جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

رای-شماره-36-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-7-تذکرات-آگهی-استخدام-مصوب-معاونت-توسعه-و-مدیریت-و-سرمایه-انسانی-رئیس-جمهور

رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی مشاغل در دستگاههای ذیربط برای استخدام

6/2/1396 92/114/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 36 مورخ 1396/1/15 با موضوع:

«ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مبنی بر اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی مشاغل در دستگاههای ذیربط برای استخدام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/1/15 شماره دادنامه: 36 کلاسه پرونده : 114/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رسول رمضانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بند 7 تذکرات آگهی استخدام استانداری زنجان میگوید: 7ـ کارکنان غیررسمی بومی شاغل در دستگاههای ذیربط به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2 (درصد و حـداکثر (20(درصد کل امتـیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد... که این بند یک تبعیض ناروا و ظالمانه و برخلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ظلم به اقشار مظلوم جامعه است که این بند در چند سال اخیر به آگهیهای استخدامی اضافه شده است. با وجود اینکه بنده دارای مدرک فوق لیسانس و از لحاظ علمی و اطلاعات عمومی و تخصصی دارای نمره بالایی هستم ولی این بند 7 آگهی باعث شده است که به افراد خاص نمره اضافه داده شود هم در امتحان عمومی و هم مصاحبه این نمره اضافه میشود و حق بقیه افراد جامعه ضایع و از بین میرود که این افراد پارتی در دستگاه اجرایی ندارند و توانایی استخدام شدن را نداشتهاند. لذا از دیوان عدالت اداری خواهشمند است بر اساس عدالت و قانون این بند از آگهی استخدامهای دولتی باطل و حذف شود تا آزمونهای عادلانه در جامعه حاکم شود و تبعیضهای ناروا برچیده شود. همچنین ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید که بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. پس در این بند هم ملاک نمره امتحان آزمون میباشد نه اینکه بعداً به فرد خاص نمره اضافه شود. »

متن تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«7ـ کارکنان غیررسمی بومی شاغل در دستگاههای ذیربط به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2 (درصد و حداکثر (20 (درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 231/92/13083ـ 1392/7/٬21 تصویر لایحه دفاعیه شماره 224/92/11904/د ـ 1392/7/14 سرپرست امور تأمین منابع  انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای نوروز پور رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

موضوع: اعلام پاسخ

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شمـاره 231/92/118233 در خصوص دادخـواست آقای رسـول رمضانی مبنی بر حذف امتیاز مکتسبه به نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی٬ به استحضار میرساند٬ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1389/10/27 تصویب نمود تا به منظور فراهم نمودن زمینه لازم برای بهرهمندی از تجربیات و مهارتهای مکتسبه کارکنان قراردادی که در دستگاههای اجرایی تجربیات مفیدی کسب نمودهاند٬ به امتیاز مکتسبه آنان به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوری (2 (درصد و حداکثر تا (20 (درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل  آزمون استخدامی به صورت جداگانه اضافه شود. از آنجا که قید بند فوق در آگهیهای استخدامی به استناد نامه شماره204/89/3735/د ـ 1389/10/12 امور دبیرخانه شوراها میباشد لذا چنانچه موضوع فوق مورد اعتراض دستگاههای نظارتی نیز میباشد٬ لازم است مراتب به امور مذکور منعکس تا در خصوص لغو یا استمرار تسهیلات مذکور برای شاغلین قراردادی در دستگاههای اجرایی تصمیمگیری شود. ـ سرپرست امور تأمین منابع انسانی » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند٬ بر اساس مجوزهای صادره٬ تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصـتها انجام میشود. نـظر به اینکه بند 7 تذکـرات آگهـی استخـدام مصوب معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئـیس جمهـور مبنی بـر اعطای امـتیاز بـه کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاههای ذیـربط٬ مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در مـاده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است٬ بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی