×

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی‌نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم‌مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند ‏

تکلیف-مهریه-زوجه-بعد-از-فوت وکیل 

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی‌نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم‌مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.

مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می‌توان به عنوان مَهر قرار داد.

از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

   مهریه دینی بر دوش زوج

به عبارت دیگر، باید بیان داشت که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در مقابل زوجه مشغول‌الذمه (مدیون) می‌کند.

لذا دینی بر دوش زوج است که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود خواهد داشت.

اما آنچه که باید بدان توجه داشت، این است که درست است که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است.

اما این امر به معنای عدم امکان صرف نظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود زیرا اصولاً هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است.

مهریه نیز از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرف نظر کند. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می‌بخشد، که باید گفت این امر صحیح است.‏

از طرف دیگر باید بیان کرد که برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت.

البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستخوش تغییرات خاصی شده است.

   با فوت زوجه حق مطالبه مهریه به وراث وی منتقل می‌شود

در هر صورت، حق مطالبه مهریه همواره برای ذی‌نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آن که زوجه در قید حیات نباشد.

به عبارت دیگر، با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگری به وراث وی منتقل خواهد شد.

به همین دلیل، وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم‌مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏

این در حالی است که زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع ورزد مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد.

بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه تا میزان 10 هزار ریال از جمله دیون ممتاز است و تا این میزان بر سایر دیون زوج مقدم است البته نسبت به بیشتر از این مقدار، مهریه مانند سایر دیون، در زمره بدهی‌های عادی قلمداد می‌شود.

حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند؛ از همین روی، وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب (مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم‌الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می‌کنند.

ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.