو5-کتاب بزرگ حقوق کاربردی املاک واراضی در1482برگ واگذاری تبیین مالکیت انتقال-انتفاع-ارتفاق تخصیص بهره برداری تملک انواع اراضی(انفال- منابع طبیعی- ملی دولتی- اصلاحات ارضی(نسق زممیزی مرات ارعه)- کشت موقت- شهری- موات- شهرکهای صنعتی- معادن- مناطق آزاد وتجاری - مستحدث- ساحلی- مجهول المالک- موقوفه- مسلوب المنفعه- دایر- بایر- زراعی- باغات- بیابانی- کویری- عمومی – باتلاقی- پشت سدها – شیبدار- متروکه و......)  آپارتمان -انواع حریم  وقراردادهای مدرن 1-2-3-4  تلفن تهیه02166482830

ممیزی و تنسیق مراتع

تعیین دامدار ذیحق مراتع مساحت و ظرفیت مرتع، تاریخ ورود و خروج دام به مرتع و مدت چرای دام و محدوده سامان عرفی طبق قانون از وظایف اکیپ های ممیزی مراتع می‌باشد که پس از انجام و طی مراحل آن به شرح ذیل پروانه چرا بنام بهره بردار ذیحق صادر می‌گردد.

مراحل ممیزی مراتع

بعد از اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مشخص شدن مالکیت دولت در عرصه به منظور استفاده بهینه ( بهره برداری صحیح ) و جلوگیری از تخریب مراتع و کنترل خروج و ورود دام به مراتع و ایجاد تعادل بین دام و ظرفیت مرتع پروژه ممیزی مراتع به استفاده تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مرتع کشور به ترتیب مراحل زیر که نهایتا منجر به صدور پروانه چرا می‌گردد انجام می‌شود:

1-صدور آگهی ممیزی مراتع در سامانهای عرفی هر منطقه.

2- الصاق آگهی ممیزی فوق, یکماه قبل از عزیمت اکیپ ممیزی مراتع و اعلام تاریخ عزیمت اکیپ.

3- تعیین اعضاء اکیپ ممیزی توسط مدیر کل و صدور حکم.

4- حضور اکیپ ممیزی در مرتع سامان عرفی در تاریخ قید شده در آگهی.

5- تعیین نماینده دامداران حاضر در مرتع به منظور همکاری با اکیپ ممیزی.

6- توزیع فرم شماره یک (فرم درخواست صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) بین دامداران حاضر در مرتع.

7- تعیین حدود عرفی مرتع با همکاری نماینده دامداران و سوابق موجود و دامداران همجوار و پیاده نمودن محدود ه مرتع بر روی نقشه.

8- بررسی و تحقیقات به منظور تعیین صلاحیت و ذیحق بودن دامدار در مرتع (رسیدگی به فرمهای درخواست پروانه).

9- تنظیم صورتجلسه نهایی ممیزی به منظور ذیحق شناختن تعداد دامدارانیکه با توجه به سوابق و دستوالعمل ممیزی مراتع می‌توانند در مرتع مورد ممیزی پروانه دریافت نمایند.

10- تنظیم شناسنامه مرتع بر اساس صورتجلسه نهایی که در آن دامداران ذیحق حدود اربعه، مساحت و ظرفیت مرتع و دام مجاز هر یک از دامداران مشخص گردیده است.

11- تحویل پرونده تکمیل شده توسط اکیپ ممیزی به اداره کل. (اداره مرتع )

اشکالات در پروانه چرا

رسیدگی به شکایات و اعتراض متقاضیات صدور پروانه چرا

1-در صورتیکه بعد از تحویل پرونده به اداره کل اشخاص به نحوه اقدامات اکیپ ممیزی تا یکسال از زمان ممیزی اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیون بند 42 دستورالعمل ممیزی مراتع مستقر در اداره کل با ارائه مدارک مثبته توسط متقاضی تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

2- در صورت عدم وصول اعتراض پس از یکسال از اعلام گزارش اکیپ ممیزی به اداره کل عملا اقدامات هیات ممیزی تایید شده محسوب و مرتع دارای پروانه مرتعداری(پروانه چرا)تلقی می‌گردد.

3-در صورت وصول اعتراض پس از این مرحله، هیات مندرج در بند 42 حق رسیدگی را نداشته و موضوع باید در کمیسیون بند 49 و دستورالعمل ممیزی مراتع و مطرح اتخاذ تصمیم گردد.

4- پس از صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) مرجع رسیدگی به اعتراضات، از اقدامات هیاتهای ممیزی، کمیسیون بند 49 که مرکب از نمایندگان دفتر فنی مرتع، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها ومراتع و آبخیزداری نماینده اداره کل می‌باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تصمیم کمیسیون فوق برای اداره کل قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

5-در صورتیکه افراد به نظریه کمیسیون بند 49اعتراض داشته باشند می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری و موضوع اعتراض خود راپیگیری نمایند. اعتراض به نظریه کمیسیون بند 49 مانع از اجرای آن نخواهد بود.

اطلاعات مفید برای پروانه چرای مرتع

برخی اطلاعات مورد نیاز دامداران متقاضی پروانه چرا

1- در صورت فوت دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) تنها یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه حقوقی با سایر وراث و یا همگی با تشکیل یک واحد حقوقی پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) دریافت نمایند و در صورت اختلاف بین وراث، پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) صادر نشده و پس از دو فصل بهره برداری در صورت عدم مصالحه، مراتع بلامعارض تشخیص داده شده و از طریق اداره کل در اختیار مرتعداران همان مرتع و یا همجوار همان منطقه قرار داده خواهد شد.

2- به صاحبان پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) اجازه داده می‌شود، تمامی‌اختیارات حاصل و ناشی از پروانه مرتعداری خود را پس از اخذ مجوز کتبی از اداره کل و بارضایت سایر بهره برداران مرتع مورد نظر در مراتع مشاعی به دامداران همان مرتع (در صورت عدم تمایل دامداران همان مرتع، مرتعداران همجوار اولویت دارند ) و در مراتع افرادی در اختیار دامداران همجوار قرار دهند.

3- در صورت موافقت مرتعدار صاحب پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) در مراتع مفروض و یا کلیه صاحبان پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) در مراتع مشاعی، می‌توانند تمامی‌اختیارات حاصل و ناشی از پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام ) را پس از اخذ مجوز از اداره کل به یکی از فرزندان خود، افراد حقیقی و یا حقوقی واگذار نمایند.

4- در موارد ذیل پروانه های مرتعداری لغو و یا ابطال می‌گردد.

الف - هر گونه جعل در پروانه های مرتعداری.

ب - بدون کسب مجوز کتبی از اداره کل، پروانه مرتعداری را به فرد دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.

ج – در صورت تغییر محل تعلیف دام بهره برداران ذیحق پروانه قبلی ابطال می‌گردد.

د- در صورت انصراف از مرتعداری و اعلام کتبی آن به اداره کل.

ه – تبدیل مراتع جهت مصارف غیر از تعلیف، بدون کسب مجوز.

ی – ترک مرتعداری بدون اعلام کتبی به ادارات کل منابع طبیعی به مدت سه سال.

ک – عدم رعایت مفاد مندرج در ظهر پروانه مرتعداری تخلف محسوب شده و پس از دوبار اخطار و ابلاغ رسمی‌به دامدار و برای سومین مرتبه، ابطال دائم پروانه مرتعداری.

م – انعقاد قرارداد اجرای طرحهای مرتعداری که در اینصورت کلیه پروانه ها ی آن مرتع باطل شده و به جای آن با بهره برداران قرارداد ( 30 ساله ) اجرای طرحهای مرتعداری منعقد می‌گردد.

طبق بند 5 ماده 84 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 مبلغ حق التعلیف برای هر واحد دامی‌در سال یک هزارم ارزش متوسط یک واحد دامی‌می‌باشد که بهره برداران جهت تمدیدپروانه بایستی پرداخت نمایند.

5- پروانه چرا به بهره بردارانی تعلق می‌گیرد که تعداد دام مجاز آنها بیش از 50 واحد دامی‌می‌باشد. بقیه بهره برداران در لیست شناسنامه مرتع مشخص خواهد شد.

6- بهره برداران دارای کمتر از 50 واحد دامی‌مجاز می‌توانند به صورت مشترک با سایر بهره برداران پروانه چرا دریافت نمایند.

7- پروانه های چرا در مراتع حریم روستا بنام شورای اسلامی‌و یا یک نفر معتمد و نماینده دامداران به صورت نمایندگی صادر خواهد شد.

8- کلیه مراتعی که قبل از سال 59 ممیزی گردیده اند بایستی ممیزی گردند و ممیزیهای 59 تا 69 در صورت نیاز می‌توان تجدید ممیزی نمود.(اداره مراتع – دستورالعمل ممیزی مرتع )

بیمه مراتع

فعالیتهای مرتعداری (منابع طبیعی ) و دامداری دائم با خطرات طبیعی مثل سرما، گرما، سیل، تگرگ، آتش سوزی و.... روبروست و وجه مشخصه اینگونه فعالیتها اتکاء زیاد آن به طبیعت می‌باشد. بطوریکه فعالیتهای مرتعداری در یک جو بی ثبات ناشی از مواجهه با طیف وسیعی از خطرات قرار دارند و از آنجائیکه مرتعداران فاقد توان مالی کافی برای جبران خسارات طبیعی هستند یک ضایعه طبیعی نه تنها موجب از دست رفتن درآمد آنها از مرتع و جنگل و دام می‌شود بلکه به قیمت از بین رفتن سرمایه گذاریهای آنها نیز تمام می‌شود.

لذا امتیازات بیمه مراتع می‌تواند در موارد زیر کارساز باشد:

1- در ایام و یا در سالهای خشکسالی دولت از تصمیمات روزمرگی نجات یافته و دامدار خسارت وارده را از بانک دریافت خواهد نمود.

2-فرآیند بیمه کمک می‌کند تا با ایجاد ثبات در درآمدها مرتعدار کمتر دچار تنش شده هم چنین با سرشکن کردن زیانهای وارده در یک سطح وسیع از اندوخته های سالهای خوب برای جبران خسارات این سالها استفاده شود.

3- بیمه موقعیت اعتباری دامداران را دگرگون کرده و به مرتعدار کمک می‌کند تا توانائی بازپرداخت پول خود را بدست آورد. این امر موجب می‌شود تا قدرت اعتباری تعاونیهای مرتعداری نیز تقویت شود.

4- بیمه با تشویق خودیاری و کمک رسانی جمعی به ترویج روحیه تعاونی کمک می‌کند.

5- بار پرداخت های غیر قابل پیش بینی و حجیم از دوش دولت برداشته می‌شود.

مرتعدارانیکه در قابل طرحهای مرتعداری مراتع به آنها واگذار گردیده می‌توانند پس از تشکیل تعاونی مرتعداری با ارائه طرح به بانک عامل (بانک کشاورزی) نسبت به بیمه مراتع خود اقدام نمایند.

دولت نیز جهت ترویج امر بیمه مراتع با پرداخت بخشی از حق بیمه بعنوان سهم دولت عمل می‌نماید و این فرصت مناسبی برای مرتعداران می‌باشد که از یارانه 75 درصدی حق بیمه استفاده نمایند.