جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

آیا-مطالبه-اجرت-المثل-از-جانب-زوجه-مستلزم-درخواست-طلاق-از-سوی-زوج-است؟

 قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.

 آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟ قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

شروط ضمن عقد نکاح

ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

طبق نظریه مشورتی شماره 7/93/2373 – 1393/9/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال 1385 به ماده 336 قانون مدنی و بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.