جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

رای-شماره-650-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-شکایت-علیه-سازمان-استاندارد-ایران-به-لحاظ-دارا-بودن-شخصیت-حقوقی

رأی شماره 650 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است

شماره هـ/988/96                                                                         1396/7/30

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 650 مورخ 1396/7/11 با موضوع:

«شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/11        شماره دادنامه: 650        کلاسه پرونده: 988/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره 39109ـ 1395/4/20 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری

با سلام

به پیوست ضمن ارسال دادنامه به شماره بایگانی 912050 ـ 1392/5/16 صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری در خصوص رد دادخواست آقای محمدعلی غلامی فرزند علی کارمند رسمی این سازمان به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055ت309878ـ 1384/4/8 هیأت وزیران و تصویر دادنامه شماره 643 ـ1393/4/22 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان فرزند یعقوب کارمند رسمی این سازمان به خواسته مشابه و حکم به ورود شکایت ایشان که عیناً در دادنامه شماره 9509970955800458ـ1395/3/1 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است، به استحضار می رساند:

با توجه به اینکه موضوع از مصادیق صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری می باشد در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری بررسی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900067550 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055/ت309878هـ ـ 1384/4/8 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9209970900401273ـ 1392/5/16 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره 206/35838ـ 1390/7/24 شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق العاده بهره وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900078535 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055/ت309878هـ ـ 1384/4/8 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9309970902700643 ـ 1393/4/23 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تأمین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رأی مذکور شعبه 8 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره9509970955800458ـ1395/3/1 رأی مورداعتراض را عیناً تأیید می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  مصوب سال 1371، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این مؤسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه مذکور می تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970902700643 ـ 1393/4/23 که در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970955800458 ـ 1395/3/1 عیناً تأیید شده و در آن به شکایت علیه مؤسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی