جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

رای-شماره-1230-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-بیست-و-پنجمین-جلسه-مورخ-1393-10-17-کمیسیون

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4/56/93/5475 ـ 1393/10/3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

4/12/1395 95/331/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1230 مورخ 1395/11/9 با موضوع:

«ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4/56/93/5475ـ 1393/10/3 درخصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/11/19 شماره دادنامه: 1230 کلاسه پرونده : 331/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4/56/93/5475 ـ 1393/10/3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار : 1ـ به موجب مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/27 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی کرج٬ موضوع

صورتجلسه شماره 4/56/93/5475 ـ 1393/10/3 در خصوص وضع عوارض تابلو مقرر شده است که:

« صورتجلسه

....

کلیه تابلوهایی که مّعرف شغل و کاربری میباشند و به ابعاد حداکثر طول سردر محل شغل و عرض 1/50 متر به استثناء بانکها٬ مؤسسات مالی٬ اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف میباشند.

مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید»

2ـ آقای برومند حسینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 406 و 407 مورخ 1387/6/3 و 241 مورخ 1390/6/7 هیأت عمومی رعایت نشده است.

3ـ آرای یاد شده هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای اماکن تجاری٬ ادارات٬ نهادها بانکها و موارد مشابه بوده و شاکی به لحاظ صدور این آراء ابطال مصوبه مورد اعتراض را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

4ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف: رأی شماره 407 ـ 406 مورخ 1387/6/3 هیأت عمومی:

 «با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ا رائهکننده خدمتی نمیباشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند 6 ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 1385/2/17 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ 138/1/1) تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می شود.»

ب:1 (رأی شماره 241 مورخ 1390/6/7 هیأت عمومی:

«هر چند مطابق بند 26 ماده 71» قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آییننامههای مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است٬ لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی ّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً القاعده مبی شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد٬ بنابراین ماده1 و بندهای 1/1 و 1/2 آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شــهر برای سال 1388 و بعد از آن مصـوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع ّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه ها ـ محلهای کسب و تابلوهای ثابت و سی پیشه٬ تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان٬ وکلا٬ بانکها٬ مؤسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. »

ب:2 (رأی اصلاحی شماره 241/1 ـ 1390/8/2 هیأت عمومی:

«نظر به این که به موجب دادنامه شماره 241 مورخ 1390/8/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ ماده یک و بندهای 1/1 و 1/2 «آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است٬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری٬ به ابطال ماده یک و بندهای 1/1 و 1/2 از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (1387/12/14 (رأی صادر و اعلام میکند. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 241 مورخ 1390/6/7 هیأت عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رأی ممنوع است.»

5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیأت عمومی مغایر است. با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر کرج برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آرای شماره 406 الی 407 ـ 1387/6/3 و 241 ـ 1390/6/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره 4/56/93/5475 ـ 1393/10/30 بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض 1/50 متر و تابلوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است٬ بنابراین مصوبه یادشده بـا استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی