جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رای-شماره-1270-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اعلام-تعارض-در-آرا-صادر-شده-از-شعب-سوم-و-بیست-و-سوم-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

15/12/1395 95/1416/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1270 مورخ 1395/11/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

 مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 تاریخ دادنامه : 1395/11/26 شماره دادنامه: 1270 کلاسه پرونده : 1416/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 14145/810 ـ 1392/3/27 اعلام کرده است که:

به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

از: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع: درخواست اعمال ماده 43

 احترامًا به استحضار میرساند خانمها ناهید کوهی٬ نسرین نوری٬ جمیله رسولی٬ فاطمه حبیبی٬ علی فرمانی٬ قربانعلی چرمی طی دادخواست تسلیمی درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی نمودهاند که شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری در مورد خانمها کوهی٬ نوری٬ رسولی به موجب دادنامههای 9109970900301751ـ 1391/5/31 و 9109970900301749 ـ 1391/5/31 و 9109970900301789 ـ 1391/6/1 خواسته نامبردگان را موجه تلقی و حکم به ورود شکایت ایشان صادر نموده است در حالی که شعبه محترم 24 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم فاطمه حبیبی به موجب دادنامه 9109970902401785 ـ 1391/7/15 و آقایان علی فرمانی و قربانعلی چرمی به موجب دادنامههای شماره 9109970902401786 ـ 1391/7/15 و 910997092 01319 ـ 1391/5/14 خواسته آنها را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن داده است. لذا با عنایت به تعارض آشکار آراء شعبات فوقالذکر٬ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده 43 مورد استدعاست.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 9009980900043120 ٬ 9009980900031456 و 9009980900098643 با موضوع دادخواست خانمها نسرین نوری٬ ناهید کوهی٬ جمیله رسولی بـه طرفیت سازمان آمـوزش و پرورش استـان آذربایجانشرقی و به خـواسته اعاده و احتسـاب کلیـه امتیازات بـر حسب زمـان استحقاق مطابق ضـوابط امتیازبندی بـه 1/6/1391 ـ 9109970900301789 و 31/5/1391 ـ9109970900301751 ٬31/5/1391 ـ 9109970900301749 شماره دادنامههای موجب به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت مستند اقدام خود را بخشنامه شماره 100/30015 ـ 1371/2/2 وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش برابر نامه شماره 730/411/31 ـ 1387/11/27 سازمان آموزش و نوآوری طبق نامه شماره 220/4667/57 ـ 1387/11/13 و نامه شماره 220/211/5 ـ 1388/4/23 اجرای بخشنامه سال 1371 وزارتی را پس از 17 سال فاقد محمل قانونی شناخته و در شرایطی که در بند 3 بخشنامه وزارتی هم تأکید گردیده است «کلیه افرادی که بر طبق ضوابط بخشنامه شماره 1/آموز ـ 1366/1/20 از روستا به شهر منتقل شده یا بر طبق این دستورالعمل به شهر انتقال مییابد به روستا اعاده نخواهد شد» و اص ًلا مفاد آن دلالتی بر حذف امتیازات و حذف محرومیت ندارد تا با کسر امتیازات مکتسبه در ساماندهی افراد تاثیر منفی  داشته باشد لذا حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی و بهره مندی از آن صادر و اعلام میگردد و در خصوص مطالبه خسارت مادی و معنوی نظر به اینکه موضوع از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 9009980900030904 ٬ 9009980900031470 و 9009980900021186 با موضوع دادخواست آقای علی فرمانی٬ خانم فاطمه حبیبی و آقـای قربانعلی چرمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به موجب دادنامههای شماره 9109970902401786 ـ 1391/7/٬15 9109970902401785 ـ 1391/7/15 و 9109970902401319 ـ 1391/5/14 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته الزام به اعاده کلیه امتیازی [امتیازات] مطابق ضوابط امتیازبندی با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مصوبات و مقررات اخیرالتصویب حاکم بر موضوع نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب : نظر بـه ایـن کـه در خصـوص اجـابت درخـواست شاکیـان مقـررات قانـونی وجـود نـدارد بنـابراین آراء شعبـه 24 دیـوان عدالت اداری 15/7/1391 ـ 9109970902401786 و 15/7/1391 ـ 9109970902401785 ٬14/5/1391 ـ 9109970902401319 دادنامههای شمـاره بـه مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی