جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری

رأی شماره۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

۱۵/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۱۴۱۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

 مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ شماره دادنامه: ۱۲۷۰ کلاسه پرونده : ۱۴۱۶/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۱۴۱۴۵/۸۱۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷ اعلام کرده است که:

به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

از: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۳

 احترامًا به استحضار میرساند خانمها ناهید کوهی٬ نسرین نوری٬ جمیله رسولی٬ فاطمه حبیبی٬ علی فرمانی٬ قربانعلی چرمی طی دادخواست تسلیمی درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی نمودهاند که شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری در مورد خانمها کوهی٬ نوری٬ رسولی به موجب دادنامههای ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۵۱ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۱ خواسته نامبردگان را موجه تلقی و حکم به ورود شکایت ایشان صادر نموده است در حالی که شعبه محترم ۲۴ دیوان عدالت اداری در خصوص خانم فاطمه حبیبی به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و آقایان علی فرمانی و قربانعلی چرمی به موجب دادنامههای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۲ ۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ خواسته آنها را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن داده است. لذا با عنایت به تعارض آشکار آراء شعبات فوقالذکر٬ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۴۳ مورد استدعاست.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۲۰ ٬ ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۵۶ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۶۴۳ با موضوع دادخواست خانمها نسرین نوری٬ ناهید کوهی٬ جمیله رسولی بـه طرفیت سازمان آمـوزش و پرورش استـان آذربایجانشرقی و به خـواسته اعاده و احتسـاب کلیـه امتیازات بـر حسب زمـان استحقاق مطابق ضـوابط امتیازبندی بـه ۱/۶/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۸۹ و ۳۱/۵/۱۳۹۱ ـ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۵۱ ٬۳۱/۵/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۴۹ شماره دادنامههای موجب به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت مستند اقدام خود را بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۰۱۵ ـ ۱۳۷۱/۲/۲ وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش برابر نامه شماره ۷۳۰/۴۱۱/۳۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ سازمان آموزش و نوآوری طبق نامه شماره ۲۲۰/۴۶۶۷/۵۷ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نامه شماره ۲۲۰/۲۱۱/۵ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳ اجرای بخشنامه سال ۱۳۷۱ وزارتی را پس از ۱۷ سال فاقد محمل قانونی شناخته و در شرایطی که در بند ۳ بخشنامه وزارتی هم تأکید گردیده است «کلیه افرادی که بر طبق ضوابط بخشنامه شماره ۱/آموز ـ ۱۳۶۶/۱/۲۰ از روستا به شهر منتقل شده یا بر طبق این دستورالعمل به شهر انتقال مییابد به روستا اعاده نخواهد شد» و اص ًلا مفاد آن دلالتی بر حذف امتیازات و حذف محرومیت ندارد تا با کسر امتیازات مکتسبه در ساماندهی افراد تاثیر منفی  داشته باشد لذا حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی و بهره مندی از آن صادر و اعلام میگردد و در خصوص مطالبه خسارت مادی و معنوی نظر به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۹۰۴ ٬ ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۷۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۱۸۶ با موضوع دادخواست آقای علی فرمانی٬ خانم فاطمه حبیبی و آقـای قربانعلی چرمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به موجب دادنامههای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/٬۱۵ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته الزام به اعاده کلیه امتیازی [امتیازات] مطابق ضوابط امتیازبندی با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مصوبات و مقررات اخیرالتصویب حاکم بر موضوع نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب : نظر بـه ایـن کـه در خصـوص اجـابت درخـواست شاکیـان مقـررات قانـونی وجـود نـدارد بنـابراین آراء شعبـه ۲۴ دیـوان عدالت اداری ۱۵/۷/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ و ۱۵/۷/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ٬۱۴/۵/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۱۹ دادنامههای شمـاره بـه مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی