جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

امکان-مطالبه-ضرر-و-زیان-ناشی-از-جرم-توسط-شاکی

در صورتی که دو شعبه به‌طور همــــزمان در خصــــوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود و برابر قانون کدام را می‌توان بلا اثر کرد؟

ضابطان (مامور اجرا) می‌توانند به هر دو دادگاه صادرکننده دستور موقت، موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف کنند. دستور موقت‌های موضوع ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی صادر می‌شود، در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح می‌شود و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌کند بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی، دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دارد ضمنا اگر دستور موقت‌های صادره ار دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی، بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم‌الاجرا نیست.

در صورتی که با تحقیقات دادگاه طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده، نشانی خوانده شناسایی نشود، آیا می‌توان خوانده را از طریق مطبوعات برای دادرسی دعوت کرد؟

چنانچه از سوی خواهان، نشانی خوانده اعلام نشود (خوانده مجهول‌المکان اعلام شود) دادگاه موظف است بدوا به طرق مقتضی مانند ملاحظه آدرس خوانده به شرح مندرج در سند نکاحیه یا تحقیقات محلی از جمله شهود تعرفه‌شده توسط وی در زمان عقد به شرح مندرج در سند نکاحیه، اقدام کند. در نهایت، چنانچه تحقیقات دادگاه برای به دست آوردن آدرس خوانده بی‌نتیجه بماند، مستندا به ماده 9 قانون یادشده ناظر بر ماده 73 قانون آیین دارسی مدنی از طریق نشر آگهی، برای دعوت خوانده اقدام خواهد شد.

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه کند و تبصره یک این ماده، زیان معنوی را تعریف و بیان کرده است که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی، به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.» برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده است، اقدام کند.