جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم

رأی شماره ٢٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست

٢٠/۴/١٣٩۶ ٩۶/۴۶٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧٢ کلاسه پرونده: ۴۶٨/٩۶ اداری.

اعلامکننده تعارض: آقای مھدی دربین مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مھدی دربین مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحهای اعلام کردهاست که درخصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ١٣٩١ و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده ٢۴ آییننامه استخدامی مشترک  شرکتھای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ١٣٨١/١٢/۴ ھیأتوزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. ایشان با  ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاست.

گردش کار پروندهھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندهھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٣٧١٣ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴١۵٣، موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴٠٣۶ و ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴١۴٧ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴٣٩١ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٣٩٩۵ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴٢۵۵ دادخواست خانم اعظم وثوقی و آقایان علیرضا دھقان نیری، آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بھنام احمدی و عیسی حسین دوست کـودھی بـه طرفیت صنـدوق ضمانـت صادرات ایـران و بـه خواسته الزام بـه بـرقراری مجـدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ١٣٩١ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩٠ ،به موجب دادنامهھای شماره ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣۵ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨۴١ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣۴ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣٨ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨۴٠ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣٣ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢٠ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کردهاست: نظر به اینکه حسب مواد ٢۴ ،٢٣ و ٢٢ دستورالعمل ارزشیابی کارکنان صنعت بیمه مصوب ١٣٨۵/١٢/٩ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق میبایست اجرایی گردد، مقرر گردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال ١٣٨۵ مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز ارزشیابی خواھد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور میباشد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه در سال ١٣٩١ امتیاز ارزشیابی را درخصوص شاکی برقرار نموده و متعاقباً در تاریخ ١٣٩١/١/٢٨ بدون ھیچگونه توجیه و مبنای قانونی و صرفاً به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمیباشد و فاقد توجیه قانونی است. با توجه به مراتب معنونه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل  اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

شعبه ٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٧٠۴٢٨۶ ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری مربوط به آقای عیسی حسین دوست کودھی را نقض کردهاست:

نظر به اینکه اولا:ً مستند شاکی و آراء صادره با توجه به ضوابط بند ۵ مصوبه ٢٠٠/١۴٢۵٣٧ ـ ١٣٨٨/١٢/٢۴ معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمھوری میباشد که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشدهاست. ثانیاً: صندوق بدون توجه به این امر از اول سال ١٣٩١ اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده. ثالثاً: اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته. رابعاً: بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیھذا دادنامهھای شماره ٨٣٩ ـ١٣٩٣/١١/٢٠ و ۴٣٧ـ ١٣٩٢/٨/٢۵ شعبه ۴١ بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین ٧١ و ٧٩ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامهھای مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره طبق ماده ٣ قانون مذکور قطعی است.

شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٢٩ ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری مربوط به خانم اعظم وثوقی را نقض کردهاست.

نظر به اینکه مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطفبماسبق نخواھد شد و نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نمیباشند بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، به طوری که اساس رأی معترضعنه را مخدوش نماید ابراز نشده
و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراھم آورد مشھود نیست لذا به استناد ماده فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواھی دادنامه شماره ٨۴٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.

آراء شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامهھای ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣٨ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣۴ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨۴١، ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣٣ و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٨٣۵ ھمگی مورخ ١٣٩٢/١١/٢٠ به موجب دادنامهھای شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٣٣، ٨ شعبه ٢۵/٨/١٣٩٣ مورخ ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٣۵ و ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٣٠ ،٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٣١ ،٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٣٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شدهاست.

ب: شعبه ٩ دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٣۶٢۴ با موضوع دادخواست آقای حمید کاویانی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته امتیاز ارزشیابی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٧٣٧ ـ ١٣٩٢/۶/٩ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کردهاست:

نظر به اینکه اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجدداً قطع گردیده است با عنایت به موجب رأی شماره ٣٩٢ ـ ١٣٨٩/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمیباشد بدین لحاظ مستنداً به مواد ١ و ٢ و ١٠ و ٨٩ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۴۵ قانون دیوان ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد. شعبه چـھارم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩۵۵۴٠٠١١٨ ـ ١٣٩٢/٨/٢٩ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ٩ دیوان عدالت اداری را نقض کردهاست:

تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشتهاست و چون رأی معترضعنه منطبق با مقررات و آییندادرسی صادر شدهاست و ایراد و اعتراض که موجب نقض رأی باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستنداً به ماده٧١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواھی رأی شعـبه بدوی به شـماره ١٧٣٧ـ ١٣٩٢/۶/٩ عیناً تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه١٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٣٩٧٨ با موضوع دادخواست خانم آزاده ضیائی تھران به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ١٣٩١ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩٠ به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١۵۶٣ ـ ١٣٩٢/٧/٨ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کردهاست:

به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمیتواند منطبق بر مقررات قانونی باشد با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩٠ و برقراری ارزشیابی سال ١٣٩١ در حکم کارگزینی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

شعبه ١ تجـدیدنظر دیـوان عدالت اداری به مـوجب دادنامه شـماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۵٣٧ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٨ به شرح ذیل رأی مذکور  شعبه ١٣ دیوان را نقض کردهاست:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که زمینه نقض رأی معترضعنه را فراھم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگیکننده مقررات شکلی و ماھوی را در صدور رأی مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده ٢۵ قانون برنامه پنجم ناظر به تصویبنامهھا و بخشنامهھایی است که بعد از سال ١٣٩٠ تصویب میگردد و ماده ٢۴ قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و تصویب و اجرای مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور تصویب و منتھی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمیکند علیھذا ضمن رد تجدیدنظرخواھی با استناد به ماده٧٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترضعنه عیناً تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. د ـ شعبه ٢٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴۵١۵ با موضوع دادخواست آقای شھرام خلیلی نجفی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ١٣٩١ دستورالعمل ارزشیابی از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩٠ به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١۵٧٨ ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کردهاست: نظر به اینکه حسـب اذعان خوانده در لایحـه ارسالی خواسـته شـاکی مـقرون به صحت اعلام و استحقاق نامبرده (شاکی) به دریافت موضوع خواسته مورد تأیید قرار گرفته و تنھا موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمیتواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٠ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر مینماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٢٨ ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شدهاست.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

 الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه به موجب ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو شدهاست و مطابق قسمت ب ـ١ بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور تاریخ اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ١٣٨٨/١/١ تعیین شدهاست بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده ٢۴ آییننامه استخدامی مشترک شرکتھای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ١٣٨١/١٢/۴ ھیأتوزیران منطبق با قانون نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیروارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون میباشد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی