جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رای-شماره-279-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-2-و-3-مصوبه-شماره-88123-ت48773ھ-1392-4-15-هیات-وزیران

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١5 ھیأتوزیران

٢٠/4/١٣٩6 ٩4/٩٧١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٩ مورخ ١٣٩6/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١5 ھیأتوزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧٩ کلاسه پرونده: ٩٧١/٩٢

شاکی: آقای حبیباله حسینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه 4٨٧٧٣/٨٨١٢٣ ـ ١٣٩٢/4/١5 ھیأتوزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه 4٨٧٧٣/٨٨١٢٣ ـ ١٣٩٢/4/١5 ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«احتراماً به استحضار میرساند در روز چھارشنبه مورخ4 دی ماه ١٣٩٢ تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان در روزنامه رسمی با شماره ٢٠٠44 منتشر شد. این تصویبنامه که مربوط به اواخر دولت آقای احمدی نژاد با شماره 4٨٧٧٣/٨٨١٢٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١5 با امضای آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمھور میباشد در این تصویبنامه بخش بسطام (از توابع شھرستان شاھرود استان سمنان) به شھرستان بسطام با دو بخش مرکزی و کلاته خیج ارتقاء یافته است. با استناد به ماده 6 قانون تقسیمات کشوری مصوب ١٣6٢ بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که از به ھم پیوست چند دھستان تشکیل میشود. ولی در مصوبه مذکور بخش کلاته خیج فقط دارای یک دھستان است که با قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به این موضوع و ابطال مصوبه مذکور را استدعا مینمایم.»

متن تصویبنامهای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

وزارت کشور

ھیأتوزیران در جلسه مورخ ١٣٩٢/١/١٨ بنا به پیشنھاد شماره ١/4/4٣/١٢٢5٨٧ ـ١٣٩١/١٠/٢ وزارت کشور و به استناد ماده (١٣( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣6٢ تصویب نمود:

١ـ دھستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاھا، مزارع و مکانھای زیر مطابق نقشه ٢5٠٠٠٠:١ پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است در تابعیت بخش بسطام شھرستان شاھرود ایجاد میگردد: ١ـ ابرسج ٢ـ ده خیر ٣ـ دولتآباد 4ـ میان آباد 5 ـ گرجی 6 ـ امیریه ٧ـ نگارمن ٨ ـ میغان ٩ـ نمدمال ١٠ـ قلعه آقا عبداله ١١ـ حسین آباد پشت بسطام ١٢ـ علی آباد پشت بسطام ١٣ـ علیکاھی ١4ـ گنده پلی ١5ـ قھیج علیا ١6ـ قھیج سفلی ١٧ـ تاش علیا ١٨ـ تاش سفلی ١٩ـ دخانیات ٢٠ـ اردوگاه دانش آموزی یادگار امام ٢١ـ کارخانه سیمان ٢٢ـ تأسیسات شن و ماسه ذوالفقاری ٢٣ـ موزاییکسازی مرمری ٢4ـ کارگاه کفش ملی ٢5ـ مجتمع دامپروری ٢6ـ قھوه خانه محمد آباد ٢٧ـ چاه آب بھشتی ٢٨ـ چاه آب اردکانی ٢٩ـ چاه آب مغزی ٣٠ـ گاوداری مجید معزی ٣١ـ چاه انصار المھدی ٣٢ـ قلعه حاج یحی ٣٣ـ قلعه حاج یعقوب ٣4ـ چاه شماره (١ (٣5ـ چاه بنز ٣6ـ چشمه ذلوری ٣٧ـ مرغداری خواجه ٣٨ـ مرغداری ولیان ٣٩ـ مجتمع ناحیه صنعتی ابرسنج 4٠ـ چاه حسنعلی 4١ـ پاسگاه محیط زیست 4٢ـ اورژانس جادهای 4٣ـ چاه ملک 44ـ چاه سادات (٢ (45ـ چاه صداقت(١( ٢ـ بخش کلاته خیج به مرکزیت شھر کلاته خیج مشتمل بر دھستان کلاته خیج در تابعیت شھرستان شاھرود ایجاد میگردد.

٣ـ شھرستان بسطام به مرکزیت شھر بسطام از ترکیب بخشھای زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد میگردد:

الف ـ بخش مرکزی به مرکزی شھر بسطام شامل دھستانھای حرقان، میغان و شھر تجن ب ـ بخش کلاته خیج ـ معاون اول رئیس جمھور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ٢١٨٩5/٩١٨٩٧ ـ ١٣٩٣/٨/١4 وزارت کشور را ارسال کردهاست که متن آن به قرار زیر است:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ٢١٨٩5/١٨٠4٠ـ١٣٩٣/٢/٢٢ درخصوص دادخواست ابطال تصویبنامه شماره ٨٨١٢٣/ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١5 موضوع تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان، بدین وسیله اعلام میدارد: به موجب قانون الحاق ١ تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ٨5 و ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣6٨ و اصلاحات بعدی آن، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهھا و تصویبنامهھای مذکور در اصل ٨5 و ١٣٨ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دھد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است. با توجه به این که مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره ٧٠5١٢ھـ ـ ١٣٩٢/١٠/٢5 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قانون تشخیص داده شدهاست لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جھت رسیدگی به خواسته شاکی در دیوان وجود ندارد و به استناد ماده ٨5 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. ضمناً تصویر نامه شماره ٧٠5١٢ ـ ١٣٩٢/١٠/٢5 دبیر ھیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مذکور و تصویر نامه شماره ١٠44ـ ١٣٩٢/١٢/٢١ رئیس دیوان عدالت اداری که راجع به موضوع مشابه اتخاذ تصمیم نموده است برای ملاحظه و بھرهبرداری ارسال میگردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.
رأی ھیأت عمومی طبق ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣6٢ بخش از به ھم پیوستن چند دھستان تشکیل میشود و به موجب ماده ٧ ھمان قانون، شھرستان نیز از به ھم پیوستن چند بخش تشکیل میشود. نظر به اینکه در بند ٢ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١5 ھیأتوزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دھستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با توجه به اینکه مطابق ماده ٧ قانون فوقالذکر، شھرستان نیز از به ھم پیوستن چند بخش ایجاد میشود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رأی ابطال شده و عملاً شھرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند ٣ مصوبه نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی